Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari reparatii terasamente, poduri, podete pe raza Sucursalei ?CREIR CF? Cluj ? podet km 567+770, linia C.F. 300 Bucuresti ? Episcopia Bihor


Anunt de participare (utilitati) numarul 146417/09.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala "CREIR CF" Cluj, P-ta Avram Iancu, nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: Reghina Chit, Tel. +40 0264598869, Email: [email protected], Fax: +40 0264598869, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari reparatii terasamente, poduri, podete pe razaSucursalei ?CREIR CF? Cluj ? podet km 567+770, linia C.F. 300 Bucuresti ? Episcopia Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Linia C.F. 300 Bucuresti?Episcopia Bihor - podet km 567+770
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacerea in totalitate a podetului existent, pe acelasi amplasament, in varianta unui podet casetat din elemente prefabricate de tip C3 si amenajarea albiei amonte-aval.
Valoarea estimata a achizitiei este de 1.109.116, 98din care: -executia lucrarilor(C+M) = 1.039.257, 81 lei-cheltuielile diverse si neprevazute(6, 75%) = 69.859, 17 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari reparatii terasamente, poduri, podete pe razaSucursalei ?CREIR CF? Cluj
Valoarea estimata fara TVA: 1, 109, 116.98RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante (CNCF « CFR » SA prin Sucursala ?CREIR CF? Cluj CUI 15586731) sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, in cuantum de 20.600 lei, pentru o perioada de cel putin 60 de zile, egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul GP. Echivalenta lei/euro se se va face la cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta, la cursul mediu leu/alta valuta, afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei; d) daca ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge contestatia, sau ulterior contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP, suma, in conf. cu art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata. Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului de executie lucrari , fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului: -Scrisoare de garantie bancara; -Instrument de garantare emis de o societate de asigurari; -prin retineri succesive de 10% din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la suma stabilita drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul de stat, pozitia in programul anual de achizitii publice pe anul 2013 ale CN CF ?CFR? SA este 12.C.1.4.4.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie privind eligibilitatea - Formular B1 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - in originalDeclaratie privind neincadrarea in sit. prevazute la art. 181 pentru ofertant, asociat, respectiv neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c indice 1 si d pentru tert sustinator, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular B2 din fisierul « Modele de formulare » - in originalCertificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, respectiv: Ministerul Finantelor Publice ? D.G.F.P.C.S. si Consiliul Local), catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv cele locale, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei care se depun ofertele - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de ANAF- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele localePentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original / copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea in ?conformitate cu originalul? semnate si stampilate de operatorul economic.- conventia de esalonare (amanare) si dovada platilor la zi conform conditiilor impuse la acordarea inlesnirilor (daca este cazul).Declaratie conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 1 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat)- in originalDeclaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat) - in originalDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69.1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul B3 din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator) - in original.In cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti - Suc. ?CREIR CF ? Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire): ?ing. Dumitru Mateas-director, ec. Eliza Buhai-contabil sef, ing. Dumitru Bucur-Sef Divizie Linii, jr. Daniela Chioreanu, ing. Reghina Chit, ing. Claudiu Ciucioiu, ing. Virgil Grecu, ing. Nausica Popescu, ec. Monica Pop, ec. Crisan Virginia, ec. Clitan Aurel, ec. Olimpia Filip, ec. Radu Bente, ec. Lucia Rachita, ec. Camelia Marginean, jr. Felicia Borza, jr. Simona Bolboaca, jr. Simion Greab, jr. Otilia Muresan, jr. Viorica Galis, ing. Cecilia Mic, ing. Ionela Banc.Dovada privind calitatea de IMMDovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiDocumente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: - in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1)- in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ??Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);? ?Fisa de parteneriat?;? ?Intreprinderi partenere?- in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1);? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2);? ?Intreprinderi legate?;? ?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.Modelele formularelor enumerate se regasesc atasate prezentei documentatii.In acest sens, ofertantii vor depune documentele in original 1.Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si executia de lucrari similare cu cele supuse achizitiei - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor (conform prevederilor art.71-72 din OUG 34/2006).Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate in original /copie legalizata(autentificata) / copie lizibila cu mentiunea in ?conformitate cu originalul? semnate si stampilate de operatorul economic. In cazul in care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in copie.2.Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, insotita de agrement tehnic AFER pentru executie lucrari de constructii, reparatii poduri/podete de cale ferata sau echivalentul din tara ofertantului.Autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, inclusiv pagina cu vizele anuale.Ofertantii straini care nu detin autorizari/agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat).Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere. Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar pentru partea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa.Operatorii economici care declara subcontractanti de specialitate pentru parti din contract, vor prezenta Autorizatiile si agrementele tehnice eliberate de AFER, numai in numele ofertantului.Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.AUTORIZATIA SI AGREMENTUL TEHNIC trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.Nota: Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (formular semnat pe propria raspundere) din care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor si cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani a ofertantului. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 LEI, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 LEI Anul 2012:1 euro = 4, 4560 LEI. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza ratele de schimb leu/alta valuta, stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective, in care s-a facut inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular B4 din Modele de formulare ? in original
Bilant contabil pentru anul 2012 vizat si inregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente ? copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.
Tert sustinator(daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 186, alin 2, in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. 1, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c1) si d) si ale art. 69.1.
Modalitatea de indeplinire
Tert sustinator va prezenta: Anexa nr. 19 ? Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici; Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular B1 si Formular B2 -in original; - Formularul B3 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare - in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani(impliniti la data termenului limita de depunere a ofertei). Lista va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari (Formular B7 din Modele de formulare) si va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, din care sa reiese ca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Se vor prezenta certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, in conformitate cu art. 188 alin 3) din OUG 34/2006 - exemple: procese verbale de receptie, recomandari sau documente constatatoare emise la finalizarea lucrarilor, etc. Documentele doveditoare vor fi prezentate in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In vederea demonstrarii experientei similare, se solicita ca cerinta minima - executarea in ultimii 5 ani, a unui contract, sau a cel mult 2 contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.000.000 lei fara TVA si al caror obiect au fost lucrari de constructii/refaceri/consolidari poduri/podete CF. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei, Anul 2009:1 euro = 4, 2373lei Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei, Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei, Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza ratele de schimb leu/alta valuta, stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective, in care s-a facut inregistrarea si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta urmatoarele documente Formularul B7 ? Experienta similara din SectiuneaFormulare , impreuna cu documentele doveditoare.
Informatii privind proportia in care contractul de executie a lucrarilor urmeaza sa fie indeplinit de subcontractanti Ofertantul va indica in oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. In cazul in care, un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire, va depune inainte de incheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul incheiat intre ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. La contractare si pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Modalitatea de indeplinire
Completarea Formularui B6 din Modele de formulare - in original. Subcontractantul va mai prezenta: Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular B1, Formular B2-in original;
- Formularul B3 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare - in original
Declaratie care contine informatii privind efectivele medii anuale al personalului angajat, in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii. Ofertantul trebuie sa asigure minim un responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III-Constructii de cai ferate cu atestat profesional eliberat in baza Legii 10/1995 (pentru acesta se solicita doar acest document-atestatul), precum si un responsabil cu SSM atestat conform prevederilor din Legea 319/2006. Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul B9. Declaratia va fi insotita de lista cu personalul de conducere precum si persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari, personal autorizat pe specialitati tehnice. Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: - angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat; - diplome studii de profil, acte calificari, autorizari AFER, in copie conform cu originalul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta: - Formularul B9 din Sectiunea Formulare.
Informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta: - Formularul B10 din Sectiunea Formulare.
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: - Anexa nr. 20 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; - Anexa nr. 21 si Anexa nr. 22 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formular B1 si Formular B2; - Formularul B3 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatiede conflict de interese din Sectiunea Formulare.
Informatii privind Asocierea (daca este cazul)In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Formular nr. 44?Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. - In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitoruluicontractant legalizarea acordului de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 44?Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare
Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001 ? 2008, in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii. Demonstrarea unui nivel corespunzator al calitatii se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiese ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca fiecare membru al asocierii o indeplineste pentru partea din contract pe care o realizeaza. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Ofertantul va prezenta certificatul de calitate SR EN ISO 9001 ? 2008
Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO 14001, in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau alte documente care dovedesc ca in societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului. Demonstrarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului se poate face si prin prezentarea unui document din care sa reiese ca a avut loc un audit de certificare si urmeaza a se emite certificatul propriu zis. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita daca fiecare membru al asocierii o indeplineste pentru partea din contract pe care o realizeaza. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara contractorului.
Modalitatea de indeplinire
STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului SR EN ISO
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
41/F/AP/508/21.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Cluj, Cluj Napoca P-ta Avram Iancu nr.17 et.1, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: daca doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au depus oferta cu pretul egal, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In conformitate cu prevederile HG 925/2006, autoritatea contractanta stabileste: Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (Formularul B11) In cazul in care se uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens. In cazul in care ofertantului ii lipsesc documentele de calificare solicitate, cat si declaratia pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de calificare, acesta va fi descalificat fara sa fie posibila completarea ulterioara a acestor documente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei CREIR CF Cluj
Adresa postala: P-ta Avram Iancu nr.17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 0264430468, Email: [email protected], Fax: +40 0264430468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer