Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de proiectare si executie pentru obiectivul Proiect integrat privind alimentarea cu apa potabila, sistem de canalizare si statie epurare ape uzate, reabilitare caminul cultural cu centrul muzeistic si construire centru after school, comuna


Anunt de participare numarul 90426/06.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GHERAESTI (Primaria Comunei Gheraesti)
Adresa postala: str. VASILE ALECSANDRI, nr. 56, Localitatea: Gheraesti, Cod postal: 617205, Romania, Punct(e) de contact: Bordianu Simona, Tel.0233746051, Email: [email protected], Fax: 0233746450, Adresa internet (URL): Comuna Gheraesti, judetul Neamt, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de proiectare si executie pentru obiectivul Proiect integrat privind alimentarea cu apa potabila, sistem de canalizare si statie epurare ape uzate, reabilitare caminul cultural cu centrul muzeistic si construire centru after school, comuna Gheraesti, judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Gheraesti, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul va cuprinde lucrari de proiectare executie pentru urmatoarele loturi:
- lotul I Alimentare cu apa, retele de canalizare menajera si statie de epurare, comuna Gheraesti, judetul Neamt;
- lotul II Reparatii camin cultural, amenajare muzeul satului si construire centru after - school, comuna Gheraesti, judetul Neamt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de proiectare executie pentru urmatoarele loturi:
- lotul I Alimentare cu apa, retele de canalizare menajera si statie de epurare, comuna Gheraesti, judetul Neamt;
- lotul II Reparatii camin cultural, amenajare muzeul satului si construire centru after - school, comuna Gheraesti, judetul Neamt.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 823, 844RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este: - pentru lotul I: 120.500 lei;
- pentru lotul II: 29.700 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin fonduri comunitare, din bugetul de stat si din bugetul local. PROGRAMUL FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Societati, asociatii, societati mixte, asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea ofertantului ca nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formularul 12A - Declaratie privind eligibilitatea;
- Formularul 12B - declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea ofertantului in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006 ;
- calitatea in care participa la procedura de achizitie Formularul 12C;
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care este inregistrat operatorul economic, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, si valabil la data depunerii ofertei, in original sau copie legalizata;
- copie dupa certificatul de inregistrare si codul unic de inregistrare;
- copie dupa certificatul de inregistrare si codul unic eliberata in baza Ordonantei de Urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice.
Se solicita orice document considerat edificator, certificate constatatoare in original sau copie legalizata pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor si valabile la data deschiderii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectivului contractului, conform Formularului 3 Informatii generale.
Pentru serviciile de proiectare: cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani este minim 600.000 lei pentru lotul I si minim 160.000 lei pentru lotul II. Pentru agentii economici noi infiintati se va lua in calcul cifra de afaceri din ultimul an/anul in curs.
Pentru lucrarile de executie: cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani este minim 13.000.000 lei pentru lotul I si minim 3.200.000 lei pentru lotul II. Pentru agentii economici noi infiintati se va lua in calcul cifra de afaceri din ultimul an/anul in curs.
Copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008) vizate si inregistrate de catre organele competente. Rezultatul ultimului exercitiu financiar trebuie sa fie pozitiv conform bilantului contabil.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Servicii de proiectare (pentru toate loturile):
Formularul 12D din care sa reiasa ca ofertantul a elaborat si finalizat in ultimii 3 ani: lot 1, minim 2 proiecte tehnice similare si pentru lot 2, minim 6 proiecte tehnice similare.
Formularul 12I proiectare: 1 coordonator proiect, minim 8 ani experienta in domeniu, 1 specialist absolvent hidrotehnica, minim 5 ani experienta in domeniu, 1 specialist absolvent de instalatii, cu atestat ANRE gradul II A, minim 5 ani experienta in domeniu, 1 arhitect atestat OAR, cu drept de semnatura, minim 5 ani experienta in domeniu, 1 structurist, minim 5 ani experienta in domeniu.
Formular 12H (lista utilaje) cerinte conform fisei de date a achizitiei.
Lucrari de executie (pentru toate loturile):
Formular 12E din care sa reiasa ca ofertantul a elaborat si finalizat in ultimii 5 ani: lot 1, minim 2 lucrari de constructie similare, din care minim un contract cu o valoare de cel putin 3.300.000 lei si un contract de lucrari cu minim 8 km de retea realizata; lot II, minim 2 lucrari de constructii similare din care minim un contract cu o valoare de cel putin 1.500.000 lei.
Formular 12H (lista utilaje) cerinte conform fisei de date a achizitiei.
Formular 12I lucrari: 1 responsabil tehnic cu executia, minim 5 ani experienta in domeniu de activitate, pentru loturile I, II, 1 sef de santier cu specializarea alimentare cu apa si canalizare, minim 8 ani experienta in domeniu de activitate pentru lotul I, 1 sef de santier cu specializarea constructii civile, minim 10 ani experienta in domeniu de activitate, pentru lotul II, 1 responsabil cu controlul si asigurarea calitatii, minim 5 ani experienta in domeniu de activitate, pentru lotul I si II, 2 sudori autorizati PE-HD, minim 3 ani experienta in domeniu de activitate, pentru lotul I, 1 inginer instalatii, minim 3 ani experienta in domeniu de activitate, pentru lotul I si II.
ISO 9001;
ISO 14001;
OHSAS 18001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Durata de executie a proiectarii
10%
Descriere:
4.
Programul calitatii propus pentru lucrari
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.11.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.11.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.11.2009 12:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri Terminal Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 35, Bl. I4, parter, Piatra Neamt, j
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau persoanele imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL FEADR, Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Stavropoleos 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.4641, Fax: 021/310.4642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda, Nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513.296, Fax: 0234/514.275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Deciziile C.N.S.C. pot fi atacate cu plangere in termen de 10 zile de la comunicare conform art. 281 al. 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Gheraesti
Adresa postala: Comuna Gheraesti, judetul Neamt, Localitatea: Gheraesti, Cod postal: 617205, Romania, Tel.0233/746.051, Fax: 0233/746.450
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2009 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer