Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI REPARATII CURENTE


Anunt de participare numarul 75094/08.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Adresa postala: Str. Penes Curcanu, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Punct(e) de contact: IFTIMI AIOANEI, Tel.0232214636, In atentia: CATALIN MOSNEAGU, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0232215927, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI REPARATII CURENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In loc. Botosani, Miercurea Ciuc, Iasi si in jud. Harghita si Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reparatii curente cladiri.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45312310-3-Lucrari de protectie impotriva fulgerelor (Rev.2)
45321000-3-Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45400000-1-Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I: 1 magazie.Lotul II: 3 depozite.Lotul III: 1 remiza auto.Lotul IV: 1 depozit.Lotul V: 1 pavilion dormitoare.Lotul VI: 3 magazii.
Valoarea estimata fara TVA: 470, 588RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantie de participare la procedura.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la bugetul de stat prin bugetul U.M. 02033 Iasi.Modalitati plata - in termen de 45 zile de la data receptiei, pe baza situatiei de plata a lucrarilor real executate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la articolele 180 si 181 din O.U.G nr. 34/2006. Operatorul economic va prezenta certificat constatator emis de oficiul registrului comertului/ documente echivalente din care sa rezulte ca acesta este autorizat sa desfasoare activitatile economice specifice pentru indeplinirea contractului, in original sau copie legalizata. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Pentru demonstrarea neincadrarii in prevederile articolelor mentionate, ofertantii trebuie sa prezinte:
- Declaratie privind eligibilitatea, conform modelului prezentat lasectiunea IV;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, conform modelului prezentat la sectiunea IV;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale (sau alte documente echivalente), emise de autoritatile abilitate, privind obligatiile fata de bugetul de stat si fata de bugetul local, valabile la data depunerii ofertei.
In cazul asocierii vor fi depuse declaratii de catre toti ofertantii asociati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa fi executat, in ultimii 4 ani, cel putin 2 contracte de lucrari (de aceeasi natura cu cele ofertate sau similare), cu valoare cel putin egala cu valoarea estimata a contractului/lotului pentru care depune oferta.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare, ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
- Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 4 ani (conform modelului prezentat la sectiunea IV);
- Doua contracte (de aceeasi natura cu cele ofertate sau similare), cu valoare cel putin egala cu valoarea estimata a contractului/lotului pentru care depune oferta, din care sa rezulte natura lucrarilor executate, pretul contractului, perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (in copie);
- Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor, pentru cele 2 contracte prezentate (in copie).
NOTA: pentru loturile I - JUD.HARGHITA, III JUD.BACAU si V UM 01564 IASI, vor fi prezentate 2 contracte cu Lucrari de acoperire cu tigla;
pentru lotul II MIERCUREA CIUC va fi prezentat un contract cu Lucrari de acoperire cu tigla si un contract cu Lucrari de hidroizolare; pentru loturile IV BOTOSANI SI VI UM 01110 IASI vor fi prezentate 2 contracte cu Lucrari de hidroizolare;2. Cerinta minima de calificare: Responsabilul tehnic cu executialucrarilor stabilit de operatorul economic trebuie sa fie atestat pentru domeniul constructii.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte operatorul economic va nominaliza responsabilul tehnic, si va prezenta in copie documentul de atestare a responsabilului cu executia. precum si de pe legitimatia RTE (cu viza in perioada de valabilitate).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A - 1023
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.05.2009 18:00
Locul: OFERTELE SE LISTEAZA DIN SEAP.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind legislatia fiscala: www.mfinante.ro, legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro, protectia muncii si conditii de munca: www.protectiamuncii.ro si www.mmssf.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi (Sectia contencios administrativ si fiscal)
Adresa postala: Strada Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232.260600, Email: [email protected], Fax: 0232255907; 0232217808, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti / Sectorul 3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Adresa postala: Str. Penes Curcanu, nr.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Tel.0232.214636, Interior 103, Email: [email protected], Fax: 0232.215927
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2009 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer