Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 324 Filitelnic Nord?


Anunt de participare (utilitati) numarul 149247/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS, NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: serviciul Licitatii, Tel. +40 269201947, In atentia: Liliana Deliceanu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 324 Filitelnic Nord?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sonda 324 Filitelnic Nord se va situa in extravilanul comunei Coroisanmartin, jud. Mures.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 324 Filitelnic Nord?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255500-4 - Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 324 Filitelnic Nord?Valoarea estimata fara TVA, (numai in cifre): 9.862.343, 37 lei din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 896.576, 70 lei. Procentul aferent cheltuielilor diverse si nepravazute astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general este de 10%.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 862, 343.37RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
115 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP :90.000 lei - Per. de valab. a GP 90 zile de la data limita de dep. a of. Data de referinta la care se face echivalenta leu/valuta (daca este cazul) la cursul BNR, este cu 5 zile inaintea de data limita de depunere a ofertelor . Modul de const. a GP: 1. GP se exprima in lei, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.G.P. poate fi constit. in urm. forme: ? virament bancar ? printr-un instr. de gar. emis in cond. legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pt perioada prevazuta in DA. ? ordin de plata sau fila CEC, cu conditia conf. acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Medias de catre SNGN Romgaz SA. 2. Gar. trebuie sa fie irevocabila. 3. Instrumentul de gar. trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. AC are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBE in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. d) in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie, AC va retine contestatorului din GP in raport cu valoarea estimata a contractului o suma de: 8.456, 57 lei, in conformitate cu prevederile art. 278ยน alin. (1) - (2) din OUG 34/2006. 1) Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din pretul contractului de executie, fara TVA. 2) Garantia de buna executie a contractului de lucrari se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie . - Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui/elibera garantia de buna executie astfel: a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (foraj si probe de productie), daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim. b) restul de 30 % din valoarea garantiei se restituie pe baza procesului verbal de receptie finala, respectiv lucrarilor de redare a terenului in stare initiala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea.
Se va completa Formularul nr. 1 dinModele de FormulareDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr. 2 dinModele de FormulareDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 3 dinModele de Formulare
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Dl. Metea Virgil Marius ? Director General SNGN Romgaz SA
Dl. Dobrescu Dumitru ? Director General Adjunct Investitii
Dna. Ionascu Lucia ? Director Departament Economic
Dl. Birsan Lucian ? Director Departament Tehnic Achizitii
Dl. Bodogae Horea -Director Directia Achizitii
Dl. Mihai Sandu - Sef Serviciu Proiectare Foraj
Dl. Sandu Valentin- Sef Serviciu Tehnologii de Foraj
Dl. Ormenisan Liviu ? inginer - Serviciul Tehnologii de Foraj
Dl. Coman Petre - inginer - Serviciul Tehnologii de Foraj
Dna. Bolchis Cecilia - Sef Serviciu Licitatii
Dna. Crisan Cristina ? economist Serviciul Contabilitate
Dna. Deliceanu Liliana ? consilier juridic Seviciul LicitatiiCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr. 4 dinModele de Formulare
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind , ,Situatia personala a ofertantului?? trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte. Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala privind obiectulde activitate (in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: ?copie conform cu originalul?
Sau Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului(copie conform cu originalul).
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Declaratie pe propria raspundere valabila la data limita pentru depunerea ofertelor pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri - daca este cazul ? Anexa 1 la Legea 346/2004 cu modificarile ulterioare. Prezentare declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1.
Atestat ANRM sau echivalent.Ofertantii vor prezenta atestat ANRM sau echivalent.Actul normativ care sta la baza acestei solicitari este Ordinul presedintelui ANRM nr. 122/2006(privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare)
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind inregistrarea trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 17.900.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentareaformularului nr. 5 dinModele de Formulare
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari a caror valoare isumata sa fie de minim: 8.900.000 lei.
Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 6 dinModele de Formulare.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
Informatii privind dotarile: Ofertantul va prezenta o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 7 dinModele de Formulare
O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 8 dinModele de Formulare
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta: Formularul nr. 9 dinModele de Formulare.
Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificareasistemului calitatii:
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a participa la etapa finala de L.E. La etapa finala de L.E. vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor care au oferte admisibile, invitatia de participare la etapa finala de L.E., in care se va prezenta data de desfasurare a rundei. Ofertantii pot vedea nr. de participanti. Etapa finala de L.E. se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2113/23.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 12:00
Locul: SNGN Romgaz SA Medias, Pta. CI Motas, nr. 4 - Sala Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta?, insotit de ?Centralizator de preturi?, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la data limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36 alin. (2), literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Compartiment Analiza Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 0269/201862, Email: [email protected], Fax: +40 0269/844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer