Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari ?Modernizarea infrastructurii rutiere si refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea


Anunt de participare numarul 148751/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Orasului Buftea
Adresa postala: Piata Mihai Eminescu, Nr. 1, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Punct(e) de contact: Pistol Gheorghe, Tel. +40 318241234, Email: [email protected], Fax: +40 318241238, Adresa internet (URL): http: //www.primariabuftea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari ?Modernizarea infrastructurii rutieresi refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Buftea
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de modernizare astrazilor din orasul Buftea se vor executa pe urmatoarele strazi: Denumirea strazii1. Strada Padurii
2. Strada Vasile Voiculescu3. Strada Luminisului4. Strada Freziei5. Strada Luceafarul6. Strada Stirbei7. Intrarea Caisilor8. Intrarea Platanului9. Strada Trandafirilor10. Strada Garoafelor11. Strada Frumoasa12. Strada Razboieni13. Strada Abatorului14. Strada Artelor15. Strada Colentina16. Strada IC Bratianu17. Strada Crinului18. Strada Zambilelor19. Strada Luminii20. Strada Aviatiei21. Strada Ficusului22. Strada Panselelor23. Strada Fulger24. Strada Sticlariei25. Strada Motoc26. Strada Ciresului27. Strada Fagaras28. Strada Manesti (Foisor)29. Strada Marasti30. Strada Parului31. Strada Prahovei32. Strada Scolii33. Strada Unirii34. Strada Ion Vlad35. Strada Aleea cu Brazi36. Strada Closca37. Strada Crisan38. Strada Horia39. Strada Rasaritului40. Intrarea Rasaritului41. Intrarea Tartasesti42. Intrarea Apusului43. Strada Visinilor44. Strada Pinului45. Strada RovineValoarea contractului de achizitie publica are valarea (fara cheltuielile diverse si neprevazute) de 42.459.518, 94 lei. Suma aferenta cheltuielilordiverse si neprevazute este de 3.288.341.31 lei (fara tva), reprezentand 7, 745 %din valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara cheltuielile diverse si neprevazute).Valoarea estimata a contractului de lucrari (cu cheltuielile diverse si neprevazute) este de 45.747.860, 25 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Modernizarea infrastructurii rutieresi refacerea suprafetei carosabile in orasul Buftea se vor executa pe strazile nominalizate la II.1.5.Valorile estimate pe obiecte sunt urmatoarele: Denumire obiect-Valoare estimata Lei (faraTVA)1.3 Amenajari pentru protectia mediului -259.471, 274.1 Constructii siinstalatii-41.688.720, 425.1 Constructii si instalatii aferente organizarii de santier -511.327, 256.1.Cheltuieli diverse si neprevazute (7, 745 % ): -3.288.341, 31Total valoare (fara cheltuieli diverse si neprevazute): -42.459.518, 94Total valoare estimata: -45.747.860, 25
Valoarea estimata fara TVA: 45, 747, 860.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituitain conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 actualizata si se va posta in SEAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, iar originalul va fi depus la sediul autoritatii contractante prin scrisoare de inaintare- Formular nr.1.In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 278 indice 1) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul unei asocieri, garantia de participare se va constitui obligatoriu de catre unul dintre asociati in numele intregii asocieri.Cuantumul garantiei de participare va fi de 849.000 lei. Garantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati: - virament bancar in contul RO04TREZ4225006XXX000012 deschis la Trezoreria Orasului Buftea; - scrisoare de garantie bancara Formular nr.2; - scrisoare emisa de societate de asigurare. In situatia in care ofertantul este IMM (declaratie-Formular 3, in conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilatate a ofertei (150 de zile calendaristice raportat la data limita de depunere a ofertelor ). Autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 11.764, 59 lei in masura in care Consiliul National de Solutionare a contestatiilor respinge contestatia. Art. 278 indice 1 lit d). Ofertantul poate constitui garantia de participare si in alte monede avandu-se in vedere cursul valutar BNR din data de 10.12.2013. - 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM).-Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform Art. 92 alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 astfel: FEDR -80, 35%;Bugetul de stat 17, 65%;Bugetul local - parteneriat Consiliul Local Buftea - Consiliul Judetean Ilfov 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Art.11 (4) din HGR nr. 925/2006 - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din Ordonanta de urgenta O.U.G 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea conform Formular nr.4 si anexa.(5) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Mentiune : Documentele solicitate de autoritate contractanta va trebui sa fie valabile (ca termen de referinta) la data limita de depunere a ofertei cu exceptia certificatelor care atesta lipsa obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.(6) Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute la alin. (5), acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Dosarul achizitiei publice trebuie sa includa si certificate/documente ale altor ofertanti numai daca, in cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile din respectivele certificate/documente.
Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea situatiei personale vor depune urmatoarele documente : - Declaratia de eligibilitate. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si depune Formularul nr.5.- Cazier judiciar al operatorului economic.- Cazier fiscal al operatorului economic.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completasi depune Formularul nr.6. Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora);
- Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor taxelor catre stat eliberat de organul de administrare fiscala (A.N.A.F) de care societatea apartine , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor . Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota:
In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de e genul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.b. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
c. Autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Se va completa si depune Formular nr.7- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa si depune Formularul nr.8- Declaratia privind calitatea de participant la procedura .Se va complete si depune Formular nr.9
- Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Pistol Gheorghe (primar), Protiuc Constantin (viceprimar ), Capatina Margareta (administrator public), Gheorghe Iuliana (secretar), Rabega Luiza Ruxandara (director economic), Nita Mirela Georgeta (sef serviciu Juridic), Tudorache Viorica (sef serviciu Investitii), Paun Dumitru (arhitect sef ) si consilierii locali respectiv: Baron Stela, Boca Maria Geovana, Busila Cristinela, Costea Daniel, Fera Pastorel Otonel , Gresoi Nicusor Cosmin, Gioarasa Constantin Richard, Marin Doinita , Minea Sorin Dumitru, Dumitru Niculae, Nastase Cornelia, Rogoveanu Ion, Romanescu Constantin, Rudeanu Florentina Mirela, Stanciu Tanase, Chelu Valentin, Topai Emilian, Tudor Gheorghe. Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale vor depune urmatoarele documente : - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traducerea in limba romana. Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana de traducator autorizat . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in documentele prezentate sunt reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare pentru partea de contract pe care o va realiza.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, documentul in original(pentru conformitate) SAU COPIE LEGALIZATA (daca acesta in cadrul ofertei a fost depus numai in copie conform cu originalul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
-Informatii generale despre ofertant si declaratia privind cifra medie de afaceri globala intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani - Formular 10.
- Cerinta minima impusa .
Cifra medie de afaceri globala trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 84.900.000 lei. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. In cazul unei asocieri , cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulat- Bilantul contabil pentru anul 2012, vizat si inregistrat de catre organele competente, in cazul in care publicarea bilantului este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul
- Ofertantii. nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata ale documentelor solicitate in copie stampilata si scris conform cu originalul. In cazul candidatilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) cifra medie de afaceri se considera indeplinita in proportie de 50% din cuantumul precizat.
Cerinta nr. 2
Se solicita dovada disponibilitatii unor resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare de catre ofertantul declarat castigator la momentul semnarii contractului (si nu la momentul depunerii sau deschiderii ofertelor), pentru primele 3 luni de executie de lucrari, pentru suma de minim lei 10.614.879, 73 lei (conform ordin ANRMAP nr 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie ?anexa nr.1), pentru a putea sustine executia lucrarilor in perioada precizata.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.11 ) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1 din O.U.G 34/2006, prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr. 5, 6, 8) Se vor lua in calcul cursurile medii anuale leu/valuta comunicate de BNR pentru anii2011, 2012, 2013 .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa si depune formularele si documentele solicitate.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.11 ) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1 din O.U.G 34/2006, prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr. 5, 6, 8) Se vor lua in calcul cursurile medii anuale leu/valuta comunicate de BNR pentru anii2011, 2012, 2013 .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Pentru demonstrarea capacitatii tehnice ofertantul va depune declaratia cu lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (formular 12). Din lista prezentata operatorul va extrage unul maxim 2 contracte pentru care va intocmi fisa/fisele de experienta similara. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani (raportatla data limita de depunere a ofertelor), una maxim doua lucrari de natura si complexitatea lucrarii (supuse procedurii) a caror valoare cumulata sa fie de minim 42.450.000 lei fara TVA, executate in cadrula unulmaxim 2 contracte , in domeniul infrastructurii de transport rutier.Documentele prezentate ca dovada a experientei similare vor fi insotite de certificari de buna executie, iar respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul de executie a lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate conform normelor profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata. Pentru echivalenta se vor avea in vedere cursurile medii anuale leu/valuta comunicate de BNR pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013.
Nota: Domeniul infrastructurii de transport rutier se defineste ca fiind cel al lucrarilor si serviciilor aferente drumurilor publice in conformitate cu Ordinul nr.346/2000 emis de Ministerul Transporturilor, privind aprobarea Nomenclatorului lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice si O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Prin formularea ?lucrari executate/duse la bun sfarsit?, se intelege: ?lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala; sau ?lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau ?lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.In cazul participarii la derularea unor contracte similare in calitate de asociat ofertantul va prezenta documente justificative din care sa rezulte indeplinirea cerintelor experintei similare.
Cerinta 2- Ofertantul va depune o declaratie si lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare contractului de lucrari conform Formular nr.13. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de utilaje/echipamente specifice/instalatii//mijloace de transport necesare derularii contractului in bune conditii, prin prezentarea de documente (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) necesare pentru indeplinirea contractului conform propunerii tehnice prezentate .Se inpune ca ofertantul sa detina sau are acces la urmatoarele:
? un laborator gradul II autorizat, conform Legii nr.10/1 995 actualizata si HG nr.808/2005 publicat in MO Partea I nr.735 din 12.08.2005 sau echivalent.
? o statie de preparare a mixturii asfaltice.Se vor atasa in copie, certificatate conform cu originalul orice documente de confirmare care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/ leasing / angajament de punere la dispozitie/etc ) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor , etc. implicate in realizarea obiectivului contractului.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.14) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele tehnice (utilaje/echipamente, instalatii, etc.) Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr.5, 6, 8).
Cerinta 3Ofertantul va depune o declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere care vizeaza ultimii 3 ani . Se va completa si depune formularul 15. Pentru asigurarea optima a derularii contractului operatorul economic trebuie sa faca obligatoriu dovada ca are la dispozitie, pe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor, un personal de conducere de minim 7 (sapte) specialisti, respectiv :
? Manager proiect -studii superioare, atestare manager proiect conform cod COR , Participarea in minimum 1 (un) proiect in calitate de Manager de proiect /Lider de echipa / Lider de echipa adjunct / Coordonator sau echivalent.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv diplome studii superioare, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare, CV, precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata
? Inginer drumuri- studii superioare constructii cai ferate drumuri si poduri (CFDP) sau echivalent, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv diplome studii superioare, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/ angajament de participare, CV, precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii pe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
? O persoana atestata RTE (responsabil tehnic cu executia) , sau echivalentul acestuia, conform Ordinului 777/2003 al MLPTL domeniul II - constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele si a HG nr.925/1995, sau de un alt organism echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv atestat/certificat, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare , declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii pe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
? Un absolvent studii superioare, ? pentru functia de responsabil calitate (pentru care a fost emisa decizie interna de numire in functia de responsabil pentru controlul calitatii) care a participat in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare celor ca fac obiectul procedurii
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv decizia de numire, diplome studii superioare, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare, decizie interna , CV, precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii pe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
? Un absolvent studii superioare, specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca al santierului, care va fi responsabil cu mentinerea si actualizarea conventiei de securitate si sanatate in munca, PSI, a protocolului privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate, situatii de urgenta, conform Legii nr.319/2006.
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiva unui certificat absolvire a cursului conform Lege 319/2006 care sa atestepregatirea privind desfasurarea activitatii de responsabil cu protectia muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniul protectiei muncii, respectiv Legea nr.31 9/2006 privind securitatea si sanatatea in munca , diplome studii superioare, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare, CV, precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
? 2(doi) Specialistiin domeniul constructii cai ferate drumuri si poduri studii superioare ? inginer/subinginer in domeniul constructii cai ferate drumuri si poduri cu experienta prin participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare ce fac obiectul procedurii
Dovedirea indeplinirii acestui nivel, se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv diplome studii, contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare si prin CV, precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.
Toate documentele vor fi scanate si publicate in cadrul ofertei in S.E.A.P
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.16) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele umane (personal calificat) Persoana care asigura sustinerea profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a, c1, d si 69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formularele nr.5, 6, 8 ).
In cazul unei asocieri se va prezenta acordul de asociere semnat de toti asociatii.Se va completa formularul 17. Se vor prezenta toti asociatii care urmeaza sa indeplineasca contractul (in exprimare valorica) In cazul in care oferta declarata castigatoare va fi o oferta depusa de catre o asociatie de operatori economici, autoritatea contractanta poate solicita ca asocierea operatorilor economici sa fie legalizata ? cu desemnarea unui lider de asociatie ? fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei; Partenerii asociati nu pot participa la aceeasi procedura si ca ofertanti asociati si ca ofertanti individuali sau ca asociati in mai multe asociatii ori ca subcontractanti ai unui alt ofertant. In cazul unei asocieri, asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate la cap.III.2.1 .a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului; III.2.1 .b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; III.2.2) Capacitatea economica si financiara, III.2.3 a) Capacitatea tehnica si / sau profesionala; III.2.3.b)1, Standarde de asigurare a calitatii (Certificat valabil ISO 9001 sau alt certificat echivalent), III.2.3 b) 2 Standarde de protectia mediului pentru parte din contract pe care o va realiza.
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de executie care va fi indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora. Se solicita lista cu subcontractantii - Formularul 18 si specializarea acestora precum si partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de acestia daca exista, daca nu, nu se depune formularul Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventualele schimbari nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale
Certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile specifice contractului ce urmeaza a se derula.Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor Se vor prezenta informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitatile indicate prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent). In cazul unei asocieri toti partenerii/membrii/ofertantii trebuie sa fie certificati in domeniul de activitate specific impus de contract pentru partea din contract pe care o va realiza In cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente.Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor . Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul. Se vor prezenta informatii privind sistemul de management de mediu pentru activitati de executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent). In cazul unei asocieri toti partenerii/membrii/ofertantii trebuie sa fie certificati in domeniul de activitate specific impus de contract pentru partea din contract pe care o va realiza. In cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor completa si depune formularele si documentele solicitate.Pentru echivalenta se vor avea in vedere cursurile medii anuale leu/valuta comunicate de BNR pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013.Se vor completa si depune formularele si documentele solicitate.Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Se vor completa si depune formularele si documentele solicitate.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.14) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele tehnice (utilaje/echipamente, instalatii, etc.) Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr.5, 6, 8).Se vor completa si depune formularele si documentele solicitate.Dovedirea indepliniriicerintelor referitoare la specialistii solicitati , se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv diplome studii (unde este cazul), contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare, CV (unde este cazul) , precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati proprii pe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.16) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele umane (personal calificat) Persoana care asigura sustinerea profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a, c1, d si 69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formularele nr.5, 6, 8 ).Se vor completa si depune formularele si documentele solicitate.Dovedirea indepliniriicerintelor referitoare la specialistii solicitati , se face in mod obligatoriu numai cu inscrisuri prezentate in fotocopii semnate si stampilate ?conform cu originalul?, respectiv diplome studii (unde este cazul), contracte de munca/contracte de colaborare/ contracte de prestari servicii/angajament de participare, CV-uri (unde este cazul) , precum si declaratii de disponibilitate pentru toti cei care nu sunt salariati propriipe perioada de implicare efectiva in executia lucrarilor. Se accepta completarea ulterioara doar in situatia prevazuta de art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 actualizata.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.16) al persoanei respectiv, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele umane (personal calificat) Persoana care asigura sustinerea profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a, c1, d si 69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formularele nr.5, 6, 8 ).In cazul unei asocieri se va prezenta acordul de asociere semnat de toti asociatii.Se va completa formularul 17 si documentele solicitate .Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de executie care va fi indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.Se va completa si depune formularul 18.Se vor depune documentele solicitateSe vor depune documentele solicitate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
20%
20
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestereDomeniul de interventie 1.1 ? Planuriintegrate de dezvoltare urbanaSub-domeniul ? Centre urbane, Codul proiectului, Cod SMIS 20928
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
? Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut de fiecareofertant , oferta stabilita ca fiind castigatoare fiind oferta care a obtinut punctajul cel mai mare . In cazul in care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, autoritatea contractanta va alege castigatoare oferta cu pretul cel mai mic iar daca si in acest caz preturile sunt egale autoritatea contractantava solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (re-ofertare)in vederea recalcularii punctajelor. Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.? Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina , ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute, respectiv 7, 745 %, la propunerea financiara(fara diverse si neprevazute) depusa.Dupa depunerea ofertelor nu este permisa pe timpul evaluarii documentelor completarea acestora, cu exceptia situatiei prevazute la art 11 alin 4-5 din HG 925/2006.In urma eventualelor cereri de clarificari ale autoritatii contractante se vor accepta doar informatii suplimentare, detalieri si explicatii care sa sustina documentele si formularele deja existente in cadrul ofertelor (calificare, propunere tehnica, propunere financiara).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Mihai Eminescu nr.1, Localitatea: Buftea, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 0318241234, Email: [email protected], Fax: +40 0318241238
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 09:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer