Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari in cadrul proiectului "Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi"


Anunt de participare numarul 113697/31.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Iasi
Adresa postala:  Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Punct(e) de contact:  Magdalena Popa, Tel. 0232/258190, Email:  [email protected], Fax:  0232/258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari in cadrul proiectului "Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari in cadrul proiectului "Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi"- Modernizare strazi, linie de tramvai pe str.G.Muzicescu( intre Fundatie si Liceul National) si linie de tramvai Copou (Intre Rond Triumf si Zona Agronomie)- conform Caietului de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45234126-5-Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari in cadrul proiectului "Dezvoltare retea rutiera in zona culturala, istorica si turistica a Municipiului Iasi"- Modernizare strazi, linie de tramvai pe str.G.Muzicescu( intre Fundatie si Liceul National) si linie de tramvai Copou (Intre Rond Triumf si Zona Agronomie) conform Caietului de Sarcini.
Nota: Intrucat proiectul tehnic este foarte voluminos toata documentatia va fi pusa la dispozitia ofertantilor de catre autoritatea contractanta in format electronic.
Valoarea estimata fara TVA: 66, 459, 217RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 800.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local, bugetul de statsi fonduri europene nerambursabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Declaratie pe proprie raspundere conform Art.69^1 din OUG nr.34/2006 actualizata
Declaratie pe proprie raspundere conform Ordinului 314/2010 ANRMAP
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, in original sau copie legalizata
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata notarial)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani( 2007, 2008, 2009) vizate siinregistrate de organele competente
Informatii privind situatia economico-financiara-fisa de informatii generale
Se solicita cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani de minim 120.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 aniExperienta similara a ofertantului se va demonstra in mod obligatoriu printr-un contract de lucrari de executie linii de tramvai care sa aiba o valoare (fara TVA) de min 15.000.000lei si prin cel mult doua contracte cu lucrari de modernizare de strazi in zone urbane a caror valoare cumulata este de min 50.000.000 leiDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Lista dotari minime obligatorii(linii de tramvai): Trailer tip platforma sau peridoc cu lungimea de min.18m+cap tractorAutomacara min 16 tfMasina de curbat sina cu min.6 roleMasina specializata de taiat sina?2 bucatiMasina specializata de gaurit sina-2 bucatiMasina de topit si injectat mastic bituminosMotocompresorGenerator de sudura(min.300A)Nivela opticaStatie totala GPSDispozitive specializate pentru masurarea ecartamentului de 1000mm pentru sina cu canalLista de dotari minime obligatorii(modernizare strazi), se compune din: freza rutiera cu dipozitive automate de control;instalatie preparat mixturi asfaltice cu o capacitate de minimum 160 t/ora; excavator;
masina pentru marcaje rutiere;
autocisterna de 5-8 t cu dispozitive de stropire;
autocisterna speciala pentru amorsaje bituminoase cu dispozitiv de stropire
compactor pe pneuri static autopropulsat de 10 tone-2 bucati;repartizor finisor de mixturi asfaltice-2 bucati;Autobasculante-minim 10 buc;laborator autorizat de gradul II
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani; personal cheie care va fi utilizat pentru contract: responsabil tehnic cu executia, manager de proiect, inginer specializat in constructii cai ferate, drumuri si poduri, 1 responsabil AQ, responsabil mediu autorizatLista cuprinzand subcontractatii?daca este cazul
Acord de asociere?daca este cazul
Certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente
Autorizatie de furnizor feroviar AFER
Obligatii privind conditiile de munca si protectia muncii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.02.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2011 12:00
Locul: Primaria Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniu major de interventie 1.1 ?planuri integrate de dezvoltare urbana.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104642, Email:  offic[email protected], Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi( cale de atac )
Adresa postala:  Str.A.Panu nr.12A, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Tel. 023226060, Email:  [email protected], Fax:  023226060, Adresa internet (URL):  www.curteadeapeliasi.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice
Adresa postala:  B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700064, Romania, Tel. 0232258190, Email:  [email protected], Fax:  0232258190, Adresa internet (URL):  www.primaria-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2010 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer