Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare, refunctionalizare si modernizare a spatiilor de invatamant si salii de opera din tronsonul A1 al U.N.M.B.


Anunt de participare numarul 51407/05.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
Adresa postala: STR.STIRBEI VODA NR.33, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Punct(e) de contact: GEORGE TANASESCU, Tel.0040213158908, Email: [email protected], Fax: 0040213158908, Adresa internet (URL): UNMB
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare, refunctionalizare si modernizare a spatiilor de invatamant si salii de opera din tronsonul A1 al U.N.M.B.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sediul Universitatii Nationale de Muzica din str. Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de desfaceri, finisaje arhitectura si lucrari conexe, tratamente acustice, mecanica de scena, instalatii electrice, sistem de detectie si avertizare incendiu, instalatii si echipamente de climatizare, instalatii de lumini tehnologice, instalatie si echipamente de sunet (P.A.), instalatii si echipamente de sonorizare, instalatie si echipamente de intercomunicatie digitala in sala de opera si spatiile conexe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.1)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de desfaceri, finisaje arhitectura si lucrari conexe, tratamente acustice, mecanica de scena, instalatii electrice, sistem de detectie si avertizare incendiu, instalatii si echipamente de climatizare, instalatii de lumini tehnologice, instalatie si echipamente de sunet (P.A.), instalatii si echipamente de sonorizare, instalatie si echipamente de intercomunicatie digitala in sala de opera si spatiile conexe
Valoarea estimata fara TVA: 1, 300, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna executie de 10 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Individual sau in grup de operatori cu contract de ascociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie ca ofertantul nu este asociat si nu a fost asociat in trecut, direct sau indirct cu consultantul sau orice alta entitate care a elaborat proiectul tehnic, specificatiile tehnice sau alte documente pentru proiect sau care a fost propus manager de proiect pentru contract;
-Declaratie ca ofertantul nu se afla su incidenta unei declaratii de neeligibilitate pentru practici corupte si frauduloase emise de banca in conformitate cu sub-clauza 35;
-Copii legalizate ale documentelor originale ce definesc constituirea sau statutul legal, locul de inregistrare si locul principal de desfasurare a activitatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Valoarea totala a lucrarilor de constructii similare executate in ultimmi cinci ani;
-Rapoarte despre situatia financiara a ofertantului (profit/pierdere, audit);
-Dovada existentei unui fond de rulment adecvat;
-Cifra de afaceri sa fie cel putin agala cu valoarea specificata in datele licitatiei;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Declaratie privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, in ultimii trei ani;
-Bilantul contabil la 31.12.2007, exercitiu financiar pozitiv;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Principalele utilaje si echipamente de constructii propuse pentru indeplinirea contractului;
-Calificarile si experienta personalului propus pentru conducere santierului si a personalului tehnic;
-Experienta, in calitate de contractant principal, in lucrari de natura si marime silmilare in ultimii cinci ani si detalii despre acestea;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Descrierea preliminara a metodei si programului de lucru propuse, inclusiv desene si grafice;
-Propuneri pentru asigurarea la timp a utilajelor esentiale pentru executia lucrarii;
-Experientain executia-in ultimii cinci ani- a cel putin doua lucrari de natura si complexitatea unei lucrari echivalente;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la casieria de la sediul U.N.M.B. din str, Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Bucuresti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2008 18:00
Locul: Sediul U.N.M.B. din str, Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati ai ofertantilor pe baza de imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe raza sectorului 1, Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050082, Romania, Tel.0213321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult cinci zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Universitatii Nationale de Muzica
Adresa postala: str. Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Tel.3.14.26.10, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2008 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer