Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului Centralizare electronica in statia C.F. Videle


Anunt de participare (utilitati) numarul 149278/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Proiecte Europene-SPDIP, Tel. +40 372843299, In atentia: Nicolae Vlad, Email: [email protected], Fax: +40 213192432, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului Centralizare electronica in statia C.F. Videle
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: statia CF Videle
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului Centralizare electronica in statia C.F. Videle
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
45234100-7-Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie aferente obiectivului Centralizare electronica in statia C.F. Videle .
Proiectul are ca scop mentinerea nivelului de siguranta a transportului feroviar in aceeasi parametri, imbunatatind considerabil conditiile tehnice de operare la nivel local si evitand, astfel, influentarea cererii de transport, in mod negativ, de catre dotarea tehnica a infrastructurii feroviare.
Obiectivul principal al proiectului il reprezinta inlocuirea instalatiei existente de centralizare si interblocare a semnalelor si macazurilor (de tipul WSSB) din statia CF Videle cu una noua, de tip electronic, acesta reprezentand un sistem complex, verificat si testat in timp pe reteaua CFR in peste 30 de statii, utilizat cu succes pe plan mondial de multe administratii de cai ferate si care prezinta numeroase avantaje. Valoarea estimata, fara TVA: 41.298.560lei (din care cheltuieli diverse si neprevazute -3.049.714 lei, reprezentand 8% din valoarea estimata a contractului, fara diverse si neprevazute)
Valoarea estimata fara TVA: 41, 298, 560RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1262 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, eliberata in numele ofertantului in cuantum de600.000lei, care va fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru calculul echivalentei garantiei de participare in euro se va avea in vedere cursul comunicat de BNR si valabil pt data publicarii anuntului de participare.Ofertan?ii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minimum 120 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Pentru a beneficia de prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va depune odata cu garantia de participare declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM in forma prevazuta in anexele 1 si 2 ale Legii nr.346/2004. Daca ofertantul este o asociere, declaratia trebuie depusa de fiecare membru al asocierii. 10% din valoarea contractului (fara TVA).Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termenul prevazut de HG 925/2006 coroborat cuHG 1405/2010 si OMT 774/2013, in care caz Garantia de buna executie devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante cf. art.90 alin (3) din HG 925/2006 modificata si completata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din fonduri externe nerambursabile FEDRsi Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se afle in nici una din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de lucrari, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si / sau spalare de bani.In acest sens, ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune o Declaratie pe propria raspundere in original.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
- Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A din Sectiunea III.- Declaratia se depune in original, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006Va fi exclus din procedura ofertantul/asociatul care se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cumodificarile si completarile ulterioare. In acest sens, ofertantul/asociatul va depune o Declaratie pe propria raspundere in original. Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, lit. a), lit.c1) si lit. d) va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.
De asemenea, ofertantul va depune:
a. Certificatul fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
b. Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Aceste documente vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul insotite de traducerea autorizata si legalizata.Nota:
*In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantii pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
-Formularul B1.Declaratia se depune in original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c1 si d din OUG 34/2006)- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale - se depun in original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociatParticiparea la licitatie cu oferta independentaAutoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cuoferta independenta, sau il depune, insa nu este conform Ordinului 314/2010 emis de ANRMAP.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Formularul B3?in original
Declaratia se depune in original de catre fiecare ofertant / ofertant asociat.Dovada privind calitatea de IMM
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);
? ?Intreprinderi legate?;
? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?
Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc in Sectiunea III- Formulare.
In acest sens, ofertantii vor depune documentele in original.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. A se vedea prevederile art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (totii membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/ compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine).d. Pentru persoanele juridice straine, certificatele/ documentele edificatoare, care atesta ca nu au datorii scadente la nivelul lunii anterioare in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, se vor prezenta in conformitate cu legislatia nationala a tarii de origine a ofertantului/operatorului economic membru al asocierii sau a tarii in care ofertantul/operatorul economic membru al asocierii este stabilit.Neincadrarea la art.69^1 din OUG nr. 34/2006
Va fi exclus din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/ 2006, cu modificarile completarile ulterioare, si anume: Va fi exclus din proceduraofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69lit. a) din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile completarile ulterioare, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. In acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform art.69^2 coroborat cu art.3, litera s^2) din OUG 34/2006, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General ? dl Ionel Voicu
Director General Adjunct Executiv Operatiuni ? George MicuDirector General Adjunct Tehnic ? dl Macarie Alexandru Moldovan
Director General Adjunct Economic - dl Cretu Corneliu
Director Coordonator Proiecte Europene ? dl Leon Barbulescu
Director Directia Proiecte Europene ? Anca Damian
Director Finantari Proiecte Europene? dl Radu Victor Andronic
Director Management Proiecte Europene ? dl Victor Alexandru
Director Directia Instalatii - dl Ovidiu Mihaescu
Director Directia Asistenta Juridica ? dna Adriana-Mihaela Georgescu
Sef Divizie ? Sorin Trandafirescu
Sef Serviciu PDIP - dl Nicolae Vlad
Sef Serviciu APPE - dna Coman Constanta Daniela
Sef Serviciu Contractare PE ? dna Lavinia Simona Bala
Sef Serviciu - dna Batiescu Daniela Madalina
Sef Serviciu ? dl Luca Macedon Irimes
Sef Serviciu Analize Contracte si Proiecte Europene ? dna Florina Mirica
Sef Serviciu ? Iulian Danut Bleotu
Sef UMP - dl Ioan Mirzac
Sef Serviciu Management Fonduri Externe ? dna Irina Axenie
Sef Proiect ? dl Ionut Melinte
Consilier juridic? dna Georgiana Preda
Consilier juridic ? dnaMirela Gabriela Laudat
Consilier juridic ? dnaMariana Buholt
Consilier juridic ? dl Traian Papa
Inginer ? dl Bogdan Iulian Stanescu
Economist ? dna Gabriela Hodrescu
Sef Proiect - dnaMariana Kiss
Sef Proiect - dna Mirela Toma
Economist ? dna Mara Nicolau
Sef proiect - dl Alexandru Nitulescu
Sef Proiect - dl Popa Cristian
Administrator sistem - dl Gheorghe Dumitrascu
Sef Proiect-dna Gabriela Straut
Inginer sistem - dl Groparu Dorin
Inginer sistem - dlMarian Ciubotaru
Inginer sistem - dlTirlea Costin
Administrator sistem - dl Glodeanu Mihai
Instructor central ? dl Vladut MarinModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2 ? in original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si / sau manifestarea concurentei neloiale, in conformitate cu prevederile art. 66; 67; 70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire orice ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire este de natura sa distorsioneze concurenta.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si sau manifestarea concurentei neloiale in conformitate cu prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, Autoritatea Contractanta va verifica pentru fiecare ofertant daca acesta detine pachetul majoritar de actiuni la alte firme/operatori economici participanti in cadrul aceleiati proceduri de achizitie publica.Autoritatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul/ofertantii care nu respecta prevederile Art 46 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Cerinta nr. 1Inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: a) Pentru persoanele juridice/fizice romaneCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate autorizat al ofertantului pentru activitati de tipul celor supuse prezentei proceduri de achizitie publica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.b) Pentru persoanele juridice/fizice straineDocumente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident.
Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota: Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalulAutoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de comunicarea rezultatuluiprocedurii de atribuire, pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, prezentareadocumentelor in original sau copie legalizata.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat.ATENTIE!Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCertificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, se depune in original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul.Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident.
In cazul ofertei comune (asocieri): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus, pentru partea de contract pe care o vor realiza.Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFERConform OMT nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate utilizarii in activitatile de construire, modernizare, intretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant pentru transportul feroviar si cu metroul, in transportul feroviar, activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare pot fi realizate numai de catre furnizorii de produse si servicii care sunt autorizati si supravegheati din punct de vedere tehnic de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) si care fac dovada omologarii tehnice feroviare saudupa caz , a detinerii unui agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs si/sau serviciu furnizat.Lucrari si servicii din cadrul contractului de proiectare si executie, pentru care este necesara autorizatia de furnizor feroviar si agrement tehnic feroviar:
? Proiectarea instalatiilor SCB? Proiectarea instalatiilor TTR-Tc
? Proiectare linii de cale ferata (infrastructura feroviara)
? Lucrari deconstructii-montaj instalatii SCB (Semnalizare, Centralizare, Bloc)? Lucrari de constructii-montajinstalatii TTR-Tc (Telefonie, Telegrafie, Radio ? Tehnica de calcul) pentru siguranta circulatiei
? Lucrari de constructii montaj grupuri electrogene
? Lucrari pentru realizarea sistemelor dedicate de detectie, semnalizare si stingere a incendiilor, sistemelor de videosupraveghere
? Lucrari de constructie, reabilitare si modernizare linii CF
? Lucrari de constructii si reparatii treceri la nivel cu calea ferata
? Lucrari de subtraversari cai ferate
? Furnizarea de studii de impact si monitorizare a factorilor de mediu pentru domeniul infrastructurii feroviarea) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor vor prezenta copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vize.
b) Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER, dar nu au aplicata viza de prelungire a valabilitatii la data limita de depunere a ofertelor, vor depune un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acestia se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, vizele de prelungire a valabilitatii autorizatiilor/agrementelor AFER, pana la semnarea contractului.
c) Ofertantii care nu detin autorizatii/agremente AFER, dar detin documente echivalente eliberate de autoritati competente recunoscute de AFER din alte tari, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat). De asemenea, acestia vor prezenta un angajament ferm ce va stipula ca in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta se obliga sa obtina, fara niciun cost pentru autoritatea contractanta, toate autorizatiile/agrementele AFER, conform OMT 290/2000, pana la semnarea contractului.
d)Ofertantii care nu detin autorizatii/agremente AFER valabile la data limita de depunere a ofertelor, vor depuneun angajament ferm ce va stipula ca, in cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta va efectua toate demersurile legale pentru a obtine, pe propria cheltuiala si va prezenta pana la semnarea contractului autorizatiile/agrementele AFER, in conformitate cu OMT 290/2000.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.roConform art. 7. din Ord. 509/2011 ANRMAP in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata, autorizarea respectiva. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Autorizatie de furnizor feroviar/agrement pentru pentru serviciile silucrarile licitate- in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In vederea sustinerii capacitatii economico ?financiare, Ofertantul trebuie sa demonstreze media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013), de minimum: 60.000.000 lei (fara TVA).
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 LEI Anul 2012:1 euro = 4, 4560 LEI Anul 2013:1 euro = 4, 4190 LEI
Ofertan?ii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale lei/VALUTA stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).
Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm va fi depus in original.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta(e) persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asociati.Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 lit a, c1 si d din OUG 34/2006 si art.69^1din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Demonstrarea cerintei se va face fie de ofertant fie de sustinator fara cumularea acestora. Daca sunt mai multi sustinatori demonstrarea cerintei se face de catre unsingur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale (Formular G) - formularul se depune in original.
Angajament de sustinere intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006, daca este cazul ?in original.- Extras din bilantul contabil la 31.12.2013 sau alte documente edificatoare inregistrate/vizate la organele competente, din care sa reiasa indeplinirea cerin?ei- in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii de proiectare similare si ca in ultimii 5 ani a executat lucrari similare celor licitate.Pentru proiectare cerinta va fi indeplinita prin prestarea de servicii similare in cadrul a cel putin unul, maxim 3 (trei) contracte a carui/caror valoare individuala/cumulata sa fie de minim: 150.000 lei. Pentru sustinerea experientei similare privind proiectarease vor prezenta, pentru fiecare din cele 1 maxim 3contracte, certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii in valorile solicitate mai sus.Pentru executie cerinta va fi indeplinitaprin executia de lucrari similare in cadrul a cel putin unul, maxim 3 (trei) contracte a carui/caror valoare individuala/cumulata sa fie de minim: 30.000.000 lei. Pentru sustinerea experientei similare privind executia se vor prezenta, pentru fiecare din cele 1 maxim 3 contracte, certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu, precum si daca au fost duse la bun sfarsit. Conversia valorilor se va face la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv (www.bnr.ro).Anul 2011:1 euro = 4, 2379 LEI Anul 2012:1 euro = 4, 4560 LEI Anul 2013:1 euro = 4, 4190 LEIValoarea serviciilor/lucrarilor similare care va fi luata in considerare pentru experienta similara este valoarea corespunzatoare perioadei de trei/cinci ani raportata la termenul limita de depunere al ofertelor.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale leu/valuta stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei si vor specifica ratele utilizate in oferta.a) Contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de servicii si lucrari solicitate.b)Daca participarea la realizarea contractelor mentionate s-a facut in alta calitate decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica numai categoriile de lucrari de proiectare/ executie (si cantitatile aferente) prestate/executate efectiv numai de catre ofertant.In conformitate cu articolul 11^1 alin. 4 din HG 925/2006, in cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/ lucrari furnizate/prestate/executate intr-o perioada anterioara, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Se va prezenta in original, un angajament ferm de sustinere privind experienta similara din partea tertului, intocmit conform art.11^1 din HG 925/2006. Documentele/contractele/procesele verbale de receptie prezentate din partea tertului, vor trebui sa indeplineasca aceleasi cerinte solicitate mai sus ofertantilor.Tertul sustinator va depune Declaratii privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si 181 lit a, c1 si d din OUG 34/2006 si art.69^1din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea experientei similare pentru fiecare din cele doua activitati (proiectare, respectiv executie), se face fie de ofertant, fie de sustinator, fara cumularea acestora. Daca sunt mai multi sustinatori pentru aceeasi activitate demonstrarea cerintei se face de catre un singur sustinator.
Modalitatea de indeplinire
- Lista prestarilor de servicii in ultimii 3 ani si lista executiei de lucrari in ultimii 5 ani ? Sectiunea III din prezenta documentatie (in original)
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar/procese verbale de receptie/recomandari - se depun in original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul
- Angajament de sustinere din partea tertului, intocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006, daca este cazul ? in original.
Cerinta minima obligatorie referitoare la asigurarea cu personalOfertantul trebuie sa asigure un minim de experti cheie, o echipa capabila sa sustina activitatile proiectului asa cum sunt mentionate in cerintele beneficiarului.
Manager de proiect (Reprezentantul Antreprenorului):
? Studii superioare? Experienta profesionala specifica: implicarea in calitate de manager/ coordonator /Director de Proiect sau adjunct intr-un proiect, indiferent de domeniul acestuia si implicarea ca expertintr-un proiect in domeniul infrastructurii feroviare
Sef de echipa proiectare
? Studii superioare in domeniul electronica si telecomenzi /semnalizari feroviare /electronica industriala /electrotehnica /automatica / informatica/calculatoare;
Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract indiferent de obiectul lui, si implicarea ca expert intr-un contract in domeniul centralizarilor electronice si/sau centralizari cu relee
Sef Santier:
? Studii superioare in domeniul electronica si telecomenzi /semnalizari feroviare /electronica industriala /electrotehnica /automatica.
Experienta profesionala specifica: coordonarea/supervizarea lucrarilor in minim 1 contract de lucrari, indiferent de domeniul contractului , siimplicare ca expert intr-un contractin domeniul centralizarilor electronice si/sau centralizari cu relee.
Expert instalatiide semnalizare feroviara
? Studii superioare in domeniul electronica si telecomenzi /semnalizari feroviare / electrotehnica / automatica;
Experienta profesionala specifica: pozitie similara in minim 1 contract de lucrari in domeniul semnalizarilor feroviare.
Conform prevederilor legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Ofertantul declarat castigator are obligatia de a prezenta la incheierea contractului responsabilul desecuritate si sanatate in munca, respectiv responsabilul cu managementul calitatii. In acest sens, ofertantul va prezenta in cadrul ofertei o declaratiepe proprie raspundere.
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune: 1. Curriculum Vitae (Formular 11.a) cu semnatura persoanei, in original, din care sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului si indeplinirea cerintelor specificate, (mai putin pentru responsabilul tehnic cu executia).
2. Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV, conform pozitiei pentru care este propus; Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta o declaratie ca in cazul in care va fi declarat castigator, se va prelungi valabilitatea documentelor pe toata durata de prestare a contractului
3. Declaratiile de Disponibilitate ale expertilor cheie responsabili pentru indeplinirea contractului (Formularul 11.b).Nota: ? Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile scrise intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta si/sau Managerul de proiect vor fi in limba romana.In cazul in care expertii nu vorbesc fluentlimba romana, acestia vor avea permanent la dispozitie traducatori competenti de limba romana, costurile aferente fiind suportate de ofertant.? Personalul solicitat anterior reprezinta o cerinta minimala. In cadrul ofertei sale, Ofertantul va intocmicomponenta echipei sale (respectand in orice caz cerintele minime enuntate anterior) conform experientei si planului sau de realizare a obiectivelor stabilite prin propunerea tehnica.
Modalitatea de indeplinire
- Lista cu expertii principali implicati in derularea contractului (Formularul 11.c). ? in original;Pentru fiecare expert:
-Curriculum Vitae (Formular 11.a) cu semnatura persoanei, in original, din care sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului si indeplinirea cerintelor specificate;
- Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV conform pozitiei pentru care este propus. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta o declaratie ca in cazul in care va fi declarat castigator, se va prelungi valabilitatea documentelor pe toata durata de prestare a contractului;
- Declaratiile de Disponibilitate ale expertilor cheie responsabili pentru indeplinirea contractului (Formularul 11.b) ? in original.-Declaratie in original, privind prezentarea la incheierea contractului a responsabilului de securitate si sanatate in munca, respectiv responsabilul cu managementul calitatii
SubcontractareaIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract se vor prezenta Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Se va prezenta declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia/partea in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor -formular D) In cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ? nu este cazul?.
Modalitatea de indeplinire
-declaratia privind subcontractantii(Formular D)
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.
Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
- CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
- Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent
Documentele se vor depune in copie ?conform cu originalul?
- Certificatele/documentelevor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001:2004, un sistem de management al mediului sau echivalentul lui. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent.
Nota: Documentele privind standardele de protectia mediului nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
CERTIFICAT ISO 14001:2004sau echivalent
- Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent
Documentele se vor depune in copie ?conform cu originalul
- Certificatele/documentelevor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2014 12:00
Locul: sediul CNCF CFR SA, Bd.Dinicu Golescu, nr.38, sect.1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor, care vor prezenta imputerniciri si BI/CI sau pasaport
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS ?T: Axa prioritara nr.3 a POS-T?Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediuluia sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
VI.3) Alte informatii
1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale transmise pe una din urmatoarele cai: - prin fax, la nr. 0213192432, prin incredintare directa, la punctul de contact din anunt, intre orele 9-14.2.Toate documentele depuse de ofertant vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizatain limba romana.3. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii si clarificari" a anuntului din SEAP.4. Intreaga documentatie de atribuire se afla postata in cadrul anuntului de participare SEAP (www.e?licitatie.ro).5. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.6.In cazul asocierii, Ofertantul va depune acordul de asociere ? in original (se va specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). In cazul declararii ofertantului drept castigator, Acordurile de asociere vor fi prezentate in forma autentica pana la semnarea contractului.7. Clauzelecontractualeobligatoriisunt: obiectul contractului, pretul contractului. Nu se accepta ajustarea pretului contractului. Se acorda15% avans (din valoarea contractului din care se scade valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute si valoarea pentru publicitate).8. Calendarul procedurii de atribuire: evaluarea ofertelor - 24 zile, aprobarea raportului procedurii ?i comunicarea rezultatului procedurii -1 zi.9. La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute)10.Durata de 1262 de zile de la punctul II.3) reprezinta 41, 5 luni, posibilitatile tehnice nu permit introducerea fractionata a duratei in luni
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu prevederile art._256^2 din OUG 34/2006_________
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 18:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer