Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI MODERNIZARE A DRUMULUI COMUNAL D.C. 137 BALS-COASTA MAGURII, JUDETUL IASI


Anunt de participare numarul 7290/26.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BALS
Adresa postala: COMUNA BALS, JUDETUL IASI, Localitatea: Bals, Cod postal: 705301, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN APOSTOL, Tel.0232740067, Email: [email protected], Fax: 0232740067
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI MODERNIZARE A DRUMULUI COMUNAL D.C. 137 BALS-COASTA MAGURII, JUDETUL IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA BALS, JUDETUL IASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE, ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL D.C. 137 BALS-COASTA MAGURII, JUD IASI, IN LUNGIME DE 4, 950 KM
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
4, 950 KM
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 000, 000 si 3, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - 500 LEIGARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE 25.000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
H.G. 1745/2006H.G. 1770/2006
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE, CONFORM ART.44 DIN O.U.G. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SOC COMERCIALE TREBUIE SA RESPECTE PREVEDERILE ART.181 SI ART. 182 DIN O.U.G. 34/2006 :
-SA NU FIE IN STARE DE FALIMENT SAU LICHIDARE
-SA-SI INDEPLINEASCA OBLIGATIILE DE PLATA A IMPOZITELOR, TAXELOR SI CONTRIBUTIILE LA ASIGURARILE SOCIALE CATRE BUGETUL STATULUI
-SA NU FI SUFERIT CONDAMNARI PRIN HOTARARE JUDECATORESCA PENTRU FAPTE CARE ADUC ATINGERE ETICII PROFESIONALE SAU COMITEREA DE GRESELI PROFESIONALE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CIFRA DE AFACERI MINIM 5000000 LEI PENTRU ASTFEL DE LUCRARI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SA RESPECTE PREVEDERILE ART. 188 DIN O.U.G.34/2006 SI SA PREZINTE :
-O LISTA A LUCRARILOR EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, INSOTITA DE CERTIFICARI DE BUNA EXECUTIE PENTRU CELE MAI IMPORTANTE LUCRARI-O DECLARATIE REFERITOARE LA UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE POATE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
SOCIETATI COMERCIALE CARE AU IN OBIECTUL DE ACTIVITATE (STATUT) CONSTRUCTIA DE DRUMURI
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRET
75%
Descriere:
2.
CALITATE
20%
Descriere:
3.
TIMP DE EXECUTIE
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: O.P IN CONTUL DE LA TREZORERIA TG FRUMOSCASH LA CASERIA PRIMARIEI BALS JUDETUL IASI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2007 12:00
Locul: COMUNA BALS JUDETUL IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ING. CRISTIAN IRIMICIUC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL SE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS, NR 6, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030082, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SOS OLTENITEI, NR 107-111, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SECRETARIATUL PRIMARIEI BALS, COMUNA BALS, JUDETUL IASI
Adresa postala: COMUNA BALS, JUDETUL IASI, Localitatea: COMUNA BALS, Cod postal: 705301, Romania, Tel.0232/740067
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2007 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer