Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Gaesti si Titu


Anunt de participare (utilitati) numarul 129081/30.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala:  Blv. I.C Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130055, Romania, Punct(e) de contact:  Radu VASILESCU, Tel. 0245614403, Email:  [email protected], Fax:  0245210299, 0245611774, Adresa internet (URL):  www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Gaesti si Titu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Gaesti si Titu, jud. Dambovita
Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Statie de epurare Gaesti. Proiectul preliminar descrie un proces bazat pe aerare extinsa cu indepartarea nutrientilor (azot si fosfor) si stabilizaresimultana a namolului, deshidratare mecanica a namolului, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de garantii (in prima faza de constructie), proces bazat pe namol activat si stabilizare anaeroba a namolului si productie de biogaz, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii. (prevazuta conceptualin adoua faza de constructie)
Statie de epurare Titu. Proiectul preliminar descrie un proces bazat pe aerare extinsa cu indepartarea nutrientilor (azot si fosfor), stabilizare aeroba a namolului si deshidratare namolurilor, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
Lucrari la sursele de apa Gaesti. Proiectul preliminar descrie implementarea rezervoare noi 2x1000m3, demolare rezervoare existente, extindere front de captare Parc (5 foraje), conducta noua de legatura de la foraje la camera colectoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul va include:
Proiectare, obtinere avize, constructie, pregatire personal de exploatare pentru:
- reabilitarea si extinderea statiei de epurare Gaesti (20.400 Locuitori Echivalenti),
-extinderea statiei de epurare Titu (18.700 Locuitori Echivalenti), - lucrari la sursele de apa Gaesti.
Valoarea estimata fara TVA: 44, 657, 055RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare: 850.000 ron, Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: 76, 8% Cofinantare nationala: 23, 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
F1 - Declaratie privind eligibilitatea; F2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor;F3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;F4- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Cazier judiciar al persoanei juridice/fizice romane/straine; Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor;Certificat constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, valabil la data depunerii ofertelor in cazul persoanelor juridice romane sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sau alte documente relevante emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul in cazul persoanelor juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010) sa fie de minim 85.000.000 LEI (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in EURO la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Ofertantul trebuie sa faca dovada acoperirii riscului profesional, in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare. Se va completa F8 - Angajament privind asigurarea riscului profesional; F7 - Informatii generale; Persoanele juridice/fizice romane vor atasa copii certificate pentru conformitate cu originalul dupa situatiile financiare anuale pe anii 2008, 2009 si 2010.
Persoanele juridice/fizice straine vor atasa, in copie insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Of tb sa fi proi, exec, pus in funct si finalizat in ultimii 5ani, cel putin o st de epurare de capacitate minim 20.000 loc echiv.Se accepta prez de contracte distincte care sa aiba ca obiect proi resp exec cu punere in funct.Mod dovedire: F10 Decl privind lista princip lucr exec in ultimii 5ani.Se vor atasa: copii conf.cu orig dupa contr din F10;Recomandari din partea benef fiecarui contr din F10;Copii conf cu orig dupa PV de receptie la terminarea lucrarilor complete (cu toate anexele) sau copii conf cu orig dupa PV receptie finala, sau echiv, pentru fiecare contract din F10.Se accepta si PV de receptie partiale insotite de dovada punerii in funct a st de epurare.Of tb sa dispuna de resurse umane nec indeplinirii in bune conditii a contr: manager proi, coordonator proiectare-constructie, ing de proces, ing lucrari civile, ing structuri, ing mecanic, ing electric, ing automatizare SCADA, manager de santier, resp cu Controlul Calitatii in Constructii, responsabil tehnic cu exec, coordonator SSM.Dotari tehn minime: macara 2buc, excavator picon 60 m3/h 2 buc, excavator picon 100 m3/h 2 buc, camioane sub 20t 2 buc, camioane sub 5t 4 buc, echip de pozare a conductelor 1 buc, mini-excavator pt sp inguste 1 buc, pompe turnare beton 1 buc, camioane transport beton 3 buc, buldozer 200 m3/h 1 buc, autogreder 55 m3/h 1 buc, compactor vibrator 2 buc, placa vibratoare 3 buc, cisterna 1 buc, motopompa 1 buc, generator 2 buc, generator sudura 2 buc, set echip masura gaze periculoase 1 buc, aparat sudura PEHD 2 buc, aparat sudura electrofuziune 2 buc, aparat de sudura oxiacetilenic 2 buc, autotractor 60t 1 buc, autoutilitara 2buc, pickhammer 3 buc.
F11(decl privind utilajele, instalatiile, echip tehn de care dispune op ec pt indeplinirea coresp a contr de lucr).Copie conf. cu orig dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate util, instalatiile si echip tehn minimale solicitate pt util, instalatiile si echipam tehn proprii.Copii conf. cu orig dupa doc de provenienta (facturi, declaratii vamale, contracte de furnizare, contracte de leasing) pt utilajele, instalatiile si echip tehn.Copii conf. cu orig dupa contr/precontr de inchiriere pt utilajele, instalatiile si echip tehn inchiriate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DB-GA-P&DB-05
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.10.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.10.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.10.2011 10:00
Locul: la sediul SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare; observatorii desemnati de catre UCVAP; reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor; alte persoane autorizate de autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractului de finantare nr. 102154/29.07.2010, finantare obtinuta prin POS Mediu ? Axa Prioritara 1??Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata? cod SMIS: 19353.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire se afla atasata prezentului anunt de participare la adresa www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. +40 21 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala:  Blv. I.C. Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130158, Romania, Tel. +40 245 614 403, Email:  [email protected], Fax:  +40 245 611 774, Adresa internet (URL):  www.catd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2011 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer