Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in perimetre de ameliorare


Anunt de participare numarul 22428/05.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE TIMISOARA
Adresa postala: STR. M.KOGALNICEANU, NR.6, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300125, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS MAGDAS, Tel.0256/294897, Email: [email protected], Fax: 0256/205511
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate constituite in perimetre de ameliorare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatile Luncavita, Glimboca, Slatina- Timis, Resita din jud. Caras- Severin.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reconstructie ecologica forestiera prin impadurire, pe terenuri degradate constituite in perimetre de ameliorare si intretinerea plantatiilor pana la realizarea starii de masiv.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262640-9 - Lucrari de ameliorare a mediului (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4 perimetre de ameliorare in cele 4 localitati sus mentionate cu suprafetele : Luncavita - 10, 5 ha, Slatina - Timis - 13, 50 ha, Resita- 6, 34 ha, Glimboca - 10, 0 ha.
Valoarea estimata fara TVA: 385, 432RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
84 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
finantare din surse proprii- fondul de ameliorare al fondului funciar ; plata prin virament in termen de 15 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art. 44 din O.G. 34/ 2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ofertantul sa fie inscris la oficiul registrului comertului. va prezenta certificat eliberat cu cel mult 90 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. ofertantul va completa declaratia privind eligibilitatea ( formularul 12A )si declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 ( formularul 12B ).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ofertantul va prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat si a impozitelor si taxelor locale, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data anuntata pentru deschiderea ofertelor.ofertantul va prezenta bilantul contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ofertantul va prezenta fisa de informatii generale ( formularul B2 ), certificat de atestare pentru lucrari silvice de ameliorare conform O.M. nr.88/07.02.2006, contractele de munca valabile inregistrate la I.T.M. ale persoanelor atestate, declaratie privind personalul angajat, obligatii contractuale in desfasurare ( formularul 9B )
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: plata in numerar la casieria unitatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2007 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante, str. M. Kogalniceanu, nr. 6, Timisoara.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
managerul unitatii sau persoana imputernicita ( cu imputernicire scrisa ).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4)0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Timisoara
Adresa postala: str. M. Kogalniceanu, nr. 6., Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300125, Romania, Tel.0256/294897 , ,Email: [email protected], Fax: 0256/205511
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2007 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer