Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E? din B-dul Culturii, Nr. 29, Campina, jud. Prahova


Anunt de participare (utilitati) numarul 147832/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Petrom City, str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Infinity Building, Divizia CEO, Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372866399, In atentia: Camelia Ecaterina DEDU, Email: [email protected], Fax: +40 212647181, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E? din B-dul Culturii, Nr. 29, Campina, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Laborator Studiu si Pastrare Mostre, B-dul Culturii, Nr. 29 , Campina, Jud Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru realizarea obiectivul de investitii ?Laborator studiu si pastrare mostre, P+1E? din B-dul Culturii Nr. 29, Campina, jud. Prahova, conform caietului de sarcini (care cuprinde ca anexa si proiectul tehnic).
Descrierea exacta a lucrarilor este disponibila in caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214610-9 - Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita construirea unei cladiri cu functiunea laborator studiu si pastrare mostre, conform Caietului de Sarcini din Documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 300, 066RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o Garantie pentru participare la licitatie in numele ofertantului, exprimata in moneda RON, in cuantum de 100000RON.Garantia de participare la licitatie se constituie prin virament bancar (in contul IBAN RO04RZBR0000060015823737 deschis la Raiffeisen Bank S.A., Str. Grigore Alexandrescu, nr.4A, sector 1, Bucuresti) sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari, conform art. 86 alin.1, 2, 3, 4, si 6 din HG 925/2006 si va fi valabila 134 zile de la data limita pentru depunerea Ofertelor, luandu-se in calcul inclusiv data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care garantia este constituita in alta moneda, sursa oficiala pentru cursul de schimb care trebuie luat in calcul este BNR (www.bnr.ro) din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dovada constituirii garantiei de participare se va atasa in exteriorul plicului care contine oferta operatorului economic.Operatorii economici care se incadreaza in categoria IMM in conformitate cu Legea 346/2004 vor constitui garantia de participare cu reducere de 50%. Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) va fi completata conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM.Daca Garantia de participare a fost emisa printr-un instrument in alta limba decat limba romana, se va prezentata si o traducere autorizata in limba romana.Autoritatea contractanta va retine garantia de participare in oricare dintre situatiile mentionate la art. 87, alin 1 din H.G. nr. 925/2006 si conditiile art.278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va restitui garantia de participare in conformitate cu art.88 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul Garantiei de Buna Executie reprezinta 10% din valoarea Contractului, exclusiv TVA.Garantia de Buna executie se constituie, la optiunea ofertantului castigator fie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari fie prin retineri succesive din facturi, in conformitate cu prevederile art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) Garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa acopere o perioada de timp determinata conform art. 92 alin 4 din H.G. 925/2006.Garantia de buna executie va fi restituita conform art.92, alin. 4 din H.G. nr. 925/2006.Retinerea garantiei de buna executie se va realiza in conditiile art.91 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul pr.?Cresterea capacit. de cercetare ?Dezv. ICPT Campina? finantat in cadrul POSCCE, Axa Prioritara 2?Competitivitate prin CDI, Operatiunea 2.3.2, buget national si cofinantare proprie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: =============
Un operator economic este exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea:
1.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, in format original completata de catre ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator.
2.Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, in format original completata de catre ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator (in cazul tertului sustinator declaratia se va limita doar la litera a, c indice 1 si d de la art 181 din OUG34/2006).
3.Declaratiei privind calitatea de participant la procedura, in format original completata de ofertant.
4.Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent, in format original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? .Documentele specificate la punctele 1-3 se vor prezenta conform formularelor din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Declaratiile care atesta ca Ofertantul nu se afla in situatiile ce determina/ce pot determina excluderea din procedura de atribuire, asa cum sunt acestea reglementate prin art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006 trebuie semnate de reprezentantul imputernicit al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.Cerinta nr. 2:
=============
Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?.
Declaratia privind certificarea participarii la procedura cu Oferta independenta trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.Cerinta nr. 3:
=============
Certificarea inexistentei unui conflict de interese, conform art. 69^1din O.U.G. 34/2006 si conform Art.14 si 15 din Ordonanta de urgenta nr. 66/2011 privind prevenirea, constatatrea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform formularului 2 din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau tertul(ii) sustinator(i), daca este cazul (Formular 3). Formularele care atesta inexistenta conflictului de interese vor fi utilizate de catre Autoritatea Contractanta, in conformitate cu prevederile art. 69^2 alin. (2) din OUG nr. 34/2006.Reprezentantii autorizati ai OMV Petrom care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura de licitatie deschisa sunt: -Mariana GHEORGHE - Director General Executiv, Conducatorul Autoritatii Contractante
-Andreas Peter MATJE - Director Financiar, Membru al organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire
-Neil Anthony MORGAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing, Membru al organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire
-Gabriel SELISCHI - Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie, Membru al organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire
-Cristian SECOSAN - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Gaze Naturale si Energie
-Alina Gabriela POPA - Director Departament Financiar, Membru al organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire (persoana care aproba bugetul necesar finantarii contractelor de achizitie publica)
-Roland Vinzenz PERDACHER- Director Domestic Asset ? Director Departament Beneficiar
-Ingrid Georgeta VASILE ? Director of Operational Procurement Petrom, responsabil din partea Departamentului de Achzitii pentru prezenta procedura-Ionut DRAGOI, Director Proiect Cerinta
=======
Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniul de activitate principal/secundar al operatorului economic.Demonstrarea acestei cerinte se face de catreofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator /subcontractant- persoane fizice sau juridice romane sau straine - prin prezentarea de certificat constatator in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a Operatorului economic), sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru ofertantul castigator se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste orice document prezentat in cadrul Ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a se prevala de dispozitiile art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta
=======
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu 14000000RON (lei)
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea si depunerea urmatoarelor documente:
i.Extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile ultimilor trei ani financiari (2010, 2011, 2012), din care sa reiasa cifra de afaceri globalasau
ii.Declaratie privind media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari (2010, 2011 si 2012).Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea acestei cerinte.Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte exprimate in alte monede, se vor folosi pentru conversie ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.DacaungrupdeOperatori economicidepuneo ofertacomuna, atunci situatiaeconomicasifinanciara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire.
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50% va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractului.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul cerintelor minime referitoare la ?Situatia personala a ofertantului? din fisa de date a achizitiei. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c)1 si d) si Declaratia privind inexistenta conflictului de intereseconform art 69^1 dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
=============
Demonstrarea experientei similare prin prezentarea unui numar maxim de 2(doua) documente (contracte/ procese verbale de receptie etc) care sa confirme executarea unor lucrari de constructii civile in ultimii 5 ani, calculati panala data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri, a caror valoare cumulata sa fie de minim 7000000RON (lei) fara TVA.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea experientei similare se realizeaza prin completarea si depunerea urmatoarelor documente:
lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor, din care sa rezulte ca Ofertantul a executat lucrari de constructii civile dovedite prin prezentarea a maximum 2 documente (contracte/procese verbale de receptie etc.) a caror valoare cumulata a fost de minim 7000000RON (lei), insotita de certificate/documente de buna executie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar din care sa rezulte tipul lucrarilor.Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru documentele prezentate in vederea atestarii acestei cerinte exprimate in alte monede, se vor folosi pentru conversie ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.
Cerinta nr. 2
=============
Demonstrarea accesului lautilajele/instalatiile/echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin completarea si depunerea unei declaratii privind accesul la utilajele/instalatiile/echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Cerinta nr. 3
=============
Demonstrarea accesului la personalul tehnic de specialitate de care dispune Ofertantul, sau al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Se solicita demonstrarea accesuluila cel putin urmatorul personal cheie: 1.Lider echipa/ responsabil contract/ manager contract (proiect), care va indeplini urmatoarele cerinte: - Studii superioare, absolvite cu diploma de licenta si certificare recunoscuta la nivel national sau international ca manager proiect;
-experienta specificade minim 3 ani ca manager/coordonator/director de proiect2.Sef de santier, care va indeplini urmatoarele cerinte :
-absolvent destudii superioare in domeniul arhitectura/ constructii/instalatiicu experienta in coordonarea/supervizarea oricaror tipuri de lucrari si/sau implicare intr-un contract care a avut ca obiect lucrari similarecelor ce fac obiectul prezentei proceduri ;3.Responsabil tehnic cu executia ? RTE, care va indeplini urmatoarele cerinte: -certificat tehnico-profesional in activitatea constructii civileconformOrdin nr. 777/2003 din 26/05/2003 publicat MO, Partea I nr. 397 din 09/06/2003 emis de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei , pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii".RTE are atributii in conformitate cu prevederile legii 10/1995, HG 25/1995 si Ordin MLPAT 777/2003;4.Lucrator desemnat pentru securitatea si sanatatea in munca, autorizat conform HG 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
Modalitatea de indeplinire
Demonstrarea acestei cerinte minime se realizeaza prin completarea si/sau depunerea unei declaratii privind accesul la personalul tehnic de specialitate de care dispune Ofertantul, sau al carui angajament a fost obtinut de catre Ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Pentru personalul cheie Ofertantul va depune: 1. PentruLider echipa/ responsabil contract/ manager contract (proiect) se va demonstra indeplinirea cerintei prin depunerea urmatoarelor documente:
-CV ?urile, copii ale diplomelor obtinute si ale calificarilormentionate in CV (dupa caz); CV ?ul va fi semnat in original de catre persoana in cauza (a se vedea Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?).
-Declaratia de disponibilitate completate de personalul tehnic de specialitate propus, semnata in original ( a se vedea Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?).2.Pentru Sef de santier se va demonstra indeplinirea cerintei prin depunerea urmatoarelor documente:
-CV ?urile, copii ale diplomelor obtinute si ale calificarilor mentionate in CV (dupa caz); CV ?ul va fi semnat in original de catre persoana in cauza (a se vedea Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?).
-Declaratia de disponibilitate completate de personalul tehnic de specialitate propus, semnata in original ( a se vedea Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?).3.PentruResponsabil tehnic cu executia ? RTE se va demonstra indeplinirea cerintei prin depunerea urmatoarelor documente:
- Copie atestat RTE
- Declaratia de disponibilitate completate de personalul tehnic de specialitate propus, semnata in original ( a se vedea Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?).4.Pentrulucrator desemnat pentru securitatea si sanatatea in munca se va demonstra indeplinirea cerintei prin depunerea urmatoarelor documente:
-Copie autorizatieconform HG 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, -Declaratia de disponibilitate completate de personalul tehnic de specialitate propus, semnata in original ( a se vedea Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?).
Aplicabil pentru cerintele 1, 2 si 3:
Modalitatea de indeplinire
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru derularea contractului si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si saevidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractului.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze OMV Petrom faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate OMV Petrom ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, OMV Petrom avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura, asa cum sunt acestea descrise in cadrul fisei de date a achizitiei la paragraful intitulat ?Cerinte minime referitoare la situatia personala a Ofertantului?. Pentru a-si demonstra situatia personala, persoana care asigura sustinerea trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006 si Declaratia privind inexistenta conflictului de intereseconform art 69^1, cu modificarile si completarile ulterioare conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
Cerinta nr. 4
=============
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are eventual intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Daca este cazul, se va completa formularul din cadrul Sectiunii D ?Formulare de transmitere a Ofertei?? lista cuprinzand toti subcontractantii si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia.In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de lucrari, are obligatia de a preciza parte/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele despre subcontractanti, precum si specializarea acestora iar la incheierea contractului de achizitie publica (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta in copie contractul/ contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui ca anexa la contractul de achizitie publica.
Cerinta nr. 1
=============
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2
=============
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001 un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari nu afecteaza mediul.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
ICPT-IMB-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele legate de aceasta procedura trebuie redactate/traduse autorizat in RO.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 13:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, cod posta 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comsia de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bugetul proiectului ? Cresterea capacitatii de cercetare ?Dezv. ICPT Campina -OMV Petrom S.A.? finantat in cadrul POSCCE, AXA PRIORITARA 2?COMPETITIVITATE PRIN CDI, Operatiunea 2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de C_D a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D, proiect finantatdin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, bugetul national si cofinantare proprie.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Alte informatii se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire (inclusiv Caietul de Sarcini si Proiectul Tehnic) este disponibila in SEAP accesand www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor. Contractul va fi atribuit Ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (posta, fax sau email) la punctul de contact mentionat mai sus, precizand numarul anuntului de participare din SEAP si titlul contractului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom - Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor nr. 22 (Petrom City), Tower Building, etaj 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer