Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari necesare finalizarii investitiei ?Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 (Vlahita- Lueta- Meresti- Ocland- limita cu judetul Brasov)?


Anunt de participare numarul 139724/16.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment de achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari necesare finalizarii investitiei ?Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 (Vlahita- Lueta- Meresti- Ocland- limita cu judetul Brasov)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 132 km 18+220-47+085cu exceptia portiunii de drum de 2, 195 km (km 20+870-23+065) din dreptul localitatii Ocland, care este parte integranta a drumului judetean DJ 131
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Durata: 7 luni de la data incheierii contractului, predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere, in conditiile respectarii termenului limita, de 25.10.2013, de finalizare a lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita executia lucrarilor de ?Reabilitare DJ 132? nefinalizate din documentatia tehnica elaborata si aprobata ( Proiect tehnic si detalii de executie, Caietede sarcini, Dispozitii de santier, Liste de cantitati - puse la dispozitie de beneficiar)
Valoarea estimata fara TVA: 7, 982, 866RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul de 159.600 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui conform art. 86 din HG 925/2006.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;In masura in care Consiliul respinge contestatia depusa de operatorul economic in cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a ofertantului contestator, suma in conformitate cu ar.278^1 din OUG nr. 34/2006:8.358 lei. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: se solicita prezentarea Formularului nr1 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Cerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?;Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3;Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 (Conflictul de interese)
Documente de verificare: -extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni (dupa caz). Se solicita a fi prezentat de catre toti participanti, si de catre subcontractanti, terti sustinatori.
In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conform art. 2 din Ordinul 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/contractele/bugetul- aferente prezentei proceduri, sunt: Borboly Csaba ? presedinte, Birtalan Jo;zsef ? vicepresedinte, Petres Sandor-? ? vicepresedinte, Egyed Arpad ? secretar judet, Romfeld Maria Magdolna ? director general, Gabor Laszlo ? director, Szabo Barna - director, Orban Bela ? director general, Papai Carol ? director general adjunct, Do;sa Szilard ? director general adjunct, Balint Andras - consilier, Domjan Reka-Ilona - consilier, Gyorgy Emilia - consilier, Bencze Laszlo - consilier. Consilierii judeteni: Ambrus Sandor, Barti Tihamer, Becze Istvan, Bege Karoly, Bende Sandor, Benyovszki Lajos, Bíro; Barna Botond, Burus-Siklo;di Botond, Csillag Peter, Csutak Maria Magdolna, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpar Laszlo;, Incze Csongor, Magyari Vencel, Marcu Raducu Ioan, Orosz-Pal Levente, Palffy Domokos, Pop Adrian, Proca Ion, Racz Arpad, Rafain Zoltan, Salamon Zoltan, Sandor Barna, Sebestyen Csaba Istvan, Sorban Attila, Szentes Antal, Thamo; Csaba Zsolt Bela, To;aso; Laszlo;. Persoanele juridice romane vor prezenta urmatoarele documente: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii privind situatia economico-financiara.
Se solicita completarea Formularului nr.5 Informatii generale.
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani.Pentru calculul ?echivalent euro? se va aplica cursul mediu anual lei/ valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 6 - Declaratie privind lista cu principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
Ofertantul va prezentacontracte de natura similara in valoare de cel putin 7.900.000 lei fara TVA.
Se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Se solicita completarea Formularului nr. 7- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari .
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine laborator de grad II, autorizat pentru profilele de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate, sau sa prezinte contract de colaborare cu laborator autorizat pentru profilurile respective sau sa prezinte un angajament din partea unei societati.
Documente de confirmare:
Documente care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea obiectului contractului.
Se solicita completarea Formularului nr. 8- Informatii despre personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii.Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Documente de confirmare: 1. Lista cu personalul, considerat necesar pentru asigurarea controlului calitatii.
2.Documente care atesta disponibilitatea personalului/organismului tehnic de specialitate.
Informatii privind asociatii (daca e cazul).Se va completa un acord de asociere (Formularul nr. 9 ? numai in cazul asocierii).
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in exercitarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Se va completa Formularul nr. 9A (numai in cazul subcontractarii) ? in original. Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referire la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta: Formularul nr. 10 ?Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu?.
Institutia competenta de la care ofertantii pot obtine informatii privind reglementarile in vigoare, la nivel national, privind protectia mediului: Agentia Nationala pentru Protectia MediuluiAdresa: Splaiul Independentei, nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Cod 060031 Bucuresti, RomaniaTelefon: +4021/207.11.01 Fax: +4021/207.11.03E-mail: [email protected]
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- Elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul licitatiei electronice: pretul ofertei- Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt fara T.V.A.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (unu) runda1. licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei2. durata rundei: 1 (una) zi;3. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta;4. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2012 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita, Camera 333/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pe baza de imputernicire si act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.1.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizirii publice si transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2012 08:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer