Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT


Anunt de participare (utilitati) numarul 148523/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146 - 150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Retea Electricitate, Tel. +40 232405529, In atentia: Emilia Patrichi, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146 - 150 - La Registratura, Et. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 232405298/99, In atentia: Emilia Patrichi
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Centrele Operationale de Retea Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 10 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 839, 178.02 si 27, 678, 356.04RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa: anual, minim un contract subsecvent. Valorile si cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente si ale acordului cadru, pe fiecare lot in parte, se gasesc in anexa "Cant_valori_min_max_AC_CS" din sectiunea "Documente", datorita numarului mare de informatii.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari la linii electrice aeriene de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si linii electrice subterane de medie si joasa tensiune aferente centrelor operationale de retea Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale contractelor subsecvente, pe fiecare lot in parte, se regasesc in anexa "Cant_valori_min_max_AC_CS" din sectiunea "Documente".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari la linii electrice aeriene de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si linii electrice subterane de medie si joasa tensiune, procedura divizata pe 6 loturi, dupa cum urmeaza: - Lot 1: Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT COR Bacau: valoare minima estimata acord cadru = 9.880.539, 13 lei; valoare maxima estimata acord cadru = 19.761.078, 27 lei; valoarea celui mai mare contract subsecvent fara cheltuieli diverse si neprevazute = 313.500 lei; valoarea maxima estimata a acordului cadru fara cheltuilei diverse si neprevazute = 18.773.024, 34 lei.
- Lot 2: Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT COR Botosani: valoare minima estimata a acordului cadru = 706.360, 46 lei; valoare maxima estimata a acordului cadru = 1.412.720, 93 lei; valoarea celui mai mare contract subsecvent fara cheltuieli diverse si neprevazute = 156.750 lei; valoarea maxima estimata a acordului cadru fara cheltuilei diverse si neprevazute = 1.342.084, 88 lei.
- Lot 3: Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT COR Iasi: valoare minima estimata a acordului cadru = 515.547, 17 lei; valoare maxima estimata a acordului cadru = 1.031.094, 34 lei; valoarea celui mai mare contract subsecvent fara cheltuieli diverse si neprevazute = 342.000 lei; valoarea maxima estimata a acordului cadru fara cheltuilei diverse si neprevazute = 979.539, 62 lei.
- Lot 4: Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT COR Neamt: valoare minima estimata a acordului cadru = 723.646, 35 lei; valoare maxima estimata a acordului cadru = 1.447.292, 70 lei; valoarea celui mai mare contract subsecvent fara cheltuieli diverse si neprevazute = 185.250 lei; valoarea maxima estimata a acordului cadru fara cheltuilei diverse si neprevazute = 1.374.928, 06 lei.
- Lot 5: Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT COR Suceava: valoare minima estimata a acordului cadru = 1.696.292, 03 lei; valoare maxima estimata a acordului cadru = 3.392.584, 06 lei; valoarea celui mai mare contract subsecvent fara cheltuieli diverse si neprevazute = 370.500 lei; valoarea maxima estimata a acordului cadru fara cheltuilei diverse si neprevazute = 3.222.954, 86 lei.
- Lot 6: Lucrari la LEA de joasa tensiune, posturi de transformare aeriene (PTA), firide si LES MT/JT COR Vaslui: valoare minima estimata a acordului cadru = 316.792, 87 lei; valoare maxima estimata a acordului cadru = 633.585, 74 lei; valoarea celui mai mare contract subsecvent fara cheltuieli diverse si neprevazute = 142.500 lei; valoarea maxima estimata a acordului cadru fara cheltuilei diverse si neprevazute = 601.906, 46 lei.Nota: Autoritatea contractanta precizeaza ca valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conform art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 839, 178.02 si 27, 678, 356.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 = 93.865, 12 RON (pentru IMM = 46.932, 56 RON); Lot 2 = 25.499, 61 RON (pentru IMM = 12.749, 81 RON); Lot 3 = 18.611, 25 RON (pentru IMM = 9.305, 63 RON); Lot 4 = 26.123, 63 RON (pentru IMM = 13.061, 82 RON); Lot 5 = 61.236, 14 RON (pentru IMM = 30.618, 07 RON); Lot 6 = 11.436, 22 RON (pentru IMM = 5.718, 11 RON)RON. Echivalenta lei/alta valuta se va face la curs BNR din data publicarii anuntului de participare. Valabilitatea Garantiei de Participare curge de la data limita de depunere a ofertelor si este valabila cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: conform art. 86 alin.(1) din HG 925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in contul RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD?filiala Bacau, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada mai sus mentionata. Nu se accepta constituirea garantiei de participare prin depunere numerar la casieria autoritatii contractante, prin Fila Cec sau Bilet la Ordin. Se va prezenta si declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM(daca este cazul), in original. In conf cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatarul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, AC va retine contestatarului din gar de part in raport cu valoarea estimata a ctr urmatoarele sume: Lot 1 = 22.253, 02 RON (calculat conform lit c), Lot 2 = 5.122, 08 RON (calculat conform lit b), Lot 3 = 4.759, 54 RON (calculat conform lit b), Lot 4 = 5.154, 93 RON (calculat conform lit b), Lot 5 = 7.002, 95 RON (calculat conform lit b), Lot 6 = 4.381, 91 RON (calculat conform lit b). 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Modul de constituire a garantie de buna executie : - prin ret succesive din fact prezentate; -Scrisoare de gar bancara de buna executie(la solicitarea ofert)care va constitui anexa la ct.Sau-Instrum de garantare emis in condit legii de o soc de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin.(2)-(4). Restit gar de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art.92 alin.(4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A;2- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13 APersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General Adjunct: Frank HAJDINIAK; - Director General Adjunct: Livioara SUJDEA ; Director General Adjunct: Petre RADU;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Gabriela Pasarica, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Darie Niculina, Gheorghe Melinte, Iuliana Turcanu, Angela Vasile, Marius Ciobanu, Vasile Popa, Bogdan Caramalau.4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13 B;5. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale - (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul) - (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele mentionate mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conf Prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organisme competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii. 1-Document edificator din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator- Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ? original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. Se solicita ca informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit in original/copie legalizata /copie lizibila, certificata ?conform cu originalul?. La etapa de evaluare aofertelor se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii priv rezultatul procedurii de atribuire, in cazul in care s-a depus certificat emis de ORC in copie, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.2 - Atestat ANRE in vigoare tip C2A sau C2B pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice, care fac obiectul prezentei achizitii.3. - Aviz BRML pentru exercitarea activitatii de montator mijloace de masurare contoare de energie electrica conform cu legislatia BRML publicata in HG nr 1660/2005 ? Instructiuni de metrologie legala IML 6-05 Avize pentru activitatea de montare.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerintele privind atestatul ANRE si avizul BRML sunt considerate indeplinite daca unul din asociati, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala (CA) pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Modalitatea de indeplinire
Completare formular F3 cuprins in Sectiunea III. Autoritatea Contractanta solicita ca Candidatul sa prezinte situatia privind cifra de afaceri realizata in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Valoarea cifrei de afaceri se va actualiza la cursul mediu leu/alta valuta stabilit de BNR pentru fiecare an in parte. Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta privind experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa mai fi executat si dus la bun sfarsit (prin formularea executat si dus la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate partial sau care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala; sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala) in ultimii 5 ani un contract, maxim 5 contracte de lucrari similare cu lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii (tipurile decontracte similare acceptate sunt: Reabilitari la LEA JT, Modernizari bransamente, Lucrari la LEA JT, Lucrari la PTA, INT-uri, Reconstructii, Modernizari LES, Reparatii firide, Inlocuiri tranformatoare; candidatii vor face dovada, prin cadrul contractelor depuse, ca au efectuat si lucraride inlocuiri/montaj contoare de energieelectrica), a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu 313.500 lei fara TVA pentru LOT 1, 156.750 lei fara TVA pentru LOT 2, 342.000 lei fara TVA pentru LOT 3, 185.250 lei fara TVA pentru LOT 4, 370.500 lei fara TVA pentru LOT 5, 142.500 lei fara TVA pentru LOT 6. Documentele prezentate vor contine valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Executarile de lucrari se confirma prin prezentarea unor certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari de buna executie din partea acestuia, demonstrarea executarii lucrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - cerinta minima de calificare.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare F4 si Formular 12D. Executarile de lucrari se confirma prin prezentarea unor certificari de buna executie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul poate prezenta si distinct contracte/parti relevante din contracte conform prevederilor Ordinului ANRMAP nr 509/2011. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular 12H
Declaratie privind informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Structura minima a personalului:
*Personal tehnic:
Conducator tehnic - 1 persoana, gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 25/20.07.2007), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE), Responsabil de lucrari - 1 persoana, cu studii medii in specialitatea electroenergetica / electrotehnica / electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 25/20.07.2007), grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE)
Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii - prin cumul de functii.
*Personal de executie:
-2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE)
-4 persoane - electricieni calificati, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE);
-2 persoane-electricienicalificati gradul ANRE IB, grupa IVSSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE) (pentru inlocuiri/ montaj contoare de energie electrica);
-1 persoana - electrician calificat, specializat PRAM, grupa I SSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE);
-1 persoana - lacatus mecanic calificat.
*Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului:
-1 persoana instruita periodic in aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii in specialitatea electroenergetica /electrotehnica /electromecanica /instalatii, grupa IIISSM (Legea 319/2006, HG 1146/2006 si IP-SSM 02 DEE)- prin cumul de functii/prin contract.
*Responsabil cu executialucrarilorde constructii:
-1 persoana - atestata MLPAT/MLPTL si MEC conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, OG nr.95/1999, Ordinului ministrului Industriei si Comertului nr. 323/2000, Ordinului ministrului Industriei si Resurselor nr. 88/2003 si Ordinului ministrului Economiei si Comertului nr 324/2005 - prin cumul de functii/prin contract.
*Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente:
-1 persoana - topometru - prin cumul de functii/prin contract.
Nota : Pentru perioada ofertata, numarul de muncitori inmultit cu orele-om posibil de realizat, trebuie sa acopere executarea integrala a pachetului de lucrari pe un centru deretea; sa aiba capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea simultana a lucrarilor ofertate.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular 12G si CV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Ofertantul va prezenta o declaratie care contine informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular 12E
Informatii privind subcontractantii. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de lucrari, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul lucrarilor 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract. 5. Odata cu prezentarea contractului, subcontractantul are obligatia de a prezenta Formularul F7 completat.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular F7
Informatii privind asociatii (daca este cazul) In Formularul F6 se va specifica liderul asociatiei. Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii si standardelor de protectie a mediului trebuie prezentate de fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Conform L13/2007 si Ord. ANRE NR. 24/2007 este obligatorie prezentarea atestatelor ANRE de catre toti operatorii economici, persoane juridice romane si straine (ofertanti, asociati, subcontractanti) care executa lucrari in instalatiile electrice.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formular F6 si a propriului dosar de calificare de catre asociat
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
Informatii privind asigurarea protectiei mediului - Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001:2005 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie de buna executie
10%
Descriere: Compententa tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 11:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2014 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentului anunt de participare. Ofertele intarziate depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de operatorii economici la e-mail: [email protected] sau la fax: 0232/405316, se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea: Documentatie, clarificari si decizii. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Autoritatea contractanta va incheia Acordului cadru cu minim 5 (cinci), maxim 10 (zece) operatori economici pe fiecare lot in parte. Daca dupa etapa de negociere exista oferte cu punctaje egale pe ultimul loc (locul 10), departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza prin solicitarea de oferte financiare imbunatatite in plic inchis, aceasta din urma nu poate fi imbunatatita decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Conform art 149 alin 2) lit b)din OUG34/2006 autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente prin reluarea competititiei. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 ind. 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146 -150 - La Registratura, In atentia ANGELA VASILE, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2013 11:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer