Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari (Proiectare si executie) obiective investitionale:Modernizare DC - 1,3 KM, Canalizare cu statie de epurare- 15,82 Km, Construire Gradinita


Anunt de participare numarul 104950/29.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PREUTESTI (PRIMARIA)
Adresa postala:  comuna Preutesti, cod postal 727445, judetul Suceava, Localitatea:  Preutesti, Cod postal:  727445, Romania, Punct(e) de contact:  DUMITRITA - OANA MARANDA, Tel. 0230541242, Email:  [email protected], Fax:  0230541242, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BRM Terminal Suceava
Adresa postala:  Str. Universitatii Nr. 15-17, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720229, Romania, Tel. 0230 521506, Fax:  0230 520099
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari (Proiectare si executie) obiective investitionale: Modernizare DC - 1, 3 KM, Canalizare cu statie de epurare- 15, 82 Km, Construire Gradinita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sediul operatorului economic - servicii de proiectareComuna Preutesti - executie lucrari
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii privind Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utillaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiilor la obiectivele: 1. Modernizare Drum comunal in localitatea Preutesti, 2. Construire si dotaere gradinita cu program normal in Preutesti3. Canalizare cu statie de epurare in satele Preutesti, Basarabi, Arghira din comuna Preutesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii privind Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utillaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiilor la obiectivele: 1. Modernizare Drum comunal in localitatea Preutesti, 2. Construire si dotaere gradinita cu program normal in Preutesti3. Canalizare cu statie de epurare in satele Preutesti, Basarabi, Arghira din comuna PreutestiExecutie Lucrari de constructii ? obiective investitionale: 1. Modernizare Drum comunal in localitatea Preutesti, 2. Construire si dotare gradinita cu program normal in Preutesti3. Canalizare cu statie de epurare in satele Preutesti, Basarabi, Arghira din comuna PreutestiCoduri CPV proiectare si asistenta tehnica proiectant71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2), 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)71248000-8 ? Supraveghere a proiectului si documentareCoduri CPV ? Executie Lucrari45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale45252100-9 Lucrari de constructii de statii de epurare45214100-1 Lucrari de constructii de gradinite45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri
Valoarea estimata fara TVA: 8, 181, 848RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare = 80.000 Lei, Garantie de buna executie = 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene si bugetare (Bugetul de stat si bugetul local) Finantare prin FEADR - P.N.D.R - Axa 3 - Masura 3.2.2 - Contract de Finantare NR. C322020813500020/29.09.2008
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acorduri de subcontractare, Acorduri de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in original sau copie legalizata4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in original sau copie legalizata.5. Certificat constatator, in original, emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2008 si bilantul contabil la 31.12.2009, vizat si inregistrat de organele competente - in copie.b) declaratie privind cifra medie de afaceri .Se va completa Formularul B2.c) Cash Flow pentru finantarea serviciilor/lucrarii in suma de minim 5% din valoarea ofertata (proiectare+executie)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. CMA cel putin egala cu 16.000.000 Lei echivalent 4.288.394 Euro 2. Cash Flow = minim 5% din valoarea ofertata
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
) lista a principalelor servicii/lucrari similare (Elaborare Proiect tehnic si asist. tehnica pentru investitii de aceeasi natura , respectiv: Modernizare drumuri, Construire cladiri civile, Canalizare cu statie de epurare) incepute si finalizate, in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari.b) Declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii ? in original;c) Declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele, resursele tehniced) Declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora ? in original;e) Atestat ANRE ? tip B ? proiectare si executie Instalatii electricef) Declaratie pe propria raspundere privind insusirea conditiilor contractualeg) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea copnditiilor de munca si protectia muncii pe parcursul indeplinirii contractului.h) Certificare ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea de proiectarei) Certificari ISO 9001, 14001, 18001 sau echivalent pentru executie lucrari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime privind experienta similara aferente setrviciilor de proiectar si lucrari 1. 1 contract similar pentru ?MODERNIZARE DRUMURI? , minim 1 km de drum proiectat, executat. 2. 1 contract pentru Constructie civila - noua 3. 1 contract Constructii edilitare (alimentare cu apa/canalizare si statie de epurare) ? lungime retea minim 15, 8 KM, obligatoriu cu statie de epurare. 4. Experienta specialisi solicitati - minim 5 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.08.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.08.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.08.2010 13:00
Locul: Suceava, Str. Universitatii Nr. 15-17, Cod postal 720229
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputernbiciti din partea autoritatii contractabnte Reprezentanti imputerniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene si bugetare (Bugetul de stat si bugetul local) Finantare prin FEADR - P.N.D.R - Axa 3 - Masura 3.2.2 - Contract de Finantare NR. C322020813500020/29.09.2008
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos Nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala:  Str. Stefan Cel Mare Nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230 215383, Email:  [email protected], Fax:  0230 215383
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre documentul pe care il contesta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice din cadrul Primariei Comunei Preutesti
Adresa postala:  Str. Principala FN, Localitatea:  Preutesti, Cod postal:  607540, Romania, Tel. 0230 541242, Email:  [email protected], Fax:  0230 541242
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2010 16:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer