Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - „Lucrari de ?retinere si reparatii ?amenajarile de irigatii aflate ?administrarea Unitatea de Administrare Arad din cadrul Sucursalei Teritoriale Timis Mures Inferior", – 2 loturi –


Anunt de participare numarul 100265/17.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 021-3322816, In atentia:  ref. Luminita Cracea, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021-3322183, Adresa internet (URL):  http: //www.anif.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ANIF RA Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior
Adresa postala:  str. Coriolan Brediceanu nr.8, et. III, jud. Timis., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300011, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Licitatii, Tel. 0256/203230, In atentia:  ing. Olga MOISA, Fax:  0256/203230
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ANIF RA Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior
Adresa postala:  str. Coriolan Brediceanu nr.8, et. III, jud. Timis., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300011, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Licitatii, Tel. 0256/203230, In atentia:  ing. Olga MOISA, Fax:  0256/203230
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ANIF RA Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior
Adresa postala:  str. Coriolan Brediceanu nr.8, et. III, jud. Timis., Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300011, Romania, Punct(e) de contact:  Birou Licitatii, Tel. 0256/203230, In atentia:  ing. Olga MOISA, Fax:  0256/203230
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
„Lucrari de ?retinere si reparatii ?amenajarile deirigatii aflate ?administrarea Unitatea de Administrare Arad din cadrul Sucursalei Teritoriale Timis Mures Inferior", – 2 loturi –
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Amenajarile de irigatii aflate in administrarea U.A. Arad din cadrul ANIF RA Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de protectie a malurilor, lucrari de indepartare a vegetatiei, servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica, servicii de reparare si de intretinere a pompelor de lichid, servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246200-5 - Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45111220-6-Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2)
50510000-3-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)
50511100-1-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor de lichid (Rev.2)
50532400-7-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini din d.a
Valoarea estimata fara TVA: 133, 175RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: conf. anexa B; garantia de buna executie este in cuantum de: 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Tariful anual ?asat de la beneficiari
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.eligib., Decl.priv.ne?adr.?prev.art.181dinOUGnr.34/2006, Certif.de atest.fisc. ANAF pt.pers.jurid.priv.?epl.oblig.exigib.de plata a impoz.si taxe.catre stat.Soc.care au inlesniri la plata(reesalonari) vor prez.reesalonarile si O.P.luanre cu care s-au facut platile scadente pana la data de 30.04.2010, Certif.fisc.priv.plata imp.si taxe locale, Pers.jurid/fiz.rom.: Certif.Constat.emis de Oficiul Registrului Comertului de pe l?a Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.Certif.de ?atric.la Oficiul Registrului Comertului, Pers.jurid/fiz.straine: Doc.care dov.o forma de ?eg/atest.ori apartenenta din p.d.v.profes.;Se vor prez.toate certific.si formul.solicit.?Fisa de date a achiz.si care trb.sa fie emise de organ.simil.din tara resp.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de inf.gen.Bilant.cont.la data de 31.12.2009, viz.de organ.compet.?domeniu si balanta de verif.la 30.04.2010;Info.priv.sit.financ.pt.anii 2007, 2008 si 2009: Cifra medie anuala de afac.pe ult.3 ani: conform anexa B; Lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100) >80%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.calit.de part.la proced., Decl.privind lista princ.lucr.exec.?ult.3 ani.Info.priv.exp.similara: conform anexa B. Se va prez.orice fisa ref.la 1contr.inch. cu 1 benef./client ins.de copia contr., a actelor adit.resp., recomandarea din partea benef./clientului resp.Se va prez : P.V.la term.lucr.sau P.V.de receptie finala, Inch.si indepl.?ult.3 ani a c.p.3 contr.cu val.cumulata sa fie conform anexa B;Prez.certif.de atestare ?exec.lucr.de IF, conf.Ord. MADR nr.239/23.03.2007, sau conf.Ord.MADR nr.182/19.02.2009. Cert.de atestare va purta viza anuala.Prez.dos.priv.sist. propriu de cond.si asig.calit.lucr., sau a cert.de atestare ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ?domeniu sau echivalente, eliberate de un organism specializat si acreditat ?domeniu, ?termen de valabilitate, la data deschiderii ofertelor.Decl. priv.ut., inst., echip.tehnice de care dispune op.ec.pt.?epl.coresp.a contr., Decl.priv.efect.mediu anual al pers.angajat si al cadrelor de conducere. Se vor prez.CV, caziere judiciare pt.pers.resp.direct cu indepl.contr.; Pt.lucr.de intret.si rep.electrice se vor prez: atestat tip A, C2A sau C2B cf.Ord.ANRE 24/2007.Electricienii sa fie aut.grd.II B, III B, IVB.;Decl.priv.partile din contr.care sunt ?epl.de subcontr.si spec.acestora.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2010 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2010 10:00
Locul: sediul ANIF RA– Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior, str. Coriolan Brediceanu nr.8, et. III,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentantii ?uterniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  --, Romania, Tel. 021 310.46.41, Fax:  021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala:  P-ta Tepes Voda nr. 2, jud. Timis, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256/498.054; 0256/498.721, Fax:  0256/498.092
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala:  Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041293, Romania, Tel. 021-332 28 16, Fax:  021-332 21 83
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2010 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer