Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare specifice pentru reabilitarea, amenajarea si modernizarea spatiilor medicale din cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila


Anunt de participare numarul 122625/02.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii Publice, cam.132, Tel. 0239.619.600, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239.619.044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  610210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii Publice camera 132, Tel. 0239/619600/249, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239/619044
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  610210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii Publice camera 132, Tel. 0239/619600/249, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239/619044
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  610210, Romania, Punct(e) de contact:  Registratura Generala, Tel. 0239/619600/249, Fax:  0239/619044
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare specifice pentru reabilitarea, amenajarea si modernizarea spatiilor medicale din cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Braila, B-dul Independentei, nr. 251
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare specifice pentru reabilitarea, amenajarea si modernizarea spatiilor medicale din cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari suplimentare specifice pentru reabilitarea, amenajarea si modernizarea spatiilor medicale din cadrul proiectului Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 348, 566RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
40 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantiei de participare - 5200 RON perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile. garantiei de buna executie - 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 ? Reabilitarea/modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Form 12A - Decl de elig.Form 12B ? Decl priv neincadr in prev art. 181 din OUG nr.34/2006
Certif const emis de ORC, elib cu cel mult 30 de zile inainte de data desch of, care sa ateste ca of desf activ sim celor care fac ob prez achiz, cat si faptul ca nu sunt inscrise ment cu priv la aplic Legii nr.85/2006 priv proc insolventeiCertif de inreg (C.U.I.) emis de ORC.Certif priv plata oblig catre bug gen cons de stat elib de D.G.F.P. din care sa reiasa ca of nu are dat catre Bug gen cons val la data desch.Certif priv plata oblig catre bug loc, din care sa reiasa ca of nu are oblig rest, val la data desch.Pers jur str vor prez orice doc edif ptr dov elig - elib de aut ale tarii de orig (certif, caz jud sau alte doc echiv) prin care sa dov ca si-a indepl oblig de plata imp, tax si contrib catre bug de stat si bug loc in conf cu cer sol de aut contr.Documentele prezentate, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii gen Form 3.Se solicita cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, realizata de ofertantul individual sau ofertantii asociati prin cumul, sa fie de minim 600.000, 00 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se sol indepl in ult 5 ani, a unui contr sim, cu o val egala sau mai mare cu 300.000, 00 lei cu TVA-Form 4;prez cop contr nom, recom benef si PVR la term lucr sau certif const.Decl ref la utilaj, inst, echip tehde care disp op ec ptr indepl coresp a contr de lucr- Form 12H.
Inf gen priv echipa prop ptr indepl contr - Form nr.12I.
Of treb sa disp de:
- un sef de santier ? ing( CV-ul Form nr. 5 si cop Dipl de absol a unei Fac de constr civile);
- un resp teh cu exec lucr atest MLPTL - MDRT;cop leg sau xerocop certif cu ment ?conf cu orig? a legitim viz la zi; CV-ul conf Form nr. 5.
- un resp cu controlul teh de calit, desem de catre conduc societ; cop doc de desemn; CV-ul conf Form nr. 5.
- un coord lucr de inst sanit si termoventilatii ( cop dipl de absol a unei fac de profil; CV-ul conf Form nr.5).
- un coord lucr de inst electrice (cop dipl de absol a unei fac cu profil elect; CV-ul conf Form nr.5; cop legitim de electr autoriz min grad II B ).
Se va compl Form nr.12I.
Of treb sa det autoriz ISCIR ? ptr dom de autoriz: Montare si reparare ? Conducte metalice ptr fluide sub presiune; xerocop certif cu ment ?conf cu orig?, dupa doc de autoriz.
Of treb sa faca dov inreg in baza de date a M.S. a sist de fluide medicale, ca disp medicale puse in funct pe terit Romaniei; xerocop certif cu mentiunea ?conf cu orig?, dupa ac docum.
Ptr of str, se vor prez docum de atest prof echiv spec tarii in care of este rez. Ac docum vor fi ins de trad aut in lb rom.ISO 9001 :2008 sau echiv, certif ptr impl Sist de Manag al cal care indepl cer Dir 93/42/EEC, ptr urmat produse medicale:
-sisteme ptr gaze medicale;
-statii de aer comprimat medical (TMA);
-inst ptr distrib gazelor medicale (STGM).
ISO 14001 :2004 sau echiv, OHSAS 18001 :2007 sau echiv, ISO ISO 13485:2003 sau echiv ptr dom de activ ? realiz, inst si service ptr distrib gazelor medicale.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor executate
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.06.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2011 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, P-ta Independentei nr.1, camera 122, etajul 1, Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii in scris ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 ? Reabilitarea/modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun la CNSC in termen de 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta asupra actului considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP.JURIDIC
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239/619600/223, Fax:  0239/619044
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.05.2011 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer