Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari prioritare de extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare, comuna Auseu, judetul Bihor-ETAPA II


Anunt de participare numarul 69306/25.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)
Adresa postala: AUSEU NR 32, Localitatea: Auseu, Cod postal: 417025, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE BOTICI, Tel.0259447036, Email: [email protected], Fax: 0259447036
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari prioritare de extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare, comuna Auseu, judetul Bihor-ETAPA II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Auseu, judetul Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie "Lucrari prioritare de extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare, comuna Auseu, judetul Bihor"-ETAPA II
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45317000-2-Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 4, 867, 730.37RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de 48677, 30 lei constituita prin scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
MMDD-Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici se pot asocia pentru depunerea unei oferte comune (art44/oug34). Daca subcontracteaza, vor arata partile subcontractante si potentialii subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de O.R.C. din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de lucrari supus ofertarii si nu are inscrise urmatoarele mentiuni: falimente, condamnari, amenzi, abuz de incredere, fals, uz de fals, concurenta neloiala, abateri. Certificat emis de catre D.G.F. P. privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat; Certificat emis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul local
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta bilanturile contabile pe ultimii 3 ani(2005, 2006, 2007). Pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii 3 ani. Se va prezenta o declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2005, 2006, 2007).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a contractelor (relevante) prestate in ultimii 5 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executata cel putin o lucrare similara in valoare de 2.000.000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.12.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: Caietul de sarcini se va achizitiona de la sediul Primariei comunei Auseu, comuna Auseu, nr. 32, Bihor. Plata se va face la casieria unitatii noastre.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2008 12:00
Locul: sediul Primariei comunei Auseu, comuna Auseu, nr. 32, jud. Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor in baza art 33 alin 2, H.G.925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata in data de 12.12.2008 ORA 12:00
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: Adresa postala: Parcul Traian nr 10 , Localitatea: Oradea, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259426881, Fax: 0259415903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile conform art. 67 si 68 din OUG 94/2007
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Auseu
Adresa postala: Auseu, nr 32, Localitatea: Auseu, Cod postal: 417025, Romania, Tel.0259447036, Email: [email protected], Fax: 0259447036
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2008 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer