Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare a zonei Canalului Bega in cadrul proiectului " Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega?, cod SMIS 31814


Anunt de participare numarul 139561/10.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408367, In atentia: Maria Mezei, Email: [email protected], Fax: +40 256408477/+40 256204177, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C. D. Loga nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Centrul Consiliere Cetateni cam. 12 - parter, In atentia: ghiseul 9 sau 10
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare a zonei Canalului Bega in cadrul proiectului " Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega?, cod SMIS 31814
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona malurilor Canalului Bega, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului se vor executa lucrari de: constructii civile, amenajare peisagera, modernizare a mobilierului urban, retele electrice-iluminat public, retele telefonie, retele gaze naturale, retele alimentare cu apa si canalizare, hidrotehnice, drumuri, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia tehnica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile se vor desfasura pe o lungime de 10, 6 km de-a lungul malurilor de nord si de sud ale Canalului Bega, impartita pe zone, in functie de destinatia si functiunea viitoare a acestora. Avand in vedere amploarea si complexitatea contractului de achizitie publica si de faptul ca executia se va derula in 3 zone concomitent (zona A+B, C+D, E+F ), ofertanti trebuie safaca dovada ca dispun de resursele umane, respectiv de personal cu experienta, de specialitate, suficient si calificat pentru a putea indeplini in cele mai bune conditii si la termen contractul. Se vor executa urmatoarele tipuri de lucrari: constructii civile (ex. statii inchirieri biciclete, copertine, pergole etc), amenajare peisagera (lucrari de inverzire, lucrari de implemenare a sistemului de irigat), modernizare a mobilierului urban, retele electrice-iluminat public, retele telefonie, retele gaze naturale, retele alimentare cu apa si canalizare, hidrotehnice(ex: Statii vaporetto, casa bilete, amenajari pe taluz, rampe lansare la apa ambarcatiuni ), drumuri (trotuare si alei pietonale, piste de biciclete), conform cerintelor impuse prin caietele de sarcini. Ofertantii pot depune oferta doar pentru executia integrala a lucrarilor inclusiv procurarea materialelor, prepararea si punerea in opera a acestora, predarea la cheie.
Valoarea estimata fara TVA: 30, 882, 104.13RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 300.000 lei, perioada de valabilitate - 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emisin conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Garantia trebuie sa fie irevocabila, conform art 86 din HG 925/2006.Garantia de participare poate fi depusa si in euro, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nuface parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM aofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR, buget de stat si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D.Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Viceprimari: Dan Aurel Diaconu, Sorin Mihai Grindeanu; Secretar?Ioan
Cojocari;Director economic-Smaranda Haracicu;consilieri locali: Ciprian Bogdan; Dorel Boglut;George?Flavius Boncea; Vasile Caprea; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca;Petru Ehegartner;Bogdan Radu Herzog;Ciprian-Corneliu Jichici;Romanita ?Adina ?Delia Jumanca;Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu;Adrian Romita Orza;Andrei?Romulus Petrisor;Octavian Mircea Purceld;Vasile Ruset;Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan;Alfred?Robert Simonis; Traian-Constantin Stoia;Lucian Taropa;Adelina-Larissa Tirziu;Radu-Daniel Toanca;Vasile-Teodor Vesa;Elena Wolf;site: www.primariatm.ro Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Magdalena Nicoara-manager proiect;Martin Staia;Sanda Regep;Vasile Olar;Maria Mezei;Raluca Teodorescu;Otilia Sirca;Radu Ramona;Adina Suiu;Crenguta Oprea;Adina Balogh;
5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat
si catre bugetul local: a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata
?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in
original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? (document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu riginalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru
conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Documentul/documentele sa fie valabile la data depunerii ofertelor.2. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traducere autorizata in limba romana si legalizate.3.Ofertantii au obligatia de a face dovada ca:
- sunt atestati ANRE pentru minim "executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV - 20kV" (Ordin nr. 24 din 2007) si respectiv
- sunt autorizati ANRGN pentru executia lucrarilor de gaz (Ordin nr. 89 din 2007)In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra medie anuala de afaceri, globala, care vizeaza activitatea din cel mult
ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 45.000.000 lei - in functie de
informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici. Ofertantul
va completa formularul de informatii generale (Formular B1), pentru demonstrarea cifrei medii de afaceri globale pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, luand in considerare cifra de afaceri anuala globala pentru fiecare
din cei trei ani. In cazul unei oferte comune depuse de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii
economici semnatari ai acordului de asociere). Daca este cazul, cerinta
poate fi indeplinita in intregime de catre un singur tert sustinator Echivalenta
lei/euro se va calcula la cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei. (fttp: //www.bnr.ro).
2. Informatii privind tert sustinator financiar - Anexa 19-daca este cazul: Ofertantul poate fi sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006 - se va face dovada resurselor invocate, prin depunerea de documente justificative. In acest sens se vor prezenta: Angajamentul ferm in forma autentica; Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 din partea sustinatorului (Formular 12A);Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006, din partea sustinatorului (Formular 12BS);Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 din partea sustinatorului (Formular 12D).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Resurse umane:
1.a) Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formular 12 I). 1.b) Ofertantul va prezenta lista privind numarul de angajati defalcat pe meserii, la data depunerii ofertei (anexa 1 la Formular 12 I).
1.c) Ofertantul va nominaliza pers. de conducere (anexa 2 la Form. 12I): -1 sef de santier-inginer constructor cu exp. prof. in lucr. de infrastructura publica urbana. -Responsabil/responsabili atestati (cf. L 10/1995), care sa acopere min. categ. de lucr. din cadrul invest. si anume: I-Constructii civile; II-Constructii rutiere; V-Constructii si amenajari hidrotehnice; IX-Constructii edilitaresi de gosp.comunala. Cerinta se considera indeplinita si daca o pers.este atestata pentru mai multe domenii din cele mentionate. Pt. pers.de conducere solicitat se vor prezenta: certif. de atestare/legitimatii (unde este cazul), valabile la data limita de depunere a ofertei, CV-uri .-Resp.tehnic cu calitatea (cf. L 10/1995) pt.care se va prezenta: certif. de atestare/decizie de numire/ dovezi privind absolvire curs de management in domeniul calitatii si CV. Doc. se vor depune in originel/copie lizibila certif. "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprez. legal al ofertantului.
1.d) Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind asigurarea cu personal de executie, necesar indeplinirii contractului, in concordanta cu specificatiile tehnice cuprinse in Caietele de sarcini. Ofertantul are obligatia sa acopere toate tipurile de lucrari specificate in Caietele de sarcini, cum ar fi: constructii civile, amenajare peisagera, lucr. de moderniz. a mobilierului urban, retele electrice, iluminat public, retele telefonie, retele gaze naturale, retele de alimentare cu apa si canalizare, lucr. hidrotehnice, lucr. de drumuri. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor menbrilor grupului (cumulat pt.toti op.ec.semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pt.partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190-OUG 34/2006 (prin cumul), caz in care se vor completa anexele 20 si 20/2.
2.Experienta similara: a) Ofertantul va prezenta declaratia insotita de lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, perioada raportata la data limita de depunere a ofertei ? Formular 12F + anexa la Formular 12F.
2.b) pentru una sau mai multe din lucrarile mentionate in lista, care sa cuprinda min.lucrari de infrastructura; amenajare spatii verzi, a caror val.insumata este de min. 30.000.000 lei fara TVA. Se vor prezenta certificari de buna executie (recomandari/certificate constatatoare) continand beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, valori, perioade, locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate cf.norme prof.in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi op. ec. cerinta se considera indepl. prin luarea in considerare a resurselor tuturor menbrilor grupului (cumulat pt.toti op.ec.semnatari ai acordului de asociere). Se poate opta pentru indeplinirea cerintei 2), integral de catre un tert sustinator conf.art. 190 din OUG 34/2006.
3. Dotari tehnice: 3.a) Se vor prezenta: Declaratia insotita de lista referitoare la utilaje, instalatiile, echipamentele tehnice, in dotare proprie sau de la terti, pe care op.economic le poate asigura pt.indeplinire corespunzatoare a ctr.de lucrari (in timp optim si fara intarzieri, conform listelor proprii)-Formular 12H.Pt.trasarea lucrarilor precum si pt.verificarea elementelorcare constituie principalii indicatori de calitate ai oricarei imbracaminti rutierece trebuie sa fie supuse unor verificari direct, atat in timpul executiei cat si la terminarea unor faze de lucrari, ofertantul va asigura si instrumente topografice de masura.
3.b) Dovada ca dispune sau are contract de colaborare cu un laborator autorizat de analize si incercari in activitatea de constructii, pentru profilurile de incercari: D, MD, OB, AR, BBABP (specifice obiectului contractului). Se va prezenta opia autorizatiei, lista incercarilor autorizate si daca este cazul, contractul de colaborare cu laboratorul autorizat. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta3) se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor menbrilor grupului (cumulat pt.toti op.ec.semnatari ai acordului de asociere). Cerinta poate fi indeplinita si de subcontractant (pt.partea sa de implicare) si/sau de un tert sustinator cf.art.190-OUG 34/2006 (prin cumul), caz in care se vor completa anexele 20 si 20/1.
4.Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): Declaratia si listacuprinzand subcontract. (Form. 12G), precum si acordurile de subcontractare (Form. 15). Ofertantii sunt obligati sa precizeze partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; Res. materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate si urmatoarele doc.: declaratia pe propria rasp. in temei art.69¹ din OUG 34/2006; informatiile solicitate la punctul III.2.3.a) ? capacitatea tehnica si/sau profesionala - resurse umane, dotari tehnice. In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontr. ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contract. de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta. Contract. prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta.
5. Informatii privind asociatii: In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici - Capacitatea teh. si/sau prof. se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti op. ec. semnatari ai acordului de asociere). Ofertantul va prezenta Acordul de asociere - Formular 14, semnat de parti, care va consemna partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinita/indeplinite de fiecare semnatar al acordului de asociere. Liderul asocierii ii va reprezenta si pe ceilalti asociati in rap. cu Mun. Timisoara atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare.
6. Inf. privind tert sustinator tehnic si profesional ? Anexe 20, 20/1, 20/2 (daca este cazul): In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea teh. si prof. invocand sustinerea acordata in confor. cu preved. art.190 din OUG.34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care benef, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respect, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoz ofertant resurs tehn si prof invocate. Pers. care asigura sustinerea teh. si prof. nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atrib, conform preved art: 180, 181 lit.a), c1) si d) si 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modif si complet ult, daca este cazul. Sustin va prez si urmatoarele declaratii: 1.Decl. privind eligibil, conf. art. 180 din OUG 34/2006; 2.Decl. privind neincadr. in preved art.181, lit.a), c1)si d)3 Decl pe prop rasp priv neincadr in prev artart.69^1 din O.G.34/2006
1.Standarde de asigurare a calitatii: Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru executia de lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri, conform ISO 9001 - se va prezenta copia certificatului, valabil la data de depunere a ofertelor sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatul pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2. Standarde de protectie a mediului: Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului pentru executia de lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri, conform ISO 14001 valabil la data de depunere a ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin prezentarea documentelor de catre fiecare membrul al asocierii pentru partea lor de implicare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), (conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotararea nr. 1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta pe cale electronica, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1; Durata runda: o zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S33-053054 din 17.02.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2012 10:00
Locul: Municipiul Timisoara, Bv. C. D. Loga nr. 1, Sala de licitatii - parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor + poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1 + ?Planuri integrate de dezvoltare urbana? sub+domeniul ?Poli de Crestere?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
1. Pentru vizualizare doc. atasate, op. economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica ? programul ShellSAFE Verify ? adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify). 2. In cazul in care doi sau mai multi op. economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat in licitatia electronica, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Operatorii economici care si-au imbunatatit oferta in cadrul licitatiei electronice, au obligatia de a depune oferta finala (2 ex.), la sediul autoritatii contractante, in termen de 2 zile lucratoare de la finalizarea ultimei runde a licitatiei electronice (termenul se calculeaza conform prevederilor art. 101 Cod Pr. Civ.). Oferta finala trebuie sa contina oferta financiara, in conformitate cu ultima valoare ofertata in licitatia electronica. Neprezentarea ofertei finale in termenul prevazut mai sus, atrage dupa sine respingerea ofertei ca neconforma , situatie asimilata prevederilor art. 79 alin (1) din HG 925/2006. 4. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data depunerii ofertelor. 5. Inainte de a lua o decizie privind atribuirea contractului, AC isi rezerva dreptul de a solicita pt.conformitate, prezentarea oricarui document in original.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice cam. 223
Adresa postala: Bv. C. D. Loga nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408478, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2012 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer