Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de I.F. (irigatii) din cadrul OUAI Aqua Solonet Sud Trifesti, jud. Iasi


Anunt de participare numarul 65112/29.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Victoria Chitu, Tel.021-3322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
Adresa postala: str. Sarariei nr. 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: --, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232/226526, In atentia: Ing. Cojocaru Aurora, Email: [email protected], Fax: 0232/212256
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
Adresa postala: str. Sarariei nr. 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: --, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232/226526, In atentia: Ing. Cojocaru Aurora, Email: [email protected], Fax: 0232/212256
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
Adresa postala: str. Sarariei nr. 16, Localitatea: Iasi, Cod postal: --, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0232/226526, In atentia: Ing. Cojocaru Aurora, Email: [email protected], Fax: 0232/212256
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de I.F. (irigatii) din cadrul OUAI Aqua Solonet Sud Trifesti, jud. Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ANIF-RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de punere in functiune a infrastructurii de I.F. (irigatii) din cadrul OUAI Aqua Solonet Sud Trifesti, jud. Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232120-9 - Lucrari de irigatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform listei din Documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 363, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare :3.700 lei;Garantia de buna executie este : in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligibil., Decl.priv.neincadr.in prev.art. 181 din O.U.G. nr. 34 / 2006, Certif.de atest.fisc.ANAF pt.
Pers.jurid.priv.indepl.oblig.exigib.de plataa imp.si taxelor catre stat, precum si a contrib.pt.asig.sociale de stat ladata de 30.09.2008, Certif.fisc.priv.plata imp.si taxelor locale, Pers.juridice/fizice romane: Certif.Const.emis de ORCCCINT, Certif.de inmatr.laCamera de Comert, Pers.
juridice/fizice straine: Docum.care doved.o forma de inreg./ atest.ori apartenenta din pdv profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inform.gen., Bilantul contabil din anul prec.31.12.2007 vizat de org.compet.in dom, balanta contabila la 31.08.2008, Inform.priv.situatia financ.pt.anii 2005, 2006, 2007, Cifra medie anuala de afac.pe ult.3 ani: min.
363.000 lei sau 98.714 euro, pentru1euro= 3, 6773 lei, ladata de 25.09.2008(curs BNR).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.calit.de partic.la proc, Decl.priv.lista princ.lucr.in ult.5ani, Fisa de inf.priv.exper.similara: indepl.in ult.
3ani a 1 contr.a carui val.sa fie 36.300 lei(fara TVA) sau 9.871 euro, pentru 1 euro = 3, 6773 lei la 25.09.2008(curs BNR) realiz.prin exec.unor lucr.de nat.celor licit, Recom.din partea altor benef./clienti, vizateI.S.C, Prez.certif.de atest.in exec.lucr.de I.F, conf.Ord.239/2007al Minist.agric.si alim, Prez.Certif.de atestareISO 9001 sau echivalent, Decl.priv.partile din contr.care sunt indepl.de subcontr, Decl.priv.utilajele, instal, echip.tehnice de care disp.op.ec.
pt.indepl.coresp.a contr, Pt.utilaj, mijl.de transp, lab.si mijl.fixe care nu sunt in propr.construct, dar sunt inchir.sau luate prin conventie, se va prez.si contr.de inch.sau conventia , Decl. priv. Efect.mediu an.al pers.ang.si al cadr.de cond, Autorit.contr.solic.C.V. sicaziere jud.pt.pers.respons.direct cuindepl.contr( Dir.Gen./Admin, Dir.Ec, Sef Santier, Maistru, R.T.E, R.T.E. trebuie sa fie ang. Perm.al societ. ofertante sau orice forma de angajare admisa de legislatia muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash, la casieria unitatii ANIF-RA Sucursala teritoriala Moldova de Nord, str. Sarariei nr. 16, Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.11.2008 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.11.2008 10:00
Locul: sediul ANIF-RA Sucursala teritoriala Moldova de Nord, str. Sarariei nr. 16, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art.40(2)-b din OUG 34/2006 privind achizitiile publice si art. 31(2)-a din HG 925/2006- Norme de aplicare a OUG 34/2006, documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat si prezentat o solicitare scrisa in care se declara pe proprie raspundere numerele de telefon si fax, insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport de hartie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2008 15:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer