Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru continuarea si finalizarea obiectivului de investitii ?Pasaj suprateran Mihai Bravu -Splaiul Unirii?


Anunt de participare numarul 143876/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, In atentia: atentia: Silvia BARBULESCU - director executiv, Dragos DIMITRIU sef serviciu, Carmen CIMPEANU, expert D.P.A. , Email: [email protected], Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pentru continuarea si finalizarea obiectivului de investitii ?Pasaj suprateran Mihai Bravu -Splaiul Unirii?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Lucrari pentru continuarea si finalizarea obiectivului de investitii Pasaj suprateran Mihai Bravu ? Splaiul Unirii?
Obiectivul general al proiectului este acela de a continua programul de optimizare cu posibilitatea realizarii unui pasaj rutier suprateran prin care sa se realizeze o legatura rutiera mai rapida intre Soseaua Mihai Bravu si Splaiul Unirii.
Scopul proiectului il reprezinta descongestionarea traficului din zona intersectiei Soseaua Mihai Bravu - Splaiul Unirii ? Calea Vacaresti. Pentru fluidizarea circulatiei rutiere in intersectia Piata Sudului se vor realiza: Pentru a realiza o legatura intre Calea Vacaresti si Soseaua Mihai Bravu s-a propus realizarea a doua pasaje rutiere pe soseaua Mihai Bravu, peste Splaiul Unirii, cate unul pentru fiecare sens.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea totala estimata a contractului de lucrari este de 126.975.626, 52 LEI, fara TVA. Valoarea cheltuielilor Diverse si neprevazute 1.250.140, 04 lei, fara TVA.Valorile (fara TVA) din bugetul proiectului sunt urmatoarele: 122.036.058, 48lei reprezentand costul lucrarii care urmeaza sa se execute;3.689.428, 00 lei reprezentand valoarea cap. 4.1.2. materiale ce vor fi puse la dispozitia viitorului constructor;1.250.140, 04 leireprezentand valoarea cap. 5.3.cheltuieli diverse si neprevazute;
Valoarea estimata fara TVA: 126, 975, 626.52RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006.Se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie.Cont depunere: RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Se va prezenta formularul 19.Cuantumul garantiei este de 2.514.509 lei. Valabilitate 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr. 20, cuantumul garantiei fiind redus la 50%. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul contractului fara T.V.A.. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art.92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul nr. 28 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care prestatorul este IMM (asoc. de IMM-uri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Modalitati de finantare: Buget local- Modalitati de plata: conform art. 34 din modelul de contract, parte a Documentatiei de atribuire
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 1. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.- Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2)din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului (administratorii)societatii cat si cel al persoanei juridice.- Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei sau dupa caz pentru toti administratorii firmei , valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- Certificat de cazier judiciar pentru firma/companie, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular nr. 2, in temeiul art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, (Formular nr. 21) in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. Acestea se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cumentiunea ?conform cu originalul?.5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate deautoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, inconformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat sibugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular nr. 3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestdocument.- ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" ? Formularul nr. 4. In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formularul nr. 5, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese)din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: SORIN MIRCEA OPRESCU ? PRIMAR GENERALDANIELA MINCU ? DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ACHIZITIISILVIA BARBULESCU ? DIRECTOR EXECUTIV ? DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIIMADALIN DUMITRU ? DIRECTOR GENERAL ? DIRECTIA GENERALA INFRASTRUCTURA SI SERVICII PUBLICEION DEDU ? DIRECTOR EXECUTIV ? DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEIFLORIN LEGEA ? DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEIMIRCEA OCTAVIAN CONSTANTINESCU ? DIRECTOR GENERAL ? DIRECTIA GENERALA ECONOMICAION FLOREA ? DIRECTOR EXECUTIV ? DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATEADRIAN IORDACHE ? DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA JURIDICCarmen CIMPEANU, Expert, Directia Achizitii PubliceConsiliul General al Municipiului Bucuresti aproba bugetul Municipiului Bucuresti. Numele consilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB : www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri : Alexandre-Fontoura Lacramioara, Angelescu Ramiro-Robert-Eduard, Boaja Minica, Bologa Catalin ? Gheorghe, Campeanu Remus ? Catalin, Comanescu Mihai, Comanici Ancuta ? Sorina, Comsa Cornel ? George, Cretu Simona, Darabont Alexandru ? Dan, Deaconescu Ionel ? Cristinel, Dinu Maria ? Mirela, Draghici Aurelia ? Gratiela, Florescu Dragos, Georgescu Bogdan ? Cristian, Ghita Richard ? Vicentiu, Giugula Mihai ? Doru, Iliescu Catalin ?Lucian, Ilina Ion ? Cosmin, Manolache Valeriu ? Marian, Margarit Nicolae ? Sorin, Marin Stefanel ? Dan, Mustaciosu Vlad, Naghi Gabriel, Neacsu Adrian, Nicolae Andrei, Nicolaescu Marcel ? Octavian, Nicolescu Cristina ? Elena, Olteanu Cristian ? Marian, Orzata Radu ? Paul, Peptan Mihai, Pieptea Cornel, Pirvu Cosmin Gabriel, Popa Maria, Popescu Dorin, Popescu Eugenia Ana ? Maria, Popescu Manuela Violeta, Poterasu Cornel ? Constantin, Radulescu Stefan ? Cristian, Raicu Mircea ? Cristian, Rizoiu Mircea, Sava Ioan ? Razvan, Stan Ion, Stetco Ioan, Tache Felix Mihai, Talau Mihnea ? Stefan, Tanase Ion ? Gabriel, Tapardel Ana ? Claudia, Tugurel Marius ? Cristian, Vaduva Silviu, Voicu Mihai, Zorkoczy Julia.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/legalizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada disponibilitatilor banesti, a unor resurse reale negrevate de datorii sau a unor linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii, pentru minimum 8 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in cuantum de minim 65.085.897, 85lei, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului. Aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru acest contract, independent de angajamentele pentru alte contracte.
Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asocierea poate prezenta in vederea demonstrarii cerintei a unei singure declaratii bancare din partea fiecarui membru al asocierii, cu conditia ca valoarea cumulata a acestora sa fie de minim valoarea solicitata.
Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare.
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractuluipe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim 244.072.116, 00 Lei
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (daca bilantul nu a fost depus pe anul 2012 se vor prezenta orice alte documente justificative echivalente) si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Pentru persoanele juridice romane raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de acei operatori economici care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009.
Pentru persoanele juridice straine raportul de audit pentru fiecare an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertamntul este stabilit. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului supus procedurii de achizitie publica.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba
romana a documentelor solicitate mai sus.
Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 3:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 =4.4560 lei).
b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro.Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare
a resurselor tuturor membrilor asocierii.Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind tert sustinator economic si financiar.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 modificata si completata.
Capacitatea economica si financiara a asocierii poate fi sustinuta, in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Scrisoare din partea bancilor care detin acces la finantare in suma de minim 65.085.897, 85 lei pentru o perioada de 8 luni.Formularul 17/1 - Acord de asociereSe va prezenta Formularul nr. 6;2010:1 Euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 =4.4560 lei)---Formularul nr. 17/1Formularele nr. 1, 5, 24, 27
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 16 si intelegerile preliminare de subcontractare.
Nota 1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractori.
Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.
Nota 3:
a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
c) Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante,
iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea
propunerii tehnice si financiare initiale.
d) Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in
considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza
sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Declaratie privind Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor) insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor (daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit), beneficiarii lucrarilor persoane fizice /juridice, calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, procentul indeplinit de executant. - ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Data finalizarii executiei lucrarilor trebuie sa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de procese verbale de receptie/lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor/ lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala
Capacitatea tehnica - Cerinta 1: Experienta similara:
Ofertantul trebuie sa dovedeasca executarea, in ultimii 5 ani (calculate
anterior datei limita de depunere a ofertelor) de lucrari de constructii de pasaj suprateran care sa includa si o traversare peste un curs de apa, lucrari in valoare/valoare cumulata totala de minimum 100.000.000, 00 lei si executate in baza a maxim 2 contracte; Se vor prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume:
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valoarea,
perioada si locul executiei si sa mentioneze daca au fost efectuate in
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la
bun sfarsit; /Proces/e verbal/e de receptie la terminarea lucrarilor, sau proces/e verbal/e de receptie partiala a lucrarilor, sau proces/e verbal/e de receptie finala prin care sa se demonstreze executarea lucrarilor prezentate.
- ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Data finalizarii executiei lucrarilor trebuie sa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate si duse la bun sfarsit in aceasta perioada. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de procese verbale de receptie/lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor/ lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala.
Documentele vor fi prezentate de catre ofertant in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual publicat de BNR.
- Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi indeplinita conform prevederilor Ordinului ANRMAP 509/2011.
- Formularul nr. 9 si 10 va fi completat pentru fiecare contract prezentat in vederea demonstrarii experientei similare.
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 2: Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Ofertantul are drept de folosinta sau dispune de minim: -statie de asfalt: 1 bucata;
- statie beton: 1 bucata;
-autobetionera 9mc: 4 bucati;
-repartizor- finisor mixturi asfaltice: 2 bucati;
-finisor beton: 1 bucata;
-freza cu o latime de 2m: 2 bucati;
- freza cu o latime mai mica de 1m: 1 bucata;
-perie mecanica: 2 bucati;
- instalatie aplicare emulsie: 2 bucati;
- compactor pneuri: 2 bucati;
-compactori lis-lis: 2 bucati;
-compactor lis-lis spatii inguste: 2 bucati;
-compactor terasamente: 2 bucati;
-autogreder: 1 bucata;
- excavator: 2 bucati;
-incarcator frontal: 2 bucati;
-buldozer: 2 bucati;
-buldoexcavator: 2 bucati;
-autotractor + semiremorca(Trailer)?1 bucata;
-masina marcaj: 1 bucata- autobasculanta: 20 bucati;
- instalatie pentru forat coloane Ø 1500mm - 1 bucata;
-macara min. 30t: 3 bucati;
- laborator grad 2 autorizat ISC si AFER cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier.
-Nota: G.T.F ? Geotehnica si teren de fundare; M.B.M ? Materiale pentru betoane si mortare; B.Ba.Bp ? Beton, Beton armat, beton precomprimat; A.N.C.F.D ? Agregate naturale pentru lucrari de CF, drumuri; M.D ? Materiale pentru drumuri; D ? Drumuri
Documentul/documentele/angajamente - care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) pe perioada de utilizare a acestora in cadrul contractului a utilajelor si echipamentelor tehnice minime solicitate si implicate in realizarea contractului cat si capacitatile si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor /echipamentelor / instalatiilor
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Nota: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in
considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil de executia lucrarilor de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Formularul nr. 12 completat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
Pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus, ofertantul va depune certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea urmatoarelor cerinte de calificare:
a) CV (Formularul nr. 15) completat in conformitate cu modelul prezentat, in original si semnat de catre expertul propus.
b) copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? ale diplomelor obtinute, ale atestatelor si autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae. Pentru personalul specializat (expert cheie) IV, se va prezenta legitimatia vizata in termen de valabilitate la data depunerii ofertei.
c) Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale si anume: c1) o declaratie pe propria raspundere a acesteia in original/ carnetul de munca/contract individual de munca sau documente echivalente din care sa reiasa perioadele mentionate in ?Curriculum Vitae?c2) Ofertantului declarat pe locul I i se va putea solicita prezentarea de recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor.
Nota: nu se permite nominalizarea unui personal specializat (expert cheie) pentru doua sau mai multe pozitii.
d) angajamentele de participare ale personalului specializat (experti cheie) responsabil de indeplinirea contractului de lucrari, daca, ofertantul nu are angajate astfel de persoane ? Formularul nr. 14, semnat de catre expert si de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
3. Pentru personalul specializat (expert cheie) care este angajat al ofertantului, va fi completat Formularul nr. 13 pentru fiecare persoana propusa, formular semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.
Nota:
Toate documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.
Personal specializat (expert cheie) I: Coordonator de Proiect
- Studii: diploma de cursuri absolvite in domeniul management proiect- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani;
- Experienta specifica trebuie demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract similar cu al achizitiei si participarii in cel putin un proiect in care a activat pe pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare: Director Proiect/Manager Proiect.Personal specializat (expert cheie) II: Coordonator Proiect Adjunct
- Studii: -diploma de cursuri absolvite in domeniul management proiect;
-Experienta generala in domeniul studiilor de baza cel putin 5 ani.- Experienta specifica trebuie demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract similar cu al achizitiei si participarii in cel putin un proiect in care a activat pe pozitia de Coordonator de Proiect Adj sau in pozitie similara: Coordonator de Proiect, Director Proiect/Manager Proiect sau Adj Director Proiect/Adj Manager Proiect.
Personal specializat (expert cheie) III: Responsabil cu Calitatea
- Studii: inginer licentiat Facultate de inginerie civila; specializarea cai ferate, drumuri si poduri.- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani- expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un contract/proiect similardindomeniulinfrastructurii detransport rutier-lucraride constructie nouasi/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largireaferentedrumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor si/sau strazilor in localitati urbane si/sau pasaje supraterane si/sau/subterane intr-o pozitie de Responsabil control calitate/Responsabil tehnic cu calitatea/Sef laborator/ Responsabil cu asigurarea calitatii/Inginer calitate.
Personal specializat (expert cheie) IV: Responsabil tehnic cu executia (RTE)
categoriile:
-lucrari de poduri
-lucrari de drumuri
Personal specializat(expert cheie) V: Sefi de Santier ? 2 persoane
- Studii: subinginer/inginer licentiat Facultatea de constructii, specializarea cai ferate, drumuri si poduri
- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani
- Experienta specifica trebuie demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract similar cu al achizitiei si participarii in cel putin un proiect in care a activat pe pozitia deSef Santier.
Personal specializat (expert cheie) VI: Coordonator executia fundatiilor indirecte
? Studii: inginer licentiat Facultate specializare constructii- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani
- experienta profesionala specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare ca si complexitate cu prezentul contract, in cadrul a cel putin unui contract de lucrari de pereti mulati / diafragme.
Personal specializat (expert cheie) VII: Ingineri de sudare :2 persoane
? studii: inginer licentiat al unei facultati tehnice. specialitatea utilajul si tehnica sudarii
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare, in cadrul a cel putin unui contract de lucrari de sudura carcase sau tabliere metalice.
- Experienta specifica trebuie demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract similar cu al achizitiei si participarii in cel putin un proiect in care a activat pe pozitia de inginer coordonator de sudare;
Personal specializat (expert cheie) VIII: Inginer de instalatii electrice curenti slabi- Studii: inginer electrician licentiat al unei facultati de inginerie electrica- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani.
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii similare;
Personal specializat (expert cheie) IX: Specialist sisteme si instalatii semnalizare
- Studii: inginer licentiat al unei facultati de inginerie civila si instalatii- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin derularea unor activitati similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari similar ca si complexitate cu prezentul contract.
Personal specializat (expert cheie) X: Ingineri instalatii electrice autorizati grad IIIB sau IVB (conform Ordinului nr.90/2009 al presedintelui A.N.R. in Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic) pentru curenti de medie tensiune.
- Studii : inginer licentiatal unei Facultati de inginerie electrica sau inginerie energetica cu specializarea sisteme electrice sau ingineria sistemelor electroenergetice;
- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani.- expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un contract /proiect similar intr-o pozitie de Inginer instalatii electrice autorizat grad IIIB sau IVB.
Personal specializat (expert cheie) XI: Coordonator lucrari topografice- Studii: inginer topometrist licentiat facultate de geodezie
- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii similar.
Personal specializat (expert cheie) XII: Responsabil cu protectia muncii- Studii: atestate privind specializarea
- Experienta generala in domeniul studiilor de baza de cel putin 5 ani
- Experienta profesionala specifica demonstrata prin ocuparea unei pozitii similare in cadrul a cel putin unui contract de lucrari constructii similar.
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele
responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Ofertantul va prezenta o declaratie de disponibilitate prin care reprezentantul legal al acestuia declara ca persoana propusa este este capabila si va lucra pentru perioada (perioadele) prevazuta pe pozitia pentru care a fost propus in contract in situatia in care aceasta oferta este castigatoare.
Va fi prezentata cate o declaratie pentru fiecare specialist (expert cheie) propus.
Inlocuirea acestor persoane, daca este cazul, se va face numai cu acordul prealabil al AC. Acordul Autoritatii contractante pentru modificarea
propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor
care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse este
echivalenta cu cea a celor inlocuite, care a stat la baza evaluarii ofertelor si
ca persoanele propuse au pregatirea si experienta necesare si detin
atestatele specificate, valabile la data inlocuirii.
In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea contractului de achizitie publica acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Pentru toti expertii propusi se solicita o declaratie privind contractele aflate in curs de derulare-proiectele in care sunt implicati, Declaratie/angajament pe propria raspundere: in cazul in care ofertantul este declarat castigator va face dovada inainte de semnarea contractului prin prezentarea graficului privind activitatile si timpul necesar, ca expertii ofertati, chiar daca sunt implicati in alte proiecte/contracte, pot aloca timpul si resursele necesare ducerii la indeplinire a contractului in cauza.
Nota: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Informatii privind tert sustinator tehnic si profesional.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata.
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract.
Va/vor fi prezentat/e certificat/e emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001:2008 sau echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat in
parte, fiecare membru va prezenta certificarea pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.
STANDARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001:2005 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract.
Va/vor fi prezentat/e certificat/e emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001:2005 sau echivalente, valabile la data limita de depunere a ofertelor , in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de respectare a standardelor privind protectia mediului asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, vor fi acceptate certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat in
parte, fiecare membru va prezenta certificarea pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota: Cerinta privind certificarea ISO 14001:2005 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularele nr. 16, nr. 5-Formularul nr. 8Formularul nr. 9, Formularul nr. 10-Formularele nr. 29, 29/1--Formularul nr. 11Formularul nr. 12, 13, 14, 15 (CV)------Formular 11Formularul nr. 25, 1, 5, 27.ISO 9001:2008 sau echivalent.ISO 14001:2005 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
conform nota justificativa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 7
Crit.de selec.sunt: 1).CAPACITATEA TEHNICA =60 pcte.2).CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA =40 pcte.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Pretul ofertei : este o componenta importanta din punct de vedere al ponderii factorilor de evaluare, intrucat reprezinta viitoare cheltuieli imediate care vor intra in sarcina autoritatii contractante. Acordarea ponderii importante (80%) ar trebui sa stimuleze ofertantii sa prezinte preturi cat mai competitive, pentru ca sansele lor de a castiga contractul sa fie cat mai mari.
2.
Propunerea tehnica
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.06.2013 13:00
Locul: Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6, etaj 10, Directia Generala Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprez.of.cu imputernicire. Va prez.delegatia (imputernicirea societatii ofertante), cf.F.23, precum si o copie a act.identitate. Gar.de particip.la proc.se prez. separat, nu va fi inclusa in oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte avand acelasi punctaj total sunt clasate pe primul loc, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.- Daca doua sau mai multe oferte avand acelasi punctaj total si acelasi punctaj pentru fiecare factor de evaluare sunt clasate pe primul loc, atunci, pentru desemnarea ofertantului castigator, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua propunere financiara. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata. Oferta declarata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta va continua procedura de licitatie numai cu acel/acei candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate in conf. cu preved.art.86 alin.2) lit.b) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, .?Nota: Caietul de sarcini se poate descarca si de pe site-ul www.pmb.ro, sectiunea ?achizitii?.CRITERII DE SELECTIE: CAPACITATEA TEHNICA -PCT = 60 PUNCTE, din care;Lucrari de constructii de pasaj suprateran care sa include si o traversare peste un curs de apa=60 puncte;Experienta similara lucrari de constructii de pasaj suprateran care sa includa si o traversare peste un curs de apa, executate in baza a maxim 2 contracte, cu o valoare/valoare cumulata totala de minimum 100.000.000, 00 lei fara T.V.A. este capacitatea minima impusa pentru acordarea unui punctaj.Punctajul maxim se acorda pentru executia lucrarilor de constructii de pasaj suprateran care sa includa si o traversare peste un curs de apa de cea mai mare valoare peste valoarea minima impusa. Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza astfel: Punctaj Vn= ( V n/V max)x P = ( V n/V max) x 60 Unde: -(Valoare n)-reprezinta valoarea unei lucrari de constructii de pasaj suprateran care sa includa si o traversare peste un curs de apa de candidatul (n)-candidatul (n) reprezinta un candidat care a executat o lucrare de constructii de pasaj suprateran care sa includa si o traversare peste un curs de apa, in baza a maxim 2 contracte cu o valoare de minim 100.000.000, 00 lei fara T.V.A.-(Valoaremax)reprezinta valoarea maxima a lucrarii de de constructii de pasaj suprateran care sa includa si o traversare peste un curs de apa peste valoarea minima impusa.-(P)reprezinta punctajul acordat acestui factor de selectie.CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA - PCEF=40 PUNCTE, din care;Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012)=40 punctePrezentarea cifrei medii de afaceri in domeniul de activitate aferent contractuluipe ultimii 3 trei ani (2010, 2011, 2012)care sa fie cel putin egala cu suma de 244.072.116, 00 lei este cerinta minima pentru acordarea unui punctaj.Pentru cea mai mare valoare a mediei cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractuluipe ultimii 3 ani peste minimul impus se acorda 40 de puncte. Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza astfel: Punctaj Pn= ( Valoarea M.C.A.n/Valoarea M.C.A. max)x P = ( Valoarea M.C.A.n/Valoarea M.C.A. max) x 40Unde: -(Valoarea M.C.A.n)reprezinta valoarea mediei cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractuluipe ultimii 3 ani referitoare la candidatul (n)-candidatul (n)reprezinta un candidat pentru care valoarea mediei cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractuluipe ultimii 3 ani este cel putin 244.072.116, 00 lei.-(Valoarea M.C.A. max) reprezinta valoarea maxima a mediei cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractuluipe ultimii 3 ani.-(P)reprezinta punctajul maxim acordat acestui factor de selectie.PUNCTAJ TOTAL =PCT+PCEF.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 291-293, sector 6 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer