Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REALIZARE SARPANTA+INVELITOARE LA CAMIN SI INLOCUIRE INVELITOARE LA CLADIRE NOUA SI CLADIRE VECHE GRUP SCOLAR TEHNIC VIDELE


Anunt de participare numarul 21074/27.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR. 2, Localitatea: Videle, Cod postal: 145300, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA IVASCU, Tel.0247453017, Email: [email protected], Fax: 0247453015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REALIZARE SARPANTA+INVELITOARE LA CAMIN SI INLOCUIRE INVELITOARE LA CLADIRE NOUA SI CLADIRE VECHE GRUP SCOLAR TEHNIC VIDELE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: GRUP SCOLAR TEHNIC VIDELE, STR. REPUBLICII, NR. 7
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari pentru executie sarpanta +invelitoare la camin si inlocuire invelitoare la cladire veche cursuri+sala de sport si cladire noua cursuri la Grupul Scolar Tehnic Videle
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Sarpanta +invelitoare la camin;
-Inlocuire invelitoare la cladire veche cursuri+sala de sport;
-inlocuire invelitoare la cladire noua cursuri;
Valoarea estimata fara TVA: 437, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se pot achizitiona ulterior noi lucrari similare de la acelasi operator economic
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-garantia de participare 5400lei; -garantia de buna executie 2, 5%din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-finantarea prin programul M.E.C. "Campusuri Scolare"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie de eligibilitaqte-formular 12A;
-declaratie neincadrare in art. 181-formular 12B;
-certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul general consolidat si catre bugetul local;
-certificat de inregistrare si certificat constatator emise de O.R.C.;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilant la 30.06.2007 vizat de D.G.F.P. sau pentru operatori economici care nu au desfasurat activitate pana in 2006, balanta pe luna mai 2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate;
-manualul asigurarii calitatii;
-certificat ISO 9001/2000;
-informatii referitoare la studiile si calificarea personalului;
-declaratie referitoare la utilaje;
-informatii subcontractanti;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-informatii despre cel putin un contract similar cu valoare minima de 270 000lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: -numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.07.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.08.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2007 10:00
Locul: -Videle, str. Republicii, nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -programul M.E.C. "Campusuri Scolare"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: -str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: -Sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.0213321175, Fax: 0213321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: -str. Republicii, nr. 2, Localitatea: Videle, Cod postal: 145300, Romania, Tel.0247453017, Email: [email protected], Fax: 0247453015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2007 08:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer