Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata?


Anunt de participare (utilitati) numarul 148187/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Proiecte Europene-Serviciul PDIP, Tel. +40 372843299, In atentia: Mariana Kiss, Nicolae Vlad, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213192432, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Reteaua feroviara apartinand CNCF CFR SA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata ? Lot 1 - S.C.R.E.I.R. CF Brasov si S.C.R.E.I.R. CF Cluj*Valoare estimata: 22.212.001 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute 1.823.880 lei, reprezentand 8, 95%Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - Lot 2 - S.C.R.E.I.R. CF Craiova si S.C.R.E.I.R. CF Timisoara*Valoare estimata: 27.287.373 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute 2.239.600 lei, reprezentand 8, 95%Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - Lot 3 - S.C.R.E.I.R. CF Iasi si S.C.R.E.I.R. CF Galati*Valoare estimata: 20.349.488 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute 1.665.590 lei, reprezentand 8, 92%Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata ? Lot 4 - S.C.R.E.I.R. CF Bucuresti si S.C.R.E.I.R. CF Constanta*Valoare estimata: 11.586.569 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute 951.670 lei, reprezentand 8, 95%Contractele din cadrul proiectului au ca scop imbunatatirea sigurantei traficului feroviar in Romania prin modernizarea acestuia folosind echipamente de generatie recenta, care sa raspunda cerintelor de siguranta, exploatare, reducere a personalului de intretinere si a cheltuielilor de intretinere. Activitatea cea mai importanta a lucrarilor de imbunatatirea sigurantei feroviare prin modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata include specialitati feroviare relevante: lucrari la infra si suprastructura caii, lucrari de semnalizare si telecomenzi, telecomunicatii. Lucrarile de proiectare si executie vor fi aferente unui numar de 112 treceri la nivel dispuse pe intreaga retea feroviara si grupate in 4 loturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
45234100-7-Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - Lot 1 - S.C.R.E.I.R. CF Brasov si S.C.R.E.I.R. CF Cluj - 30 treceri la nivel cu calea ferataLucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - Lot 2 - S.C.R.E.I.R. CF Craiova si S.C.R.E.I.R. CF Timisoara - 33 treceri la nivel cu calea ferataLucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - Lot 3 - S.C.R.E.I.R. CF Iasi si S.C.R.E.I.R. CF Galati - 37 treceri la nivel cu calea ferataLucrari de proiectare si executie aferente obiectivului: Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata ? Lot 4 - S.C.R.E.I.R. CF Bucuresti si S.C.R.E.I.R. CF Constanta - 12 treceri la nivel cu calea ferata
Valoarea estimata fara TVA: 81, 435, 431RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, pentru fiecare lot in parte, eliberata in numele ofertantului in cuantum de Lot 1-400.000 lei, Lot 2-490.000 lei, Lot 3-370.000 lei, Lot 4-210.000 lei care va fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta moneda/valuta decat Lei(RON), la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, pentru fiecare lot in parte (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului (fara TVA) ? pentru fiecare lot in parte. Garantia de buna executie a contractului se constituie in termen maxim de 28 zile de la semnarea contractului (Acordului Contractual), ca anexa la contract. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in care caz Garantia de buna executie devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf. art.90 alin (3) din HG 925/2006 modificata si completata. Intreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare si garantiei de buna executie. Pentru a beneficia de prevederile art.16, alin.2 din Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va depune odata cu garantia de participare declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM in forma prevazuta in anexele 1 si 2 ale Legii nr.346/2004. Daca ofertantul este o asociere, declaratia trebuie depusa de fiecare membru al asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- finantare din fonduri externe nerambursabile FEDR si Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de lucrari, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si / sau spalare de bani.In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A din Sectiunea III.Declaratia se depune in original, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006Va fi exclus din procedura ofertantul/asociatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, ofertantul/asociatul va depune o Declaratie pe propria raspundere in original.Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, lit. a), lit.c1) si lit. d) va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.De asemenea, ofertantul va depune: a. Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la plata la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere ofertelor.
b. Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la plata la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata si legalizata.Nota: *In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi ale acestor esalonari. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local, vor fi respinse.*In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii- Formularul B1. Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c1 si d)
- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale - se depun in original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat- conventia de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, daca este cazul, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, - toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, daca este cazul -original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Participarea la licitatie cu oferta independentaAutoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiFormularul B3?in originalDeclaratia se depune in original de catre fiecare ofertant / ofertant asociat.Dovada privind calitatea de IMMDovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiDocumente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: -in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);? ?Fisa de parteneriat?;? ?Intreprinderi partenere?-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);? ?Intreprinderi legate?;? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modelele formularelor enumerate se regasesc in Sectiunea III - Formulare.In acest sens, ofertantii vor depune documentele in original.Calitatea de participant la proceduraOfertantul va depune o declaratie pe propria raspundere, privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, tert sustinator), in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, datele de recunoastere ale participantilor si partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute.Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiFormularul 6- in originalOfertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente la plata la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Neincadrarea la art.69^1 din OUG nr. 34/2006Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile completarile ulterioare, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Conform art.69^2 coroborat cu art.3, litera s^2) din OUG 34/2006, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: MICU GeorgeDirector General
VOICU IonelDirector General Adjunct Proiecte Europene
MACARIE Alexandru MoldovanDirector General Adjunct Tehnic
CRETU CorneliuDirector General Adjunct Economic
TRANDAFIRESCU Sorin AlexandruConsilier MT
BLEOTU Iulian ? DanutDirector DFPE
BARBULESCU LeonDirector DAPE
IACOB JanaSef serviciu reprezentare DAJ
MIHAESCU OvidiuDirector Directia Instalatii
BALA Lavinia SimonaSef serviciu
DRAGOMIRESCU AdrianSef UMP
BATIESCU Daniela MadalinaSef Serviciu
MIRICA FlorinaSef serviciuRITAN GabrielSef UMP POS?T/PE
COMAN Constanta DanielaSef serviciu
VLAD NicolaeSef serviciu
DOROBANTU Stefania RobertaPromotor imagine
TOMA MirelaSefproiect
KISS MarianaSef proiect
STANESCU Bogdan IulianInginerHODRESCU GabrielaEconomist
SOANCA RuxandraSef proiect
MELINTE CarlaSef proiect
GHITA CostelSef proiect
MELINTE IonutConsilier juridicPREDA GeorgianaConsilier juridic
LAUDAT Mirela GabrielaConsilier juridicBUHOLT MarianaConsilier juridicPAPA TraianConsilier juridicVLADUT MarinInstructor central
POPA CristianSef proiect
DUMITRASCU GheorgheAdministrator sistem
STRAUT Gabriela ClaudiaSef proiect
GROPARU DorinInginer sistem
CIUBOTARU MarianInginer sistem
TARLEA CostinInginer sistem
GLODEANU MihaiAdministrator sistem
AXENIE IrinaSef serviciuNICOLAU MaraEconomistBOLCHIS Oana MariaSef serviciuMIHAILEANU Monica MariaSef proiect
IRIMES Luca MacedonSef serviciu DMPE
ALEXANDRU VictorDirector DMPEModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiOfertantul va depune Formularul B2 ? in original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator.Autoritatea Contractanta, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Contractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta, pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art. 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Cerinta nr. 1Obiectul de activitatea) Pentru persoanele juridice/fizice romaneCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei procedurii de achizitie publica.Ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.b) Pentru persoanele juridice/fizice straineDocumente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident.Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial se depune in original/copie legalizata, copie lizibila ?conform cu originalul?.Pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul.Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatuluiprocedurii de atribuire, pentru confruntarea documentelor prezentate in copie, prezentarea documentelor in original sau copie legalizata.In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat.ATENTIE!Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Cerinta nr.2
Cerinta minima obligatorie referitoare la AFER
Conform OMT nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul, in transportul feroviar, activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare pot fi realizate numai de catre furnizorii de produse si servicii care sunt autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) si care fac dovada omologarii tehnice feroviare sau dupa caz, a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.
Lucrari si servicii din cadrul contractului de proiectare si executie, pentru care sunt necesare autorizatia de furnizor feroviar si agrement tehnic feroviar: ? Proiectarea instalatiilor SCB? Proiectare linii de cale ferata (infrastructura feroviara)? Lucrari de constructii-montaj instalatii SCB (Semnalizare, Centralizare, Blocare)? Lucrari de constructie, reabilitare si modernizare linii CF? Lucrari de constructii si reparatii treceri la nivel cu calea ferata? Lucrari pentru realizarea sistemelor dedicate de detectie, semnalizare si stingere a incendiilor, sistemelor de videosupraveghere (numai pentru lotul 3)? Lucrari de subtraversari cai ferate? Lucrari de constructii si refacere porti de gabarit pentru pasaje CF? Lucrari de constructii montaj instalatii de protectie a omului si obiectelor metalice din cale si vecinatatea caii impotriva influentelor liniei de contact? Furnizarea de studii de impact si monitorizare a factorilor de mediu pentru domeniul infrastructurii feroviareConform OMT 290/2000 Ofertantul trebuie sa detina: autorizatie de furnizor feroviarsi agrement AFER pentru serviciile si lucrarilelicitate.a)Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.
b)Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER, dar nu au aplicata viza de prelungire a valabilitatii la data limita de depunere a ofertelor, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acestia se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, vizele de prelungire a valabilitatii autorizatiilor/agrementelor AFER, pana la semnarea contractului.
c) Ofertantii straini care nu detin autorizatii/agremente AFER, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile competente din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat). De asemenea, acestia vor prezenta un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER, pana la semnarea contractului.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.roConform art. 7. din Ord. 509/2011 ANRMAP in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata, autorizarea respectiva. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.In cazul ofertei comune (asocieri): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus, pentru partea din contract pe care o presteaza, daca partea respectiva necesita aceasta certificare conform acordului de asociere.In cazul subcontractarii: se vor depune documentele de mai sus pentru subcontractantii declarati, pentru partea din contract pe care o presteaza, daca partea respectiva necesita aceasta certificare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiAutorizatie de furnizor feroviar/ agrement pentru activitatile licitate - in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Se va prezenta media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) a ofertantului, care trebuie sa fie de minimum: Lot 1 ? 20.000.000 lei Lot 2 - 24.000.000 lei Lot 3 - 18.000.000 lei Lot 4 - 10.000.000 lei.Ofertantul va face conversia valorilor la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale leu/valuta stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Demonstrarea cerintei se va face fie de ofertant fie de sustinator fara cumularea acestora. Daca sunt mai multi sustinatori demonstrarea cerintei se face de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formular G) - formularul se depune in original.Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul ? in original.
Cerinta nr.2Ofertantul va depune bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente sau documente financiar-contabile echivalente care sa ateste cifra de afaceri anuala. In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare operator economic membru al asocierii/consortiului.
Modalitatea de indeplinire
Bilanturi contabile din anii 2010, 2011, 2012 - in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau documente financiar-contabile echivalente care sa ateste cifra de afaceri anuala, dupa caz.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei prestarilor de servicii de proiectare similare in ultimii 3 ani si a listei executarii de lucrari similare, din ultimii 5 ani, in original. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de proiectare similare si ca in ultimii 5 ani a executat lucrari similare celor licitate.Pentru proiectare cerinta va fi indeplinita pentru fiecare lot in parte, prin prestarea de servicii similare in cadrul a cel putin unul, maxim 3 (trei) contracte a carui/caror valoare individuala/cumulata sa fie de minim: 1.000.000 lei pentru Lot 1, 1.200.000 lei pentru Lot 2, 900.000 lei pentru Lot 3, 500.000 lei pentru Lot 4. Pentru indeplinirea experientei similare se vor accepta si contracte de proiectare si executie ce au inclus servicii de proiectare similare celor ce urmeaza a fi atribuite. Pentru sustinerea experientei similare privind proiectarea se vor prezenta, pentru fiecare din cele 1 maxim 3 contracte, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii in valorile solicitate mai sus.Pentru executie cerinta va fi indeplinita pentru fiecare lot in parte, prin executia de lucrari similare in cadrul a cel putin unul, maxim 3 (trei) contracte a carui/caror valoare individuala/cumulata sa fie de minim: 19.000.000 lei pentru Lot 1, 22.500.000 lei pentru Lot 2, 17.600.000 lei pentru Lot 3, 10.000.000 lei pentru Lot 4. Pentru indeplinirea experientei similare se vor accepta si contracte de proiectare si executie ce au inclus lucrari de executie similare celor ce urmeaza a fi atribuite. Pentru sustinerea experientei similare privind executia se vor prezenta, pentru fiecare din cele 1 maxim 3 contracte, certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu, precum si daca au fost duse la bun sfarsit. Conversia valorilor se va face la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.Valoarea serviciilor/lucrarilor similare care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de trei/cinci ani raportata la termenul limita de depunere al ofertelor.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale leu/valuta stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei si vor specifica ratele utilizate in oferta.a) Contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de servicii si lucrari solicitate.b)Daca participarea la realizarea contractelor mentionate s-a facut in alta calitate decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica numai categoriile de lucrari de proiectare/ executie (si cantitatile aferente) prestate/executate efectiv numai de catre ofertant.
Modalitatea de indeplinire
- lista prestarilor de servicii de proiectare in ultimii 3 ani si lista executiilor de lucrari similare celor licitate in ultimii 5 ani ? Sectiunea III din prezenta documentatie (in original)- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii similare - se depun in original/copie legalizata, copie lizibila ?conform cu originalul?- certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu precum si daca au fost duse la bun sfarsit - se depun in original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul?
In conformitate cu articolul 11^1 alin. 4 din HG 925/2006, in cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/ lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Se va prezenta in original, un angajament ferm de sustinere privind experienta similara din partea tertului, intocmit conform art.11^1 din HG 925/2006. Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor. Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de sustinator, fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
- angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11^1din HG 925/2006, daca este cazul ? in original.
Cerinta nr. 2Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea cu personal.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal sufficient pentru sustinerea activitatilor proiectului. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie cu efectivul mediu anual al personalului angajat.Ofertantul trebuie sa asigure un minim de experti cheie, o echipa capabila sa sustina activitatile proiectului asa cum sunt mentionate in cerintele beneficiarului. In acest sens, ofertantul va depuneo lista cu expertii principali implicati in derularea contractului (Formularul 11.c).Pentru fiecare Lot: Manager de proiect (Reprezentantul Antreprenorului)
? Studii: superioare;? Experienta profesionala specifica: implicarea in calitate de manager /coordonator/director de proiect sau adjunct intr-un proiect (indiferent de obiectul contractului) si implicarea intr-un contract in domeniul infrastructurii feroviare.PROIECTARESef de echipa proiectare? Studii: superioare in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de proiectare si/sau implicare ca expert in realizarea unui proiect indomeniul infrastructurii feroviare.
Inginer proiectant instalatii feroviare? Studii: superioare in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare.Inginer proiectant software? Studii: superioare in domeniul informatica/calculatoare si tehnologia informatiei/ ingineria sistemelor;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare.Inginer proiectant cai ferate? Studii: superioare in domeniul Cai ferate, drumuri si poduri;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare.EXECUTIESef santier? Studii: superioare in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de lucrari si/sau implicare ca expert intr-un contract care a avut ca obiect lucrari similare in domeniul infrastructurii feroviare.Inginer instalatii feroviare? Studii: superioare in domeniul Inginerie electronica si telecomunicatii;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de lucrari in domeniul infrastructurii feroviare.Inginer software? Studii: superioare in domeniul informatica/calculatoare si tehnologia informatiei/ ingineria sistemelor;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de lucrari in domeniul infrastructurii feroviare.Inginer cai ferate? Studii: superioare in domeniul Cai ferate, drumuri si poduri;? Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de lucrari in domeniul infrastructurii feroviare.Responsabil tehnic cu executia? Certificat de atestare tehnico-profesionala emis conform Ordinului MLPTL nr. 777/2003 pentru activitatea de responsabil tehnic cu executia domeniul "constructii cai ferate" sau atestat echivalent pentru experti straini, insotit de traducere autorizata in limba romana; Conform prevederilor legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a legii 10/1995 privind calitatea in constructii, ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului responsabilul de securitate si sanatate in munca, respectiv responsabilul cu managementul calitatii. In acest sens, ofertantul va prezenta in cadrul ofertei o declaratie pe proprie raspundere.
Modalitatea de indeplinire
- Declaratie cu efectivul mediu anual al personalului angajat ? in original;
- Lista cu expertii principali implicati in derularea contractului (Formularul 11.c).? in original; Pentru fiecare expert: - Curriculum Vitae (Formular 11.a) cu semnatura persoanei, in original, din care sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului si indeplinirea cerintelor specificate(mai putin pentru responsabilul tehnic cu executia);
-Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV conform pozitiei pentru care este propus. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor. Se va prezenta o declaratie ca in cazul in care va fi declarat castigator, se va prelungi valabilitatea documentelor pe toata durata de prestare a contractului(pentru responsabilul tehnic cu executia, a atestatului prezentat);
-Declaratiile de Disponibilitate ale expertilor cheie responsabili pentru indeplinirea contractului (Formularul 11.b) ? in original.
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: 1. Curriculum Vitae (Formular 11.a) cu semnatura persoanei, in original, din care sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului si indeplinirea cerintelor specificate (mai putin pentru responsabilul tehnic cu executia). 2. Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV, conform pozitiei pentru care este propus; Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta o declaratie ca in cazul in care va fi declarat castigator, se va prelungi valabilitatea documentelor pe toata durata de prestare a contractului(pentru responsabilul tehnic cu executia, a atestatului prezentat). 3. Declaratiile de Disponibilitate ale expertilor cheie responsabili pentru indeplinirea contractului (Formularul 11.b). Comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV. Operatorii economici, care depun oferte pe mai multe loturi si care, pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale nominalizeaza aceeasi echipa de experti, vor avea obligatia de a justifica prin propunerea tehnica modul in care vor utiliza resursele umane pentru a putea desfasura in practica activitatile din cadrul contractelor de lucrari. Nota: 1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile scrise intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta si/sau Managerul de proiect vor fi in limba romana. In cazul in care expertii nu vorbesc fluent limba romana, acestia vor avea permanent la dispozitie traducatori competenti de limba romana, costurile aferente fiind suportate de ofertant si incluse in tariful expertilor. 2. Personalul solicitat anterior reprezinta o cerinta minimala. In cadrul ofertei sale, Ofertantul isi va intocmi componenta echipei (respectand in orice caz cerintele minime enuntate anterior) conform experientei si planului sau de realizare a obiectivelor stabilite prin propunerea tehnica.
Modalitatea de indeplinire
- Declaratie in original, privind prezentarea la incheierea contractului a responsabilului de securitate si sanatate in munca, respectiv responsabilul cu managementul calitatii.
Cerinta nr.1Standarde de asigurare a calitii Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent valabil la data limita a depunerii ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent- Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent- Certificatele/documentelevor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor- Documentele se vor depune in copie ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.2Standarde de mediu Ofertantul va prezenta certificatul pentru sisteme de management al mediului SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent valabil la data limita a depunerii ofertelor. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.Nota: Documentele privind standardele pentru sistemul de management al mediului nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
- CERTIFICAT SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent- Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent- Certificatele/documentelevor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor- Documentele se vor depune in copie ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
18/4/745/06.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 12:00
Locul: Bd Dinicu Golescu, nr 38, sector 1, Bucuresti, Romania(Palat CFR), acces poarta A, cam 42, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta BI/CI sau pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS ?T, Axa prioritara nr.3 a POS-T ?Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192432, intre orele 9-14, prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului din SEAP.4. Intreaga documentatie de atribuire se afla postata in cadrul anuntului de participare SEAP (www.e?licitatie.ro).5. La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).6. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.7. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract se vor prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Se va prezenta declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia/partea in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor -formular D). In cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ? nu este cazul?.8. In cazul asocierii, Ofertantul va depune acordul de asociere ? in original (se va specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). In cazul declararii ofertantului drept castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.9. Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul contractului, pretul contractului. Nu se accepta ajustarea pretului contractului. Se acorda 15% avans (din valoarea contractului din care se scade valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute si valoarea pentru publicitate), pentru fiecare lot in parte.10. Calendarul procedurii de atribuire: evaluarea ofertelor - 24 zile, aprobarea raportului procedurii si comunicarea rezultatului procedurii - 1 zi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la Art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213192525, Fax: +40 213192526, Adresa internet (URL): www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 18:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer