Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare pentru proiectul ?Reabilitare strazi, poduri si pasaj?


Anunt de participare numarul 148107/22.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL SUCEAVA
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii publice, Tel. +40 0230212696/167, In atentia: Burca Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 0230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare pentruproiectul ?Reabilitare strazi, poduri si pasaj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop:
Reabilitare strazi, respectiv:
Strada Traian Vuia
Strada Cernauti
Strada Grigore Alexandru Ghica
Bulevardul George Enescu
Strada Marasti
Strada Mihai Eminescu
Strada Plevnei
Strada Calea Unirii
Strada Cuza Voda
Strada UniversitatiiReabilitare poduri si pasaj, respectiv: Pod pe strada Cernauti peste raul Suceava din cartierul ItcaniPod Cuza Voda
Pod Plevnei pe strada PlevneiPasaj pe strada Grigore Alexandru Ghica peste liniile de cale ferata
Valoarea totala estimata pentruLucrari de reabilitare pentru proiectul: ?Reabilitare strazi, poduri si pasaj" este de27.383.844.62 lei fara TVA, din care: -99.765, 54 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a organizarii de santier;
-2.200.000 lei fara TVA reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute, valoare rezultata ca urmare a aplicarii unui procent de 8, 7705% din valoarea estimata fara diverse si neprevazute si fara organizare de santier.Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute va fi decontata doar daca apar cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop:
Reabilitare strazi, respectiv:
Strada Traian Vuia
Strada Cernauti
Strada Grigore Alexandru Ghica
Bulevardul George Enescu
Strada Marasti
Strada Mihai Eminescu
Strada Plevnei
Strada Calea Unirii
Strada Cuza Voda
Strada UniversitatiiReabilitare poduri si pasaj, respectiv: Pod pe strada Cernauti peste raul Suceava din cartierul ItcaniPod Cuza Voda
Pod Plevnei pe strada PlevneiPasaj pe strada Grigore Alexandru Ghica peste liniile de cale ferata
Valoarea estimata fara TVA: 27, 383, 844.62RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1).Cuantumul grantiei de participare este de 500.000 lei. 2)Garantia de participare va fi constituita in conditiile art. 86 alin. (1) din HG 925/2006 - Cont depunere garantie: RO05TREZ5915006XXX000186, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244792.3)Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de 120 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor.4)GP trebuie sa fie irevocabila. 5)Instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod obligatoriu ca ofertantul poate pierde suma de 10.298, 38 lei, in cazul in care se incadreaza in situatia descrisa la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006.6)Dovada platii garantiei de participare va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor 7)In cazul in care ofertantul va prezenta garantia de participare ca fiind IMM, aceasta va fi insotita de: certificat IMM (in original sau in copie) eliberat de CCI sau declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM?urilor, prezentata in conformitate cu prevederile Art.7 din Legea 346/2004.Se va completa ANEXA nr.2 sau ANEXA nr. 3 (dupa caz) din Sectiunea Formulare.Nota: Informatiile din certificatul de IMM trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 9)In cazul unei asocieri, daca se doreste sa se beneficieze de prev. art.16, alin.(2) din Legea 346/2004, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Echiv. pt. o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR leu/alta valuta din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA si se va constitui, in conformitate cu prevederile art. 89 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. - garantia de buna executie se poate constitui in oricare dintre formele prevazute la art. 90 alin. (1) din HG 925/2006. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui in conditiile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006. In cazul uneiasocieri, daca se doreste sa se beneficieze de prevederile art.16, alin.(2) din Legea 346/2004, atunci fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. Se va completa Anexa 2 sau Anexa 3. Garantia de buna executie se constituie in maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala): 80, 35 %Buget de stat: 17, 65%Buget Local : 2 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, se va completa si depune in original Anexa 5.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180, 181, 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006: - Completare declaratie privind eligibilitatea - Formular nr. 12A - prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Fiecare ofertant / ofertant asociat / tert sustinator este obligat sa prezinte Formularul 12 A in original;
- Completare Formular 12B - prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. In cazul in care ofertantul este sustinut de catre un tert sustinator, se va prezenta Formularul 12 B ?TERT, in original.Incadrarea oricaruia dintre ofertanti sau asociati in situatiile corespunzatoare prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Formularul 12B va fi insotit de certificate de atestare fiscala, astfel: - Pentru persoane fizice / juridice romane: Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (formulare tip emise de Primaria de care apartine si de DGFP teritoriala) - prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Pentru persoane fizice / juridice straine: documente edificatoare (certificate, cazier fiscal, etc., alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget, in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care este stabilit - prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.NOTA.Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura in care procedura de emitere a acestor documente nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantii care au datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.- Completare Formular 69^1 ? prezentat in original. In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Lungu Ion ? primar; Doroftei Ovidiu ? viceprimar; Virvara Gavril ? viceprimar; Ciutac Ioan
? secretar municipiu; Vaideanu Elisabeta, director executiv; Cordus Carmen Mihaela - sef Serviciu Contabilitate; Siriteanu Mihaela Angelica- viza control financiar preventiv propriu; Sofian-Nicoara Mirela-Rodica - viza control financiar preventiv propriu. Membrii comisiei de
evaluare sunt: -Dan Dura, Sef Serviciul Integrare Europeana - presedinte
-Camelia Damian, Sef Serviciul Patrimoniu - membru
-Gabriela Lazar, Consilier Serviciul Integrare Europeana-membru
-Stefan Vasincu, Sef Serviciul Adm. Strazi si Sistem. Rutiera-membru
-Mihaela Sanda Olariu, ConsilierServ. Contencios adm.juridic-membru-Gheorghe Burca, Consilier Comp. Achizitii publice - secretarMembri de rezerva :
-Florin Cerlinca, Director General D.G.T.I.- presedinte
-Narciza Nenec, ConsilerServiciul Integrare Europeana-membru
-Doinel Borsan, Consilier Serv. Adm. Strazi si Sistem.Rutiera-membru-Ana Mihaela Vasiliu, Consilier Serviciul Contencios adm.-juridic- membru
-Eugen Ignat, Consilier Comp. Achizitii publice- secretarFiecare ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular.2. Certificat de participare cu oferta independenta. Completare Formular 314 ? prezentat in original. In cazul unei asocieri, Formularul 314 va fi prezentat de liderul asocierii.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Completare Formular 12 C ? prezentat in original. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular. Ofertantul va prezenta documente din care sa reiasa ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza.Nota: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original / copie legalizata.Cerinte: A). Persoane juridice romane: 1). Certificat constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul".B). Persoane fizice romane1). Documente edificatoare din care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "
conform cu originalul".C). Persoane juridice / fizice straine1). Documente, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit.2). In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cifra de afaceri-Informatii generale despre ofertant cu mentionarea cifrei medii de afaceri
globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2010, 2011 si 2012. Cifra medie de afaceri
globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 50.000.000 lei. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte informatiile generale solicitate, iar cerinta privind ?cifra medie de afaceri globala? va fi indeplinita prin cumul. In cazul in care se doreste sa se beneficieze de prevederile art.16, alin. (2) din Legea
346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, atunci fiecare
membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM.
2.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formularul 2 ? se va prezenta in original. In cazul persoanelor juridice / fizice straine, la calculul cifreimedii de afaceri globale anuale se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Ofertantii vor specifica ratele de schimb utilizate in oferta depusa.In cazul IMM-urilor se va prezenta in original Anexa 2 sau Anexa 3, dupa caz.Se va completa si depune Formularul T1- in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Cerinta 2 Experienta similara
1.Ofertantul va face dovada executariii, in ultimii 5 ani, de lucrari similare prezentului contract in valoare de cel putin 25.000.000 lei fara TVA.Pentru indeplinirea nivelului minim se accepta cumularea valorilor lucrarilor similare executate intr-un contract-maxim doua contracte.
2. In cazul unei asocieri, dovada executarii de lucrari similare in valoare de
cel putin 25.000.000, 00 lei fara TVA va fi indeplinita prin cumul.
Cerinta 3
Informatii privind bazele de productie, dotarile specifice, utilajele, instalatiile
si echipamentele tehnice, laboratoarele de care poate dispune ofertantul
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerinta 3.1
Ofertantii vor face dovada ca dispun de Statie de preparare mixturi asfaltice
care trebuie sa asigure cantitatea de asfalt necesara in conditiile impuse conform reglementarilor tehnice in vigoare.Ofertantul vor face dovada dispunerii de aceasta in oricare din forme
(proprietate/inchiriere/concesiune etc) sau va face dovada ca va putea
asigura cantitatile de mixturi asfaltice necesare, in conditiile impuse conform
normativelor tehnice in vigoare, prin contract ferm de furnizare/precontract
de furnizare/angajament, incheiat cu un producator/distribuitor de mixturi asfaltice.
Cerinta 3.2
Ofertantii vor face dovada ca dispun de Statie de betoane de ciment care
trebuie sa asigure cantitatea de betoane necesara in conditiile impuse
conform reglementarilor tehnice in vigoare.Ofertantul vor face dovada dispunerii de aceasta in oricare din forme
(proprietate/inchiriere/concesiune etc) sau va face dovada ca va putea
asigura cantitatile de betoane necesare, in conditiile impuse conform
normativelor tehnice in vigoare, prin contract ferm de furnizare/precontract
de furnizare/angajament, incheiat cu un producator/distribuitor de betoane de ciment.
Cerinta 3.3
Ofertantii vor face dovada ca dispun de Statie de producere borduri si
pavele din beton vibropresat care trebuie sa asigure cantitatea de prefabricate necesara in conditiile impuse conform reglementarilor tehnice in vigoare.Ofertantul vor face dovada dispunerii de aceasta in oricare din forme
(proprietate/inchiriere/concesiune etc) sau va face dovada ca va putea
asigura cantitatile de borduri si pavele necesare, in conditiile impuse
conform normativelor tehnice in vigoare, prin contract ferm de furnizare/precontract de furnizare/angajament, incheiat cu un producator/distribuitor de prefabricate
din beton vibropresat.
Cerinta 3.4 Ofertantii trebuie sa faca dovada dispunerii in oricare dintre forme(proprietate/inchiriere/concesiune etc) de un Laborator de gradul II Autorizat ISC, conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta 3.5 De asemenea, ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun in oricare dintre forme(proprietate/inchiriere/concesiune etc) de minim: un repartizator finisor mixturi asfaltice cu motor termic, o placa vibratoare pt. imbracaminti beton de ciment, doua masini de taiat rosturi cu disc abraziv, doua rulouri compresor, doua autofreze pentru frezat betoane asfaltice, un
autogreder, un excavator pe pneuri, un autoincarcator frontal, patru autobasculante pentru transport mixturi, o matura
mecanica pentru curatat fundatii de drumuri, doua utilaje pentru demolare betoane, doua vehicule pentru emulsionare, o instalatie pt. executarea lucrarilor de colmatare, un motocompresor pt curatarte prin suflare, o
cisterna curatare drum cu jet de apa sub presiune, o combina SFSR cu cap
tractor, o statie preparare emulsie bituminoasa.
Cerinta 4
a)Informatii privind personalul-
?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani".
b)Informatii privind personalul de executie.
Cerinta 5. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului responsabil cu indeplinirea contractului de lucrari.Nota: nu se accepta nominalizarea unui singur expert pentru doua sau mai multe pozitii din cele mentionate mai jos.
Cerinta 5.1
Se solicita ofertantului sa detina un Expert cheie 1: Sef de santier/Manager de proiect-inginer in domeniul tehnic.Seful de santier / managerul de proiect este persoana desemnata din partea constructorului care are responsabilitatea administrarii si coordonarii desfasurarii intregului contract, lucrand direct cu echipa desemnata pentru realizarea contractului si cu responsabilii de contract din partea achizitorului. Cerinte:
- studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta;
- participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.
Cerinta 5.2.
Se solicita ofertantului sa detina un Expert cheie 2-Specialist RTE(responsabil tehnic cu executia), atestat MLPAT pentru domeniul II- constructii rutiere; drumuri; piste de aviatie; poduri; tunele.
Cerinta 5.3.Se solicita ofertantului sa detina un Expert cheie 3-Inginer in domeniul constructiilor-specializare drumuri.Cerinte:
-absolvent de studii superioare in domeniul constructii-drumuri si poduri;
-participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare.
Cerinta 6Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.1. Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor si partile din
contract care se vor indeplini de catre subcontractanti.2.Ofertantul castigator va prezenta, la incheierea contractului de
achizitie publica, contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in
oferta. In lista vor fi inclusi toti subcontractantii. Subcontractantii nedeclarati in momentul elaborarii ofertei nu vor fi acceptati ulterior, la momentul
incheierii contractului de lucrari.
Cerinta 7- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Certificatul ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul aferent prezentei achizitii - se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primicertificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa
prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Certificatul ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniul aferent prezentei
achizitii - se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din ele reiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune, in original, Formularul 12F din Sectiunea Formulare.1. Se va completa si depune, in original, Formularul B4 - experienta similara, pentrucontractul / contractele similare declarate (continand beneficiari, valori, perioade de prestare, locul executiei lucrarilor).2.Pentru contractul/contractele similare se va prezenta cel putin o certificare de bunaexecutie din partea beneficiarilor fiecarui contract prezentat ca experienta similara(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).3.Pentru contractele similare care mai includ si alte lucrariexecutate decat cele solicitate, se vor lua in considerare doar acele parti din contract si valorile aferente, cu care operatoruleconomic dovedeste indeplinirea cerintei privind experienta similara. In cazulin care nu a actionat ca si contractant unic, ofertantul va trebui sa precizeze care a fost obiectul partii indeplinite in cadrulasocierii, precum si contravaloarea lucrarilor executate de acesta.4.In cazul lucrarilor a caror valoare este exprimata intr-o alta moneda decat ?LEI?, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.5.Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.Completare Formular 12 H ? se va prezenta in original.Ofertantii vor depune, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", dovada dispunerii de statia de prepararemixturi asfaltice sau contractul/precontractul/angajamentul incheiat cu producatorul/distribuitorul de mixturi asfaltice.Se va indica amplasamentul statiei de mixturi asfaltice.Ofertantii vor depune, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", dovada dispunerii de statia de betoane de ciment sau contractul/precontractul/angajamentul incheiat cu producatorul/distribuitorul de betoane de ciment.Se va indica amplasamentul statiei de betoane de ciment.Ofertantii vor depune, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", dovada dispunerii de statia de fabricare aprefabricatelor din beton vibropresat sau contractul/precontractul/angajamentul incheiat cu producatorul/distribuitorul de prefabricate din beton vibropresat.1.Se va depune, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", dovada dispunerii de Laboratorul de gradul II.2. Se va depune copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?a autorizatiei in perioada de valabilitate si copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa Lista cu incercarile de laborator autorizate, care trebuie sa cuprinda toate incercarile de laborator necesare specifice lucrarilor de executat in prezentul contract.Ofertantii vor depune copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa dovada dispunerii de respectivele utilaje.a)Se va completa si depune, in original, Formularul P1;b)Se va completa si depune, in original, Formularul P2Se va completa si depune, in original, Formularul P3.Ofertantii vor depune: -copie lizibila cu?conform cu originalul? dupa diploma de licenta;
- CV-ul expertului nominalizat, in original, asumat de ofertant prin semnatura si stampila;
- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa contract de munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii cu persoana fizica autorizata/echivalent.Daca expertul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se va depune o declaratie de disponibilitate, semnata in original de expert, conform modelului propriu ofertantului.- documente relevante(fisa de post/contractul de munca/recomandare/orice alte documente similare) prin care se face dovada participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?);Ofertantii vor depune: - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa contractde munca/contract de colaborare/contract de prestari servicii cu persoana fizica autorizata/echivalent.Daca specialistul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se va depune o declaratie de disponibilitate, semnata in original despecialist, conform modelului propriu ofertantului.- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a atestatului pentru domeniul solicitat.Cerinta ca experul cheie 2 sa fie atestat MLPATca specialist RTE s-a facut in vederea respectarii H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantii vor depune: -diploma de licenta in domeniul constructii ? drumuri si poduri(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?);
-documente relevante(fisa de post/contractul de munca/recomandare/orice alte documente similare) prin care se face dovada participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare(in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?);
- CV-ul expertului nominalizat, in original, asumat de ofertant prin semnatura si stampila;
- copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa contract demunca/contract de colaborare/contract de prestari servicii cu persoana fizicaautorizata/echivalent. Daca expertul nominalizat nu este angajat al ofertantului, se va depune o declaratie de disponibilitate, semnata in original de expert, conform modelului propriu ofertantului.;Se vor completa si depune, in original, Formularul 12 G si Acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare subcontractant- Anexa 6. Subcontractantii vor completa si depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34 /2006.Se va completa si depune, in original, Formularul T2 insotit de Formularul T2.1 si/sau Formularul T2.2.Certificatul ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru domeniul aferent prezentei achizitii - se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din elereiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazulunei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.Certificatul ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, pentru domeniul aferent prezentei achizitii - se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si din elereiese faptul ca ofertantii urmeaza a primi certificarea. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte acest certificat pentru partea de contract pe care o va realiza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii despre licitatia electronica: a) Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) conform art. 42 din Hotararea nr. 1660 / 2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.b) Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start a licitatiei electronice.c) In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la PRETUL TOTALal oferteideoarece criteriul de atribuire este Ā«pretul cel mai scazutĀ».d) In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.e) In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final, este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire (art. 44(2) din Hotararea Guvernului 1660/2006).f) Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.g) Numarul de runde: 1 (una).h) Durata unei runde: 1 (una) zi.i) Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006.j) In cazul in care, in urma fazei finale de licitatie electronica se modifica pretul ofertei, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor depunerea noii oferte intocmite conform cap.IV.4.2) din Fisa de date a achizitiei.k.)Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S218-378439 din 09.11.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 12:00
Locul: Primaria Municipiului Suceava, B-dul 1Mai, nr 5A-Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbana.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte, clasate pe primul loc, au preturi egale in ultima runda a licitatiei electronice, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor o nouapropunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, protectia muncii si conditiile de munca, precum si la protectia mediului se pot gasi la: www.mfinante.ro, www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro .3. In cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere - Anexa 5, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspundereacolectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, daca aceasta este declarata castigatoare, se va prezenta Acordul de asociere legalizat la notariat inainte de semnarea contractului.4) Termenul pentru remedierea defectiunilor, aparute in perioada de garantie, este de maxim 7(sapte)zile lucratoare de la data primirii de catre executant a sesizarii achizitorului.5)Ofertantul castigator, in termende 10 zile de la semnarea contractului, va prezenta achizitorului un contract de prestare a serviciilor de depozitare a deseurilor rezultate din activitatile de constructii si demolare, incheiat cu o firma specializata si vizat de Serviciul de salubrizare de la Primaria municipiului Suceava.Deseurile rezultate(moloz, pamant, etc.) se vor depozita numaila fostul depozit de deseuri Mirauti.6) Nu se acorda avans executantului.7)Toate trimiterile la standardele mentionate in Caietul de sarcini se vor interpreta cu mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava - Serviciul contencios administrativ, juridic
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel. +40 230212696, Email: [email protected], Fax: +40 230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer