Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza ? 4 loturi Sucursala CREIR CF Galati


Anunt de participare (utilitati) numarul 144190/07.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Anisoara Lipan, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza ? 4 loturi Sucursala CREIR CF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lotul1: Linia 700, intre st Faurei-Rusetu;Lotul2: Schimbatori in st Cricov, Sahateni, Ulmeni, Boboc, Zoita si Rosetti;Lotul3: Linia 504, intre statiile Onesti?Tg Ocna; Lotul4: Linia Racord Buzau Sud ? Boboc.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza conform caietelor de sarcini, ce presupun readucerea in tolerante a parametrilor geometrici ai caii impuse de instructiile de serviciu si inlocuirea materialelor de cale necorespunzatoare, in scopul asigurarii functionarii normale, continue si in conditii de siguranta a transportului feroviar pe aceste distante.
Avand in vedere natura lucrarilor necesare a se executa nu au fost prevazute cheltuieli pentru diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza conform caietelor de sarcini, ce presupun readucerea in tolerante a parametrilor geometrici ai caii impuse de instructiile de serviciu si inlocuirea materialelor de cale necorespunzatoare, respectiv se vor inlocui: Lot 1 - 212 buc traverse; Lot 2 - 532 buc traverse; Lot 3 - 669 buc traverse; Lot 4 - 835 buc traverse. Avand in vedere natura lucrarilor necesare a se executa nu au fost prevazute cheltuieli pentru diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 979, 655.4RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este pentru Lot 1 - 3.039, 89 lei; Lot 2 - 3.368, 44 lei; Lot 3 ? 8.273, 68 lei, Lot 4 ? 4.911, 08 lei, este irevocabila si va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta lei/euro se va stabili la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume-vor prezenta GP insotita de declaratia privind statutul de IMM. Perioada de valabilitate a GP este egala cu cea a ofertei ( 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor). GP se poate constitui prin: 1) virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (Formularul 11 din Sectiunea Formulare) care trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; 2) prin ordin de plata sau fila cec, in contul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati - IBAN nr. RO23 CARP 0180 0031 8299 RO06 deschis la Banca Comerciala Carpatica ? Sucursala Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta (recomandabil din Romania) pana la data deschiderii ofertelor. Daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, sumele - 1.519, 94 lei pentru lot 1, 1.684, 22 lei pentru lot 2, 4.136, 84 lei pentru lot 3, 2.455, 54 lei pentru lot 4. GBE-10% din val. contract fara TVA (I.M.M. 5%) si se va constitui in perioada de valab. oferta, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului prin: 1.Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societare bancara sau de asigurari, care va prevede ca plata GBE se va exec conditionat , dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat sau neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;2. Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul va deschide un cont la dispoz. autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoz. AC. Suma initiala depusa nu va fi mai mica de 0, 5 % din pret contract. Pe parcursul indeplinirii contractului AC urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stab. drept GBE in docum. de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri asigurate de la bugetul de stat pentru reparatii curente la infrastructura feroviara publica, pozitia in programul anual de achizitii publice pe anul 2013 al CN CF ?CFR? SA fiind 12.C.1.7.2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif si complet ulterioare (Form.44 din Formulare)in original, cu specificare lider de asoc si parte de contract executata de fiecare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 ? Formularul 12A din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, dupa caz);2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 ? Formularul 12B din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d), dupa caz);3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 ? Formular 12B-1 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, tert sustinator, subcontractant dupa caz).
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti - Sucursala CREIR CF Galati urmatorii: ing. Laurentiu Seceleanu - director, ec. Aurelia Manea ? contabil sef, ec. Nicoleta Stefan ? sef Serviciu B.A.I., ec. Dan Andronache ? sef Serviciu Contabilitate, ing. Gelu Paduraru - sef Divizie Linii, ing. Constantin Bors - sef Serviciu Linii, ing. Liliana Toader ? ing. Serviciul Linii, ing. Dumitru Vasilescu ? ing. Serviciul Linii, cons. jur. Cristian Leon - sef Oficiu Juridic, cons. jur. Cosmin Gabriel Barbieru - Oficiul juridic, ing. Silvica Mihalache - sef Serviciu Comercial, ing. Anisoara Lipan - sef Birou Achizitii Publice, ing. Simina Tufa ? Birou Achizitii Publice;4. Declaratie pe proprie raspundere in concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta), prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de achizitie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta ? Formular 12B-2 din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, dupa caz);5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formularul 12C din Sectiunea Formulare, in original (ofertant, asociat, dupa caz). Se va depune o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona calitatea de participant la procedura, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le execute si datele de recunoastere ale acestora.
6. Certificat fiscal privind obligatiile la bugetul general consolidat (D.G.F.P.C.S.) eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz);
7. Certificat de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz).
NOTA 1: In cazul in care ofertantul are datorii, acesta are obligatia sa depuna dovezile reesalonarii acestora: - conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat ? original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul;
- toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari - original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul .
NOTA 2:1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;c indice 1) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.4.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume ofertantul/candidatul/ ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator care are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (ofertant, asociat, dupa caz). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei, iar obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ?Certificat constatator? in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document in original sau in copie legalizata.
In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
2. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul), in original. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare);
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Fisa de parteneriat?; ?Intreprinderi partenere?;
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din Sectiunea Formulare); ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din Sectiunea Formulare); ?Intreprinderi legate?; ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?.Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.3. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, insotita de agrement tehnic AFER - clasa de risc 1A sau echivalentul din tara ofertantului pentru:
- executia lucrarilor de intretinere linii de cale ferata sau- executia lucrarilor de reparatii linii de cale ferata sau
- executia lucrarilor de constructii linii de cale ferata,
Autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vizele anuale.
Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrementului tehnic AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantul va prezenta o Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (Formularul B3 din sectiunea Formulare ? in original din care va rezulta si date generale despre ofertant, asociat, tert sustinator dupa caz: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor).Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, in original
2. Ca cerinta minima ofertantul va demonstra o cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani in valoare de cel putin 303.900 lei pentru lotul 1, 336.800 lei pentru lotul 2, 827.300 lei pentru lotul 3 si 491.000 lei pentru lotul 4. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii cifrei de afaceri globale ( exemple: bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012, vizate si inregistrate de organele competente; orice alt act doveditor in conformitate cu exercitiul financiar al ofertantului, insusit prin semnatura si stampila de operatorul economic, etc. - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va completa Formularul B3 din Sectiunea Formulare, in original, impreuna cu documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii cifrei de afaceri globale, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
3. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate (Anexa nr.19 din Sectiunea Formulare). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12A in original, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) din OUG 34/2006 si va depune in acest sens Formularul 12B in original, precum si a prevederilor art.69 indice 1 din OUG 34/2006, drept pt care va depune Formularul 12B-1 in original.
Modalitatea de indeplinire
3. Tertul sustinator va prezenta: Anexa nr.19 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului, Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A, Formular 12B in original; Formularul 12B -1 Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare - in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Operatorul economic va prezenta o Declaratie (Formular 12D din Sectiunea Formulare, in original) privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, precum si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei, Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
1. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele doveditoare.
2. Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima:
- pentru lotul 1, executarea in ultimii 5 ani a cel putin 1 contract avand ca obiect lucrari de inlocuire a unui numar minim de 212 buc traverse;
- pentru lotul 2, executarea in ultimii 5 ani a cel putin 1 contract avand ca obiect lucrari de inlocuire a unui numar minim de 532 buc traverse;
- pentru lotul 3, executarea in ultimii 5 ani a cel putin 1 contract avand ca obiect lucrari de inlocuire a unui numar minim de 669 buc traverse.
- pentru lotul 4, executarea in ultimii 5 ani a cel putin 1 contract avand ca obiect lucrari de inlocuire a unui numar minim de 835 buc traverse.
Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare: (Formular B4 impreuna cu certificari de buna executie din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit ? exemple: parti relevante din contracte sau procese verbale de receptie, recomandari - Formular B5 din Sectiunea Formulare sau documente constatatoare, etc.).Nu se vor accepta la procedura de achizitie societatile care au derulat cu Regionala CFR Galati ( in calitate de ofertant / asociat / subcontractant) contracte similare cu obiectul prezentei achizitii, din vina carora s-au reziliat aceste contracte.Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
2. Completare Formular 12D din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele doveditoare.
3. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (Formular 12G din Sectiunea Formulare, in original), precum si, dupa caz acordurile de subcontractare (Formular 5 din Sectiunea Formulare).Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, specializarea, precum si ponderea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. Subcontractantul raspunde pentru executarea/executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai in fata contractantului, iar acesta va raspunde in fata autoritatii contractante pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale. Inlocuirea unui subcontractant dupa incheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentata initial.
Modalitatea de indeplinire
3. Completare Formular 12G din Sectiunea Formulare, in original
4. Declaratie (Formular 12I - Sectiunea Formulare, in original) privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, care sa contina urmatoarele informatii:
-studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a personalului angajat;
-personalul tehnic de specialitate pentru asigurarea controlului calitatii pentru fiecare lot pentru care depune oferta, ofertantul prezentand decizia de numire a responsabilului CQ.
Modalitatea de indeplinire
4. Completarea Formularului 12I din Sectiunea Formulare, insotit de decizia de numire a responsabilului CQ.
5. Ofertantul/asociatul va prezenta o Declaratie (Formular 12J-Sectiunea Formulare, in original), cu privire la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor. Pentru fiecare lot pentru care depune oferta, operatorul economic va face dovada ca dispune de personal instruit si atestat in conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, personal angajat sau prin colaborare sau cu angajament de participare, capabil sa asigure executia lucrarilor ce fac obiectul autorizatiei de furnizor feroviar prezentata.
Modalitatea de indeplinire
5. Completarea Formularului 12J din Sectiunea Formulare, insotit de documentele doveditoare.
Continuare cerinta 5
Pentru fiecare lot pentru care depune oferta, numarul minim de personal, pe specialitati necesar pentru indeplinirea in termen si in conditii de calitate a contractului, va fi:
a) minim 1 responsabil tehnic cu executia, atestat MLPTL in domeniul III ? constructii de cai ferate, in conformitate cu Ordinul MLPTL nr. 777 / 26.05.2003;
b) minim 1 sef de santier (specialitate cai ferate, in functie de cel putin Sef District, cu autorizare AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Instructiei 002 ? Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara si Ordinul MTCT nr. 2262/29.12.2005);
c) minim 1 responsabil SC, in functie de cel putin maistru intretinere cale (cu autorizare AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Instructiei 002 ? Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara si Ordinul MTCT nr. 2262/29.12.2005);
d) minim 1 responsabil SSM (coordonator in materie de securitate si sanatate in munca) pentru santierele mobile si temporare, in conformitate cu prevederile HG nr. 300 / 2006;
e) ofertantul va face dovada ca dispune de resursele umane necesare indeplinirii in bune conditii a contractului, respectiv personal calificat in functia de meseriasi cale ? COD COR 7129.1.6, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/3112/26.01.2004 emis de Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Deoarece lucrarile la cele 4 loturi se vor executa simultan si nu consecutiv, ofertantul va face dovada ca va folosi un numar minim de personal de executie in conformitate cu normele republicane din 1995 si cuprinse in Indicatorul norme de deviz pentru lucrarile de intretinere curenta pentru fiecare lot pe care depune oferta, astfel:
- pentru lotul 1: minim 11 lucratori calificati cel putin ?meseriasi cale? si un sef de echipa;
- pentru lotul 2: minim 10 lucratori calificati cel putin ?meseriasi cale? si un sef de echipa;
- pentru lotul 3: minim 11 lucratori calificati cel putin ?meseriasi cale? si un sef de echipa
- pentru lotul 4: minim 7 lucratori calificati cel putin ?meseriasi cale? si un sef de echipa.
Modalitatea de indeplinire
Continuare cerinta 5
Completarea Formularului 12J din Sectiunea Formulare, insotit de documentele doveditoare.
Continuare cerinta 5
Declaratia va fi insotita de: - curriculum vitae pentru persoanele nominalizate la pct. a), b), c) si d), cu numele in clar si semnatura in original a persoanei;
- copia diplomelor de studii, autorizatiilor, atestatelor sau certificatelor de calificare detinute de personalul nominalizat la pct. a), b), c), d) si e);
- copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare pentru personalul nominalizat la pct. a), b), c), d) si e). Declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare se va prezenta in cazul in care la momentul ofertarii nu are semnat un contract de muncasau de colaborare cu ofertantul;
- decizia interna care atesta faptul ca personalul de executie este instruit sa execute lucrari pe calea ferata electrificata, in conformitate cu prevederile Instructiei 002 ? Regulamentul de Exploatare Tehnica Feroviara.
Modalitatea de indeplinire
Continuare cerinta 5
Completarea Formularului 12J din Sectiunea Formulare, insotit de documentele doveditoare.
6. Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Formulare, in original) care contine informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul / asociatul dupa caz, se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
6. Completarea Formularului 12H din Sectiunea Formulare
7. Tert sustinator, daca este cazul. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective in original, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate (anexa 20 si formularele 21 si 22 din Sectiunea Formulare). Pers care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, a prevederilor art. 181 lit a), c indice 1) si d) si art. 69 indice 1 din OG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: 1) Anexa nr. 20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; 2) Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; 3) Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular 12A si Formular 12B; 4) Formularul 12B -1 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese.
1.Standarde de asigurare a calitatii: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, avand domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii( ofertant, asociat, dupa caz - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. In conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalentsau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii, in copie, conform cu originalul.
2. Standarde de asigurare a protectiei mediului: Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform ISO 14001 sau echivalent, avand domeniul similar cu cel supus achizitiei, eliberat de organisme de acreditare sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului ( ofertant, asociat, dupa caz - in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita individual de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza. In conf. cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
2. Ofertantul va prezenta certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului, in copie, conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Perioada de garantie acordata lucrarilor executate
15%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
712/1/ 246 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2013 11:00
Locul: Sediu Sucursala C.R.E.I.R. CF Galati, str. Domneasca, nr. 51, copr A, etaj 1, sala sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si membrii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale - In cazul in care doi operatori economici, ale caror oferte clasate pe primul loc au acelasi punctaj, va fi desemnat castigator acel operator economic care prezinta oferta financiara cea mai scazuta, pentru respectarea principiului eficientizarii fondurilor. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci comisia de evaluare va solicita operatorilor economici care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Ofertantul va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), in vederea postarii in cadrul anuntului de participare la Sectiunea ?Procese verbale / Declaratii?, in conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer