Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru realizarea infrastructurii parcului eolian Frumusita, jud. Galati: drumuri, platforme, fundatii si lucrari electrice (LES 20 KV, LES 110 KV, Statie elevatoare si PCC)


Anunt de participare (utilitati) numarul 134672/12.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari pentru realizarea infrastructurii parcului eolian Frumusita, jud. Galati: drumuri, platforme, fundatii si lucrari electrice (LES 20 KV, LES 110 KV, Statie elevatoare si PCC)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Parcul eolian Frumusita, jud. Galati
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de infrastructura (drumuri, platforme, fundatii si lucrari electrice) la parcul eolian Frumusita, jud. Galati, in conformitate cu cerintele din documentatia descriptiva si a memoriilor tehnice anexate acesteia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45230000-8 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
45112420-5-Lucrari de excavare de fundatii (Rev.2)
45232221-7-Statie electrica de transformare (Rev.2)
45233226-9-Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
45315300-1-Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari pentru realizarea infrastructurii parcului eolian Frumusita, jud. Galati: drumuri, platforme, fundatii si lucrari electrice (LES 20 KV, LES 110 KV, Statie elevatoare si PCC), conform documentatiei descriptive si a memoriilor anexate acesteia.
Valoarea estimata fara TVA: 16, 172, 734EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara(scrisoare de garantie bancara etc.), de o soc. de asigurari sau prin virament bancar, in valoare de 400.000 lei, valabila pentru o per. de 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).Garantia trebuie sa fie irevocabila, iar instrumentul de garantare va prevede faptul ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a A.C., pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.La cererea scrisa a A.C., institutia care a emis instrumentul de garantare va da curs cererii A.C. in cazul aplicarii dispozitiilor art.2781 alin(1)din OUG 34/2006.In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in care se va vira garantia este: IBAN: RO30RNCB0072022253590013?Banca Comerciala Romana, sector 1. Dovada constituirii garantiei prin virament bancar, se va prezenta cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor. In conformitate cu art.16, alin.(2) din Legea 346/2004: "Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii?.In acest sens se va completa Formularul nr.29-Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.A.C. are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei sau in cazul aplicarii dispozitiilor art. 2781 din OUG 34/2006, se va retine suma de 12.043, 08 lei. Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent, exclusiv T.V.A.Modul de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prin retineri succesive din situatiile de lucrari prezentate la plata, in conditiile art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modul de restituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari: - conform art. 92, alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata se va face prin Ordin de Plata conform contractului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr.1 -Declaratie privind eligibilitatea;
2.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr.2 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Persoanele juridice romane vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania; Persoanele juridice straine vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.Mentiuni: Se accepta existenta datoriilor in cazul in care exista inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat, in luna anterioara celei in care se depun candidaturile.3.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura -Formularul nr.3 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
4.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta, conform Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP -Formularul nr.4 -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
5.Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr.5 -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Observatie: Vor depune declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006toti Ofertantantii/Candidatii/Ofertantii asociati/Subcontractantii/Tertii sustinatori participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire. Pentru completarea acestei declaratii precizam persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
- Ioan FOLESCU ? Director General
- Silvia PREDA ? Director Economic
- Silvia NIJLOVEANU ? Director Juridic si Resurse Umane
- Marian GEANTA ? Director Dezvoltare
- Ioan SILVAS ? Director Comercializare Energie
- Vladimir BARBU - Sef Serviciu PSR- Horatiu HERBEI - Sef Serviciu ADR
- Claudiu TITA - Sef Serviciu Achizitii PSL
6.In cazul in care candidatura este depusa de o asociere, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile prevazute la Situatia personala a operatorului economic si la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, precum si orice alte conditii solicitate a fi indeplinite de catre asociati din cadrul Documentatiei de atribuire. Din Acordul de asociere trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea candidaturilor. Acordurile care nu vor contine aceste date vor fi considerate incomplete. Se vor atasa: Formularul nr. 18 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora completat; Acordul de asociere, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte cine este liderul asocierii (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asocierii de a semna candidatura/oferta in numele asocierii. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea; Formularul nr. 19 - Imputernicirea liderului asocierii de a reprezentaasocierea la procedura de atribuire completat; Toate documentele solicitate la Situatia personala a operatorului economic, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Informatii privind situatia economico-financiara, Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala, Standardele de asigurare a calitatii, Standarde de protectie a mediului (dupa caz) pentru fiecare asociat.
Formularele privind asocierea se vor introduce in documentatia de calificare chiar daca candidatul nu participa in asociere la procedura de atribuire. In acest caz se va preciza (pe formular) ?Nu este Cazul?.
Mentiune: Daca operatorul economic castigator va fi o asociere/consortiu, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la data incheierii contractului de achizitie publica. 1.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati- Persoanele juridice/fizice romane vor atasa Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii candidaturilor.
- Persoanele juridice/fizice straine vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere certificata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Observatie: Pentru operatorul/operatorii economici a carei oferta se claseaza pe primul loc in urma analizei comisiei de evaluare, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor care au depus Certificatul Constatator emis de ORC in copie sa prezinte autoritatii contractante Certificatul ORC in copie legalizata sau originalul pentru verificarea conformitatii;
2.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa aiba atestate ANREtip: C1B, C2B, E1, E2 - Se vor atasa de catre operatorii economici participanti la procedura atestate eliberate de ANRE tip C1B, C2B, E1, E2, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data depunerii candidaturilor.
Atestatetele ANRE solicitate, vor fi depuse de catre operatorii economici (asociati/subcontractanti) care detin autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acestia sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 25.000.000 euro.
2.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au disponibile resurse reale negrevate de datorii / acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente, de cel putin 4.000.000 euro, suma care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract, pentru o perioada de minim 6 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor, independent de alte angajamente contractuale ale operatorilor economici.
Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.a) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au executat si dus la bun sfarsit, in ultimii cinci ani, in cadrul a minim 1 proiect - maxim 3 proiecte eoliene derulate in tari membre ale Uniunii Europene, lucrari electrice (constructie statie elevatoare, instalare server RTU (Remote Terminal Unit), analizor calitate, sistem EMS SCADA, pozare si mansonare cablu MT (Medie Tensiune) si IT (Inalta Tensiune), pozare FO (Fibra Optica) si civile (drumuri, platforme, fundatii), in valoare cumulata de minim 15.000.000 euro fara TVA.
b) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au integrat sistemul EMS SCADA al Translectrica(Teletrans) sisisteme de masurare sincrona a fazorilor.
c) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada ca au integrat echipamente pentru monitorizarea calitatii energieiin sistemul de calitate a energiei OMEPA (Operator de Masurare a Energiei pentru Piata Angro).
2.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dispuna cel putin de urmatoarele echipamente si utilaje, conform solicitarilor din documentatia tehnica si caietele de sarcini anexate acesteia:
a.Dotarea cu utilaje necesara pentru executia lucrarilor de constructie fundatii:
-1 macara cu pneuri de minim 20t;
-4 macarale fixe de minim 0, 5t/carlig;
-4 buldo excavatoare;
-4 grupuri electrogene de minim 5Kw;
-4 seturi organizare de santier (baraci, WC, atelier mobil, cisterna cu apa industriala, PSI);
b.Dotarea minima cu utilaje necesara pentru executia lucrarilor de drumuri acces si platforme:
-compactor autopropulsat cu rulourinetede 6t?8t -3buc.;
-compactor autopropulsat cu pneurisi dispozitiv de vibrare 10t?14t -3buc.;
-cilindru compactor terasier cu dispozitiv de vibrare 3buc.;
-cisterna cu dispozitiv de stropire -2buc.;
-autobasculanta capacitate min.16t -10buc.;
-autogreder 2buc.;
-buldozer 2buc.;
-excavator 2buc.;
-incarcator frontal 2buc.
c.Dotarea cu utilaje necesara pentru executia lucrarilor electrice:
-Instalatie de tractiune cablu 20/110KV cu inregistrator;
-Laborator PRAM (Protectie prin Relee, Automatizari si Masuratori).
3.Operatorul economic participant la procedura trebuie sa prezinte pentru fiecare din cele 3 categorii de lucrari urmatoarea structura de personal considerata de autoritatea contractanta ca fiind strict necesara indeplinirii in bune conditii a contractului: - un responsabil tehnic cu executia;
- un responsabil cu protectia mediului;
- un responsabil cu sanatatea si securitatea muncii;
- un responsabil CQ.
a. Lucrarile de realizare a fundatiilor se vor realizain paralel de catre 4 echipe. Fiecare echipa va avea un minim de personal dupa cum urmeaza: -1 sef punct de lucru, calificare inginer;
-1 maistru fierar (fierar-betonist);
-1 maistru dulgher;
- fierari betonisti, dulgheri, lacatusi, muncitori necalificati;
- pentru toate echipele, un inginer structurist, expert tehnic in constructii.
b. Lucrarile de construire si modernizaredrumuri de acces si platforme de lucru se vor realizain paralel de catre 2 echipe de lucru- puncte de lucru. Fiecare echipa va avea un minim de personal dupa cum urmeaza: - un sef de santier (inginer in specialitatea drumuri si poduri) cu experienta in domeniul executiei lucrarilor de constructii de drumuri egala sau mai mare de 3 ani;
- un sef de punct de lucru (inginer in specialitatea drumuri si poduri) cu experienta in domeniul executiei lucrarilor de constructii drumuri egala sau mai mare de 3 ani, pentru fiecare punct de lucru.
c. Pentru lucrarile electrice, este nevoie de urmatoarea structura de personal:
- Sef santier, inginer, experienta min. 5 ani, atestat ANRE;
- personal calificat pentru lucrari de mansonare.
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament fermal persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionalanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006.
Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, operatorul economicare obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
1.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii), in domeniul ce face obiectul contractului.
2.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al mediului), in domeniul ce face obiectul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: 1.Propunere financiara. Valoarea totala a lucrarilor ? V (exprimata in Euro). Oferta cu valoarea cea mai mica va primi punctajul maxim (100 p).Formula de calcul: Pv = (Vminim ofertata / Vpropusa de Ofertant) x 100 p
2.
Propunerea tehnica - Tf
50%
Descriere: Termenul total de realizare a lucrarilor ? Tf (exprimat in luni).Acest criteriu urmareste acordarea unui punctaj superior ofertantului care executa in termenul cel mai scurt totalitatea lucrarilor propuse, dar nu mai putin de termenul minim estimat de 7 luni.Unitatea de masura a termenului de finalizare integrala a lucrarii este luna calendaristica, exprimata numai in valori intregi (fara zecimale).Termenul minim realist de executare a lucrarilor este de 7 luni, durata sub care nu se va puncta suplimentar nicio oferta, iar termenul maxim de executare a lucrarilor este de 24 luni, durata caredaca va fi depasita, oferta respectiva va fi considerata neconforma, urmand ca punctajul sa fie acordat proportional. Formula de calcul: Pt = 7 / Tf x 100 p
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
9900/ 4071/ 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.05.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.05.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.05.2012 11:00
Locul: sediulS.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, str. Grigore Alexandrescunr. 9, Sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati si reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus candidatura / oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Candidatii calificati vor putea vizita amplasamentul lucrarilor, iar in vederea intocmirii ofertei, vor putea efectua si alte studii sau masuratori.Anterior elaborarii ofertei, autoritatea recomanda candidatilor calificati sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarilor si sa obtina toate informatiile necesare in vederea elaborarii ofertei. Candidatii calificati vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.Vizitarea amplasamentului se va face la datele stabilite de comun acord cu candidatii calificati, intocmindu-se totodata si un proces-verbal de vizitare a amplasamentului cu fiecare candidat calificat in parte.2. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, in urma aplicarii algoritmului de calcul obtin acelasi punctaj, atunci, va fi declarat castigator operatorul economic cu pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 /+40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile in conformitate cu dispozitiile art.256^2 din OUG nr.34/2006.Data luarii la cunostinta a datelor din cadrul Documentatiei de Atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de Atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica si Resurse Umane
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2012 20:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer