Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare, amenajare si modernizare spatii medicale in cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila


Anunt de participare numarul 86784/17.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel.0239/619600/249, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare, amenajare si modernizare spatii medicale in cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Braila, B-dul Independentei, nr. 251
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare, amenajare si modernizare spatii medicale in cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reabilitare, amenajare si modernizare spatii medicale in cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 554, 272.38RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar de partic este de 10.000 lei. Per de valab este de 90 zile. Gar de buna exec este de 10% din val contr de achiz publ.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Pr Op Reg 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Dom major de interv 3.1 - Reab/modern echiparea infrast serv de sanatate -Fondul European de Dezvoltare Regionala - Bugetul national - Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au oblig de a-si leg la notar asoc printr-un contr scris, semn de partile asoc care va fi prez aut contr inainte de semn contr.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl de elig- F 12ADecl priv neincadr in prev art. 181 - F 12BDecl de particip la proc - F 12CCertif const elib de ORC val la data desch, fotocopieCertif de inreg fiscala elib de ORCCertif const priv pl oblig catre buge gen consolid de stat elib de D.G.F.P. din care sa reiasa ca of nu are dat catre Bug gen cons val la data desch, in orig sau copie leg .Certif priv pl oblig catre bug loc elib de catre dir de spec din cadrul Prim in a caror raza terit activ of din care sa reiasa ca of nu are oblig rest la bug loc val la data desch, in orig sau copie leg.Pers jur str vor prez or doc edif ptr dov elig - elib de aut ale tarii de orig (certif, caz jud sau alte doc echiv) prin care sa dov ca si-a indepl oblig de plata imp, taxe si contrib catre bug de stat si bug loc in conf cu cer solic de aut contr.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ult bil cont, viz si inreg de org comp, cu rez fin poz. Se va prez o copie dupa ac doc.Fisa de inf gen Form 2.Se impune ca cifra de afac med an pe ult 3 ani, real de of ind sau of asoc prin cumul, sa fie mai mare de 1.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl priv lista princ lucr exec in ult 5 ani - Form nr. 12F.
Se sol ind si fin, in ult 5 ani a unui contr sau a doua contr de lucr sim a caror val ins sa fie cel putin de 600.000, 00 lei cu TVA.Lucr invoc de of ca exp sim treb sa cupr toate categ de lucr cupr in ob prez proc. Se vor prez fise dist de exp sim ptr contr sau fiec din contr invoc ca exp sim, intoc conf Form 4, cop contr, recom din partea benef resp, copie a PVR la term lucr.Decl ref la util, inst, echip teh de care disp op ec ptr indepl coresp a contr de lucr - Form 12H1. Inf gen priv ef med an ale pers ang si al cadr de cond - Form nr. 12I.2. Of treb sa disp de: - un sef de sant cu vech in exec de min 5 ani (se prez CV-ul Form 5 si cop Dipl de absol a unei Fac de constr civ);
- un resp teh cu exec lucr care urm a fi exec; se va prez cop doc de colab cu resp daca ac nu este ang perm al of; va prez cop leg a atest, cop dupa legit viz la zi; va prez CV-ul conf Form nr. 5.- un resp cu contr teh de calit in constr, atest ISC; va prez cop doc de colab cu resp daca ac nu este ang perm al of; va prez cop leg a atest; va prez CV-ul conf Form nr. 5.- un ing inst; prez cop dipl de stud sup si CV-ul conf Form nr. 5.- of va prez ech prop ptr realiz contr; vor prez CV-urile, cop dupa Dipl si atest membr ech;Anexa la Form nr. 12I.Pers care nu este ang perm al of, va da o decl pe pr rasp, pot careia va indepl oblig asum prin contr de colab pana la final lucr, ce fac ob contr - Form 8 - Decl dispPtr of str, se vor prez doc de atest prof echiv spec tarii in care of este rez. Ac doc vor fi insot de trad leg in lb romana.ISO 9001/2001 sau echiv; ISO 14001/2004 sau echiv; OHASAS 18001/2004 sau echiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2009 13:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, camera 404, etajul IV
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputenicitul in scris al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun in termen de 5 zile la CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/223, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2009 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer