Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparare acoperisuri in subunitati - Hala Vopsitorie U.R. (zona Cabina Sablare)


Anunt de participare (utilitati) numarul 143032/11.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Transport Bucuresti
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 1 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO010861, Romania, Punct(e) de contact: RADU JIANU, Tel. +40 0213074120, In atentia: Ana Maria Suciu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213074555, Adresa internet (URL): www.ratb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de reparare acoperisuri in subunitati - Hala Vopsitorie U.R. (zona Cabina Sablare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: RATB, Hala Vopsitorie Uzina de Reparatii
Str. Dr. Grozovici nr.2-4, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de refacere hidroizolatie si termoizolatie acoperis Hala Vopsitorie U.R.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261410-1 - Lucrari de izolare a acoperisului (Rev.2)
45261310-0-Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
45261420-4-Lucrari de impermeabilizare (Rev.2)
45261910-6-Reparare de acoperisuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reparare acoperisuri in subunitati - Hala Vopsitorie U.R. (zona Cabina Sablare) conform documentatiei descriptive si listelor de cantitati de lucrari anexate
Valoarea estimata fara TVA: 82, 187.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare(GP): 1000 lei. Perioada de valabilitate a GP: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante(AC). Mod de constituire: instrument de garantare, irevocabil, emis in conditile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari; acesta se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; lichiditati depuse la casieria AC, doar pentru sume pana la 5.000 lei;ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data si ora limita stabilita pentru deschiderea ofertelor.Plata se face in contul nr.RO50BRDE410SV84247194100, deschis la BRD Agentia Stirbei Voda?Bucuresti. AC are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare nu a constituit GBE in perioada de valabilitate a ofertei, oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;ofertantul a depus la CNSC o contestatie in legatura cu procedura mai sus mentionata, iar CNSC a respins contestatia respectiva in conf. cu preved art.278 din OUG34/2006. In acest caz, AC va retine contestatorului din GP o suma raportata la valoarea estimata, in conf. cu prevederile art.278^1, al.(1) din OUG nr.34/2006. GP se elibereaza conform art.88 din HG925/2006. Pentru restituirea GP, ofertantul va comunica la sediul RATB-Serv Achizitii Publice nr. de cont si banca unde se vor vira banii.Echivalenta pentru o GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna exec.(GBE) este de 5 % din valoarea contractului fara TVA si se va constitui conform art. 90 din HG 925 / 2006. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria RATB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 7 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii. Plata cu OP in termen de 90 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006- Formularul 3;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-Formularul 4; Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/tert sustinator. In cazul tertilor sustinatori se va completa declaratia de neincadrare in prevederile art.181 lit. a, c1 si d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.3. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr 34/2006: se va completa Formularul 7. Declaratia va fi completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/subcontractant/tert sustinator.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Campurean Adrian Mihai-Director General, Aron Gheorghe-Director Exploatare, Chiru Virgil-Director Economic, Osman Deniz - Director Comercial, Dabu Oprica Geani-Director Infrastructura, Oprea Cristina Elena - Sef Serviciu Juridic Contencios, Marin Pompiliu Gheorghe - Sef Serviciu Tehnic, Jianu Radu Viorel - Sef Departament Marketing Achizitii Publice, Letea Dorin Ilian - Sef Serviciu Achizitii Publice, Jugureanu Emanuela - Sef Birou Contracte, Andrei Amalia Eugenia - Sef Birou Infrastructura Parc vehicule, Rizea Laurentiu Virgil - inginer, Serviciu Tehnic, Titu Gabriela - Sef Birou Proiectare Infrastructura, Florea Vasile - Proeictant de Specialitate, Biroul Proiectare Infrastructura, Stoian Ioan - inginer proiectant, Birou Proiectare Infrastructura, Opran Dorian - Sef Serviciu Mecano Energetic, Chiseleff Nicolae - Sef Birou Utilaje, Calinescu Doina - inginer, Servciul Mecano Energetic, Popa Monescu Iulian - inginer, Serviciu Mecano Energetic, Gheorghe Mariana Daniela - Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate, Isac Marius - Consilier Juridic, Birou Contracte si Avize de Legalitate, Antonescu Viorel - Consilier Juridic, Birou Contracte si Avize de Legalitate, Jacota Maria - Consilier Juridic, Birou Contracte si Avize de Legalitate, Dinica Iulian Alexandru - Sef Birou Ofertare, Ripeanu Maria Magdalena - economist, Birou Ofertare, Suciu Ana Maria Ruxandra - inginer, Birou Contracte, Costache Dicran Daniel - inginer, Birou Contracte.
Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Campurean Adrian Mihai -Director General si Chiru Virgil-Director Economic.4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010-se va completa si prezenta Formularul 8. 1.Persoane juridice/fizice romane - Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza de activitate isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situatia in care acesta a fost prezentat in forma?copie conform cu originalul?.2. Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cu cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 5 din sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
1972
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 09:00
Locul: Bd Dinicu Golescu nr 1, sect1, etaj 6, Sediul RATB-Serviciul Achizitii Publice-Biroul Contracte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare precizate la punctul III.2 vor fi preselectati pentru etapa de negociere.Numarul minim preconizat de candidati este 3.In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile care indeplinesc criteriul de atribuire, contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret care este si cel mai scazut totodata, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Regia Autonoma de Transport Bucuresti - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010861, Romania, Tel. +40 213074000, Fax: +40 213147136
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2013 08:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer