Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor, judetul ARGES


Anunt de participare numarul 132781/28.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Lazar, Tel. +40 372111432, In atentia: D-lui Dir. Gen. Bogdan Raileanu, Email: [email protected], Fax: +40 372111445, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor, judetul ARGES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Arges
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor, judetul ARGES
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45230000-8 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate si sisteme de alimentare cu apa a localitatilor, judetul ARGES.
Valoarea estimata pt serviciile de proiectare: max. 1.831.723 lei
Valoarea estimata pt lucrarile de executie: max. 61.057.433, 45 lei
Valoarea estimata fara TVA: 62, 889, 156.45RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
108 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar. de part. se const. conf. HG 925/2006, art 86. In cazul dep. unei contestatii, de catre op.ec. ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, autori. contract., va retine din gar. de part., in conf.cu art. 278^1 lit. d) din OUG 34/2006, suma de 11.968, 90 lei. Date pentru const. gar. de part.: Trez. Mun. Buc. RO03TREZ7005005XXX004475, CUI 26369185.In orice sit., dovada constit. gar. de part. treb. sa fie prez.cel mai tarziu la data si ora stab. pt deschiderea ofertelor. Per. de valab. a gar. pt part.?90 zile de la data limita stabilita pentru depun. ofertelor.Cuantumul gar. de part. este de 620.000 lei.In cazul constit. gar. de part.prin scris. bancara se va completa?formularul nr. 12. Gar. de part. se va restit. in conf.cu H.G. 925/2006, art.88. Cuantumul gar. de buna executie exprimata procentual este de 3% din valoarea contractului fara TVA, in conformitate cu contractul de proiectare si executie de lucrari, conf. formular nr. 14. Gar, de buna ex. se va const. conf. art. 90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1
b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 1A
c) Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 2
d) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Personal: Elena Gabriela Udrea - ministru, Gheorghe Nastasia - secretar general, Valentin Stanescu - director general, Silviu Popescu - director, Alina Dinca - director general, Bogdan Raileanu - director general, Mihai Calota - director general, Carmen Lazar - consilier-formular 1Ce) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 1B
f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele si ca nu are datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor;
g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara, in care se depun ofertele si ca nu are datorii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor(certif. se vor prez. in orig. sau copie conf. cu orig.)
h)pers. jurid. straine vor prez. doc. edificat. pt dov. eligibil.Pt. of. nerezidenti se vor aplica prev. art. 182 din OUG 34/2006. Doc. vor fi prez in orig sau copie conf cu orig, insotite de traducerea autoriz. in limba rom. a)Certificatul constatator eliberat de ORC care atesta faptul ca, acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (servicii de proiectare si executie, lucrari apa si canalizare).Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Prezentarea bilantului contabil la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si inregistrate de organele competente.
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), care sa fie de min. 62.000.000 lei.NOTA: in cazul in care operatorii economici si-auinregistrat bilanturile contabile pt anul 2011, acestia pot prezenta bilanturile pt ultimii 3 ani incheiati, 2009, 2010, 2011, in vederea indeplinirii nivelului impus.
Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt anul respectiv: pt. 2008 - 3, 3373 lei; pt. 2009 - 3, 6827 ?ei, pt. 2010 - 4, 2099 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stab de Banca Nat a tarii in care s-a facut inregistr.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele serv similare prestate in ultimii 3 ani si lucrari similare executate in ultimii 5 ani (ultimii 3 ani, respectiv ultimii 5 ani se vor calcula pana la data depunerii ofertelor)
Prezentarea fiselor de exp sim, pt contracte al caror obiect a fost serv de proiectare si/sau executie alimentare cu apa si/sau sist de canalizare.Pt proiectare se va prezenta un contract sim privind proiectarea sistemelor de canalizare si/sau alimentare cu apa, prestat in ultimii 3 ani.
Pt executie se vor prez max 3 contracte sim, executate in ultimii 5 ani, avand ca obiect executia de lucrari alimentare cu apa si/sau canalizare, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 15.000.000 lei(ultimii 3 ani, respectiv ultimii 5 ani se vor calcula pana la data depunerii ofertelor), Ofertantii care prezinta contracte incheiate in alta moneda decat lei sau euro au obligatia sa faca conversia in moneda euro si lei.
Fisele de exp sim vor fi insotite de copii dupa elem. relevante ale contractelor (denumirea contr., partile contract., valoarea contract, durata contract.), p-v de receptie la terminarea lucrarilor, recomandari din partea benefic.
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat.
Personal minim necesar: pt. proiectare: 2 proiectanti - ing. absolv.ai unui institut/universitate de constr. in specializ. ing. sanitara si prot. mediului (alimentare cu apa si canalizare) si/sau Facultatea Hidrotehnica/Imbunatatiri Funciare care vor face dov. unei specializ. in alimentare cu apa si canalizare; 2 ing./ subing./topometristi autoriz. topo pt lucrari in sist. de proiectie Stereografic.Pt. executie: 1 manag. gen.de proiect, ing. absolv. al unui institut/universitate de constr. in specializ. ing. sanitara si protectia mediului (alimentare cu apa si canalizare) si/sau Facultatea Hidrotehnica/Imbunatatiri Funciare care va face dov. unei specializ. in alimentare cu apa si canalizare, cu exp. prof. de min. 5 ani in ing., care a coordonat cel putin 1 (un) proiect similar (privind natura lucrarilor);2 sefi de santier (conditii solicitate: aceleasi ca si pt managerul de proiect);2 resp. teh. cu exec. (RTE), atestatipentru dom. IX. Constructii edilitare si de gospodarire comunala;
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
Utilaje necesare: pentru proiectare: statie topo;
Program de proiectare CAD pentru predareaPT si DE; pt executie: 4 cilindri compactori10 autobasculante, laborator de gr II autorizat
4 excavatoare, 7 buldo ? excavatoare de sapat in spatii inguste, 2 incarcatoare frontal pe pneuri si/sau senile;Sapator mecanic de transee cu ingropare automata de PHD;
2 masini de taiat asfalt;
10 utilaje de imbinat conducte;
2 instalatii de forat la mica si medie adancime;
1 instalatie de executat foraj orizontal dirijat;
4 echipamente pentru epuismente (pompe de apa sau vid)
2 macarale de minim 10 tone
Informatii privind subcontractantii. Nu se accepta subcontractarea in integralitate a lucrarilor de proiectare si executie.
Lista contractelor aflate in desfasurare
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
Declaratie privind respectarea masurilor de protectie a mediului, pe toata durata de indeplinire a contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S4-005497 din 07.01.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.03.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2012 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2012 13:00
Locul: M.D.R.T.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele care vor participa la deschiderea ofertelor vor prezenta imputernicirea din partea reprezentantului operatorului economic si copia actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in plic inchis, in vederea departajarii acestora.Vizitarea amplasamentului: Operatorii economici ofertanti au obligatia de a vizita amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice. In acest sens, vor depune o declaratie pe proprie raspundere.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie act identitate.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantulvaprecizacare din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.IMM-urilor benef de o reducere de 50% pt criteriile legatede cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex.Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie pe proprie rasp in acest sens.Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 di 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert.In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa formularele 1 (prev. art. 180) si 1A (pt art. 181 lit a), c^1), d). Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ?Formulare? anexat la prezenta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MDRT - Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sertor 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +04 0372111473, Adresa internet (URL): www.mdrt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.01.2012 13:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer