Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii si intretinere strazi - sector 1


Anunt de participare numarul 141473/15.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Adresa postala: BD. POLIGRAFIEI NR.4 , SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013705, Romania, Punct(e) de contact: DL. DANIEL ANDRONIE, Tel. +40 213193264, In atentia: D-LUI DANIELANDRONIE, Email: [email protected], Fax: +40 213193264, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reparatii si intretinere strazi - sector 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strazi situate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 222, 411, 663RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: An 2013= un contract: 67.054.825, 87 lei; An 2014= un contract: 64.946.566, 96 lei; An 2015= un contract: 51.554.392, 82 lei; An 2016= un contract: 38.855.877, 35 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii si intretinere strazi sector 1. Lucrarile ce fac obiectul proecdurii de atribuire sunt prezentate in caietul de sarcini anexat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233141-9-Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A) Suprafetele ( min. si max.) pe care se realizeazalucrarile de reparatii: anul 2013:
- suprafata minima 46 156, 67 mp.
- suprafata maxima 221 810, 54 mp.anul 2014: - suprafata minima 46 399 mp.
- suprafata maxima 221 812, 91 mp.anul 2015:
- suprafata minima 36 180 mp.
- suprafata maxima 165 170 mp.anul 2016: - suprafata minima 34 365 mp.
- suprafata maxima 154 204mp.B) Suprafetele ( min. si max.) pe care se realizeazalucrarile de intretinere ( administrare ): anul 2013: - suprafata minima 1 500 000 mp.
- suprafata maxima 2 000 000 mp.anul 2014:
- suprafata minima 1 500 000 mp.
- suprafata maxima 2 000 000 mp.anul 2015:
- suprafata minima 1 500 000 mp.
- suprafata maxim 2 000 000 mp.anul 2016: - suprafata minima 1 500 000 mp.
- suprafata maxima 2 000 000 mp.C) Suprafetele ( min. si max.) pe care se realizeazalucrarile de marcaj rutier: Anul 20131.lucrari de marcaj rutier cu vopsea termoplast- cantitate minima :1 982 mp. din care: marcaj termoplast longitudinal: 1.090 mp.
marcaj termoplast transversal: 892 mp.- cantitate maxima: 4 223 mp. din care: marcaj termoplast longitudinal: 2.323 mp.;
marcaj termoplast transversal: 1.900 mp.2.lucrari de marcaj rutier cu vopsea preformat
- cantitate minima :4 027 mp
- cantitate maxima :8 603 mp3. lucrari de marcaj rutier cu vopsea antiderapant rosu- cantitate minima :2 115 mp
- cantitate maxima :4 424 mp.Anul 20141.lucrari de marcaj rutier cu vopsea termoplast
- cantitate minima :3 648 mp. din care: marcaj termoplast longitudinal: 2.006 mp.
marcaj termoplast transversal: 1.642 mp.- cantitate maxima :8 016 mp din care: marcaj termoplast longitudinal: 4.409 mp.;
marcaj termoplast transversal: 3.607 mp.2.lucrari de marcaj rutier cu vopsea preformat
- cantitate minima :6 904, 50 mp
- cantitate maxima :15.278 mp3. lucrari de marcaj rutier cu vopsea antiderapant rosu- cantitate minima :1 080 mp
- cantitate maxima :2 088 mpAnul 20151.lucrari de marcaj rutier cu vopsea termoplast
- cantitate minima :2 516, 50 mp din care: marcaj termoplast longitudinal: 1.385 mp.;
marcaj termoplast transversal: 1.131, 50 mp.- cantitate maxima :5 597 mp din care: marcaj termoplast longitudinal: 3.078 mp.
marcaj termoplast transversal: 2.519 mp.2.lucrari de marcaj rutier cu vopsea preformat
- cantitate minima :3 214, 50 mp
- cantitate maxima :7 046, 50 mp3. lucrari de marcaj rutier cu vopsea antiderapant rosu- cantitate minima :1 830 mp
- cantitate maxima :3 908 mpAnul 20161.lucrari de marcaj rutier cu vopsea termoplast
- cantitate minima :2 591, 50 mp din care: marcaj termoplast longitudinal: 1.425 mp.
marcaj termoplast transversal: 1.166.50 mp.- cantitate maxima :5 522 mp din care: marcaj termoplast longitudinal: 3.307 mp.;
marcaj termoplast transversal: 2485 mp.2.lucrari de marcaj rutier cu vopsea preformat
- cantitate minima :3 966 mp
- cantitate maxima :8 487 mp3. lucrari de marcaj rutier cu vopsea antiderapant rosu- cantitate minima :1 815 mp
- cantitate maxima :3 654 mpD) Cantitatea ( min. si max.) pe care se realizeazalucrarile de instalare indicatoare rutiere, dispozitive de limitare a vitezei: Anul 20131. indicatoare rutiere pe stalpi metalici noi
- cantitate minima :400 buc
- cantitate maxima :1 667 buc2.indicatoare rutiere pe stalpi metalici existenti cu platbanda
- cantitate minima :450 buc
- cantitate maxima :1 100 buc3. limitatoare de viteza- cantitate minima :600 ml
- cantitate maxima :2.800 mlAnul 20141. indicatoare rutiere pe stalpi metalici noi
- cantitate minima :400 buc
- cantitate maxima :1 667 buc2.indicatoare rutiere pe stalpi metalici existenti cu platbanda
- cantitate minima :450 buc
- cantitate maxima :1 100 buc3. limitatoare de viteza- cantitate minima :600 ml
- cantitate maxima :2.800 mlAnul 20151. indicatoare rutiere pe stalpi metalici noi
- cantitate minima :400 buc
- cantitate maxima :1 666 buc2.indicatoare rutiere pe stalpi metalici existenti cu platbanda
- cantitate minima :450 buc
- cantitate maxima :1 100 buc3. limitatoare de viteza- cantitate minima :600 ml
- cantitate maxima :2.800 mlAnul 20161. indicatoare rutiere pe stalpi metalici noi
- cantitate minima :800 buc
- cantitate maxima :3.000 buc2.indicatoare rutiere pe stalpi metalici existenti cu platbanda
- cantitate minima :1.100 buc
- cantitate maxima :2.300 buc3. limitatoare de viteza- cantitate minima :1.200 ml
- cantitate maxima :6 000 ml
Valoarea estimata fara TVA: 222, 411, 663RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 4.448.233, 26 lei. Echivalenta pt. o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Pentru IMM-uri garantia de paticipare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoare. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM completata, prezentata in original, la vedere ( Formularul 12 - Sectiunea Formulare). Forma de constituire a garantiei de participare: Conform prevederilor Cap. VII sectiunea 1, din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 garantia de participare se poate constitui prin: 1. instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau 2. virament bancar in contul nr. RO50TREZ7015006XXX000219 deschis la Trezoreria Sectorului 1; cod fiscal: 4602068 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. ? Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata (in original) la sediul aut. contra. ( Servicul juridic ? etaj 1 cam. 3 ). In cazul unei contestatii ce va fi respinsa ca nefondata, se va retine contestatorului din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278 ind. 1 din OUG nr. 34/2006. Cuantumul garantiei este de 5% din valoarea contractului fara T.V.A. Constituire - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari . Instrumentul de garantare va trebui sa prevada faptul ca, plata garaniei se va executa, pe baza declaratiei beneficiarului cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Prin retineri din sumele datorate si cuvenite executantului. Executantul are obligatia de a deschide un cont la Trezorerie. Suma care se depune de catre executant in acest cont e de 0.5% din pretul contractului fara T.V.A. Perioada de valabilitate a garantiei trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului. Ofertantul declarat castigator este obligat sa constituie garantia in termen de 14 zile de la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 completare formular 1 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta declaratia mai sus mentionata.Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea Formulare, in original.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta Formularul 2A.Atentie!In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata;4. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul, semnata si stampilata
5. Certificat de cazier fiscalv valabilla datalimita de depunere a ofertelor, in original sau copie conforma cu originalul, semnata si stampilata.Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Nota: a. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Nota: se accepta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor.c. Certificatele se vor prezenta pentru punctulde lucru implicat in derularea contractului.d. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.7. Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea Formulare , in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.8. Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata de catre sustinator, in cazul in care ofertantul apeleaza la aceasta modalitate.Subcontractanti: pe langa obligatia prezentarii Formularului 5 din Sectiunea Formulare ( Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006)subcontractantii au obligatia prezentarii si a datelor de recunoastere.Nota: Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Dinu Marian Geani - director general adjunct;
- Liana Roxana Duta- director economic;
- Bechir Lucian- sef serv. tehnic - achizitii publice;
- Andronie Daniel- sef serv. juridic.Persoane ce aproba bugetul- componenta Consiliului Local: ALEXE GheorgheBRAD IonDIACONESCU Florin Nicolae AndreiDINU Steliana CristianaDUMITRESCU Teodor CristianOLTEANU Paul IulianTANASESCU AdrianTEODORESCU CatalinCRISU Florian MisuDIACONESCU AlecsandruMARA Laura CristinaMOTOC VasileMUSCELEANU Cati CarmenPUPAZA NiculaeFINDER LiviaTUDOSE Cristian AdrianADAM MarinelaBAZGAN Mihai MarianCONSTANTINESC Ionut AlexandruGANESCU Eduard ViorelGHINEA Alin ConstantinSTANCU NicoletaSTANCESCU Mircea DanTOPOR StefanTUGUREL Marius CristianVASILE Dan IonZVIRID Ana LuizaNOTA: a) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti. 1) Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator in original/copie legalizata pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Bilant contabil- bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani 2009-2011 respectiv 2010-2012 in cazul operatorilor economici ce au inteles sa depuna bilantul cotabil aferent anului 2012( se solicita bilanturile contabile la data de 31.12 )sau ultimele bilanturi contabile in situatia in care anul financiar nu se incheie la 31.12., vizate si inregistrate de organele competente sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
b) Cifra de afaceri- ofertantii trebuie sa demonstreze ca au realizat o medie a cifrei de afaceri globala, in ultimii 3 ani 2009-2011 respectiv 2010-2012 in cazul operatorilor economici ce au inteles sa depuna bilantul cotabil aferent anului 2012, de cel putin 134.000.000 lei. Pt. calculul echivalentei lei/euro se va aplica cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pt. fiecare an in parte. Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Experienta similara- lista principalelor lucrari similare realizate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari care vor indica: beneficiarii, valoarea, perioada si locul, daca au fost exec. in raport cu normele profesionale si daca au fost duse la bun sfarsit. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) au realizat lucrari similare prezentand in acest sens in copie maxim 3 ( trei ) contracte de lucrari similare sau, dupa caz, procese verbale de receptie prin care se confirma realizarea de lucrari similare cu o valoare insumata de cel putin 66.000.000 lei ( exclusiv T.V.A. ) din care: - 56.000.000 lei exclusiv T.V.A. pt. lucrari de reparatii strazi sau lucrari similare;
- 6.000.000 lei exclusiv T.V.A. pt. lucrari de intretinere sau lucrari similare;
- 4.000.000 lei exclusiv T.V.A. pt. lucrari de marcaj rutier sau lucrari similare.
a1) Precizari privind experienta similara: In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 5 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.) Nota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a tuturor membrilor asocierii.
b) Informatii privind personalul: - declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajat in ultimii 3 ani. - informatii privind personalul de specialitate solicitat + cv-uri. Ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia. Pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, operatorii economici pot prezenta angajamente. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca.
b1). Precizari privind personalul de specialitate: ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun de cel putin urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
Lucrari de reparatii strazi.
Personal conducere: -1 coordonator/manager de proiect, cu experienta de minim 3 ani in domeniul constructiilor de drumuri;
-2 sefi de santier, cu experienta de cel putin 2 ani in calitate de sef de santier la lucrari de infrastructura transport rutier
-2 responsabili tehnici cu executia (RTE) cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertelor-1 responsabil SSM
-1 responsabil control calitate ( CQ) cu atestat/decizie de numire valabile la data limita de depunere a ofertelor.Legea nr. 10/1995Legea nr. 319/2006
b2) Precizari privind personalul de specialitate:
Lucrari de reparatii strazi
Personal executie: -20 asfaltatori- 6 betonisti- 1 dulgher constructii- 15 pavatori- 1 zidar- 1 sudor
- 3 topografi
- 11 soferi- 14 muncitori
b3) Precizari privind personalul de specialitate:
Lucrari de intretinere
Personal conducere:
-2 ingineri , licentiati ai unei facultati de constructii.Personal executie:
-6 muncitori calificati (mecanic utilaje/deservent utilaje)-2 soferi.
b4) Precizari privind personalul de specialitate:
Lucrari de marcaj rutier
Personal conducere: -un coordonator executie lucrari ? inginer participant la cel putin o lucrare similara.Personal executie: a) Esalonul de lucrumarcaje termoplastice longitudinale : - un sofer deservent permis de conducere cat. C
- un mecanic deservent si un ajutor- doi muncitori pentru pozare - ridicare a conurilor de semnalizare si aprovizionarea masinii de marcaj cu produsele de marcare
- unsoferpermis cat. B.a) Esalonul de lucrumarcaje termoplastice transversale : - un sofer deservent permis de conducere cat. C
- un mecanic deservent si un ajutor- doi muncitori pentru pozare - ridicare a conurilor de semnalizare si aprovizionarea masinii de marcaj cu produsele de marcare
- unsoferpermis cat. B.
b5) Precizari privind personalul de specialitate: c) Esalonul de lucrumarcaje preformate: - un sofer permis categ. B- doi muncitori pentru curatarea suprafetei, semnalizarea lucrarii, premarcarea si aplicarea marcajelor preformate.d) Esalonul de lucrumarcaje antiderapante: - un sofer deservent permis de conducere categ. C.-un sofer deservent permis de conducere categoria C pentru autospeciala dotata cu instalatie pentru pregatirea materialului antiderapant si echipament pentru uscarea si incalzirea suprafetelor.
- doi muncitori pentru pozare - ridicare a conurilor de semnalizare, aprovizionarea autospecializatei cu produsele de marcare si aplicarea materialului antiderapant;
- unsoferpermis categoria B pentru masina de insotire a esalonului.In cazul personalului de specialitate solicitat , ofertantii vor prezenta: - copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare obtinute, in valabilitate.
b6) Precizari privind personalul de specialitate: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, operatorii economici pot prezenta angajamente. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, acesta are obligatia de a incheia contract/contracte individuale de munca.
c) Resurse tehnice: Ofertantul trebuie sa detina ( doare proprie, inchiriere, etc ), cel putin urmatoarele autovehicule si utilaje necesare indeplinirii contractului: Lucrari de reparatii strazi: -cilindrii compactori= 6 buc.- perie mecanica= 1buc.- repartizator - finisor= 3 buc.
- autogudronator= 1buc.- autocisterna= 2 buc.- freza= 4 buc.- motocompresor cu ciocan pneumatic= 6buc.
- autogreder= 1 buc.- placa vibratoare= 2 buc.- autobasculante= 11 buc.- buldozer= 1 buc.- mai mecanic= 2 buc.- buldo cu picon= 1buc.- excavator pe pneuri= 1 buc.- statie de asfalt= 1 buc.- statie de betoane= 1 buc.
c1)Precizari privind resursele tehnice: Lucrari de intretinere: -cilindru compactor = 1 buc.-freza= 1 buc.-motocompresor cu ciocan pneumatic= 1 buc.
-placa vibratoare= 1 buc.-autoutilitara= 1 buc.-masina de taiat rosturi= 1 buc.-buldo cu picon= 1 buc.-trailer= 1 buc.-autoturism= 1 buc.
d) Informatii privind asocierea: conform art. (44) alin.1) din OUG 34/2006. Se va prezenta acordul de asociere, din care vor rezulta cel putin urmatorele: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte;
- precizari privind modalitatea de plata.Nota: - platile se pot face atat liderului asocierii cat si fiecarui membru al asocierii in baza unor situatii de lucrari distincte.
In cazul asocierii, indeplinirea cerintelor privind situatia economico-financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, scop in care asociatii au obligatia de a depune documentele relevante mai sus mentionate.
e) Informatii privind sustinerea: - Conform prevederilor art. 186. alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Conform prevederilor art. 190 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
f) Informatii privind subcontractantii- informatii privind partea din contractele ce urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si specializarea acestora. In cazul in care o parte din contracte va fi indeplinita de catre un subcontractant, se va preciza partea din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi In cazul in care ofertantul este declarat castigator, se vor incheia subcontractele respective, pina la semnarea contractului.Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract.
c2) Precizari privind utilajeleMarcaje termoplastice longitudinaleEsalonul de lucru pentru marcaje termoplastice longitudinale va fi constituit si va avea in componenta: a) o autospeciala dotata cu perii sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier= 1 buc;
b) utilaj pentru preancalzirea materialului termoplastic= 1 buc;
c) masina de marcaj= 1 buc;
d) masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare= 1 buc;
e) trusa dotata cu termometru, higrometru si pieptene= 1 buc;
f) indicatoare rutiere;
g) panouri mobile pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii.
c3) Precizari privind utilajeleMarcaje termoplastice transversaleEsalonul de lucru pentru marcaje termoplastice transversale va fi constituit si va avea in componenta: a) autospeciala dotata cu perii sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier= 1 buc;
b) utilaj pentru preancalzirea materialului termoplastic= 1 buc;
c) masina de marcaj= 1 buc;
d) masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare= 1 buc;
e) trusa dotata cu termometru, higrometru si pieptene;
f) indicatoare rutiere;
g) panouri mobile pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii.
c4) Precizari privind utilajeleMarcaje preformateEsalonul de lucru pentru marcaje preformate va fi constituit si va avea in componenta: a) masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare= 1 buc.Marcaje antiderapanteEsalonul de lucru pentru marcaje antiderapante va fi constituit si va avea in componenta: a) autospeciala dotata cu perii sau instalatii de spalare specifice pentru curatirea suprafetei de lucru pe care se aplica marcajul rutier= 1 buc;
b) autospeciala dotata cu instalatie pentru pregatirea materialului antiderapant si echipament pentru uscarea si incalzirea suprafetelor= 1 buc;
c) masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare= 1 buc.In plus, operatorii economici trebuie sa detina: a) utilaj pentru curatarea suprafetelor vechi= 1 buc.;
b) suflanta cu aer pentru curatarea suprafetelor mici de lucru= 1 buc.
c5) Precizari privind utilajeleIn ceea ce priveste utilajele necesare realizarii lucrarilor de marcaj rutier, operatorii economici au obligatia de a prezenta urmatoarele: 1. Atestate sau rapoarte de inspectie emise de catre organisme abilitate, pentru urmatoarele utilaje: ? utilaj pentru curatarea marcajelor vechi;
? utilaj pentru preincalzirea materialului termoplastic;
? utilaj pentru marcaje termoplastice longitudinale;
? utilaj pentru marcaje termoplastice transversale.
- Inspectie tehnica periodica pentru: ? autospeciala cu perie pentru curatarea suprafetelor;
? autospecializata dotata cu instalatie pentru pregatirea materialului termoplastic antiderapant si echipament pentru uscarea si incalzirea suprafetelor in vederea aplicarii marcajelor rutiere antiderapante;
? masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizarea corespunzatoare.
a)Standarde de asigurare a calitatii- Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent. Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data limita de depunere a ofertelor. Nota : Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din acestea reiese ca vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.
b)Standarde de protectie a mediului- Certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent. Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data limita de depunere a ofertelor. Nota: Se vor accepta si ofertantii care dovedesc ca rapoartele de audit au fost finalizate si ca din acestea reiese ca vor primi certificarea. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.03.2013 11:00
Locul: Sediul A.D.P. sector 1 din bd.Poligrafiei nr. 4 -Sala de Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale. In cazul ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici prezentarea unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile potrivit prevederilor art. 256 ind. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: B-DUL POLIGRAFIEI NR. 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013705, Romania, Tel. +40 213193263, Email: [email protected], Fax: +40 213193264
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2013 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer