Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii si intretinere a imobilelor proprietate sau inchiriate E.ON


Anunt de participare (utilitati) numarul 148637/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Andreea Campean, Tel. +40 365403752, Email: [email protected], Fax: +40 365403869, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de reparatii si intretinere a imobilelor proprietate sau inchiriate E.ON
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locatiile asociatiei compuse din E.ON Gaz Distributie, E.ON Moldova Distributie si E.ON Energie Romania, lider de asociatie E.ON Gaz Distributie
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 20, 194, 550RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia cu ofertantul clasat pe primul loc in urma negocierii, valabil 12 luni. Criteriul de atribuire la reluarea competitiei dupa 12 luni intre semnatarii ac. cadru este pretul cel mai scazut. Valoareacelui mai mare contract subs.este: lot1:3.432.976, 82 lei si lot2:3.619.052, 71 lei. Frecventa contractelor subsecvente este anuala.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii si intretinere a imobilelor proprietate sau inchiriate E.ON, conform listelor anexate de cantitati pentru asociatia E.ON Gaz Distributie SA, E.ON Energie Romania SA si E.ON Moldova Distributie SA, prin liderul de asociatie E.ON Gaz Distributie SA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de reparatii si intretinere a imobilelor proprietate sau inchiriate E.ON se vor atribui pe 2 loturi conform listelor de cantitati anexate
Cantitatile minime si maxime acord cadru sunt sintetizate pe fiecare pozitie de contract in lista atasata. Cantitatile minime si maxime contracte subsecvente sunt sintetizate pe fiecare pozitie de contract in lista atasata. Cantitatile estimate pentru primul contract subsecvent sunt sintetizate pe fiecare pozitie de contract in lista atasata.
Lot 1 contine EGD reg. MS si reg SB
Total valoare estimata Acord cadru Lot 1: min. 3.432.977lei/max. 9.800.800 lei.Total valoare estimata Contract subsecvent : min. 1.201.404 lei /max. 3.432.977 lei.Total valoare estimata Primul contract subsecvent :3.432.977 lei.Lot 2 contine EGD reg. IS, EMOD si EER
Total valoare estimata Acord cadru: min. 3.619.053lei/max. 10.393.750 lei.Valoarea estimata pt Contract subsecvent: min. 1.368.108lei /max. 3.619.053 lei.Total valoare estimata Primul contract subsecvent: 3.619.053 lei.Din care:
EGD: Valoarea estimata pt Acord cadru : min. 660.055 lei/max. 1.967.000
Valoarea estimata pt Contract subsecvent: min. 246.493 lei/max. 660.055 lei.
Valoarea estimata pt Primul contract subsecvent :660.055 lei.
EMOD
Valoarea estimata pt Acord cadru : min. 2.782.153 lei/max. 7.751.750 lei.Valoarea estimata pt Contract subsecvent : min. 1.054.680lei /max. 2.782.153lei.Valoarea estimata pt Primul contract subsecvent :2.782.153lei.EER
Valoarea estimata pt Acord cadru : min. 176.845 lei/max. 675.000 lei.Valoarea estimata pt Contract subsecvent : min. 66.935lei /max. 176.845 lei.Valoarea estimata pt Primul contract subsecvent EER: 176.845 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 20, 194, 550RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 194.055, 84 lei pentru lot. 1 si 205.796, 25 lei pentru lotul 2 . Echivalenta pt o gar.de particip depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse la deschiderea candidaturilor. Conform L.346/2004, art.16, alin.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordinul de plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Fisa de date a achizitie.? conform art. 86/HGR nr.925/2006.Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca. Cont RO11 BRDE 270 S V275 4041 2700 BRD Tirgu Mures Durata de valabilitate a garantiei de participare este 120 zile de la data limita de depunere a candidaturilor. Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip. Incadrarea in art 278^1 din OUG 34/2006 duce la retinerea garantiei de particip conform prevederilor legale. Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10% (5% pentru IMM) din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.. Modul de constituire: conform prevederilor art.90 din HG 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila si va constitui anexa la contract. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92, alin. (4) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului. Incadrarea in situatiileprevazute la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va completa Formularul 12A.2-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului. Se va completa Formular 12B. Tertul sustinator va prezenta documentul numai pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c1), si d) din OUG 34/2006. Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatiicontractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prezentata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tertsustinator/subcontractant al candidatului/ofertantului. Ofertantul care se afla in situatiile prevazute laarticolul mentionat este exclus din procedura de atribuite. Se va completa Formularul 13APersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General: Frank Hajdinjak
Director General Adjunct: Radu Petre; - Director General Adjunct: Livioara Sujdea.Persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Frank Hajdinjak - Director General SC E.ON GAZ DISTRIBUTIE SAPetre Radu - Director General Adjunct SC E.ON GAZ DISTRIBUTIE SALivioara Sujdea - Director General Adjunct E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SABogdan Cirstea - Imputernicit al autoritatii contractanteFlavius Marcus - Imputernicit al autoritatii contractantePersoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Erwin Wagner, Angela Vasile, Ovidiu Mircea Pop, Calin Harsan, Andreea Campean, Oana Morait, Radu Bandea, Andrei Mihaly.4-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Se va completa Formularul 13B.5-Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa obligatoriu si formularul 2D.Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere Formular nr 6 semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul desubcontractare Formularul nr 7 semnat de parti. Nedeclararea subcontractantului/subcontractantilor presupune derularea contractului fara posibilitatea adaugarii unui/mai multorsubcontractanti pe parcursul derularii contractului. Pentru Persoane juridice romane - Certificat constatator, in original/copie legalizata sau copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - Obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite, ofertantul va fi declaratdescalificat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele fizice/juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil la data limita de depunerii a candidaturii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala. Cerinta minima: realizarea unei cifre de afaceri medii globale anuale pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat Lot 1:3.364.317 RON si Lot 2:3.546.672 RON. Nota: Pentru calculul valorii cifrei de afaceri in alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul F3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului si ale cadrelor de conducere inclusiv - Lista personalului calificat/autorizat pe meserii - Lista persoanelor direct responsabile cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului. - Lista personalului tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii strict necesar pentru indeplinirea contractului, care trebuie sa cuprinda minim: - Responsabil tehnic cu executia: care sa detina atestare prevazuta de lege conform Legea 10/1995, cu modificarile ulteriore, H.G. 925/1995, Ordin MLPTL 777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare pentru domeniile in constructii civile (lucrari edilitare, dupa caz) . -Responsabil pentru calitate in constructii: conform Legea 10/1995 si Ordinul nr. 356/2009 din 28.05.2009 Se va face dovada calificarii personalului nominalizat cu prezentarea in copie a legitimatiei si/sau a atestatelor specifice. La data depunerii candidaturilor toate legitimatiile si/sau atestatele personalului trebuie sa fie in termenul de valabilitate. Din documentele prezentate este obligatoriu sa reiasa ca ofertantul dispune de personalul necesar indeplinirii contractului de lucrari in corespondenta cu prescriptiile tehnice solicitate si cu obiectul contractului. In etapa de calificare, ofertantii trebuie sa faca dovada ca detin de personal specializat astfel: Pentru lucrarile de constructii, finisaje: ? Personal, calificat in meseriile: - dulgher minim 3 - zidar minim 3 - faiantar-mozaicar minim 3 - zugrav-vopsitor minim 3 - betonist minim 3 - tinichigiu minim 3 - izolator minim 3 - parchetar minim 3 Pentru lucrarile de instalatii apa ?canal, gaz, sanitare si de incalzire centrala - instalator apa ?canal minim 3 - instalator pentru instalatii de incalzire centrala minim 3 - instalator gaz autorizat conform Ordin ANRE nr.89/2009 min categoria IID minim 3 Pentru lucrarile de instalatii electrice - electrician autorizat conform Ordin ANRE nr.11/2013 minim categoria IIA minim 2 persoane si - minim categoria II B minim 2 persoane Din cei 4 electriceni se solicita ca minim un electrician sa fie autorizat suplimentar : - sa execute verificarea si intretinerea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si care sa detina atestat eliberat de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. - sa execute verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie, indicativ NP 099-04 aprobat prin OMTCT nr. 176 / 2005 modificat si completat de OMTCT nr. 2231 / 2005 ?
Modalitatea de indeplinire
Se va completa o declaratie pe suport de hartie, semnata si stampilata de catre ofertant, insotita de atestate sau orice alt document justificativ.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Formular 7
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta documente care sa ateste asigurarea in dotare proprie / prin copii ale contractelor sau conventiilor de inchiriere si contracte de colaborare, comodat sau oricare alte forme de punere a echipamentelor necesare indeplinirii contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa o declaratie pe suport de hartie, semnata si stampilata de catre ofertant.
Experienta similara Cerinta minima: Prezentarea de certificate de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, prin care sa se confirme executarea de lucrari similare din ultimii 5 ani a caror valoare sa fie de lot 1: minimum 3.364.317 Lei si lot 2: minimum 3.546.672 ron. Valorile mentionate sunt fara TVA. Ofertantul va prezenta informatii relevante cu obiectul contractului, beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si se va preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Nota: Pentru calculul valorii contractelor in alta valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Candidatul va prezenta certificatele de buna executie
Lista principalelor lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit
Modalitatea de indeplinire
Completarea Formularul 4 insotita de certificari de buna executie.
Cerinta privind certificatele ?ISO 9001:2008?,
Modalitatea de indeplinire
Copie ?ISO 9001:2008?,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.01.2014 18:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.01.2014 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2014 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Peste 36 luni
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Contractele si acordurile cadru se vor atribui pe fiecare entitate E.ON din asociatia constituita.Bugetele alocate: E.ON GAZ DISTRIBUTIE 11.767.800E.ON ENERGIE ROMANIA 675.000E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE 7.751.750buget Lot 1 acord cadru: 9.800.800 contract subsecvent 3.432.976, 82buget Lot 2 acord cadru: 10.393.750 contract subsecvent 3.619.052, 71Analiza si evaluarea ofertelor se va face conform cu estimarile de cantitati din listele anexate.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Dep. Juridic al E.ON GAZ DISTRIBUTIE
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21 , B 63, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer