Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari si servicii de reparare si intretinere drumuri judetene iarna-vara 2009-2013


Anunt de participare numarul 74757/04.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: STRICESCU DANIELA, Tel.0253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari si servicii de reparare si intretinere drumuri judetene iarna-vara 2009-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DRUMURILE JUDETENE DIN JUDETUL GORJ
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 188, 680, 647.64RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: cate un an, incepand cu data intrarii in vigoare a acordului cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
realizarea lucrarilor de intretinere curenta se va efectua conform prevederilor Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice, indicativ AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare.
Contractul va avea in sarcina intretinerea curenta a retelei de drumuri publice judetene de pe raza judetului Gorj, in scopul mentinerii acestora la nivelul standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea su siguranta traficului. Lucrarile se vor executa pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al beneficiarului, cu respectarea stricta a standardelor si normativelor in vigoare.
Principalele lucrari ce fac obiectul prezentului acord cadru sunt:
- Intretinerea partii carosabile, specifice timpului de imbracaminte
- Intretinerea comuna a tuturor drumurilor
- Intretinerea curenta a podurilor
- Intretinerea curenta pe timp de iarna
- Tratamente bituminoase
- Covoare bituminoase
- Siguranta rutiera
- Plantatii rutiere
- Protejarea corpului si platformei drumului
- Intretinerea periodica a podurilor si podetelor
- Lucrari accidentale
- Imbracaminte bituminoasa usoara
-Ranforsari ale sistemului rutier
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
90620000-9-Servicii de deszapezire (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 188, 680, 647.64RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 1000000 lei si garantia de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului subsecvent fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art.180 din O.U.G. nr.34/20062.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor original sau copii legalizate formulare tip eliberate de autoritatile competente
3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. nr.34/20064. Certificat de atestare emis de catre Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania copie legalizata5. Copie dupa Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.6. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte existenta a minim 6 (sase) puncte de lucru situate pe raza judetului Gorj (original).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii doi ani vizate siinregistrate de organele competente.
2.Fisa de informatii generale care sa contina cifra de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Indicatori economici solicitati: -lichiditate generala (active circulante/datorii curente x100)= 150%-solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x100)= 45%Indicatori economici solicitati si calculati conform bilanturilor mentionate vor fi certificati de catre Agentia Nationala de Admnistrare Fiscala.2. Valoarea medie a cifrei de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani trebuie safie de cel putin 26.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de declaratia scrisa pentru confirmarea lucrarilor executate
2.Formulareprivind experienta similara. Certificatul/recomandarea din partea beneficiarului privind executarea lucrarilor respective3.Declaratia privind asigurarea in dotarea proprie a acelor utilaje, instalatii, echipamente, mijloace de transport, mijloace fixe, ce sunt considerate strict necesare, insotita de lista cu cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice
4.Declaratia privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere.5. Lista cupersoanele de specialitate responsabile direct sau indirect de indeplinirea
6.CV-urile personalului de conducere responsabil direct de indeplinirea contractului, ai responsabililor tehnic cu executia, precum si al responsabilului cu calitatea lucrarilor;
7.Copii legalizate dupa autorizatiile/certificatele de atestare ale persoanelor nominalizate8.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti.Se vor atasa contractele de subcontractare
9.Copie legalizata dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor;Laborator gradul II autorizat I.S.C.;Surse de materiale, inclusiv certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agremente tehnice pentru principalele materiale folosite, respectiv bitum, filer, ciment, emulsie, agregate
10.Copie legalizata dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.
Ofertantul va demonstra existenta unui contract cu o rampa ecologica de depozitare a deseurilor din judetul Gorjsau a unui contract cu o societate specializata in colectarea si depozitarea deseurilor din judetul Gorj.
11.Copie legalizata dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2004 sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a cate unui contract de lucrari similare, respectiv: - lucrari de intretinere si/sau reparare drumuri judetene, in valoare de cel putin 15.000.000 lei, inclusiv TVA;
- activitate de deszapezire, in valoare de cel putin 1.500.000 lei, inclusiv TVA.Lista privind utilajele trebuie sa cuprinda urmatoarele: - 3 statii de producere mixturi asfaltice- 1 statie de betoane- 3 statii de sortare concasare spalare agregate minerale- 3 balastiere autorizate- 3 autogredere cu putere = 180 CP- 2 finisoare(repartizatore) mixturi asfaltice- 8 cilindri compactori- 4 buldozere- 1 freza asfalt- 20 de utilaje cu lama pentru deszapezire- 2 raspanditoare de material antiderapant- 1 autofreza zapada cu tractiune integrala- 4 incarcatoare frontale cu capacitatea cupei =2mc- 16 autobasculante- 8 buc autovehicule pentru transport muncitori, materiale si scule- 8 seturi semnalizare punct lucru mobil- 2 buc autobetoniera- 1 automacara=16 TF- 1 autogudronator- 2 autotractoare cu semiremorci tip trayler=20 to- 1 autotractor cu semiremorca pentru transport bitum- 1 autocisterna pentru transport carburanti- 1 autoexcavator- statii de emisie-receptieLista cu personalul trebuie sa cuprinda : - personalul de conducere responsabil direct de indeplinirea contractului cu pregatire si vechime in domeniu de minim 10 ani;
- nominalizarea responsabililor tehnici cu executia (minim 3)- nominalizarea responsabilului cu calitatea lucrarilor- nominalizarea operatorului responsabil cu reteaua de statii de emisie-receptie;
- nominalizarea sefilor de statii de producere a mixturilor asfaltice ( minim 2) si a statiei de betoane;
- minim 20 de conducatori auto cu atestate profesionale pentru transport marfa- minim 2 conducatori auto cu atestate profesionale pentru transport marfa si transport produse periculoase- minim 1 macaragiu autorizat I.S.C.I.R- minim 2 conducatori auto cu atestate profesionale pentru transport marfa si transport agabaritic
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul
60%
Descriere:
2.
Gradul de intelegere a obiectivelor acordului cadru si a rezultatelor asteptate de la ofertanti
10%
Descriere:
3.
Metodologia de executie a lucarilor
10%
Descriere:
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor pentru interventii specifice, pe durata acordului cadru
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2009 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de operatorii economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate ), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica
Adresa postala: Tg-Jiu, str Victoriei, nr.2-4, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Tel.0253214006, Fax: 0253212023
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2009 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer