Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari rest de executat in cadrul obiectivului ,,Consolidare pod pe DN 57B km 82+798 la Globu Craiovei?


Anunt de participare numarul 108777/30.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti ? D.R.D.P. Timisoara
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 0256246631, In atentia:  Mihaela Baloi, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti ? D.R.D.P. Timisoara
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 0256246631, In atentia:  Mihaela Baloi, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti ? D.R.D.P. Timisoara
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr.18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Licitatii, Tel. 0256246631, In atentia:  Mihaela Baloi, Email:  [email protected], Fax:  0256246601, Adresa internet (URL):  http: //www.drdptm.ro/achizitii/atribuire/lucrari.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari rest de executat in cadrul obiectivului , ,Consolidare pod pe DN 57B km 82+798 la Globu Craiovei?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pod pe DN 57B km 82+798 la Globu Craiovei, jud. Caras Severin
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari rest de executat in cadrul obiectivului , ,Consolidare pod pe DN 57B km 82+798 la Globu Craiovei?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Principalele lucrari ce se vor executa in cadrul contractului, constau din: -consolid. pilelor prin infasurarea banchetei cuzinetilor, cu cate 2 lamele din fibra de carbon;repararea banchetei pilelor si protejarea lamelelor din fibra de carbon cu mortare speciale;montarea gurilor de scurgere T1G1, 4 in deschid centrala si cate 2 in fiecare deschid marginala;realiz hidroizolatiei pe pod cu material performant, aceasta fiind protejata cu un strat de 2, 5 cm din B.A.8;realiz caii pe pod din doua straturi de cate 4 cm grosime din B.A.P.16, respectiv B.A.16 (stratul de uzura de pe calea podului se va realiz din acelasi tip de mixt asfalt ca pe rampele de acces la pod);aplicarea unui strat din material geocompozit intre straturile de legatura si uzura, pe calea podului;realiz straturilor asfalt pe cele doua rampe;realiz si montarea parapet metalic pe pod;montarea dispozitiv de acoperire a rosturilor de dilatatie;montarea parapetului de siguranta de tip semigreu pe rampe;reprofilarea si inierbarea taluzurilor;realizarea marcajelor si montarea butonilor luminiscenti pe pod;protejarea integrala a suprastructurii si infrastructurii cu un sistem de protectie multistrat; dezafectarea variantei de circulatie provizorie.
Valoarea estimata fara TVA: 458, 846.2RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contractul intra sub incidenta art. 122, lit. j, din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 9.176 lei si garant de buna executie reprez 5% din val. contr, excl.TVA constituit in una din formele prez in Doc de atrib.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. de eligibilitate, decl. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, incl. cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat la data de 31.08.2010, certificat constatator de la ORC valabil la data deschiderii ofertelor, in original/ copie legalizata, certificat de inregistrare fiscala sau echivalent, in copie legalizata, certificate de atestare APDP pentru executia de lucrari de drumuri si poduri pe raza drumului national, completate conf. cerintelor din Doc de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile din anii 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico ? financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu 1.376.538, 60 lei, excl.TVA, echivalent a 324.158, 38 euro, calculata la un curs BNR de 4, 2465 lei/euro din data de 27.09.2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.In ceea ce priveste calitatea lucrarilor, ofertantul va prezenta urmatoarele documente: laboratoarele utilizate in vederea atestarii calitatii lucrarilor, laboratoare care trebuie sa aiba grad corespunzator executiei lucrarii;surse de materiale inclusiv certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele folosite. Ofertantii care nu detin laboratoare autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau care nu prezinta contracte de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective, vor fi declarati respinsi.
Fisa de informatii privind experienta similaraOfertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 5 ani cel putin o lucrare similara cu obiectivul supus licitatiei.Orice fisa referitoare la un contract incheiat trebuie sa fie insotita de copii de contract, eventuale acte aditionale de modificare a valorii contractului daca exista, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor real executate si recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv, completate conf. cerintelor din Doc de atribuire.
Restul cerintelor privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala se regasesc detaliate in cadrul sectiunii VI.3) din prezentul anunt.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada indeplinirii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract similar cu cel supus licitatiei cu o valoare mai mare sau egala cu 137.653, 86 lei, excl.TVA, echivalent a 32.415, 83 euro, calculata la un curs BNR de 4, 2465 lei/euro din data de 27.09.2010.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
10%
Descriere: conform prevederilor Doc. de atribuire
3.
Durata de garantare a lucrarilor
20%
Descriere: conform prevederilor Doc. de atribuire
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.10.2010 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2010 11:00
Locul: Sala de sedinte din cadrul DRDP Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali imputerniciti ai ofertantului, max. 1 pers
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Recomandari pt. lucrarile executate.Dovada asig. acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate absolut necesare pt indeplinirea contr. Ofertantul castigator va trebui sa faca dovada, la data semnarii contractului, ca are achitate ROVINIETELE si ca are autorizatii speciale de transport pentru autovehiculele care concura la executia lucrarilor.Decl. care contine inf privind nr. mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asig cu personal de specialitate.Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de conducere pt. indeplinirea contractului, compatibil cu prevederile Legii nr. 11/1991, cu pregatire si vechime in domeniu, avand calitate de conducator la min o lucr similara, executata si pusa in functiune, precum si de: responsabil tehnic cu executia, responsabil cu calitatea lucrarilor.Se vor prezenta cele solicitate in Fisa de date.Decl privind lista principalelor lucr exe in ultimii 5 ani.Info privind obligatiile contr.in desfasurare, daca e cazul.Certificat ISO 9001:2001 (9001:2000), SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), OH SAS 18001:2004 (OH SAS 18001:1999) sau echivalent.Toate aceste documente vor fi completate conform cerintelor din Doc. de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala:  Piata Tepes Voda, nr. 2A, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300055, Romania, Tel. 0256494650, Email:  [email protected], Fax:  0256498092, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL DRDP TIMISOARA
Adresa postala:  Str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300238, Romania, Tel. 0256246617, Email:  [email protected], Fax:  0256246632, Adresa internet (URL):  www.drdptm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2010 17:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer