Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari ramase de executat in cadrul proiectului revizuit Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) ? Cavnic (DJ184) ? Ocna Sugatag (DJ109F) ? Calinesti (DJ185) ? Barsana (DJ185)?, cod SMIS 1419


Anunt de participare numarul 148658/24.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Biroul achizitii publice, Tel. +40 0262214659, In atentia: MARIA GHERASIM, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0262215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate publica
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari ramase de executat in cadrul proiectului revizuit Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) ? Cavnic (DJ184) ? Ocna Sugatag (DJ109F) ? Calinesti (DJ185) ? Barsana (DJ185)?, cod SMIS 1419
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari ramase de executat in cadrul proiectului revizuit ?Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) ? Cavnic (DJ184) ? Ocna Sugatag (DJ109F) ? Calinesti (DJ185) ? Barsana (DJ185)?, cod SMIS 1419. Valoarea totala estimata, fara TVA a contractului este de 79.760.743, 86 lei, din care 79.529.987, 29 leipentru lucrari de constructii si instalatii si 230.756, 57 lei pentrulucrari de constructii pentru organizare de santier (179.688, 90 lei ? lucrari de constructii si 51.067, 67 lei cheltuieli conexe organizarii de santier).
Procentulde diverse si neprevazute aferent contractului de lucrari este zero.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari ramase de executat in cadrul proiectului revizuit ?Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) ? Cavnic (DJ184) ? Ocna Sugatag (DJ109F) ? Calinesti (DJ185) ? Barsana (DJ185)? constand din :
-sistem rutier si dispozitive de scurgere a apelor;
-trotuare si accese la la proprietati, drumuri laterale;
-semnalizare rutiera, parapete metalice;
-consolidari de platforma si de versanti prin piloti vibropresati si piloti forati;
-poduri;
-podete.
Valoarea estimata fara TVA: 79, 760, 743.86RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.500.000 lei. Perioada de valabilitatea garantiei de participare este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.Garantia de participare se va constitui prin virament in contul Consiliului Judetean Maramures, deschis la TREZORERIA BAIA MARE, nr.RO41TREZ4365006XXX000127, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada precizata.Note: -Daca garantia de participare se constituie prin instrumentde garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre osocietate de asigurari, se vautiliza FormularulE1 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii preved. art. 86 alin.(2) ?(4) din H.G. 925/2006;
-In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat;
- Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat in lei, echivalenta in lei se va face la un curs de reconversie afisat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile;
- Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 12.137, 61leiconform art .278^1din OUG 34/2006.In cadrul instrumentului de garantare trebuie sa fie prevazuta in mod expres situatia retinerii in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.Mod de constituire: conform art. 90din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.La semnarea contractului se va conveni modul de constituire a garantiei.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM , conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.In cazul in care garantia de buna executie se constituie sub forma de Scrisoare de garantie bancara de buna executiese va utiliza Formularul E2.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect/program finantat din fonduri comunitarePOR 2007-2013 ?Axa prioritara 2, Masura 2.1. Fondul European de Dezvoltare (FEDR), Buget de stat, Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatiile cuprinse in documentele din aceasta sectiune, cu exceptia certificatelor fiscale, vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal ( completareFormularul A1) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general.
Nota: Acest formular/document trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Modalitate de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(completareFormularul A2)Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz);tertul sustinator va prezenta documentul privind neincadrarea in prevederile art.181, lit.a), c)^1 si d).
3. Confirmarea platii impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
Modalitatea de indeplinire : Prezentareain original/copie legalizata/copie cu mentiunea ?conform cu originalul?aCertificatuluide atestare fiscala din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
4.Confirmarea platii impozitelor, taxelor localesi a altor venituri datorate bugetului local.
Modalitatea de indeplinire: Prezentareain original/copie legalizata/copie cu mentiunea ?conform cu originalul?aCertificatuluide atestare fiscala din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Note: a) Persoanele juridicestraineau dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente);documentele se prezinta in original sau copie cu mentiunea"conform cu originalul" insotite de traducere autorizata si legalizata;
b) Documentele care confirma plata obligatiilor labugetul consolidat general sila bugetul local trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz); In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormularul A3)Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele:
Ciceu Zamfir-Presedinte; Marinescu Emil ?Vicepresedinte; Zetea Gabriel Valer-Vicepresedinte; consilieri judeteni: Ambrus Emil, Ardusatan Gavril, Ban Vasile, Beuca Ion, Bindiu Nicolae, Bondi Gyongyike, Cernestean Mihai Felician, Chereches Cristian Corin, Coman Gheorghe, Costiuc Ioan, Cristea Pamfil, Deac Alexandru, Drulea Cosmin Ion, Gainaru Mirel, Godja Eugenia, Gui Florian, Tivadar Ioan, Horj Lupu, Horj Pavel, Ilea Cornelica, Kovacs Francisc Marinel, Kokenyesdi Mihai Stefan, Marginean Marius Doru, Marian Gheorghe, Moldovan Ana Lucretia Maria, Muntean Emil Vasile, Pana Viorel, Petean Sorin Silviu, Pop George, Bazarea Daniela, Tuns Calin Andrei, Zoicas Marinel Costantin; Dumuta Dumitru-Secretar al judetului;Bragaru Marin-Administrator public judetean, directori executivi: Glodan Ana, Span Vasile, Dragos Ioan, Breban Claudia ; Lite Mihaela-sef birou; biroul achizitii publice: Zaharia Ana- sef birou, Gherasim Maria, Stan Camelia, Lazar Bogdan, Dunca Laura.
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire: Se prezinta certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (completareFormularul A4.)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz). Informatiile cuprinse in documentele din aceasta sectiune vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copiecu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Persoanejuridice romane
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din caretrebuie sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar si codurile CAEN aferente. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoane juridice straineModalitatea de indeplinire:
-Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;
-Prezentarea Certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau a unei declaratii valabile pentru anul in curs.
Note referitoare la Certificatul constatator : a) Operatorul economic clasat pe primul loc, in urma evaluarii, vaavea obligatia de a prezenta, in urma solicitarii autoritatii contractante, certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata, daca initial a fost prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?;
b)In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente, iar corespondenta in codul CAEN va fi corelata cu partea dincontract pe care o realizeaza;c) Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani, respectiv 2010, 2011 si 2012, trebuie sa fie cel putin egala cu60.000.000 lei.
Se completeaza si se prezintaDeclaratia privind cifra de afaceri.
In vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se vor prezenta, in copie cu mentiunea?conform cu originalul?, documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu mentiunea?conform cu originalul?, insotite detraducerea autorizata in limba romana.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiarapoate fi indeplinita prin cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Se completeaza si se prezinta Angajamentul privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici si Declaratiatertului sustinator economic si financiarNota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr.2 Bonitate/Acces la resurseOfertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la, sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii , in valoare de 20.000.000 lei, pentruminim 4 luni de derulare a contractului ce face obiectul prezentei proceduri, conform graficului de excutie.
Ofertantii vor prezenta odeclaratie/scrisoaredin partea societatilor bancare/societatilorfinantatoare, sau orice alt tip de document care sa confirmeca detinacces la finantare in suma de 20.000.000 lei si pentru o perioada de4 luni.
Nota: Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original insotite de traducerea autorizata silegalizata in limba romana.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiarapoate fi indeplinita prin cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care benenficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Se completeaza si se prezinta Angajamentul privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici si Declaratiatertului sustinator economic si financiar .
Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr.3 Asigurarea dotarilor si a personalului
Ofertantulvaasiguradotarile, fortade munca (personalul), materialele, instalatiile, echipamentelesi toate celorlalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Se va prezentao declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca, daca este declarat castigator, ofertantul va asigura (polita de asigurare) dotarile si personalul necesar realizarii contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul A5 ?Declaratia privind cifra de afaceri;Nota: Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: anul 2010 1 euro=4, 2099 lei; anul 2011; 1 euro=4, 2379 lei, anul 2012 1 euro=4, 4560 lei.Formularul A6 ?Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici;FormularulA6.1 ?Declaratiatertului sustinator economic si financiar.Declaratie/scrisoaredin partea societatilor bancare/societatilorfinantatoare, sau orice alt tip de document care sa confirmeca detinacces la finantare in suma de 20.000.000 lei si pentru o perioada de4 luni.Formularul A6 ?Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici;FormularulA6.1 ?Declaratiatertului sustinator economic si financiar.Formularul A19- Declaratie privind asigurarea dotarilor si a personalului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Experienta similara
Ofertantul va prezenta Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executat/dus la bun sfarsit, la nivelul a maxim cinci (5)contracte de lucrari, lucrari similare a caror valoare cumulataa fost de minimum60.000.000 lei, fara TVA.
Numarul de ani solicitatiin vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor.
Se vor putea prezenta sicontracte de executie lucrari semnate/incheiate si/sau incepute inainte de perioada de 5 ani, situatie in care autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare oricare dintre urmatoarele documente, in copie cu mentiunea?conform cu originalul?:
- certificate debuna executie/recomandari din parteabeneficiarilor, documente constatatoare emise de autoritati contractante la finalizarea contractelor de lucrari, din care sa rezultevaloarea, perioada si locul executiei lucrarilor, daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit ;
-procese-verbalede receptie la terminarea lucrarilor/receptia partiala/receptia finala a lucrarilor.
Pentru lucrarileprezentate ca experienta similara se va completa si prezenta Declaratia privind experienta similara.
Nota: Pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in copie cu mentiunea?conform cu originalul?, insotite dede traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind experienta similarapoate fi indeplinita prin cumul, iar documentelesolicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei cu principalele lucrari executate in ultimii 5ani si a documentelor care confirma indeplinirea cerintei de calificare.Se completeaza si se prezinta Angajamentulprivind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici siDeclaratia tertului sustinator privind experienta similara.
Nota : Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr.2Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Se completeaza si se prezinta Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Cerinta nr. 3Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului deservicii.
Se completeaza si se prezinta Declaratia privind lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.
Echipa propusapentru indeplinirea contractului trebuie sa cuprindacel putin: 1.Reprezentantul antreprenorului
Experienta profesionala generala:
Studii superioare in domeniul juridic/tehnic/economic.
Se vor prezenta urmatoarele documente-suport:
-Curriculum Vitae inoriginal, semnat si datat;
-Copii cu mentiunea?conform cu originalul? ale diplomelor de studii;
-Declaratia de disponibilitate apersoanei de specialitate propuse pentru indeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata aceasta persoana), in original semnata si datata.2.Sefde santierExperienta profesionala generala : studii superioare in specialitatea cai ferate, drumuri si poduri.
Se vor prezenta urmatoarele documente-suport:
-Curriculum Vitae inoriginal, semnat si datat;
-Copii cu mentiunea?conform cu originalul?ale diplomelor de studii;
-Declaratia de disponibilitate apersoanei de specialitate propuse pentru indeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata aceasta persoana), in original semnata si datata.3.Responsabil tehnic cu executia lucrarilor atestat pentru domeniul II constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri si tunele, in baza Art. 14 alin. 2 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii , conform caruia ? agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati precum si printr-un sistem propriu conceput? , a Art. 21 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor conform caruia ?asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii se face in mod diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei?siatestat conform Art. 9, alin. 1 dinReglementarea tehnica "indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", aprobat prinOrdinulMLPTLnr.777/2003.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
-Certificatul de atestare profesionala si legitimatia, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in copie cu mentiunea?conform cu originalul?;
-Declaratia de disponibilitate apersoanei de specialitate propuse pentru indeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata aceasta persoana), in original semnata si datata.4.Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii, conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
Se vor prezenta urmatoarele documente-suport:
-Curriculum Vitae inoriginal, semnat si datat;
-Decizia interna de numire/atestat, in copiecu mentiunea?conform cu originalul? ;
-Declaratia de disponibilitate apersoanei de specialitate propusepentru indeplinirea contractului (in cazul in care ofertantul nu are angajata aceasta persoana), in original semnata si datata.
Continuare cerinta nr.3
Pentru personalul responsabil cu indeplinirea contractului se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre pozitiile mentionate anterior.Nota: CV-ul va avea inscris in subsolul ultimei pagini urmatoarea sintagma: ?Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele sunt corecte si corespund realitatii?.
Operatorii economici care propun experti/specialististraini, cedetincertificat/atestatechivalent emisde autoritatile de certificare abilitate din alt stat, vor prezenta acest document in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotit de traducerea autorizata in limba romana; atestatul recunoscut de autoritatile romane se va prezenta la momentul semnarii contractului, in cazul ofertantului castigator.
Pentru derularea contractului de achizitie publica, ofertantul declarat castigator va incheia contract/ contracte individuale de munca/de colaborare cu persoanele propuse (in cazul personaluluicare nu nu este angajat permanental ofertantului).
Ofertantul nu va putea completa sau propune inlocuitor si nici schimba pozitia propusa pentru nici un membru din echipa nominalizata pe perioada evaluarii ofertei depuse.
Dupa atribuireacontractului de lucrari, nici un membru al echipei nominalizate in oferta nu va putea fi inlocuit fara acceptul in scris alautoritatii contractante.Acordul autoritatii contractante pentru modificarea propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse este echivalenta cu cea a celor inlocuite, care a stat la baza evaluarii ofertelor .
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica si profesionalapoate fi indeplinita prin cumul, iar documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.
Cerinta nr.4Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multisubcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, laincheierea contractului de achizitie publica, prezentareacontractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iareventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art .691 din OUG 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.
Se completeaza si se prezinta, dupa caz, Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si Acordul de subcontractare, respectiv Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora si Acordul de asociere.
Cerinta nr.1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, un sistem de management al calitatiiconformISO 9001 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere aofertelor.
Operatorii economici strainivor prezenta certificatulrespectiv incopie cu mentiunea?conform cu originalul? insotit de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurareacalitatiinu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr.2Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent , un sistem de management de mediu pentrudomeniulconstructii civile.
Operatorii economici straini vor prezenta, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?certificatul respectiv sau echivalent, insotitde traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, prezentarea certificatelorse va face individual de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract pe careo realizeaza.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de protectie a mediului nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul A7 -Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.Nota: Pentru conversia in RON, daca contractele sunt incheiatein alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: anul 2010 1 euro=4, 2099 lei; anul 2011; 1 euro=4, 2379 lei, anul 2012 1 euro=4, 4560 lei.Formularul A8 ? Declaratia privindexperienta similara.Formularul A9 ?Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici.FormularulA9.1 ?Declaratia tertului tertului sustinator privind experienta similara.FormularulA10 -Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.FormularulA11 - Declaratia privind lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Formular A12 - Declaratia de disponibilitate.Formular A13-Curriculum Vitae.Formularul A15 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, Formularul A16- Acord de subcontractare, Formularul A17 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora, Formularul A18 - Acord de asociere.Prezentarea, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatului care atesta implementarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere aofertelor.Prezentarea, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatului care sa ateste implementarea sistemului de management de mediu pentru domeniulconstructii civile, potrivit standardului ISO 14001 sau echivalent , valabil la data limita de depunere aofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2014 11:00
Locul: Consiliul Judetean Maramures, Camera 220.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: POR 2007-2013 ?Axa prioritara 2, Masura 2.1Fonduri europeneFondul European de Dezvoltare (FEDR)Alte fonduri.Buget de stat si Buget local
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.Potentialii ofertanti care intentioneaza sa vizitezeamplasamentul insotiti de un reprezentant al autoritatii contractante, vor anunta autoritatea contractanta asupra acestui lucru cu cel putin 24 de ore inainte de vizitarea amplasamentului. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea deplasarii.Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. ( Formularul A4).Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Maramures, Biroul juridic si monitor oficial
Adresa postala: str. Gh. Sincai nr. 46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215090, Email: [email protected], Fax: +40 262215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer