Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Beius


Anunt de participare numarul 28883/21.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BEIUS
Adresa postala: piata samuil vulcan, nr.14-16, Localitatea: Beius, Cod postal: 415200, Romania, Punct(e) de contact: nicu silviu odobasianu, Tel.0259/320958, Email: [email protected], Fax: 0259/321273
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Beius
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul beius
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cuapa si canalizare in municipiul Beius
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SUPRAFATA TOTALA AFERENTA LUCRARII ESTE DE 6000 MP
Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
CUANTUMUL GARANTIEI DE PARTICIPARE ESTE DE 40000 LEI , CARE SE VA CONSTITUI PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA SAU PRIN VIRAMENT ; PERIOADA DE VALABILITATE A GARANTIEI ESTE DE 30 DE ZILE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
OUG 40/2006 SI HG 465/2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIEREA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT EMIS DE DGFP PRIVIND ACHITAREA OBLIGATIILOR DE PLATA LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT , CERTIFICAT EMIS DE PRIMARIA LOCALA PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATALA BUGETUL LOCAL LA DATA DE 31.07.2007 SAU LA O DATA ULTERIOARA ; CERTIFICAT EMIS DE ORC ; DECLARATIE PE PROPPRIE RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART 181/DIN OUG 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
SE VA PREZENTA BILANTUL CONTABIL PE ULTIMII 3 ANI SI DECLARATIA PRIVIND CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI , LIMITA MINIMA ADMISA FIIND DE 5500000 LEI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PREZENTAREA LISTEI CU PRINCIPALELE LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI , OFERTANTUL TREBUIND SA FI EXECUTAT CEL PUTIN O LUCRARE SIMILARA DE MINIM 1000000 LEI ;INFORMATII PRIVIND PERSONALUL , INSTALATIILE, UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CAREPOATE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI ;
SE VOR PREZENTA CERTIFICATELE SREN ISO 9001/2000 SI SREN ISO 14001/2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5393/16.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR, LA CASIERIA AUTORITATII CONTRACTANTE
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2007 12:00
Locul: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE : BEIUS, PIATA SAMUIL VULCAN, 14-16
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IMPUTERNICITE DE CATRE OFERTANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRAVROPOLEOS, 6 , SECT 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI BEIUS
Adresa postala: PIATA SAMUIL VULCAN, 14-16, Localitatea: BEIUS, Cod postal: 415200, Romania, Tel.0259/320958, Email: [email protected], Fax: 0259/321273
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2007 19:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer