Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii capitale si construire campus scolar Koos Karoly


Anunt de participare numarul 39279/15.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Sfantu Gheorghe
Adresa postala: Str. 1 Decembrie1918, nr. 2, Judetul Covasna, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Jozsef Sandor, Szabo Bela, Tel.0267-316902, Email: [email protected], Fax: 0267-316902
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii capitale si construire campus scolar Koos Karoly
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Sfantu Gheorghe
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii capitale la atelier si cantina si construire campus scolar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cerintelor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 16, 293, 823RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 150000 ron.Garantia de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat prin buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G.nr.34/20063.Certificat de atestare fiscala valabila emis de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala4.Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale valabil emis de primaria unde i-si are sediul social ofertantul, precum si toate punctele de lucru existente5, Pentru persoanele juridice straine care au o sucursala inregistrata in Romania: va prezenta cumulativ atat documentele aferente sucursalei, care sunt identice cu cele solicitate persoanelor juridice romane pct. VI.1 al cap.I. al documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica, cat si documentele similare ale societatii - mama, emise de o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, traduse si legalizate in limba romana.6.Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documente similare celor inscrise pct. VI.1 al cap.I. al documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica, emise de o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, traduse si legalizate in limba romana
7.Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului8.Certificat de inregistrare dela Oficiul registrului comertului
9.Persoane juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, conf fisei de date a achizitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale2.Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani3.Bilantul contabil la 30.06.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: 1.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani2. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice3. Fisa/fise de informatii privind experienta similara4. Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere/executie si de asigurare a calitatii lucrarilor5. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti pentru experienta similara ceruta la pct. 3
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IN 7658
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: -la casieria aut. contr.- prin ordin de plata, - in cont RO02TREZ25621360250XXXXX
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2007 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor, Nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei Mun. Sfantu Gheorghe
Adresa postala: Str. 1 Dec 1918, nr. 2, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Tel.0267/316902, Email: [email protected], Fax: 0267/316902
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2007 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer