Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii curente la obiectivul Radar Ignis,


Anunt de participare numarul 107441/07.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala:  Vanatorului nr. 17, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Punct(e) de contact:  RODICA GLIGAN, Tel. 0264-433028, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0264-433026
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii curente la obiectivul Radar Ignis,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Principalalocatiealucrariipe varful Ignis la cota 1307 m
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii curente la obiectivul Radar Ignis,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reparatii curente la obiectivul Radar Ignis,
Valoarea estimata fara TVA: 32, 394RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumulgarantieideparticipare: 350 leipentruintreprinderilemari.175leipentruintreprinderilemicigarantia de buna executie vafide5 % dinvaloarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata pretului contractului se va face prin contul: RO56 TREZ 2165 025X XX01 5748 deschis la Trezoreria Cluj-Napocain 60 zile de la data emiterii facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
operatori economici
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentaredeclaratie privind eligibilitatea.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilorexigibiledeplataa .impozitelorsi taxelorcatrestat, inclusivcelelocale, precumsia contributieipentruasigurarilesocialede. stat. (formularetipeliberatedeautoritatilecompetente dintara .incare. Candidatul / ofertantuleste rezident)
-FisadeinformatiigeneraleCertificatconstatatoremisde oficiulregistruluicomertului, dincaresarezulteobiectulactivitatii.- Autorizatiedefunctionare/ alteleechivalente, - Formular de contract
Toti ofertantii vor include in oferta lor procesul verbal ? de vizitare teren (amplasament) semnat impreuna cu reprezentanti autoritatii contractante
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Sesolicitaconfirmareaprivindplatataxelorsi impozitelorlabugetulgeneralconsolidat-bilantuleconomicaprobatsiinregistrat la 31.12.2009. (copiesemnatasistampilatapefiecarepagina)
- fisaprivindinformatiilefinanciare ? exercitiufinanciarpozitiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisadeexperientasimilaraaofertantului: olistaalucrarilorexecutateinultimii3 ani(certificaridebunaexecutiepentru3lucrari)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2010 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2010 11:00
Locul: ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
surse proprii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
ConsiliulNationaldeSolutionareaContestatiilor
Adresa postala:  stradaStavropoleos- Nr. 06 ? Sectorul3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Cluj
Adresa postala:  Calea Dorobantilor 2-4, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400117, Romania, Tel. 0264/596110, Fax:  0264/595844
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA
Adresa postala:  Str. Vanatorului nr. 17, 400213, ,Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400213, Romania, Tel. 0264433028, Fax:  0264433026
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2010 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer