Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI PENTRU RACORDARI LA SACET CLIENTI NOI / REABILITARI RETELE TERMICE PRIMARE / SECUNDARE


Anunt de participare (utilitati) numarul 135091/26.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244529312, Email: [email protected], Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
LUCRARI PENTRU RACORDARI LA SACET CLIENTI NOI / REABILITARI RETELETERMICE PRIMARE / SECUNDARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Retele de termoficare primare/ secundare din Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 269, 000 si 10, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Racordari la reteau primara / secundara de termoficarede clienti noiReparatii la reteaua primara / secundarade termoficare (constructii si termomecanica)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45232140-5-Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARI PENTRU RACORDARI LA SACET CLIENTI NOI / REABILITARI RETELETERMICE PRIMARE / SECUNDARE
Valoarea estimata fara TVA: 6, 269, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 100 000 lei.Valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia.Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a).?(1)In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractantavaretinecontestatorului din garantia de participare ? 8560 lei; Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice garantiei de buna executie a contractului de executie lucrari 10% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90din HG nr.925/2006. cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 ( completare formular A din sectiunea Formulare)Va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazulse va compl.doar literele a), c1), d).2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 ( completare formular B din sectiunea Formulare)Va fi depusa si de tertul sustinator daca este cazul.
3Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691( completare formular 6 din sectiunea Formulare)Va fi depusa de si de tertul sustinator(daca este cazul), subcontractant(daca este cazul).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante;
D-nul Pavel Micka DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTOR ECONOMIC
D-nul Gheorghe Susu- Responsabil Mentenanta Mec. Echip. Ind.
D-nul Viorel Ifrim- Sef exploatareRetea Termica Primara
D-nul Mihai Iacob-Referent Tehnic
D-nul Adrian Tohaneanu-Responsabil Studii Proiecte
D-nul Neicu Nicolae Sef Serviciu Achizitii
D-na Gabriela Amira Agent Contractari
D-nul Cornel Constantinescu Agent Contractari
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP nr. 314/2010)-completare Formular nr.5 din sectiunea Formulare in original
Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catrebugetele locale trebuie sa fie emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii candidaturilor, din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. In cazul in care ofertantul nu a putut obtinein timp util certificatele solicitate, acestea poate prezentaFormularul B1din SectiuneaFormulare. Certificat constatator (original sau copie certificata ?conform cu originalul?) trebuie sa fie emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii candidaturilor.din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau declaratie pe proprie raspundere in conf. cu art. 11 alineat 4 din HG925/2006 caz in care Certificat constatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala
calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani sa fie minim=1 244000 lei Se va folosi un curs mediu BNR la nivelul anilor 2009-2011 care va fi utilizat la calculul nivelului minim impus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a principalelor lucrarisimilare efectuate in ultimii 5 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-prezentarea acel putin 1(unu) maxim 3(trei) documente/contracte/procese-verbalede receptie /informatii relevantein indeplinirea contractului respectiv prin care sa confirme executia de lucrari a caror valoare sa fie minim 622 000 lei.
Autorizare ISCIRpentruefectuarea de lucrari la conductele de abur si apa fierbinte -PT CR4-2010.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati-respectiv subcontractantuldeclarat, daca e cazul-detine autorizatia solicitata si numaicu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea si daca sunt prezentate documente relevante in acest sens
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un ofertant/candidat din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefind o resursa transferabila
Personal tehnic de specialitatein vederea executarii lucrarilorsolicitate
1- sudori electric si autogen ? min 4 persoane;
2- instalatori- min.4 persoane ;
3- izolatori ? min 2 persoane ;
4- mecanici utilaje-min.2 persoane ;
5-zidar- min.1 persoana ;
6-fierar-betonist ?min.1 persoana ;
7-dulgher ? min. 2 persoane ;
8-betonist ? min.1 persoana ;
9-soferi-min.1 persoana ;
10-personal necalificat- min.6 persoane ;
11- responsabil tehnic cu executia, autorizat, lucrarilor in domeniul I ?Constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere- 1persoana ;
12- sefi echipa (min. 4 persoane) ? pentru cazul in care se vor executa 4 lucrari simultan.
Candidatul trebuie sa dispuna de minim urmatoarele echipamente (sau echivalentul acestora) :1.generatoare de curent - 4 buc ; 2.echipamente de sudura electric - 4 buc;3.echipamente de sudura oxigaz - 4 buc ;4.compresor ? 2 buc;5. pickhammer ? 2 buc;6.utilaje pentru sapatura mecanizata -2 buc. (unul de capacitate medie ? buldoexcavator si unul de capacitate mica ? tip bobcat ;7.bormasini-2 buc;8.polizoare unghiulare- 4 buc ;9. vibrator beton ? 1 buc ;10.echipamente pentru sudura teava PP-R ? 2 buc ;11.compactor pamant - 2 buc;
12.tractor cu remorca- 1 buc ;13.freaza taiere beton- 2 buc ;14.macara 2, 5 t ? 1 buc ;15.macara de 7, 5 t ? 1 buc ;16.motopompa 20 mc/h ? 2 buc;17.spatiu de productie in care sa se poata executa lucrari specifice 18. panouri de semnalizare echiv. a 100 m lung.siminim 1 m H.19.plase de semnalizare echiv.l a 200 m lung.si minim 1m H Exe. trebuie sa faca dov. dot. tehn.prop. de care disp.(proprii/inchiriere/etc).
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, , daca e cazul.
Declarare subcontractanti indiferent de nivelul de implicare
certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001/2008 sau echivalent, valabil, pentru tipul de lucrari solicitat, de la ofertant
certificate care atesta implementarea standardului de protectie a mediului ISO 14001/2005 sau echivalent, valabil, pentru tipul de lucrari solicitat, de la ofertant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2012-008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2012 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatie de atribiure nr 27977 din data de 29.03.2012. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai mic. In situatia in care egalitatea persista se va reoferta in plic inchis pana la departajare. Clarificari: fax +40 0244597767, [email protected] data limita de transmitere a raspunsului la clarifcari, conf. Art. 78, 79 din OUG 34/2006, in 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea op.ec.. Raspunsurile la clarificari, clarificarile din partea autoritatii contractante, notificarile, instiintarile privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/Invitatia de participare, la sectionea Documentatie si clarificari, Op. ec. au obligatia de a urmarii/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor/candidaturilor, pentru a lua cunostinta de acestea si de a se conforma conf. Legii nr. 346/2004 art. 16 alin. 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, jud. Prahova, Localitatea: com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244529312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2012 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer