Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare in cadrul proiectului Parc de afaceri Simeria cod SMIS 2298


Anunt de participare numarul 149020/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala: Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Punct(e) de contact: VIOREL ROTAR, Tel. +40 254213383, Email: [email protected], Fax: +40 254230030, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare in cadrul proiectului Parc de afaceri Simeria cod SMIS 2298
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Parc de afaceri Simeria
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin completarile si modificarile Proiectului Tehnic se vor realiza doua categorii de lucrari: Lot 1. Lucrari separabile fata de cele prevazute a se executa initial. Lucrarile ce se incadreaza in aceasta categorie sunt:
a) prevenirea, detectia si alarmarea in caz de incendiu;
b) desfumarea salii de conferinte din Cladirea 1;Lot 2. Lucrari suplimentare necesare continuarii lucrarilor din cadrul contractului, ce nu pot fi separate fata de cele prevazute a se executa initial. Lucrarile se ce incadreaza in aceasta categorie sunt:
a) modificari ale bransamentelor de apa, canalizare si gaze.
b) completari ale structurilor de sustinere a tamplariei atat pentru Cladirea 1 la peretii cortina, cat si la Cladirile 2 si respectiv 3.
c) completari ale structurilor de sustinere si acoperire a fosei scenei din sala de conferinte;
d) refaceri si consolidari ale structurii existente a Cladirii 1.
e) completari ale listelor de cantitati rezultate ca urmare a necorelarii cu partile desenate din Proiectul Tehnic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
39300000-5-Diverse echipamente (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiect tehnic aprobat si Caietelor de sarciniValoarea estimata fara TVA: 1.105.118, 51 lei, defalcata astfel:
Lot 1 ? 110.729, 04 leiLot 2 ? 994.389, 47 leila care se adauga Diverse si neprevazute (1, 62%)? 17.942, 78 lei, defalcata astfel:
Lot 1 - 1797, 13 lei
Lot 2 - 16.145, 65 lei
adica 1.123.061, 29 lei cu diverse si neprevazute
Valoarea estimata fara TVA: 1, 123, 061.29RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1- 2.200 leiLot 2 ? 19.880 leiPerioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile de la data limita de primire a ofertelorGarantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati: a. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de asigurari (scrisoare garantie bancara sau polita de asigurare).b.Virament bancar/OP in contul RO56TREZ3665006XXX000123 deschis la Trezoreria Deva, cod fiscal 4374474, Modalitatea de restituire: conf. art. 88 al HG nr. 925/2006.In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in conf.cu art. 278^1 lit. b) din OUG 34/2006.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.Modalitati de constituire: 1.prin retineri succesive din sumele datorate pt. fact. partiale, intr-un cont deschis de ofertantul castigator la o unitate a Trezoreriei Statului conf. Art. 90 alin.3 din HG.925/2006 modif. prin HG.1045/2011.2. printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau de o soc. de asigurari in cond. art. 90 din H.G. 925/2006.AC va restitui gar. de buna executie cf. art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- fonduri structurale POR- buget local (prin acord de parteneriat Primaria Simeria si Consiliul Judetean Hunedoara)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)
- Documentul mentionat va fi prezentat de catre tertul sustinator (daca este cazul), si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este depusa de o asociere.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Documentul mentionat va fi prezentat de catre tertul sustinator (daca este cazul), cu referire
doar la punctele a, c^1 si d), ;si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este depusa de o asociere.
3. Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010 emis de ANRMAP.
-In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
4. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
- Documentul mentionat va fi prezentat de catre tertul sustinator (daca este cazul), subcontractantul (daca este cazul) si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este depusa de o asociere.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul Consiliului Jude?ean Hunedoara: Mircea Ioan Molot- Presedinte, Balint Tiberiu Ioan- Vicepresedinte, Rus Ioan- Vicepresedinte, Dan Stoian - Administrator public, Dan Daniel - Secretar al judetului, Daniela Salasan - Director executiv, Amelia Cont - Arhitect sef, Goanta Lia Ani Anemari- sef serviciu, Viorel Rotar - sef serviciu, Mariana Birsoan - sef serviciu, Marius Muntean - sef serviciu, Mihaela Stefan - sef serviciu, Antonela Stan - sef serviciu. Consilieri judeteni- Babau Valeriu, Barea Vasile, BoticiOvidiu Laurentiu, Cazan Agripina Elena, Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, CristescuCostica, David Adrian Nicolae, Damian Dana, Dobrei Lidia, Gligor Dorin Oliviu, Henti Iulian Cosmin, Hirghidusi Ion, Lazar Danil, Morar Nicolae Simion. Mutiu Florin, Oprisa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Plescan Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Socol Ioan Marcel, Stanescu Vetuta, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolas Liliana, Ivanus Nicolae, Zvinca Adrian.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul Primariei orasului Simeria: Risteiu Emil Ioan ? Primar, Felciuc Eduard ? Viceprimar, Todor Nicolae Adrian ? Secretar al orasului, Blaga Julieta Catita ? Director executiv, Matis Nicolae Alin ? Arhitect sef, Bozdog Claudia Liliana ? Sef serviciu, Iacob George ? Sef serviciu. Consilieri locali: Ban - Fintina Ioan, Stoica Gheorghe, Pascu Liviu Viorel, Rusu Tatiana Antoaneta, Csuka Gyozo, Suteu Mircea Razvan, Hritac Vasile , Danciu Marcela Elena, Dosan Liviu Sorin, Steici Marius Silviu, Bodean Gabriel Remus, Maerean Ioan, Rot Mircea Cristian, Baltat Doina, Muresan Teodor, Glavu Angelica Daniela.
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
6. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P
- In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
7. Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local-In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Se solicita ca din Certificatele fiscale sa reiasa ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile scadente de plata raportate la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. (Notificarea nr. 149/24.09.2013).Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta:
Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, traduse in limba romana si legalizate. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC2. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul ete stabilit, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana si Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate inscrise in documentele prezentate. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile/reale la data depunerii ofertelor.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, la solicitarea AC, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, documentele mentionate in aceasta sectiune in original/copie legalizata.
3. Ofertantul va prezenta: 3.1. autorizatie emisa de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, conform Ordinului nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare
3.2. Autorizatie ANRGN conform Ordin nr. 5 din 05/02/2009 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Fisa de informatii generale cu precizarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani insotita si de acordurile de asociere (daca este cazul)
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: Lot 1 ? 220.000 lei
Lot 2 ? 1.980.000 lei.Cerinta nr. 2Bilant contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat la organismele competente (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).Ofertantii tip I.M.M. beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. http: //www.bnr.ro
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formularPrezentare documenteValorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. http: //www.bnr.ro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 3
Experienta similaraCerinta nr. 4Lot 1 - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca ofertantul a executat, in calitate de contractant sau subcontractant, lucrari in domeniul prevenirii, detectiei si alarmarii in caz de incendiu de aceeasi natura si complexitate cu cele care fac obiectul lotului 1, lucrari in valoare de minim 100.000 lei fara TVA, prin prezentarea unui contract.
Valoarea este raportata la valoarea estimata a contractului ce nu include diverse si neprevazute.
continuare
Lot 2 - Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca ofertantul a executat, in calitate de contractant sau subcontractant, lucrari similare ca natura si complexitate cu cele care fac obiectul lotului 2 in valoare de minim 990.000 lei fara TVA, prin prezentarea unui contract.Valoarea este raportata la valoarea estimata a contractului ce nu include diverse si neprevazute.
Documente de confirmare care insotesc Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani:
- certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati publice sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si care sa precizeze daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. http: //www.bnr.ro
Cerinta nr. 5 Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 6- Lista cu personalul tehnic de specialitate propus pentru executia lucrarilor ce fac obiectul contractului.Lot 1- sef de santier studii superioare instalatii in constructii. Seful de santier va fi responsabil de coordonarea lucrarilor de specialitate, se va asigura ca lucrarile respecta prevederile legislatiei si normativelor tehnice in vigoare. Pentru demonstarea indeplinirii acestei cerinte, se solicita prezentarea documetelor: - Curriculum vitae, semnat de titular, in original, Diploma de absolvire, in copie conform cu originalul, Contract de munca/colaborare/declaratie de disponibilitate, in copie conform cu originalul- responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul domeniul instalatii in constructii. Responsabilul tehnic cu executia asigura un nivel de calitate corespunzator cerintelor, in baza Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
- personal autorizat sa efectueaze lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor- se va prezenta autorizatie = document emis de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila care da dreptul titularului sa efectueze lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor prevazute de Ordinul nr. 87 din 6 aprilie 2010
continuareLot 2Ofertantul trebuie sa dispuna de: - sef de santier avand studii superioare specializarea constructii civile si industriale. Seful de santier va fi responsabil de coordonarea lucrarii, se va asigura ca lucrarile respecta prevederile legislatiei si normativelor tehnice in vigoare. Pentru demonstarea indeplinirii acestei cerinte, se solicita prezentarea documetelor: - Curriculum vitae, semnat de titular, in original, Diploma de absolvire, in copie conform cu originalul, Contract de munca/colaborare/declaratie de disponibilitate, in copie conform cu originalul
- sef de santier studii superioare instalatii in constructii. Seful de santier va fi responsabil de coordonarea lucrarilor de specialitate, se va asigura ca lucrarile respecta prevederile legislatiei si normativelor tehnice in vigoare. Pentru demonstarea indeplinirii acestei cerinte, se solicita prezentarea documetelor: - Curriculum vitae, semnat de titular, in original, Diploma de absolvire, in copie conform cu originalul, Contract de munca/colaborare/declaratie de disponibilitate, in copie conform cu originalul
- responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul lucrari constructii civile si edilitare. Responsabilul tehnic cu executia asigura un nivel de calitate corespunzator cerintelor, in baza Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.Pentru demonstarea indeplinirii acestei cerinte, se solicita prezentarea documetelor: atestat in copie conform cu originalul, legitimatie cu viza valabila la data limita de depunere a ofertelor in copie conform cu originalul
continuare- responsabil cu controlul calitatii lucrarilor (RTC). Responsabilul cu controlul calitatii lucrarilor asigura un nivel de calitate corespunzator cerintelor, in baza Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Pentru demonstarea indeplinirii acestei cerinte, se solicita prezentarea documetelor: decizia interna de numire in copie conform cu originalul, Contract de munca/colaborare/declaratie de disponibilitate, in copie conform cu originalul
- personal autorizat autorizat sa efectueaze lucrari in domeniul bransamentelor de gaze naturale se va prezenta autorizatie conform prevederilor Ordin nr. 5/2009 cu modificarile si completarile ulterioare
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.- se va completa ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari; - se vor prezenta documentul/documentele care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrariComisia de evaluare are dreptul de a verifica cele declarate de ofertant.Eventualele neconcordante intre cele declarate si ceea ce exista, putand duce la descalificarea ofertantului.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).
Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora - cerinta obligatorie.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.
Se va completa? Model declaratie subcontractanti, cu subcontractantii si specializarea acestora.Subcontractantii declarati vor completa - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
Acord de asociere (daca este cazul)
Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazul
In conformitate cu prevederile art. 190, alin (2), in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoanele care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Standardul de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Standardul de Managemet de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat, pentru partea din contract pe care o realizeaza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formularPrezentare documente solicitateValorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. http: //www.bnr.roPrezentare documente solicitateValorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. http: //www.bnr.roPrezentare documente solicitateCompletare formulareCompletare formularePrezentare documente solicitatePrezentare documente solicitatePrezentare documente solicitatePrezentare documente solicitatePrezentare documente solicitatePrezentare documentePrezentare documenteCompletare formularePrezentare documente solicitateCompletare formular (daca este cazul)Prezentare documente solicitateCompletare formular (daca este cazul)Completare formular (daca este cazul)Prezentare documente solicitatecertificat, documente, alte dovezicertificat, documente, alte dovezi
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatea contractanta opteaza pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate.Inainte de lansarea licitatiei electronice, operatorii economici vor depune ofertele in plic inchis la sediul autoritatii contractante iar autoritatea contractanta va realiza o evaluare integrala a ofertelor initiale, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. AC va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.Obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul Numar runde: 1 (una)Durata rundei: 1 (una) zi lucratoarePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste ofertada ? nu x Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret da x nu ?Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie da x nu ?Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului da ? nu xSe va utiliza pasul de licitare. da ? nu x
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.02.2014 09:00
Locul: Consiliul Judetean Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, loc. Deva
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Parc de afaceri Simeria?, cod SMIS 2298, Contract de finantare nr. 870/12.10.2010 prin Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 4, Domeniul de interventie 4.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
AC nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. In cazul in care procedura de atribuire a contractului de achizitie este offline (cu etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Operatorul economic declarat castigator dupa finalizarea licitatiei electronice va prezenta obligatoriu formularul de oferta si anexa la formularul de oferta, cu preturile finale, in original, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat. Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200, alin. (1) din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169, alin. (2) din OUG 34/2006.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Formularului, care va include, obligatoriu, si urmatoarele clauze: toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in asociatie/consortiu pe intreaga durata a contractului. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile, in conformitate cu art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios
Adresa postala: Consiliul Judetean Hunedoara, str. 1 Decembrie, nr. 28, Localitatea: Deva, Cod postal: 330025, Romania, Tel. +40 254226200, Email: [email protected], Fax: +40 254226200, Adresa internet (URL): www.cjhunedoara.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer