Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de reparatii generale zugraveli interioare la sediul administrativ Pinoasa


Anunt de participare numarul 139058/21.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Cotruna Cristina, Tel. +40 0253/371188/ +40 0253/371189/ +40 0374/176069, Email: [email protected], Fax: +40 0374176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Sucursala DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU - Exploatarea Miniera de Cariera Rosia-Pesteana
Adresa postala: str. Constructorilor, nr.9, Registratura, etaj.1, jud. Gorj, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: biroul Atribuire Contracte P.L.S. al E.M.C. Rosia-Pesteana, Tel. +40 0374/176069, In atentia: Cotruna Cristina, Email: [email protected], Fax: +40 0374/176014, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala nationala care desfasoara activitati relevante
Activitate (activitati)
Altele: - Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
lucrari de reparatii generale zugraveli interioare la sediul administrativ Pinoasa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: E.M.C. Rosia-Pesteana, sediul administrativ al Sectiei electrice
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop executarea lucrarilor de reparatii pe interior la pereti si tavane, precum si aplicarea pardoselilor de gresie, placarea cu faianta, reparatii la instalatiile sanitare si electrice, cu scopul asigurarii unor conditii optime necesare desfasurarii activitatii la locul de munca al personalului angajat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa cantitatile de lucrari prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 34, 977RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
695 lei, Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia pentru participare se poate constitui in lei in urmatoarele forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu scrisoare de garantie bancara in original, completata conform formular nr. 2 model anexat);b) prin depunerea la caseria autoritatii contractante: - 1. a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor; Contul autoritatii contractante este RO97 RZBR 0000 0600 1467 8821 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu;
- 2. a sumei in numerar.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintresituatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006 actualizata.In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indiferent de modul de constituire al garantiei de participare, nu se va retine nicio suma deoarece valoarea estimata este sub pragul prevazut la art. 278?1 din OUG 34/2006. Conditiile de restituire a garantiei de participare: in conformitate cu art.88 din HG 925/2006 actualizata la zi. In oricare din situatii dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschidere. IMM-urile, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 de exemplu Formularul A model atasat, beneficiaza de reducerea cu 50% a garantia de participare. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM);Modul de constituire al garantiei de buna executie: conformart.90 din HG 925/2006- de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul nr. 12 model anexat;
- prin depunere la casierie ;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011.Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(4) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sur.prop.Mod.leg.de plat.de reg.prin compens.cu en.el.con.HG685/1999 cu obl.ca prest.sa fie initiat.circ.de compens.sau prin alte mod.leg.de pl.numai daca ex.disp.in ter.de 90zile de la emit.fact.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, in original, prezentare Formularul nr. 12A; Cerinta nr. 2-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare - prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul ? conf. prevederilor art.181 lit.a), lit. c)1si lit. d) din OUG 34/2006, in original, prezentare Formularul nr. 12B;Cerinta nr. 3 - Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura, prezentare Formularul 12C;
Cerinta nr. 4-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Matyas Moise Director E.M.C. Rosia-Pesteana, Pistol Ion Director Directia economica, Mohora Marius sef Departament Achizitii Publice Tuculina Emilia sef Departament R.U.A, Marilena Dinu, Cotruna Cristina, Tambu Ion, Tivig Cerasela, se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de tertul sustinator- daca este cazul, prezentare Formularul 12D;Cerinta nr. 5-Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010, prezentare Formular 12E. Cerinta nr. 1-Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, prezentarea Certificatului constatator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Bilantul contabil sau extrase de bilant in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul valabil la 30.12.2011, vizat si inregistrat de organele competente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, Prezentarea Bilantului contabil/extras de bilant
Cerinta nr. 2-Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati in masura in care aceste informatii sunt disponibile - trebuie sa fie cel putin egala cu 34.997 lei.
Daca operatorul economic nu are 3 ani de la infiintare, media cifrei de afaceri globala va fi raportata la data infiintarii sau data la care operatorul economic si-a inceput activitatea comerciala (conform art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualizata).
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertant (conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualizata)Prezentarea Anexei 23 - fisa de informatii generale, model
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, beneficiari, etc., prezentarea Formularului 12F model anexat
Cerinta nr. 2-Experienta similara ? cel putin unul sau maxim trei contracte de executie de lucrari, identice sau similare celor ofertate care sa confirme executarea de lucrari executate si duse la bun sfarsit, cu o valoare cel putin egala cu suma de 34.997 lei, Prezentarea a copiei/co;piilor dupa informatiile relevante din contract, in indeplinirea contractului respectiv.
Cerinta nr. 3-Cel putin o recomandare din partea beneficiarilor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Prezentarea cel putin a unei recomandari din partea beneficiarilor- Formularul nr.4 model anexat sau documente constatatoare emise de autoritati contractante in baza art. 97indice 1 din HG 925/2006 actualizata
Cerinta nr. 4-Declaratie referitoare la utilaje, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, Prezentarea Formularului 12H model anexat
Cerinta nr. 5-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, Prezentarea Formularului 12 I, model anexat
Cerinta nr. 6-informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
Ofertantii au obligatia sa asigure cel putin un responsabil tehnic cu executia, care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza a se executa, pentru care va prezenta atestatul eliberat de M.D.R.T. conform Ordinului 777/200, in baza legii 10/1995 si CV-ul, Prezentarea atestatului si CV-ului pentru responsabil tehnic cu executia.
Cerinta nr. 7-Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).In cazul in care ofertantul urmeaza sa subcontracteze parti din contract, va prezenta atat lista cu subcontractantii si specializarea acestora (conform formularului 12G, model anexat), precum si acordurile de subcontractare cu precizarea explicita a partilor din contract ce urmeaza a fi subcontractate (conform Anexei 22 model anexat); in acest caz toti subcontractantii vor trebui sa prezinte propriile date inscrise in Fisa de informatii generale (conform anexei 23 dar numai datele de recunoastere ale acestora ).
Ofertantul declarat castigator, are obligatia ca la semnarea contractului sa prezinte contractele de subcontractare deja semnate, in aceleasi conditii in care semneaza si el contractul de executie de lucrari.
Certificatul ISO 9001:2008 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de lucrari care sunt ofertate ? in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, prezentarea certificatului sau alte probe dovezi
Certificatului ISO 14001:2005 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in termen de valabilitate, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant.. Operatorii economici pot obtine informatii suplimentare privind reglementarile referitoare la protectia mediului de la Agentiile pentru protectia mediului, Sistemele de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape, sau de la Comisariatele Garzii de Mediu, prezentarea certificatului sau alte echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22931
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2012 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2012 09:00
Locul: str. Constructorilor, nr.9, Sala de sedinte, etaj.1, loc. Rovinari, jud. Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care sunt doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, o noua oferta de pret in plic inchis.Capacitatea economica si financiaraa ofertant.poate fi sustinuta si de o alta persoana, conform art. 186 din OUG 34/2006 actualizata, prin completareaformular6 model anexat.Capacitateatehnica si profesionala a ofertant.poate fi sustinutasi de o alta pers., conform art. 190 din OUG 34/2006 actualiz., prin completarea formular 7 model anexat, anexa 1- formular 7 model anexat, anexa 2-formular 7, model anexat. Pentru vizualiz. documentat.de atrib.incarcate in SEAP, operat.economici trebuie sa aiba un program necesar vizualiz. fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furniz.de semnatura electronica. Pentru demonstrarea indeplinirii CONDITIILOR DE PARTICIPARE CAP. III.2), ofertant.are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea? ? conf. art. 11 alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , completare formular 10, model anexat.In cazul in care ofertant.uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de cel putin 3 zile lucratoare de la primirea din partea autoritatii contractante a uneisolicitari in acest sens.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
: Departamentul Audit, Legislatie si Control al S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu
Adresa postala: : str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253222015, Fax: +40 374171114, Adresa internet (URL): ww.eturceni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2012 07:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer