Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 113118 | 113410 | 113552 | 113951 | 114184 | 114867 | 1150 | 115360 | 117063 | 117355 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari ocazionale si de stricta urgenta in instalatiile electrice existente pe raza Municipiului TarguJiu


Anunt de participare numarul 144117/04.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Targu Jiu
Adresa postala: Bd. Constantin Brancusi, nr.19, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210192, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE SULEA, Tel. +40 253205038, Email: [email protected], Fax: +40 253214878, Adresa internet (URL): www.targujiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari ocazionale si de stricta urgenta in instalatiile electrice existente pe raza Municipiului TarguJiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul TarguJiu
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 806, 452RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar - cantitate acord cadru minima 162 interventii iar cantitate acord cadru maxim 250 interventii-cantitate minima ctr. subsecvent o interventiecu valoare aferenta de1800 lei iarcantitatea maxima a unui contract subsecvent este de 20 interventii cu valoare aferenta de58000lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executarea de stricta necesitate lucrari de alimentare cu energie electrica manifestari culturale , mansonari cabluri rupte , schimbare stalpi loviti sau deteriorati , deviere retele .
Procent diverse si neprevazute- nu este cazul .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
executarea de stricta necesitate lucrari de alimentare cu energie electrica manifestari culturale , mansonari cabluri rupte , schimbare stalpi loviti sau deteriorati , deviere retele .
Valoarea estimata fara TVA: 806, 452RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Solicitat - 8066lei . Cu declaratie IMM 4033 lei . Modul de constituire a garantiei de participare a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante . Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate de regula de o banca din Romania sau dupa caz , de o banca din strainatate , de preferinta cu corespondent in Romania b) ordin de plata in contul autoritatii contractante . Garantia de participare se va vira in contul de garantii al Primariei TarguJiu nr RO 16TREZ3365006xxx001927 deschis la Trezoreria TarguJiu , jud Gorj sau in numerar la casieria primariei mun TarguJiu pana cel tarziu la data si ora deschiderii ofertelor c) un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari . perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor .Nota : se va avea in vedere prev. art. 87 din HG 925/2006 SI ART. 278^1 din OUG nr 34/2006 , echivalenta leu/alta valuta se va face in data publicarii anuntuluide participare la cursul BNR din ziua respectiva . se constituie in procent - 10 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA, prin retineri succesive din situatii de lucrari sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari , care devine anexa la contract. Daca partile convin , garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale . In acest caz contractantul va deschide la Trezoreria TarguJiu un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante . Suma initiala care se depune de contractant in contul de disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0.5 % din pretul contractului . Pe parcursul indeplinirii contractului , autoritatea contractanta va elimina acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna execute in documentatia de atribuire .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea- completata in conformitate cu Formularul 12A din sectiunea Modele de formulare- in original. Documentul se va depune de ofertant si de asociat/tertul sustinator (daca este cazul);
-Certificat de participare cu oferta independenta completat in conformitate cu Formularul 1 din sectiunea Modele de formulare- in original.Ofertantul nu are dreptul sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, si sa fie nominalizat ca subcontractant/tert sustinator in cadrul unei alte oferte;
-Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia va fi completata in conformitate cu Formularul 12B din sectiunea Modele de formulare- in original.Documentul se va depune de ofertant/asociat (daca este cazul). Tertul sustinator (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire , conform art. 181 lit. a) c1) si d) din OUG nr. 34/2006- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea ?Modele de formulare? ?in original. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Primar dr.ing.Florin Carciumaru, viceprimar sing.Aurel Popescu, viceprimar jr.Iulia Diana Vina Dumitrascu, Dir.exe.-Ec.Narcisa Cristea, Dir.exe.Ing.Marius Ionescu, Dir.exe.Jr.Grigore Jianu, Sef Serviciu Investitii Ing.Raul Chiriac, cons.Simion Cocolea, cons. Mihaela Orzan, Sef Serviciu Juridic Jr.Constantin Radutoiu, Sef Birou Licitatii Ing.Gheorghe Sulea, Insp.Ing.Elena Patrut, insp.ec Vasile Ileana Silvia, insp.ing.Rosca Mirela Ionela, cons.jr.Pop Manta Maria Madalina, Sef Serviciu Gospodarie ing.Ionut Jilaveanu, insp.ing.Pop Manta Razvan, insp. ing.Pusoiu Remus. sef birou ing.Suta Corina, ins. ec.Gruescu Adrian Dumitru, insp ec Popescu Andi Gerard, consilierii mun: Berca Eduard Marius, Blejan Constantin, Buleteanu Constantin, Dascal I Iulian, Davitoiu Nicolae, Giorgi I Gabriel Giorgian, Luca Liliana, Mergea Nicolaie, Nadrag Matei, Paraschiv N Mihai, Patrascoiu Traian, Picui Alexandru, Predescu V Nicolae, Radulescu Alin, Roibu Dinca Petrisor, Roman Barbuti Ion, Tudor Draghici Marcel Adrian, Tauru Ion Emilian, ;. In cazul unui grup de operatori economici care isi , oferta comuna, fiecare membru al asociatiei /tertul sustinator / subcontractantulareobligatia de a depune aceasta declaratie .- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (formulare tip eliberate de autoritati competente din tara). Acestea vor prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depunofertele . Certificatele vor fi depuse in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Persoanele juridice straine vor prezenta orice act edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), insotita de traducerea legalizata in limba romana, respectandu-se prevederile art. 182 din OUG 34/2006 Certificat constatator, emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic , obiectul contractului sa aiba corespondent in cadrul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul ofertantului clasat pe primul loc, in conditiile in care acesta a prezentat actul in copie lizibila conform cu originalul, inainte de transmiterea rezultatului procedurii, acestuia i se va solicita sa prezinte pentru conformitate certificatul in original sau copie legalizata.-Documente care dovedesc inregistrarea ca IMM (daca este cazul): In conformitate cu legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si Ordonanta nr. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea acesteia: - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (anexa 1 din Ordonanta nr.27);
- Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate (anexa2 din Ordonanta nr.27)- ATESTATE ANRE emise in conformitate cu Regulamentul nr.24/2007 pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic- valabil la data limita stabilita de depunere a ofertelor. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati ? respective subcontractantul, daca este cazul detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva. Atestatele se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?copie conform cu originalul?- semnat si stampilat de ofertant.-Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi obligatoriu prezentate in limba romana, traduse de catre un traducator autorizat.Pentru situatia in care persoana juridica straina are reprezentanta (filiala, sucursala sau punct de lucru) in Romania, aceasta va prezenta documentele la care face referire prezenta nota, emise de autoritatile competente din Romania
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se va prezenta lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost duse la bun sfarsit lucruri similare in valoare de min 50000 lei , insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii , valoarea , perioada si locul executiei lucrarilor . Pentru a se demonstra modul de indeplinire al obligatiilor contractuale si modul de prezentare al lucrarilor similare in ultimii 5 ani . Se va atasa copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul " dupa orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate contractanta sau de client beneficiar
pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valua comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Declaratie privind utilaje , instalatii , echipamente tehnice de care dispune operatorul economic .
Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari se va face dovada ca detine sub orice forma , laboratorul mobil pentru depistare , incercare , si verificare instalatii in vederea emiterii buletinelor PRAM pentru instalatiile verificate , pentru a putea fi puse sub tensiuneSe va completa formularul 12 H
OFERTANTII TREBUIE SA DISPUNA DE PERSONALUL NECESAR PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE LUCRARI RESPECTIV : pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se vor atasa - copii lizibile cu mentiunea " conform cu originalul " dupa diplome , adeverinte , autorizatii sau certificate detinute de persoanele respective , necesare pentru dovedirea cerintelor minime . Angajamentul de participare , cu semnatura persoanei in original pentru fiecare dintre specialistii mentionati . Angajamentul ofertantului ca in cazul indisponibilitatii unor persoane , le va inlocui cu personal avand cel putin calificarea celor nominalizate initial.Lista cu personalul tehnic de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului care trebuie sa cuprinda cel putin _ 20 electricieni- 4 cadre tehnice cu grupa IV NPM , atestate ANREIII A+B
- 1 inspector tehnic de santier atestat pentru retele electrice- responsabil tehnic cu executia RTEatesta ANRE
FORMULARUL 12 I
informatii privindpartea /partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - formularul 12 G
Standarde de asigurare a calitatii Certificat ISO 9001
Certificat Iso 14001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va atasa Formularul nr.12F (DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI) CompletatSe va atasa Formularul nr.12H Declaratie privind utilaje , instalatii , echipamente tehnice de care dispune operatorul economicSe va atasa Formularul nr.12 ISe va atasa Formularul nr.12 Iprezentare certificat ISO 9001 sau echivalentnota : certificatul sau documentul echivalent va fi prezentat de fiecare asociatpentru partea de contract pe care orealizeaza si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data LIMITA a depunerii ofertelor . Se va prezenta copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul " dupa document ..prezentare certificatISO 14001 sau echivalentnota : certificatul sau documentul echivalent va fi prezentat de fiecare asociatpentru partea de contract pe care orealizeaza si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data LIMITA a depunerii ofertelor . Se va prezenta copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul " dupa document ..
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
94%
Descriere: Componenta financiara
2.
timp interventie
6%
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 6
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2013 14:00
Locul: Sala de sedinte din cadrul Primariei Municipiului TarguJiu - etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
in vederea departajarii ofertelor clasate la egalitate pe primul loc se va solicita depunerea unei noi oferte financiare intr-un plic inchis , la o data care va fi anuntata .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG NR 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: PRIMARIA TARGU JIUBDUL CTIN BRANCUSI NR 19, Localitatea: TARGUJIU, Cod postal: 210219, Romania, Tel. +40 253205038, Fax: +40 253211661
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer