Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 240 Corunca Sud


Anunt de participare (utilitati) numarul 149134/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201020, In atentia: Ioana Coman, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 240 Corunca Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sonda se va situa in extravilanul localitatii Corunca, jud.Mures
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 240 Corunca SudValoarea estimata fara TVA, (numai in cifre): 11.196.766, 06 lei din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 1.017.887, 82 lei. Procentul aferent cheltuielilor diverse si nepravazute astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general este de 10%.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255500-4 - Lucrari de foraj si de explorare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 240 Corunca Sud
Valoarea estimata fara TVA, (numai in cifre): 11.196.766, 06 lei din care valoarea aferenta procentului de diverse si nepravazute este de 1.017.887, 82 lei. Procentul aferent cheltuielilor diverse si nepravazute astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general este de 10%.
Valoarea estimata fara TVA: 11, 196, 766.06RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
154 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 200.000 lei.Echivalenta pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de dep.a ofertelor.Perioada de valab.a GP: 90 de zile de la data limita de depunere a of.Modul de constituire a GP: 1.GP se exprima in lei, se va prezenta in original la deschiderea licitatiei si poate fi const.in urmatoarele forme: virament bancar, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA, ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii of. in contul deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.2.GP trebuie sa fie irevocabila. 3.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Of.care nu sunt insotite de dovada constituirii GP vor fi respinse (art. 33 alin. (3) lit. b) din HG. 925/2006).AC are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele sit.: isi retrage oferta in perioada de valab.a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GBE in perioada de valab.a ofertei;oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contr.de achizitie publica in perioada de valab.a of..In masura in care CNSC respinge o contestatie, AC va retine contestatorului din GP in raport cu VE a contractului o suma in conformitate cu art.278ยน alin(1) si (2) din OUG 34/20006 actualizata, modif.si compl.de OUG 76/30.06.2010, respectiv va retine din GP cuant. de 8577, 88 lei Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din pretul contractului de executie, fara TVA.2) Garantia de buna executie a contractului de lucrari se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ? actualizata, dupa cum urmeaza: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, Executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre Executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie .- Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui/elibera garantia de buna executie astfel: a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (foraj si probe de productie), daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.b) restul de 30 % din valoarea garantiei se restituie pe baza procesului verbal de receptie finala, respectiv lucrarilor de redare a terenului in stare initiala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitatea.
Se va completa Formularul nr. 1 dinModele de Formulare
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr. 2 dinModele de Formulare
Cerinta nr. 3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 3 dinModele de Formulare
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
dl. Metea Virgil Marius ? Director General SNGN Romgaz SA
dl. Dobrescu Dumitru ? Director General Adjunct Investitii
d-na Ionascu Lucia ? Director Departament Economic
dl. Birsan Lucian ? Director Dep. Tehnic Achizitiidl. Bodogae Horea ? Director Directia Achiziti
dl. Mihai Sandu ? Sef Serv. Proiectare Foraj
dl. Sandu Valentin ? Sef Serv. Tehnologii de Foraj
dl. Ormenisan Liviu ? Inginer Serv. Tehnologii de Foraj
dl. Coman Petre - Inginer Serv. Tehnologii de Foraj
d-na. Bolchis Cecilia ? Sef Serv.Licitatii
d-na Crisan Cristina ? economist Serv. Contabilitate
d-na Coman Ioana ? inginer Serv. Licitatii
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr. 4 dinModele de Formulare Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, sau:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Cerinta nr. 3
Declaratie pe propria raspundere valabila la data limita pentru depunerea ofertelor pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri - daca este cazul ? Anexa 1 la Legea 346/2004 cu modificarile ulterioare. Prezentare declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1.
Cerinta nr. 4
Atestat ANRM sau echivalent.Ofertantii vor prezenta atestat ANRM sau echivalent.Actul normativ care sta la baza acestei solicitari este Ordinul presedintelui ANRM nr.122/2006(privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a persoanelor juridice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care intocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Cerinta nr. 2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de minim 15.000.000 lei
Modalitatea de indeplinire
Prezentareaformularului nr. 5 dinModele de Formulare
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimi 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca, au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit, lucrari similare in valoare de minim 10.000.000 lei exclusiv TVA. .
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 6 dinModele de Formulare.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu lei/valuta comunicat de BNR
Cerinta nr.2 Informatii privind dotarile: Ofertantul va prezenta o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 7 dinModele de Formulare
Cerinta nr.3Informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat: Ofertantul va prezenta o declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 8 dinModele de Formulare
Cerinta nr.4
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intreviitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta: Formularul nr. 9 dinModele de Formulare.
Cerinta nr. 1
Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Cerinta nr.2
Certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a participa la etapa finala de L.E. La etapa finala de L.E. vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor care au oferte admisibile, invitatia de participare la etapa finala de L.E., in care se va prezenta data de desfasurare a rundei.Ofertantii pot vedea nr. de participanti. Etapa finala de L.E. se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 12:00
Locul: SNGN ROMGAZSA MEDIAS str. C-tin Motas, nr.4, Medias, jud.Sbiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta?, insotit de ?Centralizator de preturi?, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la data limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la data limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36 alin. (2), literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS - Compartiment Analiza Juridica
Adresa postala: str. C-tin Motas, nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +402 69201862, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 11:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer