Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru Infiintare structura de afaceri (Centru Logistic) in localitatea CALUGARENI, JUDETUL GIURGIU


Anunt de participare numarul 148474/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. European Logistics Park International S.R.L.
Adresa postala: Str. Benjamin Franklin nr.1 , et. 2, ap. 7 , sector.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010588, Romania, Punct(e) de contact: Simu Bogdan, Tel. +40 754900600, Email: [email protected], Fax: +40 031814967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital integral privat
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari pentru Infiintare structura de afaceri (Centru Logistic) in localitatea CALUGARENI, JUDETUL GIURGIU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Calugareni, Judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Principalele lucrari necesare a se executa sunt urmatoarele: conform PT, memorii, caiet de sarcini, antemasuratori, lista echipamente, utilaje tehnologice, dotari, active necorporale si fise tehnice.
Constructii si instalatii pentru asigurarea cu utilitatiConstructii si instalatii pentru investitia de bazaAchizitii echipamenteOrganizare de santier
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213200-5 - Lucrari de constructii de antrepozite si de cladiri industriale (Rev.2)
31120000-3-Generatoare (Rev.2)
32500000-8-Echipament de telecomunicatii (Rev.2)
39715200-9-Echipament de incalzire (Rev.2)
39717000-1-Ventilatoare si aparate de aer conditionat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei tehnico-economice aprobate catsi in conformitate cu bugetul proiectului aferent Contractului de finantare nr. 3376/17.08.2012 incheiat intre autoritatea contractanta si MDRAP
Valoarea estimata fara TVA: 66, 545, 781.74 RON, din care 66.215.730, 18 Lei reprezinta Valoarea Estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute;
si330.051., 56 Lei reprezinta valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 0, 4984 % din Valoarea Estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 66, 545, 781.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de2 % din valoarea estimata fara TVA si fara bugetul de diverse si neprevazute (1.324.314, 60 Lei).Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR, de la data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertei.Garantia de participare poate fi constituita in toate formele prevazute la art. 86 alin.(1) din HG nr. 925/2006In cazul in care ofertantul constituie garantia pentru participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se va prezenta in original.Dovada constituirii garantiei dei participare se prezinta in original.Constituirea garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, la urmatoarea adresa Bucuresti, Sector 1, Piata Dorobanti nr. 4, Sc.B, et.3, Ap.15, intre orele 10-16. In cazul in care dovada garantiei de participare este depusa separat de oferta, dovada garantiei de participare va fi insotita de o scrisoare de inaintare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90, alin.1 din HG 925/2006, Formular nr. 2.Garantia de buna executie va fi constituita in maxim 15 zile de la data semnarii contractului. In caz contrar, autoritatea contractanta va considera contractul ca neincheiat (nu va intra in vigoare) urmand a fi retinuta garantia de participare. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004) beneficiaza de reducere de 50% din valoarea garantiei de participare (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare).(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene (FEDR), POR 2007-2013 Axa prioritara 4, DMI 4.1 si contributia proprie a Autoritatii Contractante
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) si sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) trebuie sa prezinte :
i. Formularul nr. 4 - declaratia privind situatia personala a operatorului economicii. Cazierul judiciar pentru administratori/actionari (in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006)
iii. Cazierul fiscal pentru operatorul economic (firma)Cerinta nr. 2 - Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii), trebuie sa depuna:
i. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul nr. 4 - declaratia privind situatia personala a operatorului economicii. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
iii. Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), din care sa reiasa acestea sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturileiv. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetul local ) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturile.
Tertul sustinator va prezenta declaratia de neincadrare in prevederile art.181 lit.a), lit.c indice 1) si d) din OUG34/2006.Cerinta nr. 3 - Fiecare ofertant trebuie sa faca dovada privind neincadrarea la art 69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: i. Declaratia operatorului economic (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) : se prezinta Formular nr. 6
Subcontractantii (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006.
Tertul sustinator (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul Autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :
Hampton Jonathan David? Director generalRephael Dadush ? Director Tehnic-ExploatareGil Maman -Director economicSC Epstein Project Management and Consulting SRL, prin Ioan Simu ? Manager de ProiectIn situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
Cerinta nr. 4 - Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: ?Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta" (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) se va intocmi conform modelului prevazut ? Formularul nr. 5.Va atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:
Toate documenele/declaratiile/formularele emise de ofertant vor fi prezentate in original si vor fi semnate dereprezentantul legal al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire (conform Formularului nr.10).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al semnatarului.
Toate documentele vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu.
Toate documentele vor fi prezentate in perioada de valabilitate stabilita de autoritatile emitente.
Toate documentele/declaratiile/certificatele emise de terta parte (institutii competente) vor fi prezentate in limba romana ca documente in original sau in copie certificata pentru conformitatea cu originalul semnata si stampilata de ofertant sau copie legalizata.
Documenetele/declaratiile/formularele/certificatele al caror original este redactat intr-o limba straina se vor prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata.
Nu se folosesc prescurtari.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se va accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langaTribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Nota: Autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire ofertantului clasat pe primul loc pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor acesta a prezentat documenul in copie lizibila ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Asigurari
Prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca daca este declarat castigator, ofertantul va contracta asigurare de tip CAR la momentul incheierii contractului.
Cerinta 2. Cifra de AfaceriMedia cifrei de afaceri din domeniul de activitate codificat CAEN aferent obiectului contractului (constructii) pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 106.473.250 Lei.Se vor prezenta: i. Declaratie privind cifra de afaceri din domeniul de activitate codificat CAEN aferent obiectului contractului (constructii) pe ultimii 3 ani.ii. Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate de organele competente sau documente echivalente.
iii. alte documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturi contabile.Cifra de afaceri din domeniul de activitate codificat CAEN aferent obiectului contractului (constructii) totala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 106.473.250 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 12 F: Declaratie privind AsigurariOfertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.Formularul nr. 7: Declaratie privind cifra de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Experienta similaraOfertantul trebuie sa prezinte o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Se solicita prezentarea a maximum 2 contracte de lucrari similare executate in ultimii 5 ani cu o valoare cumulata de minim 66.000.000 lei fara TVA si care sa corespunda din punct de vedere al naturii si complexitatii prezentului contract, mai exact fiecare din cele maximum doua contracte sa rezulte cumulat ca s-au executat lucrari de constructii de depozite, antrepozite, hale industrial etc, lucrari de constructii industriale complexe - structura metalica, instalatii electrice, sanitare, etc.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
Cerinta 2. UtilajeDeclaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat la minim echipamentele si utilajele de mai jos, in concordanta cu obiectul contractului: 1.Macarale;2.Autobasculante;3. Autobetoniere;4.Buldoexcavator de mare capacitate; 5. Pompa epuismente;6. Camioane;7.Platforme autoridicatoare;8.Pompa beton;9.Generator curent;10.Motocompresor;11.Cilindru compactor;12.Echipament de nivelat beton cu Laser; 13. Trailer;14.Cofraje pentru betoane;15. Incarcator frontal.Ofertantul trebuie sa prezinte documnete justificative edificatoare prin care sa demonstreze disponibilitatea pe perioada de implicare efectiva a acestora in executia lucrarilor.Daca operatorul economic nu detine in proprietate sau nu are contract/precontract de inchiriere pentru utilajele minime solicitate, va putea prezenta un angajament ca va detine sau va avea drept de folosinta asupra acestora, si ca vor fi disponibile la data semnarii contractului.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus angajamentul ca va detine sau va avea drept de folosinta asupra utilajelor minime solicitate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achiz. publica, depunerea documentelor doveditoare ca si-a indeplinit angajamentul asumat, in original sau in copie legalizata.
Cerinta 3. PersonalInformatii asupra efectivelor medii anuale ale personalului angajat si personalului de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.
Lista cuprinzand persoanele carora li se va incredinta indeplinirea contractului. In aceasta lista se va nominaliza: Seful de proiect, Seful de santier, inginerul de proces, inginerul pentru lucrarile civile, inginerul electric, inginerul mecanic, inginerul pentru automatizare, Responsabilul Tehnic cu Executia, Responsabil pentru asigurarea calitatii, Responsabil sanatate si securitate in munca si repartizarea pe meserii a unui numar minim de muncitori ce vor executa lucrarea (nr./calificare).Pentru fiecare expert propus se vor prezenta: Curriculum vitae semnat de catre fiecare titular in parte. In cazul specilistilor atestati/autorizati, acestora li se solicita doar prezentarea atestatului/autorizatie. In cazul prezentarii unui CV, este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae sa contina maxim 4 pagini si trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele identificate in Caietului de sarcini. Curriculum vitae trebuie sa cuprinda experienta generala si profesionala specifica pentru indeplinirea cerintelor solicitate. In cazul in care expertul cheie a participat la mai multe proiecte /contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica in mod obligatoriu perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an. Perioadele care se suprapun se vor lua in considerare o singura data.
Cerinta 3.1 Sef de Proiect: Calificare: - studii superioare ? Experienta generala: experienta in domeniul constructiilor -Exp specifica: cel putin 3 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.2 Ingineri de proces, cel putin pentru urmatoarele domenii: inginerie civila, ingineria instalatiilor si inginerie electrica: Calificare: -studii superioare in domeniul inginerie civila, ingineria instalatiilor si inginerie electrica -Experienta generala: experienta in domeniul studiilorcel putin 2 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal.
Cerinta 3.3 Sef de santier: Calificare: - studii superioare in unul din urmatoarele domenii: constructii civile, drumuri si poduri, instalatii -Experienta generala: experienta in domeniul constructiilor ?Experienta specifica: cel putin 3 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.4 Responsabil Tehnic cu Executia: Calificare - atestat conform legislatiei nationale in vigoare (art. 14 din Legea nr. 10/1995 privind calitate in constructii, coroborat cu Ordin nr. 777/2003).Documente care dovedesc experienta generala si specifica; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus
Cerinta 3.5 Inginer lucrari civile: Calificare: studii superioare in unul din urmatoarele domenii: constructii hidrotehnice, civile, drumuri si poduri, instalatii. Experienta profesionala generala: experienta in domeniul constructiilor, cel putin 2 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.6 Inginer mecanic: Calificare: studii superioare in unul din urmatoarele domenii: mecanic, utilaj tehnologic pentru constructii.Experienta profesionala generala: experienta in domeniul studiilor, cel putin 2 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.7 Inginer electric: Calificare: studii superioare in unul din urmatoarele domenii: electric, electrotehnic sau echivalent. Experienta profesionala generala: experienta in domeniul studiilor, cel putin 2 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV;Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.8 Inginer automatizare: Calificare: studii in unul din urmatoarele domenii: automatizari, informatica.Experienta profesionala generala: experienta in domeniul studiilor, cel putin 2 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.9 ? Inginer Instalatii: Calificare: studii superioare in unul din urmatoarele domenii: automatizari, informatica.Experienta profesionala generala: experienta in domeniul studiilor, cel putin 2 ani.Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus
Cerinta 3.10 ? Specialist achizitii: Calificare: studii superioaresi cunoasterea legislatiei / domeniului achizitiilor.Experienta profesionala generala: experienta in domeniul achizitiilor, cel putin 2 ani.Documente care dovedesc Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus
Cerinta 3.11 Responsabil pentru asigurarea calitatiiExperienta profesionala generala: experienta in domeniu, cel putin 2 aniDocumente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 3.12 Responsabil Sanatate si securitate in munca: Experienta profesionalagenerala ? experienta, in domeniu, cel putin 2 ani.
Documente care dovedesc experienta generala si specifica. Copii ale diplomelor si certificatelor profesionale obtinute mentionate in CV; Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus.
Cerinta 4 Informatii privind lista subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia.
La incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul castigator are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui ca anexe la contractul de achizitie publica. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea.
Cerinta 5 Tert sustinator (daca este cazul).
Angajament al persoanei respective incheiat in forma scrisa, in conditiile prevazute de art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HG 925/2006
Cerinta nr. 1
Ofertantul sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul pentru Asigurarea Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism specializat in domeniu.
Ofertantul va face dovada implementarii Sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau echivalent prin prezentarea certificatului valabil la data limita de depunere a ofertelor (copie conform cu originalul).
In cazul in care in perioada estimata a desfasurarii contractului acest certificat expira, ofertantul este obligat sa prezinte un angajament de reinnoire a acestuia.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 8 ? Declaratie privind Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Lista va fi insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formularului nr. 8Ain forma scrisa al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 8B siFormularul nr. 6.Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 19 Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului de lucrari
Dovada detinerii echipamentelor se face prin titlul de proprietate/ de folosinta /leasing asupra echipamentelor.Modalitatea de indeplinire
Formularul nr. 17 ? Declaratie privind efectivele personalului angajatFormularul nr. 17 ? Declaratie privind efectivele personalului angajatCurriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru fiecare expert principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18. A.Atestat emis deMinisterul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A)Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A)Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Curriculum vitae pentru expertul principal (Formularul nr. 18) semnat de catre titular.Declaratie de disponibilitate semnata in original de expertul principal propus in oferta (Formularul nr. 18A).Formularul nr. 13si Anexa la Formularul 13Angajament conform Formularelor 7A, dupa cazCopie certificat ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata perioadei de garantie post-constructie acoperita de SGB/alt instrument financiar de garantare
20%
Descriere: Durata perioadei de garantie post-constructie acoperita de SGB/alt instrument financiar de garantare minim acceptata este de 12 luni; durata maxima peste care oferta nu va fi punctata suplimentar este de 36 de luni. Pentru o durata de 36 de luni, punctajul va fi de 20 de puncte.
3.
Durata serviciilor post-executie de asistenta tehnica pentru ehipamntele si dotarile constructiei, inclusa in pretul contractului
10%
Descriere: Durata serviciilor post-executie de asistenta tehnica pentru echipamentele si dotarile constructiei (altele decat cele de garantie) inclusa in pretul contractului minim acceptata este de 12 luni; durata maxima peste care oferta nu va fi punctata suplimentar este de 60 de luni. Pentru o durata de 60 de luni, punctajul va fi de 10 de puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1Calugareni/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.01.2014 00:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2014 12:00
Locul: SC EPSTEIN PROJECT, Str. Piata Dorobanti, Nr. 4, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii mandatati ai operatorilor economici care depun oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ?Sprijinirea mediului de afaceri regional si local?, Domeniul major de interventie 4.1 ?Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a a afacerilor de importanta regionala si locala?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va face pe baza pretului cel mai scazut.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Toate documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata.Perioada contractului nu include perioada de notificare a defectelorSe recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri. Vizitarea amplasamentelor se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii si data limita de depunere a ofertei. Persoane contact: Bogdam Simu, tel: +40 31 425 97 10 / 1 / 2. Dupa vizitare se va intocmi un proces verbal care va fi inclus in oferta de catre fiecare ofertant participant la vizita.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv ?i distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse ?i neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse ?i neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Epstein Project Management and Consulting SRL, prin Ioan Simu ? Manager de Proiect
Adresa postala: str. Piata Dorobanti nr. 4, Sc.B, et.3, Ap.15, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010588, Romania, Tel. +40 314259710, Fax: +40 314259713
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer