Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatie, intretinere montare, demontare echipamente de joaca,spatii de agrement si mobilier urban din Municipiul Arad


Anunt de participare numarul 143678/16.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Claudiu Stana, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: Bd.Revolutiei, nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: ServiciulEdilitar, Tel. +40 257281850-132, In atentia: Claudiu Stana, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: Bd.Revolutiei, nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: ServiciulEdilitar, Tel. +40 257281850-132, In atentia: Claudiu Stana, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: Bd.Revolutiei, nr.75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Relatii cu Publicul, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Claudiu Stana, Fax: +40 257255818, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatie, intretinere montare, demontare echipamente de joaca, spatii de agrement si mobilier urban din MunicipiulArad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatie, intretinere montare, demontare echipamente de joaca, spatii de agrement si mobilier urban din MunicipiulArad. Valoarea contractului in anul 2013 este de 645161, 29 lei fara TVA (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea estimate totala include si valoarea posibilelor suplimetari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45236290-9 - Lucrari de reparare a spatiilor de recreere (Rev.2)
45111300-1-Lucrari de demontare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reparatie, intretinere montare, demontare echipamente de joaca, spatii de agrement si mobilier urban din MunicipiulArad
Valoarea estimata fara TVA: intre 645, 161.29 si 3, 064, 516.13RON
II.2.2) Optiuni
Da
achiz noi lucr.cu art 122 j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de particip :10.000lei .Perioada de valab.a gar. de particip. =90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Modul de constit. a gar. de particip.: numerar la casieria AC, instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. banc. sau soc.de asig. in favoarea AC(art. 86 din HG 925/2006 modificat prin HG 834/2009), sau Ordin de plata vizat de banca .Cont ptr. gar.de particip. la licit. al Mun. Arad : RO40TREZ0215006XXX006669. Cf. art. 86 alin. (4) din HG 925/2006, ?gar. de particip. trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor?. AC va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care ladata si ora deschiderii ofertelor nu va prezenta dovada constit. Gar. de particip.in forma, cuantumul si per. de valabil. solicit. in prezenta doc. de atribuire.Ofertantii care vor constit. Gar.de particip. Cf. art.16 (2)din L 346/2004, vor face dovada ca sunt inclusi in aceasta categ. si vor completa Form.10 .In cazul in care aceasta procedura de atribuire va fi contestata la CNSC, iaraceasta din urma va respinge contestatia ca fiindnefondataautoritatea contractanta va retine contestatarului o parte din garantia de participare conform art.278^1alin (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor 5% din valorea contractului fara TVA prin retineri successive din situatiile prezentate spre plata. Se va constitui cont de garantie la Trezorerie conform art. 90 alin 3 din H.G 925 cu modificarile si completarile ulterioare. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai micade 0, 5%din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a 1Declaratie privind eligibilitatea Ofertantii vor completa si depune declaratia pe propria raspundere in conformitate cu Formularul 2 ? original (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular) Autoritarea contractanta va exclude din prezenta proc. de atribuire, ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
a 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantii vor completa si depunedeclaratia pe propria raspunderein conformitate cu Formularul 3-original) (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte neincadrarea in prev art 181 lit.a) c1) si d)).Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire, ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.a 3 - Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidate al statuluiatestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru persoanele juridice din Romania, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii inregistrate in luna anterioara celei in care se prezinta oferta.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta un document similar / declaratie pe propria raspundere/ declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competenta in acest sens. Documentele vor fi prezentate in copie semnata si stampilata (cu stampila unitatii) ?conform cu originalul? , la care se adauga traducerea autorizata a acestora in limba romana.
-Ofertantul va prezenta Certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice din Romania, din care sa reiasa situatia obligatilor scadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta.In cazul in care ofertantul are datorii va fi exclus din prezenta procedura.
a 4 Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independentaOfertantii vor completa si depune declaratiain conformitate cu Formular nr.8 ? original
a 5 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^ 1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile sicompletarile ulterioare. Formularul 4 (in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, in cazul in care exista terti sustinatori fiecare tert este obligat sa prezinte acest formular). Ofertantii vor completa si depune o decl. pe proprie rasp. privind neincadrarea in prev.art. 69 ^1 din OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare in original.In vedereadovedirii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce privesteorganizarea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Falca Gheorghe, Primar al Municipiului Arad, TitirigaCatalin Viceprimar, Bognar Levente Viceprimar , Consiliei Municipali Lia Ardelean, Bilcea Ovidiu, Cismasiu Mariana, Ciupe Ionel, Czister Kalman-Andras, Dolha Ioan, Farcas Ioan, Galis Florin, Ghilinta Gheorghe , Gligor TeodorLazurca Adrian Catalin, Lupas Marin, Maris lorin, Mihuta Tristan Gheorghe, Mosneag Vasile Ovidiu, Nicsanu Marcela Ana Pistru Popa Simona Geanina, Rotaru Viorica Florica, Rus Eugen Vasile, Varga Glad Aurel, Vlaicu Hergane Traian Ioan , , Macra Claudia ? Ordonator Princip.Credite, Elena Portaru, Director Executiv, Ciprian Puie consilier juridic, Comisia de evaluare a ofertelor: D-lClaudiu Stana, presedinte, Membri: Elena Portaru director executiv, Hodor Marcel consilier, Dudas Adina, consilier, Gabriel Moldovan , consilier Membri de rezerva: Daniel Pruteanu, Pecican Iosif, consilieri.: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere tehnica/finaciara si sau profesionala se va prezenta angajamentul ferm al sustinatorului , incheiat in forma autentica Persoane juridice romane Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- Ofertantii vor prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- copie semnata si stampilata (cu stampila unitatii ? conform cu originalul?) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Pentru persoane fizice romane: Copia certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte echivalente ( copie semnata si stampilata ( cu stampila unitatii) ? conform cu originalul ?) ?)La solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatului procedurii, va prezenta pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestdocument.
Dovada unei forme de inregistrare ? persoane juridice straine 1.Documente edificatoare care sa dove-deasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legaledin tara in care ofertantul este rezident , precum si un Certificat de Rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs. Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare echivalenta cu cea solicitata pentru persoanele fizice/juridice romane. Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.2. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare, echivalenta cu cea solicitata pentru persoanele fizice/juridice romane
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind sustinerea daca este cazul : ofertantii pot fi sustinuti conform art.186 din OUG 34/2006.in acest caz se vor prezenta: angajamentul ferm de sustinere autentificat ;declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG34/2006 Formular 2, declaratia privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit a lit c^1) si lit.d din OUG 34/2006 formular 3;declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 din OUG 34/2006formular 4
Cifra de afaceri de afaceri: se solicita media cifrei de afaceri globala care vizeaza activitatea dinultimii 3 ani in functie de informatiile si documentele disponibile in cuantum de minim 1.200.000 lei Formular B1. In cazul in careun grup de operatori depune oferta/candidatura comunasituatiaeconomicasi financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul este IMM acesta poate beneficia de prevederilelegii346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri , situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM . Cursul utilizat pentru conversia leu/euro este cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei(www.bnr). Ofertantul va trebui sa certifice faptul ca are acces la/sau resurse disponibile reale negrevate de datorii, linii de credit, confirmate de banci sau orice alte mijloace finaciare de cel putin 200.000 lei , suficiente pentru executarea lucrarilor pe o perioada de cel putin 3 luni
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind sustinerea daca este cazul : ofertantii pot fi sustinuti conform art.186 din OUG 34/2006.in acest caz se vor prezenta: angajamentul ferm de sustinere autentificat declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG34/2006 Formular 2 , declaratia privind privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit a lit c^1) si lit.d din OUG 34/2006 formular 3 declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 din OUG 34/2006formular 4Cifra de afaceri de afaceri: se solicita media cifrei de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani in functie de informatiile si documentele disponibile in cuantum de minim 1.200.000 lei Formular B1. In cazul in careun grup de operatori depune oferta/candidatura comunasituatiaeconomicasi financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul este IMM acesta poate beneficia de prevederilelegii346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri , situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM .Cursul utilizat pentru conversia leu/euro este cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei(www.bnr) Ofertantul va trebui sa certifice faptul ca are acces la/sau resurse disponibile reale negrevate de datorii, linii de credit, confirmate de banci sau orice alte mijloace finaciare de cel putin 200.000 lei , suficiente pentru executarea lucrarilor pe o perioada de cel putin 3 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/asociatie/tert sustinator:
III.2.3a1) Se va prezenta lista privind experienta similara. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani(se considera ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a ofertelor) au efectuatcel putin 1 contractsi maxim 2 a caror valoare cumulate sa fie de minim 600.000 lei sial caror obiect a constat inlucrari de reparatii, intretinere locuri de joaca si mobilier urban .
Convertirea din lei in euro si viceversa pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro = 4, 2373 RON;
Anul 2010:1 euro = 4, 2099 RON.
Anul 2011:1 euro =4, 2379 RON
Anul 2012:1euro=4, 4560 RON
Anul 2013:1euro=4, 3852 RON
Informatii privind dotarile specifice se va completa formularul care va cuprinde o declaratie referitoare la utilajele, sculele echipamentele tehnice ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine urmatoarele utilaje: autoutilitara de preferat de maxim 3, 5 to (pentru ca in conformitate cu HCLM 141/20.07.2012 autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3, 5 to circula in conditii de autorizare si tarifare) to., cel putin 1 mijloc de transport deseuri care sa respecte prevederile legislatiei de mediu, cel putin 1 generator de current, cel putin 1 aparat de sudura electric, cel putin2 pikamere, cel putin 1 motocositoare. Dovada detinerii utilajelor prezentate se poate face cu contracte de inchiriere , leasing, certificate de inmatriculare respectiv facturi, sau alte documente prin care sa faca dovada punerii la dispozitie
Cerinta de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001:2008, pe domeniul de reparatii si intretinere echipamente de joaca pentru copii, producere si montare de mobilier din lemn, metalsau fibra de sticla pentru locuri de joaca, valabil cel putin pana la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asociatii, aceasta conditie trebuie indeplinita cumulativ de toti membrii asociatiei. Se acceptaofertantii care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese faptul ca ofertantul va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa urmatoarele formulare: ? Formular nr. 14? lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrari similare in valoare de min. 600.000 lei fara TVA? Formularul nr 12 . ? Experienta similara, aferent fiecarui contract/ contracte similar/similare;Formularul nr. 14 va fi insotit de urmatoarele documente anexa: - certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executieiInformatii privind dotarile specifice se va completa formularul care va cuprinde o declaratie referitoare la utilajele, sculele echipamentele tehnice ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine urmatoarele utilaje: autoutilitara de preferat de maxim 3, 5 to (pentru ca in conformitate cu HCLM 141/20.07.2012 autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3, 5 to circula in conditii de autorizare si tarifare) to., cel putin 1 mijloc de transport deseuri care sa respecte prevederile legislatiei de mediu, cel putin 1 generator de current, cel putin 1 aparat de sudura electric, cel putin2 pikamere, cel putin 1 motocositoare. Dovada detinerii utilajelor prezentate se poate face cu contracte de inchiriere , leasing, certificate de inmatriculare respectiv facturi, sau alte documente prin care sa faca dovada punerii la dispozitieSe va completa urmatorul formular: ? Certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
95%
Descriere: Componenta financiara
2.
Timpul de interventie pentru indepartarea pericolelor
5%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
33
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2013 10:00
Locul: Primaria Municipiului Arad, B-dul Revolutiei, nr. 75, cam. 12 ? Serviciul Edilitar
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Valoarea contractului in anul 2013 este de 645161, 29 lei fara TVA .Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in urama aplicarii prezentei proceduri de achizitie publica in conformitate cu art 122 j din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Valoarea estimata a contractului luand in considerare lucrarile similare care pot fi achizitionate ulterior este de 3.064.516, 13 lei fara TVA -in vederea solutionarii unor eventuale contestatiipersoana vatamata poate face contestatie la consilul National de Solutionare a Contestatiilor conform art. 256^2 lit b.-Oferta declarata ca fiind castigatoare va fi cea care va obtine cel mai mare punctaj in urma aplicarii algoritmului de calcul descris mai sus.In cazul in care doua sau mai multe oferte obtin punctaje egale, ofertantii vor depune in plic inchis, o noua oferta financiara, in urma solicitarii autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.05.2013 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer