Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate in cadrul teritoriului OUAI urilor din Unitatea de Administrare Tulcea»


Anunt de participare numarul 66094/10.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Victoria Chitu, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Dobrogea
Adresa postala: str. Zburatorului nr.4, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900419, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0241654010, In atentia: ing.Maria Balamaci, Email: [email protected], Fax: 0241656498
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Dobrogea
Adresa postala: str. Zburatorului nr.4, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900419, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0241654010, In atentia: ing.Maria Balamaci, Email: [email protected], Fax: 0241656498
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Dobrogea
Adresa postala: str. Zburatorului nr.4, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900419, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0241654010, In atentia: ing.Maria Balamaci, Email: [email protected], Fax: 0241656498
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
«Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciaresituate in cadrul teritoriuluiOUAI urilordin Unitatea de Administrare Tulcea»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala Terit.Dobrogea, obiectivul Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciaresituate in cadrul teritoriuluiOUAI urilordin Unitatea de Administrare Tulcea»
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii si intretinere acoperisuri, constructii de conducte irigatii, instalatii electrice, reparatii si intretinere pompe, vane, robinete la Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de imbunatatiri funciaresituate in cadrul teritoriuluiOUAI urilordin Unitatea de Administrare Tulcea»
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261900-3 - Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)
45232121-6-Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
50500000-0-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini din d.a.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 24.000 lei; garantia de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligib., Decl.priv.neincadr.inprev.art.181dinOUGnr.34/2006, Certif.de atest.fisc. ANAF pt.pers.jurid.priv.indepl.oblig.exigib.de plata a impoz.si taxe.catre stat la 30.09.2008, Certif.fisc.priv.plata imp.si taxe locale, Pers.jurid/fiz.rom.: Certif.Constat.emis de ORCCCINT.(emis cu maxim 30 de zile inainte)Certif.de inmatric.la ORC, Pers.jurid/fiz.straine: Doc.care dov.o forma de inreg/atest.ori apartenenta din p.d.v.profes.;Se vor prez.toate certific.si formul.solicit.in Fisa de date a achiz.si care trb.sa fie emise de organ.simil.din tara resp
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inf.gen.Cifra medie anuala de afac.pe ult.3 ani: min. 5.000.000 lei, respectiv 1.291.322 euro, pentru 1 euro = 3, 8720 la data03.10.2008 (curs BNR); Bilant.cont.la data de 31.12.2007, viz.de organ.compet.in domeniu si balanta de verif.la 30.09.2008, Inform.priv.situatia financ.pt.anii 2005, 2006 si 2007, Aut.contractanta are dreptul de a stabili cerinte minime pentru urmatorii indicatori: a) lichiditate generala (active circulante / datorii curente x 100) >100%; b)solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100) > 30%. Lichiditatea si solvabilitatea se vor calcula dupa datele de bilant la 31.12.2007.Identificarea financiara: doc.de identif.financ.pt.banca care a emis scris.de bonitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.calit.de partic.la proc., Decl.priv.lista princ.lucr.in ult.5 ani a cel putin 3(trei) contr.a carui val.sa fie min: 720.000 lei (fara TVA), respectiv 185.950 Euro, pentru 1 euro = 3, 8720 lei la data de 03.10.2008 (curs BNR), realiz.prin exec.unor lucr.simil.P.v.de recep.la termin.lucr/P.v.de recep.fin., Recom.din partea altor benef.(3), Atest.lucr.IF conf. Ordin 239/2007, ISO 9001, 14001, 18001, Decl.priv.utilajele, Decl. priv.efect.med.an.al pers.angaj.si al cadr.de cond., Inf.priv.subcontractantii: Decl.priv.partile din contr.care sunt indepl.de subcontr.si spec.acestora;Subcontr.care executa lucr.electr. va trebui sa indepl.urmat.cond: Atestat ANRE tip B, C1, C2, sa aiba min.4 electr.aut.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash, la casieria unitatii ANIF-RA RA Sucursala teritoriala Dobrogea, str. Zburatoruluinr.4, Constanta, judetulConstanta
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2008 10:00
Locul: ANIF-RA Sucursala teritoriala Dobrogea, str. Zburatorului nr.4, Constanta, judetulConstanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori UCVAP si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat o solicitare scrisa insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport hartie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2008 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer