Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari privind intretinerea periodica 2013 ? 2014 ? COVOARE ASFALTICE? ? D.R.D.P. Craiova: Lot 1 Cv - S.D.N. Craiova, Lot 2 Cv - S.D.N. Turnu Severin, Lot 3 Cv - S.D.N. Targu Jiu, Lot 4 Cv - S.D.N. Rimnicu Valcea , Lot 5 Cv - S.D.N. Slatina


Anunt de participare numarul 143233/20.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii - Departamentul Achizitii cu Finantare de la Buget, persoana de contact: Lucretia ENACHE, Tel. +40 212643310/+40 212643312, In atentia: dl. Anghel TANASESCU ? Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Buget, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari privind intretinerea periodica 2013 ? 2014 ? COVOARE ASFALTICE? ? D.R.D.P. Craiova: Lot 1 Cv- S.D.N. Craiova, Lot 2 Cv- S.D.N. Turnu Severin, Lot 3 Cv- S.D.N. Targu Jiu, Lot 4 Cv- S.D.N. Rimnicu Valcea , Lot 5 Cv- S.D.N. Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: D.N.-urile din administrarea D.R.D.P. Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 195, 543, 932.92RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta estimeaza sa incheie 2(doua) contracte subsecvente pentru fiecare lot in parte.Valoarea celui mai mare contract subsecvent, fara TVA, este de Lot 1? 7.770.000, 00 lei; Lot 2? 13.642.944, 51 lei;Lot 3? 5.883.000, 00 lei;Lot 4? 49.404.832, 75 lei;Lot 5 ? 30.258.970, 00 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Lucrari privind intretinerea periodica 2013 ? 2014 ? COVOARE ASFALTICE? ? D.R.D.P. Craiova: Lot 1 Cv- S.D.N. Craiova, Lot 2 Cv- S.D.N. Turnu Severin, Lot 3 Cv- S.D.N. Targu Jiu, Lot 4 Cv- S.D.N. Rimnicu Valcea , Lot 5 Cv- S.D.N. Slatina
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233139-3 - Lucrari de intretinere a drumurilor nationale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform anexelor la caietele de sarcini pentru fiecare lot
Valoarea estimata fara TVA: 195, 543, 932.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de: Lot 1? 190.000 lei; Lot 2? 470.000 lei; Lot 3? 135.000 lei; Lot 4? 1.900.000 lei; Lot 5? 1.100.000 lei care va fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari (Formularul A/B) sau - virament bancar la B.C.R. Unirea RO67RNCB0082008094080001 leisauRO13RNCB0082008094080003 in euro.GP se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.GP poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, la un curs de schimb mediu lunar aferent lunii februarie afisat de B.N.R., respectiv 1 Euro = 4, 3848 Lei.Perioada de valabilitate a GP: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul A/B, polita de asigurare si dovada platii integrale a primei de asigurare.Garantia de participare trebuie emisa in numele ofertantului la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant ? denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare se prezinta in original.Ofertantii I.M.M. beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii nr. 346/2004; Se va completa Formularul C.Autoritatea va retine/restitui in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent acceptata fara TVA, emisa in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform Formularului D/E. Garantia de buna executie se prezinta in original.SAU conform art.90 alin (3) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si complertarile ulterioare, daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Ofertantul va opta pentru una din variante.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Conform art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat+venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr.1Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca.Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa atesteindeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
c. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 3, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul nr.4 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dl. Director General ? Mircea POP, dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic, dl. Alexandru PELIN - Director Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, Sef Departament Achizitii cu Finantare de la Bugetul de Stat ? dl.Anghel TANASESCU, d-na Ecaterina MUNTEANU - Director Adj. Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei, dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciu Licitatii, dna. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciu Contractare, d-na Elena MANOLACHE?Sef Serviciu Plan.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul va prezenta: Pentru persoanele juridice romane- Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.doNota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani trebuie sa fie in valoare de minim: - Lot 1 Cv- S.D.N. Craiova ? 11.000.000, 00 lei;
- Lot 2 Cv- S.D.N. Turnu Severin ? 20.000.000, 00 lei;
- Lot 3 Cv- S.D.N. Targu Jiu ? 8.800.000, 00 lei;
- Lot 4 Cv- S.D.N. Rimnicu Valcea ? 74.000.000, 00 lei;
- Lot 5 Cv- S.D.N. Slatina ? 45.000.000, 00 lei;
Ofertantul va prezenta copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Nota 4: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 5si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?2. copie , ,conform cu originalul? de pe certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant inregistrate la organele competente/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 aniPentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei.In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5A din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovadaca in ultimii 5 ani a executat si a dus la bun sfarsit lucrari similare in infrastructura de transport rutier cu lucrarile supuse procedurii de achizitie publica (constructii/ modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier)prin prezentarea a maxim 3 (trei) contracte dovedite prin certificari de buna executie / procese-verbale de receptie in valoare insumata de minim:
- Lot 1 Cv- S.D.N. Craiova ? 5.000.000, 00 lei, fara T.V.A.;
- Lot 2 Cv- S.D.N. Turnu Severin ? 7.000.000 lei, fara T.V.A.;
- Lot 3 Cv- S.D.N. Targu Jiu ? 3.000.000, 00 lei, fara T.V.A.;
- Lot 4 Cv- S.D.N. Rimnicu Valcea ? 30.000.000 lei, fara T.V.A.;
- Lot 5 Cv- S.D.N. Slatina ? 20.000.000, 00 lei, fara T.V.A.
Ofertantul va prezenta:
- Declaratie privind experienta similara a ofertantului in executarea unor lucrari similare in infrastructura de transport rutier cu lucrarile supuse procedurii de achizitie publica (constructii / modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier) din ultimii 5 ani
- Lista contractelor de lucrari similare in ultimii 5ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
- Certificari de buna executie/ Procese verbale de receptie. Respectivele certificari/procese verbale de receptie vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Infrastructura de transport rutier este definita in Art. 5 din OG 43/1997 cu modificarile si completarile ulterioare.In situatia in care au fost executate aceste lucrari in asociere/subantrepriza, se va lua in considerare lucrarile similare executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani de catre operatorul economic.
Cerinta nr. 2
Se vor prezenta informatii privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere periodica ? covoare asfaltice.Setul minim de utilaje, instalatii si echipamente pe care ofertantul trebuie sa le detina in vederea indeplinirii acordului cadru/contractului subsecvent este urmatorul: - Statie de preparat mixtura asfaltica- repartizator finisor, prevazut cu sistem de nivelare automat
- autobasculante necesare pentru transportul materialelor si mixturilor asfalticece rezulta din cantitatile celui mai mare contract subsecvent.
- incarcator cu cupa frontala;
- un rezervor pentru depozitarea emulsiei cationice
- autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie de raspandire pentruamorsare;
- perie mecanica pentru maturare;
- instalatie pentru spalare sub presiune
- un compactor static autopropulsat cu rulouri ( valturi) de 8-14 tf.
- un compactor static autopropulsat pe pneuri 1-16 tfOfertantul va prezenta: DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere periodica ? covoare asfaltice, necesare pentru indeplinirea acordului cadru/contract subsecvent.LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere periodica ? covoare asfaltice, de care dispune ofertantul, pentru indeplinirea acordului cadru/contractului subsecvent
DOCUMENTE din care sa rezulteforma de detinerea acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).
Cerinta nr. 3Ofertantul va face dovada ca dispune de laborator autorizat conform H.G. nr. 808/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (minimumgradul 2) cu profile corespunzatoare pentru lucrarile de infrastructurade transport rutier sau contract de colaborare.
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului: Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie:
Manager/Responsabil de contract:
Experienta in contracte similare in infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un contract/proiect similar.
Ofertantul va prezenta:
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?- Declaratie de disponibilitate- Curriculum Vitae
Cerinta nr. 5Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie:
Responsabil Tehnic cu Executia:
- atestatconform OrdinuluiMLPTL nr. 777/2003 cu modificari si completari ulterioare;
Ofertantul va prezenta : - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului- Declaratie de disponibilitate- Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a atestatului R.T.E. pentru indeplinirea cerintei.
- Curriculum Vitae
Cerinta nr. 6Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie:
Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii- decizie de numire Responsabil cu Asigurarea Calitatii- experienta in contracte similare(constructii/ modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier)sipentru pozitii similareOfertantul va prezenta:
- Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?- Declaratii de disponibilitate
- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil cu Asigurarea Calitatii- Curriculum Vitae
Cerinta nr. 7
Ofertantul va asigura urmatorul personal cheie:
Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca- experienta in contracte similare (constructii/ modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier)si pentru pozitii similareOfertantul va prezenta : - Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?- Declaratii de disponibilitate
- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in munca- Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul? a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica privind securitatea si sanatatea in munca pentru indeplinirea cerintei.
- Curriculum Vitae
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5 B din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
Cerinta nr. 1
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra
ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare
ISO 9001 sau echivalent.
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificat/e emise de organism independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pa care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata
Cerinta nr. 1
Informatii privind protectia mediului
Ofertantul trebuie sa prezinte : - Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota : Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pa care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 4 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 7 ?Informatii privind asocierea? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.2. Formularul nr. 8 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 9 ? Declaratie privind experienta similara a ofertantului in executarea unor lucrari similare in infrastructura de transport rutier cu lucrarile supuse procedurii de achizitie publica (constructii / modernizari/ reabilitari/ lucrari de intretinere periodica/ reparatii curente in infrastructura de transport rutier) din ultimii 5 ani, din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire2. Formularul nr. 10- Lista contractelor de lucrari similare in ultimii 5ani din care sa rezulte indeplinirea cerintei;3. Copii ?conform cu originalul?-Certificari de buna executie/ Procese verbale de receptiePentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.roPentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei;Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul 11 -DECLARATIE privind dotarea cu autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere periodica ? covoare asfaltice, necesare pentru indeplinirea acordului cadru/contract subsecvent.Anexa la Formularul 11 -LISTA privind autoutilaje, echipamente specifice pentru activitatea de intretinere periodica ? covoare asfaltice, necesare pentru indeplinirea acordului cadru/contract subsecvent.DOCUMENTE din care sa rezulteforma de detinerea acestora (in proprietate/dreptul de folosinta).Ofertantul va face dovada ca dispune de laborator autorizat (minimumgradul 2) cu profile corespunzatoare pentru lucrarile de infrastructurade transport rutier sau contract de colaborare.Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propusc) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a atestatului R.T.E.d) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil cu Asigurarea Calitatii , pentru indeplinirea cerintei.d) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.Ofertantul va prezenta: a) Formularul nr. 12 ?Declaratie privind personalul responsabil in indeplinirea contractului?b) Formularul nr. 13 -, ,Declaratii de disponibilitate? din Sectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire, semnate in original de catre expertul propus;c) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a deciziei de numire Responsabil/Inspector cu securitatea si sanatatea in muncad) Copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul?, a documentului din care sa rezulte ca a absolvit/ participat la un curs/program de formare specifica privind securitatea si sanatatea in munca pentru indeplinirea cerintei.e) Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru personalul responsabil de indeplinirea contractului conform modelului prezentat inSectiunea. ?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnat de catre expertul propus.In acest sens se va prezenta Formularul nr. 5 B din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirmaindeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectareastandardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sauechivalente, in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?Ofertantul va prezenta: Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume -Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea protectiei mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2013 13:50
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele, orice corespondenta si documente trebuie redactate in limba romana.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2013 09:30
Locul: C.N.A.D.N.R. S.A., B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori MFP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatiicontractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 21 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire.2) In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiara prezinta prĂȘt egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 18 + anexe), caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Valoarea celui mai mare contract subsecvent, fara TVA, este de Lot 1? 7.770.000, 00 lei; Lot 2? 13.642.944, 51 lei;Lot 3? 5.883.000, 00 lei;Lot 4? 49.404.832, 75 lei;Lot 5 ? 30.258.970, 00 lei;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Departamentul Achizitii cu Finantare de la Buget
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer