Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de proiectare si reabilitare instalatii sanitare, termice si electrice, reparatii constructi


Anunt de participare numarul 12625/04.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.1 camera 0115, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Corbeanu, Tel.021/319.19.00 ;319.19.01/int 121, Email: [email protected], Fax: 021/319.19.66, Adresa internet (URL): www.ase.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Academia de Studii Economice, Departamentul Social
Adresa postala: Str. Mihail Moxa nr.11, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010961, Romania, Tel.021/2129038, In atentia: ing.Ion Cernea, Fax: 021/2128610
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Academia de Studii Economice, Departamentul Social
Adresa postala: Str. Mihail Moxa nr.11, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010961, Romania, Tel.021/2129038, In atentia: ing.Ion Cernea, Fax: 021/2128610
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Academia de Studii Economice, Departamentul Social
Adresa postala: Str. Mihail Moxa nr.11, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010961, Romania, Tel.021/2129038, In atentia: ing.Ion Cernea, Fax: 021/2128610
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de proiectare si reabilitare instalatii sanitare, termice si electrice, reparatii constructi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Caminele A1, A2, A3 si A4 din Complexul Belvedere, str. Cristian Pascal nr. 25/27, sector 6 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si reabilitare instalatii sanitare, termice si electrice, reparatii constructii, zugravit lavabil si vopsit camere si parti comune, inlocuire tubulatura evacuare deseuri menajere, constructie centrale termice proprii, bansament si instalatie utilizare gaz natural comun
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si reabilitare
Valoarea estimata fara TVA: 3, 234, 134.39RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: Scrisoare de Garantie Bancara, 38.500 Lei, Garantia de buna executie: Scrisoare de Garantie Bancara reprezentand 5% din valoarea contractului , fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat notarial
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de articolul 181 din OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator/ Autorizatie de functionare. Bilantul contabil, vizat si inregistrat de organele competente la 31.12.2006 (31/12/2005). Lista principalelor prestari in ultimii 5 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratii prin care ofertantul va demonstra realizarea unei cifre medii anuale de afaceri globala, pe ultimii trei ani egala sau mai mare decat 7.600.000 Lei. ofertantul va dovedi ca a indeplinit si realizat, in ultimii 5 ani, cel mult 2 (doua) contracte care au avut ca obiect executarea de lucrari similare cu cele supusei prezentei achizitii si a caror valoare cumulata este mai mare sau egala decat: 3.900.000 Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului de calitate, mediu, securitate si sanatate ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Descriere tehnica detaliata a lucrarilor ofertate, act. si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului, precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
prezentare proiect tehnic
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1864
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria unitatii sau la Dep. Soc.str. Mihail Moxa Nr.11, Camin Moxa A, parter, cam 1 pe baza de buletin si imputernicire scrisa din partea op ec
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.06.2007 12:00
Locul: Compartimentul de Achizitii Publice, cladirea din strada Caderea Bastiliei, etaj 1, camera 0115.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41 , ,Fax: 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SOS. OLTENITEI, NR. 107-117, SECT.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.3323564, Fax: 021 3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Adresa postala: PIATA ROMANA, NR.6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 INT153, Fax: 021/319.19.66
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2007 16:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer