Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru Proiectarea, Achizitii si Constructii, Cisterne de Stocare Apa si Petrol


Anunt de participare (utilitati) numarul 147928/15.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Andreas Barnreiter, Tel. +40 734993402, Email: [email protected], Fax: +40 212647203, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari pentru Proiectarea, Achizitii si Constructii, Cisterne de Stocare Apa si Petrol
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sat Suplac, judetul Mures
Romania
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in realizarea unor lucrari de proiectare, constructie, asamblare in santier, grunduire, vopsire, inspectare si testare cisternelor de stocare atmosferica de petrol si apa, denumite in continuare ?Cisterne?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44611400-0 - Cisterne de stocare (Rev.2)
45223800-4-Asamblare si instalare de structuri prefabricate (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura si valoarea maxima a intervalului reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor lucrari similare ce pot fi achizitionate ulterior.. Se anticipeaza posibilitatea atribuirii a inca 18 contracte pentru lucrari similare, in conformitate cu prevederile art. 252 lit k) din OUG 34/2006.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 700, 000 si 30, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
30 Mio. EURO reprezinta val. estimata a contractelor care vor fi atribuite pe baza acestei proc.
18 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul selectat va prezenta in a doua faza a procedurii, o garantie de participare la procedura. Cuantumul garantiei va fi de 54.000 EUR (2% din valoarea estimata a prezentei proceduri).Garan?ia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara /companie de asigurari.Garantia de participare la fi constituita conform art. 86, alin. 1, 2, 3 si 6 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare va fi returnata ofertantilor de catre OMV Petrom conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare va fi valabila 93 zile calendaristice de la data limita pentru depunerea ofertelor, incluzand ziua deschiderii ofertelor. Pentru echivalarea garantiilor de participare stabilite in alta moneda decat EURO, se va lua in considerare cursul de schimb al BNR valabil cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie reprezinta 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de Buna executie se constituie conform art 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii ale OMV Petrom
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Un candidat poate fi exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea urmatoarelor:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr. 34/2006;
2. Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent;
3. Cazier fiscal al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.
Documentul specificat la punctul 1 se va prezenta conform formularului 3.1., care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.
Documentele solicitate privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
In situatia in care candidatura este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2
Un candidat poate fi exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea urmatoarelor:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G nr. 34/2006;
2. Certificat de atestare fiscala al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent necesar pentru a demonstra ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor; In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
3. Certificat de taxe si impozite locale al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent necesar pentru a demonstra ca nu exista datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor; In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Documentul specificat la punctul 1 se va prezenta conform formularului 3.4., care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d)din OUG nr.34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
In situatia in care candidatura este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 3
Certificarea participarii la procedura cu aplicatie/oferta independenta ? conform ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea declaratiei ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.
Cerinta nr. 4
Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art. 69 si 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea ?Declaratiei privind conflictul de interese? conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?.
Membrii Directoratului OMV PETROM si ai Consiliului de Supraveghere sunt cei nominalizati pe www.petrom.ro.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante OMV Petrom in sensul art. 33^1, alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006 sunt:
- Mariana Gheorghe ? Director General Executiv;
- Andreas Peter Matje ? Director Financiar;
- Neil Anthony Morgan ? Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Rafinare si Marketing;
- Gabriel Selischi ? Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie;
- Cristian Secosan ? Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Gaze Naturale si Energie;
- Alina Gabriela POPA ? Director Departament Financiar
Persoanele care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura sunt:
- Thomas Repolust ? Head of Development Programs Oil;
- Johann Lechner ? Head of Project Procurement & Engineering.In cazul in care vor exista terti sustinatori, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare tert sustinator.
In cazul in care vor exista subcontractanti, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare subcontractant. Cerinta nr. 1
1. Pentru persoanele juridice romane:
Modalitatea de indeplinire:
- Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora;
Obiectul contractului trebuie sa aiba un corespondent in codul NACE (Nomenclatorul de activitati din Comunitatea Europeana) inregistrat in certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare a operatorului economic si competenta de a realiza activitati economice in domeniul corespunzator obiectului contractului.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii (inclusiv liderul) va prezenta documentul de mai sus.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Pentru persoanele juridice straine:
Modalitatea de indeplinire:
- Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii (inclusiv liderul) va prezenta documentul de mai sus.
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate in original / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1
Media anuala a cifrei de afaceri, pentru ultimii 3 (trei) ani financiari (2010, 2011, 2012), specifica in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, trebuie sa fie de cel putin 5.400.000 euro.
Cerinta nr. 2
Demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare de cel putin 450.000 euro pentru o perioada de 3 luni, incepand de la data semnarii contractului, estimata a fi Martie 2014.
In acceptiunea Autoritatii Contractante si pentru scopul prezentei Proceduri de atribuire, expresia ?demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare? este legata in timp de data estimata pentru atribuirea contractului (estimata a fi in Martie 2014) si se refera la accesul la resursele financiare disponibile, negrevate de datorii sau accesul la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru cel putin primele 3 (trei) luni de derulare ale contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta urmatoarele:
- Declaratie cu privire la cifra de afaceri specifica anuala, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, a candidatului pentru fiecare dintre ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) sau a fiecarui membru al asocierii, dupa caz, conform formularului 8.1 din Sectiunea D?Formulare de transmitere a Aplicatiei?;
- Copii ale bilanturilor sau extrase din bilanturile contabile pentru ultimii 3 (trei) ani financiari sau orice alte documente justificative considerate adecvate pentru a indica cifra de afaceri anuala a candidatului;
In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, candidatul nu are posibilitatea de a prezenta copii ale bilanturilor sau extrase din bilanturile contabile pentru ultimii 3 (trei) ani financiari, Autoritatea Contractanta va lua in considerare, ca alternativa la demonstrarea situatiei economice si financiare, raportul auditorilor pentru ultimele 3 exercitii financiare aferente anilor financiari incheiati.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Pentru a facilita evaluarea candidaturilor pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb pentru fiecare an (2010, 2011, 2012), comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.roSe vor prezenta urmatoarele:
- Declaratii bancare corespunzatoare, in original, pentru demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare de cel putin 450.000 euro pentru o perioada de 3 luni, incepand de la data semnarii contractului, estimata a fi Martie 2014.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din cadrul O.U.G. nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.
Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Daca grupul de operatori economici isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionate mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz):
Cerinte minime privind cap. teh.: Demonstrarea exp. in proiectarea, constructia, achizitia, fabricarea, asamblarea, pe amplasament de cisterne de stocare pentru instalatii de extractie si prelucrare petrol si gaz, similara cu obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit pe baza prezentei proceduri, in ultimii cinci (5) ani pana la termenul limita de depunere a candidaturii, care s-au dovedit a fi duse la bun sfarsit si care constau in:
3.7.1.1.: - proiectarea, constructia a cel putin 10 cisterne de stocare atmosferice pentru instalatii de extractie si prelucrare petrol si gaz, executate intr-unul sau in mai multe contracte, din urmatoarele categorii:
- cisterne de stocare pentru produse petroliere grele;
- cisterne de stocare pentru produse petroliere usoare;
- cisterne de stocare pentru apa.Cisternele de stocare mentionate mai sus trebuie sa fi fost instalate in santier cu urmatorii parametri ambientali, ca valori minime extreme: temp. min. absoluta -29.0°C, Temp. max. absoluta +39.5°C.
3.7.1.2.: - cel putin 3 cazuri de furnizare si montare a incalzitoarelor cu serpentina cu aburi interna, intre experientele din sectiunea 3.7.1.1. (exec. intr-unul sau in mai multe contracte)
3.7.1.3.: - cel putin 3 cazuri de aplicare a captuselii interne pe santier, intre experientele din sectiunea 3.7.1.1. (exec. intr-unul sau in mai multe contracte)
3.7.1.4.: - cel putin 3 cazuri de vopsire externa pe santier, inclusiv sablare, intre experientele din sectiunea 3.7.1.1. (exec. intr-unul sau in mai multe contracte)
3.7.1.5.: - cel putin 3 cazuri de aplicare a izolatiei termice, intre experientele din sectiunea 3.7.1.1. (exec. intr-unul sau in mai multe contracte)
Aceasta descriere va fi definita si folosita ulterior ca ?Experienta Similara?.
Cisterna de stocare atmosferica inseamna un recipient pentru stocarea lichidelor (petrol, apa, etc.) la presiune atmosferica sau o presiune interna scazuta (mai putin de 500 mbarg) datorita sistemelor de acoperire a suprafetei. Cisterna poate fi construita din metale feroase sau aliaje, in functie de intrebuintare si va fi echipata cu duze si accesorii (scari, platforme, suporti conducte, etc.) asa cum era descris in documentatia relevanta aferenta proiectului.
Cerinte min. privind infrastructura/dotarile:
Demonstrarea accesului la infrastructura/dotarile necesare pentru fabricarea corespunzatoare a produselor si indeplinirea lucrarilor, asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini:
- Dotari: zona dedicata pentru fabricarea cisternelor, inspectarea si certificarea; zona dedicata pentru fabricarea tubulaturii si a structurilor metalice; echipamente de slefuire, echipament de sudura in camp, echipament pentru tratamentul la cald de inainte si dupa realizarea sudurii; laminoare pentru diferite dimensiuni, schele;
- Incarcare/Descarcare: acces la echipament pentru incarcarea si descarcarea in siguranta a subansamblurilor cisternelor si accesoriilor, cum ar fi automacarale de tonaj adecvat, demonstrarea capacitatii de a produce proceduri de incarcare pentru subansambluri de diferite dimensiuni;
- Proiectare si Inginerie: min. 4 Ingineri dedicati urmatoarelor discipline (cel putin unul pentru fiecare disciplina) - Mecanica, Conducte, Constructii, Control/Monitorizare cu cel putin 3 ani exp. prof. specif. raportata la activitatea ce urmeaza a fi derulata in cadrul contractului;
- Achizitii: min. 1 Specialist in Achizitii cu cel putin 3 ani exp. prof. specifica raportata la activitatea ce urmeaza a fi derulata in cadrul contractului;
- Fabricare: min. 5 Ingineri si/sau Tehnicieni si/sau Subingineri cu cel putin 3 ani exp. prof. specifica raportata la activitatea ce urmeaza a fi derulata in cadrul contractului;
- Instalare /Montare: min. 5 Ingineri si/sau Tehnicieni si/sau Subingineri cu rol de Supervizori cu cel putin 3 ani exp. prof. specif. raportata la activitatea ce urmeaza a fi derulata in cadrul contractului.
Modalitatea de indeplinire
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Se vor prezenta urmatoarele:
- Fisa detaliata ? Experienta similara cu descrierea fiecarui contract identificat ca lucrari similare executate in ultimii 5 (cinci) ani inainte de data limita a depunerii candidaturilor;
- Certificate de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor.
Documentul specificat mai sus se va prezenta conform formularului 9.2., din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei ?.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din cadrul O.U.G. nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea experientei similare cu descrierea fiecarui contract identificat ca lucrari similare executate in ultimii 5 (cinci) ani inainte de data limita a depunerii candidaturilor, insotite de certificate de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor.
Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Daca grupul de operatori economici isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionate mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Se vor prezenta urmatoarele:
- Declaratie privind infrastructura/dotarile candidatului pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, conform formularului 9.3. din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Aplicatiei?;
- Curriculum Vitae;
- Documente suport pentru informatiile din CV(copie diploma de studii, documente/certificate care sa ateste indeplinirea experientei solicitate)
Cerinte minime privind standardele de asigurare a calitatii:
Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalentCerinte minime privind standardele de protectie a mediului:
Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta urmatoarele:
- Candidatul va prezenta un certificat emis de terta parte care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit;Documentul solicitat va fi valabil la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor.
In cazul in care Candidatul nu detine certificat de calitate emis de terta parte, Autoritatea Contractanta accepta prezentarea oricaror alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. ( Manualul Sistemului de Management al Calitatii sau ultimul Raport de Audit)
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre toti membri asocierii, individual, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se vor prezenta urmatoarele:
- Candidatul va prezenta un certificat emis de terta parte care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al mediului pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit;Documentul solicitat va fi valabil la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor.
In cazul in care Candidatul nu detine certificat de mediu emis de terta parte, Autoritatea Contractanta accepta prezentarea oricaror alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. ( Manualul Sistemului de Management al Calitatii sau ultimul Raport de Audit)In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre toti membri asocierii, individual, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: OMV Petrom va evalua pretul total pentru proiectarea, constructia, achizitia, fabricarea, asamblarea, pe amplasament, grunduirea si vopsirea, inspectarea si testarea, supervizarea instalarii, activitati premergatoare si pregatitoare pentru punerea in functiune, punere in functiune si predare de cisterne de stocare atmosferice si va acorda maximum maxim 600 de puncte, drept urmare, pentru oferta admisibila cu pretul cel mai mic vor fi acordate 600 de puncte.
2.
2.Evaluarea tehnica
40%
Descriere: OMV Petrom va evalua timpul de finalizare pentru furnizare, instalare si punerea in functiune incepand cu data semnarii contractului. Unitatea de masura pentru timpul de finalizare va fi ?saptamana?. Informatia va fi obtinuta din planificarea lucrarilor prezentata de catre ofertant. Oferta admisibila care prezinta un timp de finalizare estimat de 22 de saptamani (Tmin) sau mai scurt, va primi un scor de 400 de puncte, in timp ce oferta admisibila care prezinta un timp de finalizare mai mare de 32 de saptamani (Tmax) va fi considerata neconforma.
Punctaj maxim componenta tehnica: 400
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice doc. ref. la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 11:00
Locul: seduil OMV Petrom, Petrom City, Infinity Building, Strada Coralilor 22 Bucharest, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Cu privire la sectiunea IV.1.2.Numarul maxim de candidati selectati va fi 5. Urmatoarea metodologie va fi aplicata: I. Situatia economica si financiaraBaza/minim (medie anuala cifra de afaceri specifica) = 5.400.000EURIntre5.400.000 EUR si 10.800.000 EUR medie anuala cifra de afaceri specifica: 200 punct(e)Intre10.800.001 EUR si16.200.000 EUR medie anuala cifra de afaceri specifica: 300 punct(e)Mai mult de 16.200.000 EUR medie anuala cifra de afaceri specifica: 400 punct(e)II. Capacitatea tehnicaA. Experienta Similara in proiectarea, ingineria, fabricarea de cisterne stocare apa si petrol cu privire la Experientele care depasesc cele 10 conform 3.7.1.1.11 pana la 15 (inclusiv) Experiente Similare 20p16 pana la 20 (inclusiv) Experiente Similare: 50pMai mult de 20 Experiente Similare: 80pB. Experienta Similara in furnizarea si montarea incalzitoarelor cu serpentina cu aburi interne cu privire la Experientele care depasesc cele 3 conform 3.7.1.2.4 pana la 8 (inclusiv) Experiente Similare: 20 puncte9 pana la 13 (inclusiv) Experiente Similare: 50 puncteMai mult de 13 Experiente Similare: 80 puncteC. Experienta in aplicarea in santier a captuselii interne cu privire la Experientele care depasesc cele 3 conform 3.7.1.3.4 pana la 8 (inclusiv) Experiente Similare: 20 puncte9 pana la 13 (inclusiv) Experiente Similare: 50 puncteMai mult de 13 Experiente Similare: 80 puncteD. Experienta in vopsirea externa a cisternelor in santier, inclusiv sablarea cu privire la Experientele care depasesc cele 3 conform 3.7.1.4.4 pana la 8 (inclusiv) Experiente Similare: 20 puncte9 pana la 13 (inclusiv) Experiente Similare: 50 puncteMai mult de 13 Experiente Similare: 80 puncteE. Experienta in aplicarea izolatiei termice cu privire la Experientele care depasesc cele 3 conform 3.7.1.5.4 pana la 8 (inclusiv) Experiente Similare: 20 puncte9 pana la 13 (inclusiv) Experiente Similare: 50 puncteMai mult de 13 Experiente Similare: 80 puncteF. Experienta in domeniul de temperatura de proiectare mai mare decat 100?C1 pana la 5 (inclusiv) Experiente: 10 puncte6 pana la 10 (inclusiv) Experiente: 30 puncteMai mult de 10 Experiente: 50 puncteG. Experienta cu cisterne de stocare apa si petrol cu dimensiuni de cel putin 30 m in diametru si 15 m inaltime1 pana la 5 (inclusiv) Experiente: 10 puncte6 pana la 10 (inclusiv) Experiente: 30 puncteMai mult de 10 Experiente: 50 puncteH. Experienta cu cisterne de stocare apa si petrol echipate cu sisteme de indepartare nisip1 pana la 5 (inclusiv) Experiente: 10 puncte6 pana la 10 (inclusiv) Experiente: 30 puncteMai mult de 10 Experiente: 50 puncteI. Experienta cu cisterne de stocare apa si petrol prevazute cu acoperis flotant1 pana la 5 (inclusiv) Experiente: 10 puncte6 pana la 10 (inclusiv) Experiente: 30 puncteMai mult de 10 Experiente: 50 puncteIn cazul in care doi sau mai mult de doi candidati sunt situati pe aceeasi pozitie 1, 2, 3, 4 sau 5 prin acumularea aceluiasi numar de puncte, punctajul aferent criteriului ?Experienta Similara in proiectarea, ingineria, fabricarea de cisterne stocare apa si petrol? va fi folosit pentru a-i departaja, insemnand ca, intre ei, candidatul cu cel mai mare punctaj aferent criteriului mai sus mentionat va fi clasat primul. Candidatii de pe primele 5 pozitii din clasamentul astfel rezultat vor fi considerati selectati pentru a participa la cea de-a doua etapa a procedurii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer