Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari (proiectare si executie) - Modernizare drumuri comunale DC 37,DC 37A , DC 56, Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat, Retea alimentare cu apa in sistem centralizat


Anunt de participare numarul 85356/27.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Ponoarele Jud Mehedinti
Adresa postala: sat Cracu-Muntelui, jud.Mehedinti, Localitatea: Ponoarele, Cod postal: 227360, Romania, Punct(e) de contact: Cosmin Claudiu Sultan, Tel.0742215765, Email: [email protected], Fax: 0252/381512
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari (proiectare si executie) - Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 37A , DC 56, Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat, Retea alimentare cu apain sistem centralizat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Ponoarele, jud. Mehedinti si sediul ofertantului (servicii proiectare)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii proiectare si asistenta tehnica - Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 37A , DC 56, Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat, Retea alimentare cu apain sistem centralizat
Se vor presta proiectare fazele: proiect tehnic, documentatii obtinere avize si acorduri, detalii de executie pentru fiecare investitie
Asistenta tehnica proiectant se va acorda pe toata durata lucrarilor pentru fiecare investitie in parte
Lucrari - Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 37A , DC 56, Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat, Retea alimentare cu apain sistem centralizat
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233220-7 - Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii proiectare si asistenta tehnica - Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 37A , DC 56, Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat, Retea alimentare cu apain sistem centralizat
Se vor presta proiectare fazele: proiect tehnic, documentatii obtinere avize si acorduri, detalii de executie pentru fiecare investitie.
Asistenta tehnica proiectant se va acorda pe toata durata lucrarilor pentru fiecare investitie in parte
Documentatiiletehnice de proiectare vor fi realizate si predate in 6 exemplare pe suport hartie si electronic
Lucrari - Modernizare drumuri comunale DC 37, DC 37A , DC 56, Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat, Retea alimentare cu apain sistem centralizat
Valoarea estimata fara TVA: 7, 298, 697RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 140.000 lei, garantie de buna executie 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cu finantare FEADR masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea pentru depunerea unei oferte comune (art.44 OUG 34/2006). Daca subcontracteaza, vor arata partile subcontractate si potentialii subcontractori.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibiltatea, in conformitate cu prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Declaratiepe propria raspundereprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 OUG nr.34/2006
Certificate de atestare emise de autoritati publice ale finantelor publice locale si judetene in original /copie legalizata
Copie dupa Certificatul de Inregistrareemis de Oficiul Registrului Comertului (forma completa)Autorizatie de functionare, din care sa rezulte obiectul de activitate in copie . Obiectul/obiectelede activitate autorizat/ e trebuie sa corespunda cu serviciul/lucrarea supuse licitatiei. Pentru serviciile proiectarein mod obligatoriu, va fi prezentata autorizarea de functionarespecifica, pentru lucrari vor fi prezentate autorizatiile de functionare eliberate in acest scop.
Copie dupa actul constitutiv (contractul de societate/statutul, actele aditionale
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului pentru ofertantul care participa , in mod individual , sau ca asociat , la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Pentru persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cuprevederile legaledin tara in care candidatul/ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Profitul netconform ultimului bilant contabil anual
Media cifrei de afaceri, pe ultimii 3 ani
Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani / echivalente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Profitul net conform ultimului bilant contabil anual sa fie pozitiv;Pentru servicii proiectare si asistenta tehnica: Media cifrei de afaceri, pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a serviciilor proiectare si asistenta tehnica aferente contractului ce urmeaza a fi incheiat (minim 394.499 lei).Pentru lucrari - executie: Media cifrei de afaceri, pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a lucrarilor ce urmeaza a fi realizate in cadrulcontractului ce urmeaza a fi incheiat (6.904.198 lei)Lichiditate generala> 100%(active circulante/datorii curente x 100)Cash flow minim 25% din valoarea estimata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta generala inproiectare, experienta generala lucrari.
Experienta specifica participare la realizarea unor servicii de aceasta natura.
Experienta specifica executarea de lucrari similare.
Personal de specialitate atat pentru proiectare cat si pentru executie.
Dotare cu echipamente tehnice, masini si utilaje atat pentru proiectare cat si pentru executie lucrari.
Standarde de asigurare a calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta generala inproiectare a societatii, minim 3 ani.Experienta specifica participare la realizarea unor servicii de aceasta natura comparabile, ca valoare si complexitate cu serviciile proiectare supuse licitatiei (minim 1 contract).Completarea si prezentarea formularului Lista principalelor lucrari finalizate in ultimii 5 ani;Experienta similara minim 1 contract lucrari similare a carui a carui valoare sa fie cel putin egala cu valoarea supusalicitatiei.Ofertantul va face dovada existentei personalului de specialitatecare sa acopere intreaga gama de specialitati necesare proiectarii si executiei lucrarilor.Acord de subcontractare (daca este cazul).Cerificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pentru servicii proiectare si pentru executie lucrari pentru obiectele de activitate supuse licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L1 / 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2009 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2009 11:00
Locul: Comuna Ponoare, Consiliul Local Ponoare, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertanti, reprezentanti ai CRPDRP Craiova, reprezentanti M.F.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cu finantare FEADR masura 322
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata pe data de 14.09.2009, orele 10.00. Documentatia de atribuire poate fi ridicata gratuit, in urma unei cereri scrise, de la sediul autoritatii contractante Comuna Ponoarele, jud. Mehedinti - Primaria Ponoarele, persoana de contact dl. Sultan Cosmin. Deoarece studiul de fezabilitate (parte integranta a caietului de sarcini) nu a fost pus la dispozitie de elaboratorul acestuia in format electronic si include piese desenate - formate mari, documentatia nu poate fi publicata in SEAP. Autoritatea contractanta nu dispune de mijloace electronice necesare scanarii documentatiei tehnice.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Ponoarele
Adresa postala: comuna Ponoarele, sat Ponoarele, jud. Mehedinti, Localitatea: Ponoarele, Cod postal: 227360, Romania, Tel.0252381512, Email: [email protected], Fax: 01252381512, Adresa internet (URL): www.ponoarele.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2009 16:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer