Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERI DAF DS MEHEDINTI


Anunt de participare numarul 145630/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: RNP ROMSILVA, Tel. +40 213171005, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: EROII DE LA CERNA NR 22, JUD. MEHEDINTI, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: EROII DE LA CERNA NR 22, JUD. MEHEDINTI, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: EROII DE LA CERNA NR 22, JUD. MEHEDINTI, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERIDAF DS MEHEDINTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrarile se vor executa pe drumurile forestiere din cadrul DS Mehedinti cu urmatoarele Ocoale
Silvice:
- Baia de Arama
-Tarnita
-Orsova
-Dr. Tr. Severin
-Vinju Mare
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 042, 916RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: LUNAR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de reparatii si intretinere DAF se constituie din 14 loturi pe raza Directiei Silvice Mehedinti
Valoarea estimata a lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii(fara diverse si neprevazute) =1857196.2leiValoarea diverselor si neprevazute este de 10% = 185719.8 lei
ACORDUL CADRU SE VA FACE PE O PERIOADA DE 4 ANI CU O VALOARE ESTIMATIVA DE MINIM 1857196.2 LE1 SI MAXIM 2042916 LEI FARA TVA SI CANTITATIV INTRE MINIM 8.8 KM SI MAXIM 1276.48 KMUN CONTRACT SUBSECVENT VA AVEA O VALOARE ESTIMATA DE MINIM 464299.05 LEi SI MAXIM 510729.07 LEI SI CANTITATIV INTRE MINIM 1.1 KM SI MAXIM 319.12 KM.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1.Os Dr. Tr Severin 70373.65 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 7037.37 lei=77411.01 leiLOT 2 O.S Baia de Arama 92446.93lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 9244.69 lei=101691.62 leiLOT 3 O.S Baia de Arama 49867.05 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 4986.7 lei=54853.75 leiLOT 4 O.S Baia de Arama 55669.02 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 5566.9 lei=61235.92 leiLOT 5 O.S Baia de Arama 14504.9 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 1450.49 lei=15955.39 leiLOT 6 O.S TARNITA 10930.1lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 1093.01 lei=12023.11 leiLOT 7 O.S TARNITA 8967.8lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 896.787 lei=9864.58 leiLOT 8 O.S TARNITA 8958.6 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 895.86 lei=9854.46 leiLOT 9 O.S TARNITA 9943.4lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 994.34 lei=10937.74 leiLOT 10 O.S ORSOVA 14878 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 1487.8 lei=16365.8 leiLOT 11 O.S ORSOVA 29440lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 2944 lei=32384 leiLOT 12 O.S ORSOVA 11461 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 1146.1 lei=10607.1 leiLOT 13 O.S ORSOVA 17568 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 1756.8 lei=19324.8 leiLOT 14 O.S VINJU MARE 69290.6 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 6929.06 lei=76219.66 leiTOTAL DIRECTIE 464299.05 lei fara TVA + 10% diverse si neprevazute 46429.92 lei=510729.07 lei anualACORDUL CADRU SE VA FACE PE O PERIOADA DE 4 ANI CU O VALOARE ESTIMATIVA DE MINIM 1857196.2 LE1 SI MAX 2042916 LEI FARA TVA SI CANTITATIV INTRE MINIM 8.8 KM SI MAXIM 1276.48 KMUN CONTRACT SUBSECVENT VA AVEA O VALOARE ESTIMATA DE MINIM 464299.05 LEi SI MAXIM 510729.07 LEI SI CANTITATIV INTRE MINIM 1.1 KM SI MAXIM 319.12 KM.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 042, 916RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare, in cuantumul prevazut la anexa B (sunt 14 loturi), in lei sau echivalentul in euro (la cursul euro al BNR la data :5 zile inainte de termenul limita de depunere a oertelor).Garantia de participare se retine in urmatoarele situatii: a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze acordul cadru de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelorModalitatea de constituire este conform art. 86/HG925/2006 Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti.Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1)din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie de buna executie?, instrument care va fi prezentat autoritatiicontractante in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Eligibilitatea ofertantului. Este necesara pentru cunoasterea situatiei ofertantului pe baza unor documente oficiale, fiind solicitata
prezentarea urmatoarelor formulare privind:
- ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, - ?Declaratie privind eligibilitatea?, -?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, - ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, cu modificarile si completarile ulterioare?, -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1., cu modificarile si completarile ulterioare?.
Pentru cunoasterea indeplinirii obligatiilor fiscale sunt solicitate de asemenea, Persoanele cu functie de decizie, in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Stefan Lazarescu, Director tehnic ing.Nicolicioiu Sorin, Director Economic Ec. Halalau Agnes, jurist Buzatu Florin, Ing. Alin Neagoe, Ing Tataru Valeriu si Ing. Burtea Marilen.
Pentru cunoasterea indeplinirii obligatiilor fiscale sunt solicitate de asemenea: -?Certificatul de atestare fiscala?, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pa raza careia ofertantul isi are sediul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentei in luna anterioara depunerii ofertei. Pentru a fi valabile la datalimita de
depunere a ofertelor, certificatul trebuie sa fie in termenul de valabilitate stabilit de emitent si vor fi prezentate in original sau copie lizibila conforma cu originalul. Calitatea ofertantului de a desfasura activitatea economica. Este necesara cunoasterea calitatii ofertantului de a desfasura activitatea. S-a
solicitat prezentarea-?Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale / Declararea cifrei
de afaceri, cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie
de afaceri din ultimii 3 ani- Sa fii inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie globala de afaceri cel putin
egala cu 1021458.14RON
- In conformitate cu art. 186 din O.U.G. 34/2006 capacitatea economica si
financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea
unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formulare tip precum si alte documente edificatoarePentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anuallei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara:
- lista principalelor luc. executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade
de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, -fisa tehnica a utilajului data de producator cu toate datele tehnice ale utilajului.
- Sa fi finalizat in prealabil cel putin un contract de executie lucrari similare
cu valoare cel putin egala cu valoarea maxima a contractului subsecvent.
Documente doveditoare: - copie de pe contractul de executie lucrari ori parti relevante ale contractului
sau: - copii ale proceselor verbale de admitere a receptiei la terminarea
lucrarilor/finala,
sau
- recomandare din partea beneficiarului lucrarilor invocate cu titlul de
experienta simiaraInformatii privind dotarea tehnica: - In conformitate cu prevederile at. 188 alin (3) litera f) din OUG nr. 34/2006se va prezenta o lista a utilajelor / echipamentelor utilizate pentru realizarea contractului
Standarde de asigurare a calitatii:
- Sa fi implementat standarde de management al calitatii privind modul de
conducere si control al activitatilor din domeniul constructiilor Certificat ISO
9001 sau echivalent).
Standarde de asigurare a protectiei mediului:
- Sa fi implementat standarde de management al mediului privind modul de
conducere si cont. al activitatilor din domeniul constructiilor (Certificat ISO
14001 sau echivalent).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular tipizat, precum si alte documente edificatoarePentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in partePrezentare certificat in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul, ,.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2013 13:00
Locul: Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna nr. 22, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau inputernicitii legai ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
articolul 256 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Mehedinti - oficiul juridic
Adresa postala: EROII DE LA CERNA NR 22, JUD. MEHEDINTI, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 252317970, Email: [email protected], Fax: +40 252312308
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer